در این تحقیق قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان متغیر مستقل و میزان تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی به عنوان متغیرهای وابسته می باشد.
۳-۳- تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته
الف)متغیر مستقل
قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی: به آن دسته از قوانینی اطلاق می‌گردد که توسط پلیس راهور کل کشور طی دو مرحله از دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰به اجرا درآمد که شامل: اجباری شدن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان، کسب نمره منفی در تخلفات، اخذ جرائم نقدی در ۲۰ تخلف سانحه ساز، افزایش جریمه در موارد (سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپیچ، حرکت با دنده عقب)، افزایش مهلت جریمه، معافیت ۵ ساله خودروهای نو از معاینه فنی، توقیف خودرو می‌باشد. در این مطالعه منظور فاز دوم اجرای قوانین در دی ماه سال ۹۰ می‌باشد.
ب)متغیروابسته
تصادفات خسارتی:
هرگاه بر اثر برخورد دو یا چند وسیله نقلیه و یا برخورد وسیله نقلیه با اشیاء و حیوانات، صرفاَ به وسایل نقلیه و حیوانات خسارت مالی وارد شده و هیچ گونه آسیبی به افراد(رانندگان، سرنشینان و عابران پیاده) وارد نشده باشد، آن تصادف را تصادف خسارتی گویند.
تصادف جرحی:
هرگاه بر اثر برخورد دو یا چند وسیله نقلیه و یا برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده، اشیاء و حیوانات، فرد یا افرادی دچار صدمه بدنی (به هر میزان )شوند این گونه تصادفات را تصادفات جرحی می گویند.
تصادفات فوتی:
هرگاه بر اثر برخورد دو یا چند وسیله نقلیه و یا برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده، اشیاء و حیوانات، فرد یا افرادی فوت نمایند این گونه تصادفات را تصادفات فوتی می گویند.
۳-۴- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
این تحقیق در محدوده مکانی محور سعادت شهر به شیراز انجام گرفته است. محدودۀ زمانی تحقیق از دی ماه سال ۱۳۸۸تا دی ماه سال ۱۳۹۱ بوده است.
۳-۵- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کروکی های تصادفات محور سعادت شهر ـ شیراز از دی ماه سال ۸۸ تا دی ماه سال ۹۱ می باشد. این مسیر ۱۱۶ کیلومتر می باشد که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.
شکل ۳-۱: نقشه ماهواره ای مسیر شیراز – سعادت شهر
محور اصلی سعادت شهر- شیراز:
این محور از دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده است و راه ارتباطی بین شیراز و استان های اصفهان، یزد و مشهد می باشد. وجود جاذبه های گردشگری در اطراف این محور ، همچنین وجود زمین های کشاورزی منجر به ترافیک سنگین وسایل نقلیه متعدد در این محور شده است.
محور شمالی و جنوبی سعادت شهر- شیراز:
این دو محور هر کدام در دو لاین دو خطه به صورت مجزا در فاصله ۵۸ کیلومتری از مرکز پلیس راه سعادت شهر قرار دارند که به دو قسمت قطعه یک و قطعه دو هر کدام به طول ۲۹ کیلومتر تقسیم شده اند و در برخی از نقاط به وسیله گاردریل و موانع طبیعی از یکدیگر جدا شده اند.
۳-۶- روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این تحقیق به دلیل دسترسی به کلیه اطلاعات تصادفات منجر به تنظیم و ترسیم کروکی محور مورد نظر از دی ماه سال ۸۸
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.