و رضایت شغلی مدیران رابطه منفی وجود دارد مقایسه نمرات تحلیل رفتگی مدیران مرد و زن تفاوت معنی داری را نشان نداد. اما بین تحلیل رفتگی و سنوات خدمت مدیران رابطه مثبت مشاهده شد. بین تحلیل رفتگی و رشته تحصیلی مدیران نیز رابطه معنی داری مشاهده نشد نتایج آنالیز رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که مسخ شخصیت تأثیری در برآورد نمره رضایت شغلی نداشته و تحلیل عاطفی و فقدان موفقیت فردی به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش بینی رضایت شغلی دارند .
-شریفی(1382) در تحقیقی به بررسی«ارتباط بین فشارهای روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش کارکنان سازمان‌ها» پرداخت. نتایج حاکی از این است: ارتباط معنی داری میان تعرض نقش و ابهام نقش که ایجاد کننده فشارهای روانی می باشند با عملکرد شغلی٬ نیت ترک شغل و میزان غیبت از کار وجود دارد. به طور خلاصه نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که هر اندازه تعارض نقش و ابهام نقش در سازمان کمتر باشد در نتیجه عملکرد شغلی کارکنان بهبود یافته و باعث افزایش رضایت شغلی آنان می گردد. از طرف دیگر هر چه ابهام نقش و تعارض نقش (فشارهای روانی)در سازمان افزایش یابد میزان غیبت از کار و نیت ترک شغل نیز افزایش خواهد یافت.
-صادقی( 1387) در تحقیقی به «بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی کارمندان اداره کل زندان‌های استان قزوین» پرداخت.نتیجه نشان داد که جامعه تحقیق با انواع استرس‌های مربوط به محیط و شرایط کاری، ارتباط با سرپرستان، همکاران و زندانیان احساس نگرانی راجع به سلامتی خود، انجام وظایف شغلی و … مواجه هستند. مردان و افراد مجرد استرس شغلی بیشتری را گزارش کردند ولی از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی‌داری بین دو گروه جنسی وجود ندارد و افرادی که استرس بیشتری را تجربه کرده‌اند از رضایت شغلی کمتری برخوردار هستند. واژه‌های کلیدی: استرس شغلی و سلامت روانی کارکنان.
-معتمدی(1389) در تحقیقی به «بررسی رابطه بین پاسخگویی، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان ارومیه» پرداخت. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. هر چه رضایت بیشتر باشد استرس کمتر می شود و برعکس.
-عطاران (1387) در تحقیقی به «بررسی رابطه بین عوامل استرس‌زای شغلی با رضایت شغلی در بین کارمندان زن رسمی و قراردادی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش» پرداخت.
نتایج تحقیق نشان داد که بین استرس شغلی و رضایت شغلی کارمندان زن رسمی و قراردادی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین استرس شغلی و رضایت شغلی کارمندان زن رسمی و قراردادی با یکدیگر متفاوت است.
-تاران(1390) در تحقیقی به بررسی«رابطه‌ی بین تعهد سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی معلمان شاغل در آموزش و پرورش دهدشت» پرداخت.
-کاظمی(1389) در تحقیقی به بررسی«رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی و فرسودگی شغلی در کارکنان پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ شهر شیراز» پرداخت.
-جابرانصار(1389) در تحقیقی به «تع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ج‍و س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظرات‌ دب‍ی‍ران‌ م‍ن‍اطق‌ ۳ و ۴ ش‍ه‍ر تهران» پرداخت.
‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ نشان داد: ب‍ی‍ن‌ ج‍و س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍دارس‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ وج‍ود دارد؛ ب‍ی‍ن‌ ج‍و س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍دارس‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ک‍وس‌ وج‍ود دارد؛ ب‍ی‍ن‌ ب‍رخ‍ی‌ از وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ دب‍ی‍ران‌ س‍ه‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ راب‍طه‌ وج‍ود داش‍ت‌.
-محمدیان(1388) در تحقیقی به بررسی «رابطه میان توانمندسازی، رضایت شغلی، استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس» پرداخت.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *