نسبت بدهی

۰۱۱۶/۰

t

۹۷۲/۰

۳۳۲۴/۰

اندازه شرکت

۵۳۲۹/۰

t

۷۲۳/۴

۰۰۰۰/۰

با توجه به نگاره ۵-۲، در بازار سرمایه ایران نسبت بدهی اثر بااهمیتی بر میزان افشای اختیاری شرکت ها نداشته و سیاست های افشای اختیاری شرکت های بورسی را از خود متأثر نمی سازد. با این وجود اندازه شرکت ها اثر مستقیمی بر میزان افشای اختیاری دارد بطوری که در شرکت های بزرگ امتیاز افشای اختیاری در سطوح بالاتری قرار داشته و توجه بیشتری به افشای اختیاری می‏شود. در این ارتباط یکی از دلایل چنین رابطه ای را می توان به بالا بودن تقاضا برای افشا در شرکت ها بزرگ نسبت داد. همچنین بالا بودن میزان هزینه های سیاسی شرکت های بزرگ نیز خود عامل دیگری برای ترغیب مدیران این شرکت ها جهت افزایش میزان افشای اختیاری به شمار می رود.
۵-۳ بررسی تطبیقی یافته های تحقیق
با توجه به شواهد تجربی ارائه شده در این تحقیق رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با میزان افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد ولی نسبت بدهی اثر با اهمیتی بر میزان افشای اختیاری شرکت ها ندارد.
در ارتباط با رابطه میان تمرکز مالکیت و افشای اختیاری یافته های این تحقیق همسو با مطالعات اعتمادی و همکارانش (۱۳۸۸) بوده و مغایر با نتایج تحقیقات جیانگ و همکارانش (۲۰۱۱) می باشد. نتایج مطالعات اعتمادی و همکارانش (۱۳۸۸) نشان می دهد ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد. جیانگ و همکارانش[۹۰] (۲۰۱۱) نیز تأثیر تفاوت در سطوح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی را با مد نظر قراردادن شرایط افشای اختیاری شرکت های نیوزلندی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق آن ها حاکی از این است که در حالت کلی تمرکز مالکیت در تاریخ های انتشار گزارشهای سالانه رابطه مثبت و معنی داری با تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (به عنوان معیاری از عدم تقارن اطلاعاتی) دارد. این رابطه با فرضیه گزینش معکوس منطبق بوده و در ارتباط با مالکیت های موسسات مالی و مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین، زمانی که افشای اختیاری لحاظ می گردد، یافته ها بیانگر این است که افشا بطور معنی داری ریسک عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با تمرکز مالکیت را کاهش می دهد. شاید بتوان یکی از دلایل عدم تطابق نتایج بازار سرمایه ایران با سایر بازار ها را مربوط به نگرش مدیران و عدم توجه آن ها به ساختار مالکیت شرکت ها در تدوین سیاست های افشا دانست. در ارتباط با رابطه سودآوری با میزان افشای اختیاری نتایج مطالعه حاضر با یافته های هولند (۲۰۰۵) مطابقت ندارد. بر اساس مطالعات هولند (۲۰۰۵) شرکت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می‏نمایند. در ارتباط با رابطه اندازه شرکت با میزان افشای اختیاری نیز یافته های این مطالعه همسو با نتایج ارائه شده توسط سینگ وی و دسای (۱۹۷۱) و بروبرگ و همکارانش (۲۰۱۰) می باشد. در این ارتباط سینگ وی و دسای (۱۹۷۱) تحقیقی را تحت عنوان تجزیه و تحلیل تجربی کیفیت افشای مالی شرکت ها در آمریکا انجام دادند. بر اساس نتایج ارائه شده توسط این دو محقق، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردار می باشند. بروبرگ و همکارانش[۹۱] (۲۰۱۰) نیز در پژوهشی به بررسی تفاوت در میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت های بورسی استکهلم پرداختند. یافته ها حاکی از این است که اندازه بصورت مستقیم با محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها همبستگی دارد.
۵-۴ پیشنهاد‌های تحقیق
در این مرحله با توجه به یافته‌های حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی در سه بخش جداگانه به شرح زیر ارائه می‏گردد:
۵-۴-۱ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق
بر اساس نتایج بدست آمده پراکندگی مالکیت میزان افشای اختیاری شرکت های بورسی را تحت تأثیر خود قرار نمی دهد در این ارتباط به مدیران شرکت های بورسی پیشنهاد می شود در تبیین سیاست های افشای خود موضوع ساختار مالکیت و ویژگی های آن (پراکندگی یا تمرکز مالکیت) را در کانون توجه خود قرار داده و این موضوع را نیز در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. اهمیت این امر با توجه به افزایش اقبال عمومی به بورس و روند رو به رشد پراکندگی مالکیت در شرکت های بورسی دو چندان می باشد.
از آنجایی که سودآوری رابطه معکوسی با میزان افشای اختیاری شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران داشته و با کاهش آن میزان افشای اختیاری شرکت ها افزایش می یابد، لذا به سهامداران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در مواقعی که سود شرکت ها از یک روند کاهشی برخوردار است توجه بیشتری نسبت به صحت و میزان اتکا پذیری افشای اختیاری شرکت ها داشته و محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها را با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار دهند.
با توجه به پراکندگی اندک و تمرکز نسبتاً بالای مالکیت در میان شرکت های بورسی، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای کاهش مشکلات ناشی از این پدیده توجه بیشتری را نسبت به موضوع افشای اختیاری معطوف داشته و اقداماتی را در راستای افزایش اعتبار افشای اختیاری شرکت ها به عمل آورد تا با اتکای بیشتر سرمایه‏گذاران به اطلاعات و گزارشگری‏های اختیاری شرکت‏ها موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و عواقب ناشی از آن کاهش یابد.
۵-۴-۲ سایر پیشنهاد‌های تحقیق
با توجه به اهمیت افشای اختیاری و نقش به سزای آن در محیط اطلاعاتی شرکت ها، به مدیران واحدهای تجاری پیشنهاد می شود نسبت به مسأله افشای اطلاعات اختیاری توجه و حساسیت بیشتری نشان دهند.
به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در سرمایه گذاری های خود علاوه بر اطلاعات و گزارش‏های الزامی شرکت ها، اطلاعات و افشای اختیاری آن ها را نیز مد نظر قرار دهند.
به توجه به این که در بازارهای مالی جهان و جوامع حرفه‏ای حسابداری دنیا نقش تحلیلگران مالی به عنوان استفاده کنندگان و انتقال دهندگان‏ اطلاعات مالی و یکی از ابزارهای افشای اختیاری به شکل گسترده‏ای شناسایی و مورد توجه قرار گرفته است، به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز پیشنهاد می شود تا با تبیین نقش و جایگاه این تحلیل گران در بازار سرمایه ایران، این گروه از فعالان بازار سرمایه را بصورت رسمی تر و قابل اتکاتری وارد عرصه سرمایه گذاری ها و فعالیت های معاملاتی سرمایه گذاران نماید.
۵-۴-۳ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می شود در مطالعه ای نقش و جایگاه افشا و انواع آن در بازار سرمایه ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در تحقیق های آتی متغیر مداخله گر نوع صنعت نیز در بررسی ها مد نظر قرار گیرد.
در پژوهش های آتی می توان نگرش فکری مدیران شرکت های بورسی در ارتباط با افشای اختیاری را مورد بررسی قرار داد.
پیشنهاد می شود در تحقیقی تأثیر افشای اختیاری بر کارایی بازار سرمایه مورد آزمون واقع شود.
چک لیست افشای اختیاری
اطلاعات مربوط به پیشینه شرکت
اهداف و چشم انداز شرکت
استراتژی های شرکت
اطلاعات مربوط به محیط رقابتی شرکت
ساختار سازمانی شرکت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.