که برای بررسی گرایش به خرید (متغیر وابسته) طراحی شده است، که شامل گویه های شماره ی60 تا 73 می باشد. برای بررسی این متغیر محصولات مصرفی که دارای درگیری ذهنی پایین (محصولات بی دوام و با قیمت کمتر از 150,000 تومان) هستند مد نظر قرار گرفته اند، این محصولات بر اساس مقاله بیس، نظراستاد محترم راهنما وروانشناس اجتماعی انتخاب شده و در طراحی سولات مد نظر قرار گرفتند؛ اسامی محصولات، مهم ترین جاذبه های هیجانی به کار رفته درتبلیغ آنها واشاره موردی تبلیغ در جدول(3-8) ارائه شده است.
جدول3-8 : اطلاعات مد نظردر طراحی پرسشنامه
ردیف
نوع محصول
مهم ترین جاذبه هیجانی استفاده شده در تبلیغ
برند تبلیغ شده
1
تنقلات و خوراکی ها
لذت بردن، زنده کردن خاطرات شیرین، موسیقی شاد و محلی، تصاویر رنگی و کارتونی، زمان پخش هیجانی، برنده شدن، سرعت، طنز
چی توز، چاکلز، لوسی، بیسکوییت مادر، محسن، هایلی، آوازه، تحفه، دوغزال، لادن
2
ابزار ورزشی
سلامتی، رهایی از مشکل خاص، اعتماد به نفس، رضایت از زندگی، تصاویر سه تایی
دستگاه دراز نشت تن تاک،
تن سازهمراه
3
کرم
زیبا بودن، رهایی از مشکل خاص (جای جوش)، جنسیت (هنرپیشه مرد با ظرافت زنانه)
رژودرم
4
شامپو و شوینده
طراوت و شادابی، صدا و لحن خوشایند، سرعت و لذت شستشو
پرژک، پرسیل، پریل
5
عطر
منحصربفرد بودن، ارتباط خوب
عطر بیک
6
تفریح
شادی، لذت بردن، هیجان
سرزمین موج های آبی
همه متغیرهای این پژوهش با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از(خیلی کم = 1) تا (خیلی زیاد = 5) مورد اندازه گیری قرار گرفتند.
4.7.3- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان – علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان – حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد(سکاران،1390: 227). به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا، 1386: 156). برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس از توزیع و جمع آوری50 پرسشنامه در سطح جامعه آماری مورد پژوهش، از نرم افزارتحلیل آماریspss جهت محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید؛ که مقدار آلفای کل در رابطه با کلیهی متغیرهای فرضیه های تحقیق 0.94 محاسبه گردید که معادل با 94 درصد می باشد. میزان آلفای بدست آمده در مورد هر یک از مراحل مطرح شده که پس از حذف گویه های رد شده محاسبه شده است، در جدول‌‌(3-9) آورده شده است.
جدول3-9: ضریب آلفای کرونباخ گویه ها
مراحل
تعداد گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ
تمایل
11
0.812
ترجیح
7
0.828
مجاب شدن
10
0.711
مواجهه
9
0.725
توجه
12
0.777
فهم
10
0.770
گرایش به خرید
14
0.811
کل
73
0.940
5.7.3- روایی (ثبات) ابزاراندازه گیری
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج درآن دقیقا متغیرها و موضوع
مورد مطالعه رابسنجد، یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد برنیاز تحقیق نباشد وهم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز دررابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقعیت را بخوبی نشان دهد (حافظ نیا،1386 : 155)؛ روایی را به شکل های مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
روایی محتوایی
روایی نمادی (ظاهری)
روایی مربوط به ملاک
روایی متضن پیش بینی
روایی همگرا
روایی متمایز کننده
روایی سازه (خاکی،1390: 244).
در این پژوهش برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی ظاهری استفاده شده است. بدین منظور پس از تنظیم و طراحی گویه های لازم برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، که بر اساس مبانی نظری پایان نامه و بررسی تحقیقات پیشین صورت گرفته در این زمینه انجام شد؛ گویه ها به استاد محترم راهنما، روش تحقیق و متخصص آمار نشان داده شد و پس از بررسی و مطابقت با متغیرهای اندازه گیری شده، نظر ایشان دریافت و نهایتا پرسشنامه مورد نظر از لحاظ روایی پس از رفع موارد ابهامی مورد تایید قرار گرفت.
8.3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش، از نرم افزارتحلیل آماری Spss، Lisrel و Minitabاستفاده شده است. دراین تحلیل از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود؛ در بخش آمارتوصیفی ازجداول و نمودارهای توزیع فراوانی، شاخصهای مرکزی و پراکندگی، آزمون اندرسون– دارلینگ، آزمون تبدیل داده های جانسون استفاده شده است؛ در بخش آمار استنباطی برای بررسی و آزمون فرضیه ها و پاسخ به این سؤال که آیا نمونهی گرفته شده و نظرات گرفته شده می تواند به کل جامعه تعمیم یابد؟ از آزمون برازش مدل مفهمومی وآزمون نرمال بودن، برآورد شاخص های تک بعدی بودن متغیر وسازه، T-Values، Standard Solution، الگوی تحلیل مسیر، نمودارماهی استخوان ایشی کاوا، آزمونهای تعقیبیDunnett وTukey، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون لون استفاده کرده ایم.
9.3- جمع بندی فصل سوم
این پژوهش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. با استفاده ازپرسشنامه داده های مورد نیازاز آزمودنی ها جمع آوری شده است، آزمودنی ها بانوان جوان شهرزنجان در نظر گرفته شده اند که بین 15 تا 18 سال سن داشته و در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل می باشند؛ حجم نمونه بدست آمده از این جامعه آماری 370 نفر می باشد که 158 نفرازمدا
رس ناحیه1 و 212 نفراز ناحیه2 به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه به وسیله روایی ظاهری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از دو روش آمار توصیفی وآمار استنباطی به وسیله نرم افزارتحلیل آماری Spss وLisrel استفاده شده است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

1.4- مقدمه
این فصل به دو بخش تقسیم شده است؛ درقسمت اول به تلخیص داده های گردآوری شده و توصیف ویژگی های نمونه انتخاب شده می پردازیم، در بخش دوم فرضیه های ارائه شده در این پژوهش را به ترتیب مورد آزمون قرار می دهیم. در این پژوهش تحلیل داده ها به روش علت و معلولی تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل صورت گرفته است، این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را استنباط کند که به منظور برآورد مدل کلی معادلات ساختاری وبررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار از این نرم افزار استفاده می شود (هومن،1391: 31-30). همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه، آزمون نرمال بودن جامعه و… از نرم افزارSpss استفاده شده است.
2.4- آماده سازی داده های پژوهش
1.2.4- تجزیه و تحلیل پرسشنامه بر اساس داده های مفقودی (پاسخ داده نشده)
نمودار4-1: داده های مفقود به ترتیب متغیر ، پرسشنامه و سلول
داده های مفقود از جمله مسائلی است که نتایج هر پژوهشی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بنابراین اطلاع از مقدار و چگونگی توزیع داده های مفقود از مهم ترین اطلاعات جهت برخورد اصولی با این مقادیر است. در نمودار (4-1) خلاصه ای از داده های مفقود نشان داده شده است.
بنا به اطلاعات نموداراز بین 321 پرسشنامه مورد بررسی،201 پرسشنامه بدون داده مفقود و 120 پرسشنامه دارای داده مفقود بوده اند؛ از بین 78 گویه مطرح شده ( شامل گویه های مربوط به متغیرهای زمینه ای متغیرهای مستقل و وابسته) در هر پرسشنامه،11گویه دارای داده های مفقودی می باشند؛ و از بین کل گویه های مورد بررسی در مجموع پرسشنامه ها تعداد 461 گویه دارای داده مفقود بوده اند.
جدول زیر خلاصه از متغیرهای دارای داده های مفقودی بالای 10 درصد می باشد، همان گونه که در جدول(4-1) مشاهده می شود، متغیرهای میزان تقریبی هزینه ماهانه، تعداد افراد شاغل خانواده و میزان درآمد خانواده دارای بیشترین داده مفقودی یا بیشترین عدم پاسخگویی است و این عدم پاسخگویی از 10 درصد تا 25 درصد در نوسان است، در این بین متغیر میزان تقریبی هزینه ماهانه با 5/25 درصد و سپس تعداد افراد شاغل خانواده با 9/24 درصد بیشترین عدم پاسخگویی، ومیزان درآمد ماهیانه خانواده با 5/16 درصد کم ترین میزان عدم پاسخگویی را به خود اختصاص داده است.
جدول 4-1: خلاصه متغیر های دارای داده های مفقود a,b
مفقودی
درصد صحیح
میانگین
انحراف معیار
کل
درصد
میزان تقریبی هزینه های جاری خانواده شما در هر ماه
82
25.5%
239
2.0753
.92274
تعداد افراد شاغل خانواده
80
24.9%
241
1.31
.637
میزان درآمد ماهیانه خانواده
53
16.5%
268
2.1903
.99304
a. Maximum number of variables shown: 25
b. Minimum percentage of missing values for variable to be included: 10.0%
همچنین نمودار(4-2) الگوی دادهای مفقود را به نمایش می گذارد، همان گونه که مشاهده می شود نرم افزار با توجه به تعداد متغییر های این تحقیق،109الگو برای دادهای مفقود در نمونه آماری این تحقیق شناسایی کرده است، به عنوان مثال درالگوی شماره1هیچ داده مفقودی با توجه به متغیرهای ذکر شده وجود ندارد به عبارتی الگویی از عدم پاسخ گویی به بیش از 10درصد یا بیشتر سوالات مرتبط با شاخصها و ابعاد آنها وجود ندارد، در حالی که در الگوی شماره9 الگویی از عدم پاسخگویی به سوال متغیر درک 4(DARK4) وجود دارد، همچنین درالگوی شماره 109 می توان مشاهده کرد که دادهای مفقود حول سوالات در آمد در جریان است.
نمودار4-2: الگوی داده های مفقود

نمودار4-3: الگوی داده های مفقود
نمودار(4-3) نیز به الگوی دادهای مفقود اختصاص دارد، همان گونه که گذشت الگوی شماره 1 به الگوی عدم وجود داده های مفقود در متغییرهای ذکر شده اختصاص دارد این الگو نزدیک به 60درصد از الگوی دادهای مفقودی این تحقیق را شامل می شود در حالی که الگوی شماره 68 به میزان 91/10درصد ازکل الگوی داده های مفقودی را شامل می شود و الگوی شماره 23 دارای کمترین فراوانی است.
2.2.4- روش جایگذاری داده های مفقودی
اغلب روش های مورد اشاره در بالا کم و بیش در مدل معادلات ساختاری استفاده می شود اما این روش ها به علت ایجاد برخی از مشکلات در روش SEM جای خود را به روش حداکثر محتمل برای داده های مفقود داده اند، این روش، روشی متداول برای مواجهه با داده های مفقود در روش مدل معادلات ساختاری است. ارباکل (1996) و اندرس و بندالوس (2001) معتقدند این روش به علت داشتن کمترین میزان اریب در نتایج، بهترین روش در مدل SEM است، بنابراین در این پژوهش برای جایگذاری داده های مفقود با همین روش و از تکنیک EM کمک گرفته شده است.
3.4- آمارتوصیفی
1.3.4- تحلیل توصیفی وضعیت نمونه بر حسب مدرسه
همان گونه که در جدول(4-2) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، مدرسه عفاف و مهدیه با 17 درصد بیشترین میزان پاسخگویان و بازگشت پرسشنامه ها را به خود اختصاص داده است.
جدول4-2: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدارس
نام مدرسه
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
بهشتی
36
11.2
11.2
11.2
حضرت معصومه
42
13.1
13.1
24.3
شاهد
41
12.8
12.8
37.1
عفاف
56
17.4
17.4
54.5
مهدیه
57
17.8
17.8
72.3
میثاق
50
15.6
15.6
87.9
ولیعصر
39
12.1
12.1
100.0
کل
321
100.0
100.0
نمودار(4-4) تحلیل توصیفی توزیع نمونه بر حسب مدرسه محل تحصیل را نمایش می دهد . همان گونه که مشاهده می شود ، توزیع نمونه تقریبا برابر است .
نمودار4-4: توزیع نمونه بر حسب مدرسه

2.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان با توجه به پایه تحصیلی
همان گونه که در جدول(4-3) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند ، 130 نفر یعنی 5/40 درصد پاسخگویان در پایه تحصیلی سوم دبیرستان ، 91نفر یعنی 3/28 درصد در پایه تحصیلی اول دبیرستان،2/16 درصد در پایه تحصیلی دوم دبیرستان و15 درصد در پایه تحصیلی چهارم دبیرستان مشغول به تحصیل بود ه اند.
جدول4-3: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایه تحصیلی دانش آموزان
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
اول دبیرستان
91
28.3
28.3
28.3
دوم دبیرستان
52
16.2
16.2
44.5
سوم دبیرستان
130
40.5
40.5
85.0
چهارم دبیرستان
48
15.0
15.0
100.0
کل
321
100.0
100.0
نمودار(4-5) تحلیل توصیفی پاسخگویان را با توجه به پایه تحصیلی را نمایش می دهد . بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده پایه سوم دبیرستان است که دارای بیشترین فراوانی است .
نمودار4-5: توزیع فراوانی نمونه بر حسب پایه تحصیلی

درصد فراوانی

3.3.4- تحلیل توصیفی وضعیت سن پاسخگویان
همان گونه که در جدول(4-4) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند ، 100 نفر یعنی 2/31 درصد در سن 17 سالگی و82 نفر یعنی 5/25 درصد 16 ساله بوده اند. و 51 نفر 18 سال وتنها 1 مورد 19سال سن داشته اند بنابراین بیشتر پاسخ دهندگان این تحقیق در دامنه سنی 15تا18 سال قرار دارند .
جدول4-4: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت سن
متولد سال
سن (ساله)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
1373
19
1
.3
.3
.3
1374
18
51
15.9
15.9
18.9
1375
17
100
31.2
31.2
50.1
1376
16
82
25.5
25.5
75.6
1377
15
60
18.7
18.7
94.3
1378
14
27
8.4
8.4
100
کل
321
100.0
100.0
راهنمای جدول 4-4: سن دانش آموزان
پایه تحصیلی
متولد سال
سن (ساله)
اول دبیرستان
78-1377
15-14
دوم دبیرستان
77-1376
16-15
سوم دبیرستان
76-1375
17-16
چهارم دبیرستان
75-1374
18-17
نمودار (4-6) تحلیل توصیفی متغیر وضعیت سن پاسخگویان را نمایش می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده درصد فراوانی وضعیت سن17 سال است که دارای بیشترین فراوانی است .
نمودار4-6: توزیع فراوانی نمونه برحسب وضعیت سن

فراوانی

4.3.4- تحلیل توصیفی میزان در آمد پاسخگویان
همان گونه که در جدول(4-5) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان در آمد خانواده خود را بین 500 هزارتا یک میلیون تومان اعلام کرده اند با 9/34 درصد بیشترین فراوانی را داشته، و پاسخگویانی که درآمد خانواده خود را بیش از1,500,000تومان اعلام کرده اند با 1/12 درصد کمترین فراوانی را در بین پاسخگویان به خود اختصاص داده است .
جدول4-5: توزیع فراوانی نمونه برحسب میزان در آمد


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *