جدول۴-۶: توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب محل سکونت ۵۰
جدول۴-۷:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب ماشین شخصی ۵۱
جدول۴-۸:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب شغل مادر ۵۱
جدول۴-۹:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب شیوه‌های فرزندپروری ۵۲
جدول۴-۱۰:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب مهارت اجتماعی ۵۳
جدول۴-۱۱:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب پرخاشگری ۵۴
جدول۴-۱۲: شاخصهای توصیفی متغیرهای پرخاشگری بر حسب جنسیت ۵۶
جدول ۴-۱۳: تحلیل واریانس چندمتغیری پرخاشگری با درنظرگرفتن جنسیت به عنوان متغیرمستقل، براساس آماره ویلکز لامبدا ۵۷
جدول۴-۱۴: نتایج آزمون لون جهت بررسی پیشفرض برابری واریانس‌های متغیرهای وابسته ۵۷
جدول۴-۱۵: تحلیل واریانس تک متغیره برای مقایسه اثرات گروههای مورد مقایسه بر متغیرهای وابسته ۵۸
جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین رابطه ابعاد فرزندپروری با پرخاشگری ۵۸
جدول ۴-۱۷: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ابعاد والدینی برای متغیر پرخاشگری ۵۹
جدول ۴-۱۸: آزمون معناداری ضریب تعیین متغیرهای پیش‌بین با استفاده از رگرسیون (روش: گام به گام) ۵۹
جدول۴-۱۹: ضرایب بتا و آزمون معنی داری آن ۶۰
جدول ۴-۲۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون رابطه ابعاد مهارتهای اجتماعی با پرخاشگری ۶۰
جدول ۴-۲۱: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مهارتهای اجتماعی برای متغیر پرخاشگری ۶۱
جدول ۴-۲۲: آزمون معناداری ضریب تعیین متغیرهای پیش‌بین با استفاده از رگرسیون (روش: گام به گام) ۶۱
جدول ۴-۲۳: ضرایب بتا و آزمون معنیداری آن ۶۲
فهرست نمودارها
نمودار۴-۱:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت ۴۵
نمودار۴-۲:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب میزان تحصیلات پدر ۴۶
نمودار۴-۳:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات مادر ۴۷
نمودار۴-۴:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب میزان درآمد ۴۸
نمودار۴-۵:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب وضعیت اقتصادی ۴۹
نمودار۴-۶:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب محل سکونت ۵۰
نمودار۴-۷: توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب ماشین شخصی ۵۱
نمودار۴-۸:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی بر حسب شغل مادر ۵۲
نمودارهیستو گرام۴-۹:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب شیوه‌های فرزندپروری ۵۳
نمودارهیستو گرام ۴-۱۰:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب مهارت اجتماعی ۵۴
نمودارهیستو گرام۴-۱۱:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب پرخاشگری ۵۵
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیّت و ضرورت مسئله
اهداف پژوهش
سؤالهای پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
۱-۱ مقدمه
‌‌‌‌‌‌یکی‌از متداولترین مشکلات رفتاری دوران کودکی پرخاشگری است. مراجعه افراد به مراکز بالینی، از شیوع این مشکل خبر میدهد. برآوردها نشان میدهند که مراجعات به درمانگاههای سرپایی برای مشکلات سلوک، یک سوم تا نیمی از کلّ موارد مراجعان کودک و نوجوان را شامل میشود(هربرت،۱۳۸۷).
آنچه باعث توجه محقّقان به رفتارهای پرخاشگرانه شده است، اثر نامطلوب آن بر رفتارهای بینفردی و همچنین اثر ناخوشایند آن بر حالت درونی و روانی افراد است (نژادی کاشانی، مهرزمانی، داورمنش و صالحی، ۱۳۸۹).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.