پایان نامه ازدواج سفید

موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها

دادگاه کیفری استان که همان دادگاه تجدیدنظر می باشد،به موجب قانون صلاحیت ویژه ای دارد.همان طور که در مباحث قبلی هم اشاره شد،موارد صلاحیت این دادگاه به شرح ذیل می باشد:

۱- به جرایم خاصی رسیدگی می نماید که دارای مجازات های سنگینی است.مثل مجازات قصاص

۲-  جرایم سیاسی و مطبوعاتی

۳- جرایم غیر مهم را به تبع حرایم مهم رسیدگی می نمایند .

۴-چنان چه در حین رسیدگی عنوان جرم تغییر پیدا کند نیز صلاحیت رسیدگی دارند.

موارد اول و دوم بر اساس قانون تعیین صلاحیت شده است و موارد سوم و چهارم بر اساس رای وحدت رویه.بین صلاحیت این دادگاه و سایر محاکم ممکن است تداخل ایجاد شود.که در ذیل به بیان آنها می پردازیم.

تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال

دادگاه کیفری استان یا بر اساس نوع جرم و میزان مجازات رسیدگی نموده و صلاحیت دارد و یا بر اساس  شخصیت مرتکب .جرایم مثل جرایم سیاسی  و مطبوعاتی ،مجازات ها مثل قصاص و قطع عضو ، اعدام و .. . شخصیت ها مثل اعضای مجمع تشخیص مصلحت،روسای قوای سه گانه ( به غیر از روحانیون) نمایندگان مجلس و …(البته بیشتر دادگاه کیفری استان تهران یا مرکز چنین صلاحیت هایی دارد.استان ها بیشتر به جرایم خاص و مجازات های خاص صلاحیت رسیدگی دارند و جرایم شخصیت ها بیشتر در پایتخت رسیدگی می شود.)

چنانچه طفلی مرتکب جرمی شود که از لحاظ مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد،دادگاه مذکور صالح است یا دادگاه اطفال.بنا بر یک نظری دادگاه اطفال صالح است،با این استدلال که کلیه جرایم اطفال باید در دادگاه تخصصی رسیدگی شود.از زاویه دیگر دادگاه کیفری استان صالح است،چون آخرین اراده تقنینی بر این موضوع قرار گرفته است و قوانین شکلی حتی عطف به ماسبق نیز شده و تضمین کننده عدالت نیز می باشد و به خصوص که در این دادگاه سیستم حاکم سیستم تعدد قاضی است.یعنی در جرایم سبک با سه قاضی و در جرایم سنگین با پنج قاضی تشکیل و اداره می شود و بهتر می تواند حقوق متهم را رعایت نماید.بنابراین صلاحیت دادگاه کیفری استان مرجح است.اختلاف نظر، موجب اختلاف در عمل و رویه شد تا آنجا که موضوع در دیوان عالی کشور مطرح شد و در این دیوان نظر بر صلاحیت دادگاه استان داده شود.متن رای به شرح ذیل می باشد:

دسته‌ها: رشته حقوق