• – ، پیشین، صص ۶۰ و ۶۱٫ ↑

 

 • – همان، ص ۶۲٫ ↑

 

 • – شریفیان، جمشید. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۱۸٫ ↑

 

 • – همان، ص ۱۲۴٫ ↑

 

 • -General Comment,1994,par.V. ↑

 

 • – فضائلی ،مصطفی.« کنوانسیون و حق تحفظ»، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،شماره دوم،ص ۱٫ ↑

 

 • – گزارش سال ۲۰۰۲ کمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات ↑

 

 • – گروه پژوهش روابط بینالمللی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، سال دوم، شماره چهارم، سال ۱۳۸۷٫ ↑

 

 • – کاترین، رجول،«حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی (۵۲) ۲۴کمیته حقوق بشر».ترجمه توکل حبیبزاده، مجلۀ حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۲، ۱۳۸۴، ص ۱۰۲٫ ↑

 

 • – گروه پژوهش روابط بینالمللی،پیشین،ص ۱۳۷٫ ↑

 

 • – کاترین رجول، پیشین، ص ۱۰۱٫ ↑

 

 • – گروه پژوهش روابط بینالمللی،پیشین،ص ۱۳۸٫ ↑

 

 • – کارترین رجول،پیشین،ص ۱۰۴٫ ↑

 

 • – گروه پژوهش روابط بینالمللی،پیشین،ص ۱۳۸٫ ↑

 

 • – کاترین رجول،پیشین،ص ۱۰۱ ↑

 

 • – گروه پژوهش روابط بینالمللی،پیشین،ص ۱۳۹٫ ↑

 

 • – کاترین رجول،پیشین،ص ۱۱۰٫ ↑

 

 • – همان،ص ۱۱۲٫ ↑

 

 • – همان، ص ۱۱۲٫ ↑

 

 • – همان،ص ۱۱۳٫ ↑

 

 • – progressive Implemen tation ↑

 

 • – prog ressive character ↑

 

 • – D.McGoldrick, the Human Rights Committee (1991),p.273
  به نقل از کاترین رجول، پیشین، ص ۱۱۵ ↑

 

 • – بند ۱ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • – Sweeping reservation ↑

 

 • – surgical approach ↑

 

 • – Categories of reservation ↑

 

 • – منظور از مقررات قابل نقض مقرراتی هستند که در زمان اضطرار و ضرورت داخلی می توان اجرای آنها را به طور موقت تعلیق نمود.(Derogable provision ) ↑

 

 • – کاترین رجول،پیشین،ص ۱۱۸٫ ↑

 

 • – همان،ص۱۲۰٫ ↑

 

 • – Restrictions to the Death penalty , Advisory opinion No.Dc -3/83,8sept . 1983 in (1984) 23 I.L.M .320 ,341. ↑

 

 • – این دادگاه نتیجه می گیرد که شرط گواتمالا بر ماده ۴ غیر قابل نقض کنوانسیون مجاز بود زیرا منظور ازآن سلب حق حیات نبود، بلکه هدف محفوظ داشتن حق اعمال مجازات اعدام در موارد ارتکاب به جرائم عمومی مربوط» به موجب بند ۴ ماده ۴ بود. ↑

 

 • – مهرپور، حسین. حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران. تهران، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۵۰٫ ↑

 

 • – همان، ص ۵۱٫ ↑

 

 • جمشید شریفیان،پیشین، ص ۳۵۲٫ ↑

 

 • – همان، ص ۲۵۳٫ ↑

 

 • – حسین مهرپور، همان. ↑

 

 • – جمشید شریفیان، پیشین، ص ۳۵۴٫ ↑

 

 • – International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights. ↑

 

 • – آر کریون، میتوسی.چشم اندازی به توسعه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه دکتر محمد حبیبی مجنده، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۷، صص ۴۵ و ۴۴٫ ↑

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • – همان، ص ۴۹٫ ↑

 

 • – همان، ص ۵۰٫ ↑

 

 • – همان. ↑

 

 • – همان، ص ۵۱٫ ↑

 

 • – همان. ↑

 

 • – همان، ص ۵۲٫ ↑

 

 • – Mattew craven, The International Covenant on Economic, Social and cultural Rights, clarendon press oxford. Newyork, second published, 1998. P 114. ↑

 

 • – Ibid,p115. ↑

 

 • . تفسیر عمومی شماره ۳ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۹۰٫ ↑

 

 • . تفسیر عمومی شماره ۱۰ مصوب جلسه پنجاه یکم، یک دسامبر ۱۹۹۸٫ ↑

 

 • -تفسیر عمومی شماره ۹ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۹۸ ↑
دسته‌ها: دانشجویی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *