در این روش ها شده است که به بکارگیری هر کدام از آنها متناسب با موضوع تحقیق باعث پیشگیری از کج روی و انحراف محقق میگردد. در این فصل در خصوص منابع گردآوری اطلاعات و چگونگی نحوه جمع آوری آن بحث می شود. سپس فرآیند تحقیق تشریح شده و پس از آن با جامعه آماری تحقیق و نحوه جمع آوری و اندازه گیری آن آشنا می شویم.
3-2 روش تحقیق
تحقیق مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است خواه با روش آزمایشی صرف و خواه با روش های دیگر . تحقیق به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگیهای کلی مجموعه مورد بررسی ، مجموعه های کوچکتر موجود در آن را بدست میدهد. (دلاور ، 1389) . هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نمائیم برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق با بهره گرفتن از چه روش و شیوه تحقیقی بتواند دقیق تر و سریعتر به پاسخ های تحقیق دست یابد.تحقیقات از نظر هدف به دو دسته تحقیقات بنیادی و کاربردی تقسیم میشوند :
1- تحقیقات بنیادی که به کشف ماهیت اشیا و پدیده ها و روابط متغیرها و ساخت نظریه ها و تئوری ها و کمک به توسعه مرزهای دانش می پردازد
2 – تحقیقات کاربردی که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها
روشها وابزارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.این پژوهش از نظر هدف در زمرهی پژوهشهای کاربردی قرار دارد.
از نظر فرایند اجرا ، پژوهشها به دو دسته کمی و کیفی طبقه بندی می گردند. در پژوهش های کمی پژوهشگر دانش را از طریق داده های عددی و مشاهده نمونه ها و سپس تحلیل عددی داده ها ارائه میکند و در مقابل پژوهش کیفی ریشه در این فرض دارد که جلوه های محیط اجتماعی به عنوان تفسیرهایی به وسیله افراد ساخته می شوندو این پژوهش از نظر فرایند اجرا از نوع پ‍ژوهشهای کمی است.
منطق اجرا در تحقیقات بر دو گونه قیاسی و استقرایی می باشد: که در منطق قیاسی فرد با بهره گرفتن از قوانین معین منطق از احکام کلی به احکام جزئی می رسد و در منطق استقرایی که نخستین بار توسط فرانسیس بیکن مطرح شد کسب دانش باید از طریق مشاهده مستقیم صورت گیرد و تحقیق حاضر از نظر منطق اجرا قیاسی می باشد (چون استدلال از کل به جزء است، در این نوع پژوهش نظریه ای مطرح بوده و ما در صدد آزمون آن برمی آییم چون فرضیه وجود دارد).
روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها عبارتند از :
تحقیق توصیفی ( پیمایشی ، هم بستگی ، پس رویدادی، اقدام پژوهی ، بررسی موردی)
تحقیق آزمایشی ( تمام آزمایشی و نیمه آزمایشی)
ماهیت تحقیق توصیفی(چون این پژوهش حاصل توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک پدیده یا یک موضوع می باشد) و از نوع هم بستگی(چون رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد) و به صورت مقطعی می باشد(چون برای توصیف ویژگی ها، نگرش ها، عقاید، اندیشه و رفتار افراد در یک جامعه در مقطع معینی از زمان به کار رفته است. به علاوه به منظور گردآوری داده ها درباره ی یک یا چند صفت در یک مقطع خاص از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام شده است)(دکتر طبیبی و همکاران، 1391).و از نوع علی مقایسه ای می باشد.
هدف از تحقیقات علی مقایسه این است که از معلول (متغیر وابسته ) پی به علت (متغیر مستقل ) ببریم. بدین ترتیب این تحقیق گذشته نگر است .همچنین نحوه تحلیل داده ها از طریق محاسبات و آزمونهای آماری صورت خواهد گرفت.
3-3 جامعه و نمونه آماری
در هر بررسی آماری، مجموعه عناصرمورد نظررا جامعه می نامند. بنابراین جامعه آماری به مجموعه ای از اشخاص، اشیا، اشخاص، مکان ها، رویدادها و اموری اطلاق می شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.
جامعه آماری این پژوهش را بانک های منتخب خصوصی در سراسر کشور تشکیل می دهند. که تعداد بانکهای خصوصی مجموعاً 20 عدد میباشند و عبارتند از بانکهای اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین ، قوامین، خاورمیانه و آینده . و بانکهای انصار، رفاه کارگران، حکمت ایرانیان و قوامین از طریق روش حذف سیستماتیک نمونه گیری ، حذف گردیده اند و داده های مالی 16 بانک باقیمانده در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته اند. نمونه گیری سیستماتیک مشتمل بر گزینش واحدها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورتی غیر تصادفی است. منظور از این نوع فن نمونه گیری معمولا پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. عنصر تصادفی بودن اغلب به این ترتیب دخالت داده می‌شود که اولین واحد را بطور تصادفی انتخاب می‌کنند. در این صورت گزینش اولین واحد ، بقیه واحدهای نمونه را معین می‌کنند
3 -4 روش جمع آوری اطلاعات
مرحله گرد آوری اطلاعات آغاز راهی است که یافته های کتابخانه ای جمع آوری می شود و پس از ارزیابی آنها ، فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت حکم صادر می شود . بنابراین یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد . اطلاعات لازم برای این پژوهش از منابع زیر بدست می آید.
3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای
به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق از مطالب کتابخانه ای مانند کتب ،پایان نامه ها ، اینترنت و مقالات خارجی استفاده گردید.
3-4-2 روش اسنادیr /> />از آنجا که در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از گزارشها و صورتهای مالی موجود در بانک های مورد مطالعه استفاده شده است، بنابراین بانک های خصوصی ،به عنوان قلمرو مکانی تعیین گردیده است.
3 -5 ابزار تجزیه و تحلیل
در این تحقیق پس از وارد نمودن داده های اطلاعاتی در کاربرگهای نرم افزار با بهره گرفتن از نرم افزارExcel و با توجه به تعاریف صورت گرفته شاخص ها این مقادیر محاسبه و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار EVIEWS داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از روش داده های تابلویی (panel data) مورد آزمون قرار خواهند گرفتند.
3 -6 قلمرو تحقیق
الف: قلمرو موضوعی: این مطالعه در زمینه بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها( مطالعه موردی : بانک های خصوصی) طبقه بندی می شود.
ب:قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی این پژوهش نیز از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1392میباشد.
ج- قلمرو مکانی: بانکهای خصوصی سراسر کشور به عنوان قلمرو مکانی انتخاب شده اند.
3 -7 فرضیه تحقیق
مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-8 داده های تابلویی
داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی میباشند، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی را در طول زمان مشاهده میکنیم. واضح است که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. استفاده از روش داده های تابلویی نسبت به روش های مقطعی و سریهای زمانی دو مزیت عمده دارد: اول اینکه، به محقق این امکان را میدهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها (شرکت ها)را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد و مزیت دوم نیز، در توانایی این روش در کنترل اثرات انفرادی مربوط به شرکت ها می باشد.
3-9 مدل‌سازی داده‌های تابلویی
برای بررسی داده‌های ترکیبی از معادله ذیل شروع می‌کنیم:
در رابطه فوق i=1, 2, …, N نشان‌دهنده‌ی واحدهای مقطعی (مثلاً کشورها)، t=1,2,…,T زمان و j=1, 2, …, k شماره‌ی متغیر مستقل غیر تصادفی (قابل مشاهده) می‌باشد. نشان‌دهنده‌ی متغیر وابسته برای i امین واحد مقطعی در سال t، نشان‌دهنده‌ی متغیر توضیحی j ام مشاهده شده برای i امین مقطع در سال t ام و نماد نشانگر خطای برآورد داده‌های ترکیبی است.
عرض از مبدأ برای هریک از مقطع‌ها نشان‌دهنده‌ی خصوصیات مشاهده نشده آن مقطع و همچنین عرض از مبدأ برای هریک از دوره‌های زمانی نشان‌دهنده‌ی خصوصیاتی مشاهده نشده از آن دوره‌ی زمانی است.
با توجه به معادله (3-1)، با اعمال محدودیت در مورد ضرایب می‌توان 5 حالت مختلف، مطابق جدول 3-2، از معادله 3-1 متصور بود که در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم:
تمامی ضرایب ثابت باشند. (1)
مدل رگرسیون خطی
شیب‌ها ثابت ولی عرض از مبدأها متفاوت باشند.
تمامی ضرایب متفاوت باشند.
عرض از مبدأ‌ها هم در بعد مقطع و هم در بعد زمان متفاوت باشند. (3)
عرض از مبدأ‌ها فقط در بعد مقطع متفاوت باشند. (2)
تمامی ضرایب هم در بعد مقطع و هم در بعد زمان متفاوت باشند. (5)
تمامی ضرایب فقط در بعد مقطع متفاوت باشند. (4)

شکل 3-1 :انواع حالت های رگرسیون
تمامی ضرایب ثابت و فرض می‌شود که جمله اختلال قادر است تمام تفاوت‌های میان واحدهای مقطعی و زمان را دریافت و توضیح دهد.
ضرایب مربوط به متغیرها (شیب) ثابت‌اند و تنها عرض از مبدأ برای واحدهای مختلف مقطعی متفاوت است.
ضرایب مربوط به متغیرها (شیب) ثابت‌اند ولی تنها عرض از مبدأ مابین مقاطع و بین دوره‌ها متفاوت است.
همه‌ی ضرایب برای تمامی واحدهای مقطعی متفاوت است.
تمامی ضرایب هم نسبت به زمان و هم نسبت به واحدهای مقطعی متفاوت است.
3-10- مدل پولینگ
به رگرسیون حاصل از معادله 2-3 رگرسیون تجمعی و یا پولینگ گویند. در این روش بعد زمانی و مکانی را از ضرایب حذف و معادله با روش OLS برآورد می‌کنیم که تخمین‌های آن معمولاً سازگار و کارا خواهند بود. نکته‌ای که قابل ذکر است این که به دلیل وجود ناهماهنگی در داده‌های پانلی، این روش عملاً کاربرد زیادی ندارد.
3-11-مدل اثرات ثابت
اگر خصوصیات مشاهده نشده‌ی هر مقطع به نوعی با متغیرهای توضیحی (خصوصیات مشاهده‌شده‌ی هر مقطع) در همان مقطع همبستگی داشته باشد در این صورت می‌توان این خصوصیات مشاهده نشده را در قالب یک عرض از مبدأ برای هر مقطع در نظر گرفت که در این صورت خواهیم داشت:
در این حالت، به هر مقطع یک ثابت مانند اختصاص داده می‌شود که از یک مقطع به مقطع دیگر دچار تغییر می‌شود در حالی که در طول زمان تغییر نمی‌کند.
با بهره گرفتن از متغیرهای مجازی می‌توان مدل حالت 2 را به صورت زیر نوشت:
یا به طور خلاصه:
این مدل به مدل حداقل مربعات متغیر مجازی (LSDV) معروف است.
3- 12- اثرات تصادفی
اگر خصوصیات مشاهده نشده‌ی هر مقطع، ناهمبسته با متغیرهای توضیحی باشد، هر مقطع شوک‌های خاص خودش را خواهد داشت (یار احمدی و همکار، 82). به عبارتی می‌توانیم تفاوت‌های مقطعی را ناشی از عوامل تصادفی دانسته که از مستقل است که در این صورت می‌توان نوشت:
که در آن ui جزء تصادفی و ، جزء ثابت مورد انتظار برای همه‌ی مقاطع است که بیانگر میانگین خصوصیات مشاهده نشده مقطع‌ها است.
لذا خواهیم داشت:
در روش اثرات تصادفی فرض می‌شود که عرض از مبدأ دارای توزیع تصادفی است و در نتیجه دارای جمله اختلال می‌باشد.
با توجه به فوق در مدل اثرات، عرض از مبدأها پارامترهایی نامعلوم ولی ثابت هستند و در مدل اثرات تصادفی عرض از مبدأ تصادفی و مستقل از متغیرهای توضیحی است.
جدول (3-1) فرمولهای رگرسیون

مدل پولینگ (تجمیعی)
مدل اثرات ثابت
مدل اثرات تصادفی
3-13-آزمون‌های تشخیصی
ابتدا باید مشخص کنیم که مدل ما پولینگ است و یا پانل. اگر پولینگ بود که براساس آن کار را ادامه خواهیم داد ولی اگر مدل ما پولینگ نباشد، آن‌گاه باید مشخص کرد که مدل پانل با اثرات ثابت است و یا تصادفی.
مدل اثر ثابت
مدل اثر تصادفی
مدل تجمعی
Fلیمر
هاسمن

3-14-آزمون F– لیمر
این آزمون که به آزمون معنادار بودن اثرات ثابت و نیز به آزمون معناداری مقطع‌ها معروف است الگوی تجمیعی را در مقابل الگوی اثرات ثابت بررسی می‌کند.
مدل رگرسیون تابلویی ذیل را در نظر بگیریم:
(1)
در رابطه (1)، I نشان دهنده i امین واحد مقطعی و t نشان دهنده t امین دوره زمانی است. فرض می شود، حداکثر n مقطعی و حداکثر t دوره زمانی وجود دارد.

 
 
برآورد مدل (1) به فروض ما در مورد عرض از مبدا، ضرایب شیب و جمله خطای بستگی دارد. در حالت کلی در برآورد رابطه (1) عبارتند از:
الف- فرض کنیم، عرض از مبدا و ضرایب شیب در طول زمان و در فضا ( مکان ) ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و برای افراد مختلف متفاوت باشد.
ب) ضرایب شیب ثابت اما ، عرض از مبدا برای افراد مختلف متفاوت است. ساده ترین روش حذف ابعاد فضا از داده های ترکیبی در حالت الف و برآورد رگرسیون متداول حداقل مربعات معمولی است. در این حالت مدل (1) به صورت ذیل تصریح خواهد شد.
(2)
همان طور که مشاهده می کنید در برآورد رابطه (2) عرض از مبدا و ضرایب شیب بین تمامی مقاطع مشترک خواهند بود. برآورد رابطه (2) که با روش حداقل مربعات معمولی صورت می گیرد، روش حداقل مربعات تلفیقی معروف است.
روش دیگر برای ملاحظه تکی ( وجود مستقل) هر یک از واحد های مقطعی آن است که عرض از مبدا برای هریک از آن ها متفاوت باشد. با فرض ثابت بودن ضرایب شیب بین مقاطع می توان معادله رگرسیون را به صورت ذیل تصریح کرد
(3)
در رابطه (3)،اندیس I در جمله عرض از مبدا نشان می دهد که عرض از مبداهای متفاوت ممکن است، ناشی از ویژگی های خاص هر یک از مقاطع باشد در ادبیات اقتصادی مدل (3) به مدل رگرسیون اثرات ثابت یا حداقل مربعات متغیر موهومی معروف است. اصطلاح تاثیرات ثابت ناشی از این حقیقت است که با وجود تفاوت عرض از مبدا میان مقاطع، عرض از مبدا های هر مقطع طی زمان تغییر نمی کند. برای این که عرض از مبدا های هر مقطع بدون تغییر باقی بماند، از متغیر های موهومی در این روش استفاده می شود. برای انتخاب مدل حداقل مربعات تلفیقی و مدل اثرات ثابت از آزمون f مقید استفاده می شود. تصریح این آزمون به صورت زیر می باشد:
(4)
در رابطه (4)، ضریب تعیین در روش اثرات ثابت، ضریب تعیین در روش حداقل مربعات تلفیقی، N تعداد مقاطع، k تعداد متغیر های توضیحی و T طول دوره زمانی می باشد. اگر f محاسباتی از f بحرانی بزرگتر باشد، در این صورت روش اثرات ثابت انتخاب خواهد شد.
اگر چه کاربرد مستقیم مدل اثرات ثابت یا حداقل مربعات متغیر موهومی ممکن است، اما این مدل از مشکلاتی مانند، کمبود درجه آزادی و امکان همخطی مرکب رنج می برد. استدلال پایه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *