آزمون

آماره

مقدار آماره

درجه آزادی

P-Value

هاسمن

۱۹۴/۱۱

۴

۰۲۴۵/۰

با توجه به نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (۰۲۴۵/۰) که کمتر از ۰۵/۰ می باشد، فرضیه  در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه  پذیرفته می شود. لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.
همچنین برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک بایستی آزمون‏هایی در ارتباط با نرمال بودن باقیماندها، همسانی واریانس ها، استقلال باقیمانده ها و عدم وجود خطای تصریح مدل میان متغیرهای تحقیق انجام شود. برای آزمون نرمال بودن جملات خطا از آزمون های مختلفی می توان استفاده کرد یکی از این آزمون‏ها، آزمون جارکوا – برا می باشد که در این تحقیق نیز از این آزمون استفاده شده است. نتایج آزمون جارکیو- برا حاکی از این است که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار می باشد بطوری که احتمال مربوط به این آزمون (۱۰۸۳/۰) بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. یکی دیگر از مفروشات آماری رگرسیون کلاسیک همسانی واریانس باقیمانده ها می باشد. در صورتی که واریانس ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی نااریب نبوده و کمترین واریانس را نخواهد داشت. در این مطالعه برای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون برش- پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت این آزمون (۶۱۶۸/۰) نتایج نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس تأیید شده و واریانس باقیمانده های مدل همسان می باشند. همچنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده ها در دوره‏های مختلف که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون می باشد و خود همبستگی نامیده می شود از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. در این ارتباط، با توجه به نتایج اولیه آزمون، مقدار آماره دوربین- واتسن خارج از محدوده ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و گویای وجود همبستگی میان باقیمانده ها می باشد. در این مطالعه برای رفع این مشکل متغیر خود همبسته مرتبه دوم AR(2) وارد مدل شده است. از آنجایی که پس از ورود این متغیر به مدل مقدار آماره دوربین- واتسن به عدد ۳۹/۲ رسیده لذا استقلال باقیمانده ها پذیرفته می شود. علاوه بر این، برای آزمون اینکه آیا مدل دارای رابطه خطی است و اینکه آیا مدل مورد نظر تحقیق از نظر رابطه خطی بودن و یا غیر خطی بودن درست تبیین شده از آزمون رمزی استفاده شده است. از آنجایی که سطح اهمیت آزمون رمزی (۵۷۷۷/۰) بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین فرضیه صفر آزمون مبنی بر صحیح بودن مدل رد نمی شود و مدل دارای خطای تصریح نمی باشد. خلاصه نتایج آزمون‏های فوق در نگاره ۴-۷ ارائه شده است.
نگاره ۴-۷ نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل تحقیق

آماره Jarque-Bera آماره Breusch-Pagan آماره Durbin-Watson آماره Ramsey
D
۴۴۴/۴ ۱۰۸۳/۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است