خط پیشروی و پسروی برف در ماه های مختلف سال و پتانسیل سطوح تحت ریزش آن را مشخص کرده بعلاوه متوسط خط ذوب و ریزش برفرا هم به صورت ماهانه محاسبه کرد.
قنبرپور (1384)، در حوضه های کوهستانی بخش عمده ای از بارندگی به صورت برف نازل می شود و جریان حاصل از ذوب برف قسمت اعظم رواناب در فصول بهار و تابستان را تشکیل می دهد. رواناب حاصل از ذوب برف در تامین منابع آب آشامیدنی و کشاورزی و تغذیه سفره های زیرزمینی مؤثر بوده و در برخی موارد منشاء بروز سیلاب های مخر ب می باشد.
نجف زاده (1383)، برف یکی از مؤلفه های اصلی سیکل هیدرولوژی در بسیاری از حوضه های آبریز کوهستانی دنیا است. در این قبیل حوضه ها، رواناب برف بخش اصلی جریان رودخانه ها به شمار می رود. پیش بینی رواناب برف به برنامه ریزی و مدیریت مؤثرتر و کارآتر منابع آب از جمله مدیریت مخزن و هشدار سیل کمک می کند. رایگانی و همکاران (1387)، مطالعهای که در آبگیر ریوگران روی پوشش برف Modis در طی سالهای 2000 تا 2001 انجام گرفته، میتوان به طور کلی متوسط دقت نقشه پوشش برفی Modis در شرایط غیر ابری را 88 درصد در نظر گرفت.
کمالی و همکاران (1390)، در مطالعه ای به ارزیابی سطح پوشش برفی و رابطه آن با ارتفاع در استان خراسان شمالی با استفاده از محصول Mod10a2 سنجنده Modis از سال 2000 تا 2009 پرداختند. بازه زمانی دوره برفی منطقه از آبان تا اردیبهشت تعیین شد و برای هر سال 24 و در مجموع 216 تصویر مورد پردازش قرار گرفت. با توجه به زیاد بودن حجم تصاویر ماهواره ای از کدنویسی در نرم افزار مطلب استفاده شد و سطح پوشش برف با توجه به نقشه توپوگرافی و مرز شهرستان های استان و داده های ماهواره بر حسب پیکسل برفی به تفکیک هفت کلاس ارتفاعی برای استان خراسان شمالی در این نرم افزار محاسبه گردید. رابطه سطح پوشش برف متوسط (SAE) هر سال و ارتفاع بدست آمد. سپس رابطه سطح پوشش برف متوسط 9 ساله وارتفاع محاسبه شد. رابطه y=150.78x+347.64 که بیانگر ارتباط مستقیم سطح پوشش برف و ارتفاع می باشد بدست آمد که با ضریب همبستگی 97/0 و حداقل در سطح 01/0 معنی دار می باشد.
2-3-3. پیشینه تحقیق در محدوده تحقیق:
تاجداری و همکاران (1392)، به مکانیابی مناطق‌ برف‌‌‌‌‌‌‌‌گیر با ماندگاری طولانی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای در حوضه آبریز ناورود استان گیلان پرداختند و با استفاده از تصاویر اپتیکال سنجنده MODIS و تصاویر راداری سنجنده AMSR-E بهترین مناطق برفگیر با ماندگاری طولانی در این حوضهآبریز را شناسایی نمودند.
وظیفه دوست و همکاران(1391)، در مطالعه ای عنوان نمودند پوشش برف معرف میزان آب ذخیره شده درحوضه های کوهستانی می باشد و لذا پایش مکانی و زمانی سطح پوشیده شده از برف و عمق آب معادل برف از اهمیت بسیاربالایی برخوردار است ازآنجایی که بخش اعظمی از بارش ها درحوضه های کوهستانی استان گیلان بصورت برف می باشد و درنتیجه آب حاصل ازذوب برف نقش مهمی درایجاد رواناب های سطحی تغذیه آب های زیرزمینی و نهایتا ایجاد سیل دارد لذا در مطالعه خود با استفاده از سطح پوشش برف و دمای سطح برف حاصل از داده های ماهواره ای مودیس به ارتباط دما و برف برای یک دوره 10ساله درحوضه های استان گیلان پرداختند.
3-1.موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق
استان گیلان با وسعتی برابر 14043 کیلومتر مربع از استانهای شمالی کشور است که از نظر تقسیمبندی حوضههای آبریز اصلی کشور در حوضه آبریز سفید رود بزرگ، تالش وتالاب انزلی ولاهیجان- نور قرار گرفته است. شرکت مدیریت منابع آب ایران حوضه های آبریز اصلی کشور را با توجه به شرایط هیدرو لوژیکی منطقه به محدوده های مطالعاتی تقسیم کرده است. چهار محدوده مطالعاتی تالش، فومنات، آستانه- کوچصفهان و لاهیجان- چابکسر با وسعت کلی 5/13162 کیلومتر مربع قسمت اعظم پهنه استان گیلان را در بر می گیرد. مدیریت دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با ایجاد شبکه سنجش کمی و کیفی و اندازه گیری منظم سطح آب زیرزمینی و آبدهی لحظه ای منابع انتخابی ، نمونه برداری آب ،انجام آزمایش های شیمیایی ،اندازه گیری آبدهی رودخانه ها و پارامتر های هواشناسی محدوده های مورد اشاره را تحت کنترل دارد .
نسبت مساحت محدوده های مطالعاتی چهار گانه مورد اشاره (5/13162 کیلومتر مربع) به مساحت استان گیلان (14043کیلومتر مربع) ، حدود 94 درصد می باشد که تحت پوشش کامل شبکه مزبور است. 6 درصد دیگر که در محدوده های مطالعاتی منجیل و طالقان-الموت قرار دارند. تنها دارای چشمه های انتخابی بوده و فاقد چاه های مشاهده ای می باشند .
موقعیت جغرافیایی مناطق مطالعاتی استان گیلان بر روی نقشه شماره 3-1 و مختصات جغرافیایی که شامل طول وعرض جغرافیایی ،مساحت و ویژگی ارتفاعی آنها می باشد در جداول شماره های 3-1 و 3-2 ارایه شده است .
استان گیلان از نظر جغرافیایی از شمال به دریای خزر از غرب به استان اردبیل، از جنوب به استان های زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران محدود می باشد .
استان گیلان دارای 16 شهرستان مطابق جدول 3-3 می باشد. در این جدول کاربری اراضی و جمعیت هر یک از شهرستان ها ارایه گردیده است. جمعیت استان گیلان بر مبنای سرشماری سال 1385 برابر 2404486 نفر گزارش شده است.
شهرستان های آستارا ،تالش و بخش بزرگی از رضوانشهر در محدوده مطالعاتی تالش قرار دارند.
شهرستان های بندر انزلی، فومن، صومعه سرا، شفت، ماسال و بخشی از شهرستان رشت در محدوده مطالعاتی فومنات واقع هستند .
شهرستان آستانه و بخشی از شهرستان های رشت و رودبار در محدوده مطالعاتی آستانه-کوچصفهان قرار دارند. شهرستان های سیاهکل، لاهیجان، لنگرود، رودسر و املش در محدوده مطالعاتی لاهیجان-چابکسر قرار دارند .
شکل شماره 3-1 نقشه موقعیت محدوده های مطالعاتی و شهرستان های استان گیلان
جدول شماره 3-1 طول و عرض جغرافیایی مناطق مطالعاتی و استان گیلان
نام ناحیه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
درجه
دقیقه
درجه
دقیقه
درجه
دقیقه
درجه
دقیقه
محدوده مطالعاتی تالش
48
30
49
10
37
30
38
33
محدوده مطالعاتی فومنات
48
45
49
40
37
37
34
محدوده مطالعاتی آستانه – کوچصفهان
49
15
50
11
36
44
37
24
محدوده مطالعاتی لاهیجان – چابکسر
49
46
50
37
36
33
37
27
استان گیلان
48
53
50
34
36
34
38
29
جدول شماره 3-2 مساحت و ارتفاع استان گیلان و چهار محدوده مطالعاتی
نام ناحیه
مساحت
(کیلومتر مربع)
ارتفاع محدوده (متر )
بیشترین
کمترین
متوسط
محدوده مطالعاتی تالش
3207
3214
26-
1043
محدوده مطالعاتی فومنات
8/3828
3150
26-
549
محدوده مطالعاتی آستانه – کوچصفهان
5/2581
2703
26-
58445
محدوده مطالعاتی لاهیجان – چابکسر
2/3545
3945
26-
7/1077
استان گیلان
4/14043
3945
26-
7/818
توضیح : 881 کیلومتر مربع از مساحت استان گیلان بین دو محدوده منجیل وطالقان- الموت قراردارد که در این گزارش با عنوان سایر مناطق مرتفع مطالعاتی یاد شده است.
جدول شماره 3-3 جمعیت وکاربری اراضی شهرستان های استان گیلان
نام
شهرستان ها
مساحت شهرستان ها (کیلومتر مربع )
مساحت برحسب وضعیت اراضی به هکتار
جمعیت (سال1385)
مسکونی
زراعی
مرتع
جنگل
کل
کل
شهری
آستارا
5/432
226
5303

29333
34862
79874
47434
آستانه اشرفیه
8/412

16829

1735
18564
108092
50135
املش
410

7956
423
14083
26275
46398
16043
بندر انزلی
7/304
844
4240

182
5266
133134
110643
تالش
9/2191
337
19471
52139
142603
214550
180485
50346
رشت
2/1272
2036
45078

14845
61959
857606
603442
رضوانشهر
5/783

11377
10195
45584
67156
64574
20346
رودبار
2/2370

18983
74373
77085
170441
104102
61575
رودسر
1/1331
345
18878
44273
41270
104766
146057
63165
سیاهکل
1088

14510
29059
48967
92536
47788
17113
شفت
9/586

13875
10606
35119
59600
63604
8441
صومعه سرا
9/572

27410

12990
40400
130802
48432
فومن
9/777
262
12430
12500
39395
64587
97400
28573
لاهیجان
7/463
320
18737

8240
27297
162898
76544
لنگرود
438
266
12594
3676
15730
32266
133956
78524
ماسال
633

5731
15107
37551
58389
48091
14995
کل استان
14043
4636
253402
256164
564712
1078944
2404861
1295751
3-2. داده های تحقیق
3-2-1. منشأ بارندگیهای استان گیلان
منشاء مهم بارندگی‌های استان گیلان به سیستم جغرافیایی- اقلیمیِ ” همجواری دریا و کوهستان ” مربوط میشود که از مکانیسم خاصی تبعیت میکند. در واقع توده‌ هواهایی که سطح دریای خزر را می‌پیمایند، در حین عبور، از بخار آب دریا تغذیه نموده و پس از برخورد با ارتفاعات البرز و صعود اوروگرافیک هوا، بارندگی‌های وسیعی را در دامنههای پرشیب آن، ایجاد می‌نمایند. در این فرایند میزان جذب رطوبت از آب دریا به دو عامل مدت استقرار و یا طول مسیر پیمایش توده هوا بر روی دریا و اختلاف دمای توده هوا و آب دریا بستگی دارد.
این شرایط برای جریانات جوی ناشی از پرفشار سیبری که از سمت شمال شرق و یا شمال، از طولانی‌ترین مسیر ممکن به دریای خزر رسیده و سطح آن را می‌پیمایند، به بهترین وجه تأمین میشود. با توجه به این که اختلاف دمای توده‌ هوای وارد شده و آب دریای خزر، در ماههای مهر و آبان به حداکثر خود میرسد، این امر به خوبی بارندگی‌های گیلان را در فصل پاییز توجیه می‌نماید.
حداکثر بارندگی‌ ماهانه در شهرها و مناطق ساحلی و یا مجاور به ساحل استان گیلان، نظیر بندر انزلی، رشت، لاهیجان، آستارا، پسیخان، پیلمبرا و …، بر ماههای پاییز منطبق است، اما در نقاط دور از تأثیر رژیم اقلیم خزری، نظیر رودبار و منجیل، رژیم بارندگی دیگری حاکم بوده و حداکثر بارندگی‌ ماهانه، در فصل زمستان رخ میدهد.
هستهی بیشینهی بارش استان گیلان با بیش از 2400 میلیمتر در سال، در ارتفاعات قلعهرودخان ( آبادی ویزی ) و هستهی بیشینهی بارش سواحل دریای خزر، با حدود 1800 میلیمتر در سال در بندر انزلی قرار دارد.
ماه آبان و فصل پاییز، بیشترین و ماه خرداد و فصل بهار، کمترین بارندگیهای ماهانه و فصلی استان را به خود اختصاص میدهند. عامل بارشهای شدید پاییزه در این استان، عبور توده هوای پرفشار و سرد سیبری از روی دریای خزر است که در حین عبور از روی دریا، مرطوب و ناپایدار شده و بارندگی‌های شدیدی را به‌ خصوص در سواحل جنوب غربی این دریا پدید میآورد. نفوذ توده هوای پرفشار شمال اروپا به منطقه و الحاق آن با توده هوای سیبری، به وزش باد شدید و بارندگی‌های فراوان در سواحل خزر و بارش برف در فصل زمستان منجر می‌گردد. بارش های سنگین برف که در سال های 1383 و 1386 رخ داد باعث بروز خسارت های فراوان به اماکن شهری و روستایی، تأسیسات زیربنایی، مراکز صنعتی و کشاورزی و … گردید.
3-2-2. شبکهی ایستگاههای هواشناسی و منابع آماری مورد استفاده
جهت افزایش دقت و ارتقاء کیفیت گزارش، ابتدا سعی گردید،

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *