حس تک بودن و منحصربفرد بودن را به من منتقل می کند.
5/7
15
8/21
4/22
1/32
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی انگیزه جستجو در مورد آنها را ایجاد می کند.
5/7
7/22
1/17
6/29
1/22
من تمایل دارم بعضی ازتبلیغات محصولات مصرفی را بیشتر از یکبار ببینم.
9/10
6/20
6/14
6/19
8/30
ترجیح
به تبلیغاتی ازمحصولات مصرفی که خلاقانه وجدید باشد، بیشتر توجه می کنم.
2/20
2/30
3/9
2/16
7/22
تبلیغاتی از محصولات مصرفی را که حس زیباتر شدن را انتقال می دهد بیشترمی پسندم.
6/14
24
9/19
24
2/16
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس شاد وخوشحال بودن را انتقال می دهد بیشتر دوست دارم.
9/20
8/31
8/17
8/17
3/10
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس لذت بردن را منتقل می کند بیشتر دوست دارم.
4/13
6/29
5/16
2/20
8/17
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند بیشترمی پسندم.
6/15
5/26
8/21
5/16
8/17
به تبلیغات محصولات مصرفی که حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام،منتقل می کند بیشتر توجه می کنم.
8/12
7/22
2/21
3/24
8/17
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس ارتباط خوب را انتقال می دهد بیشتر دوست دارم.
6/15
3/24
6/20
6/20
6/15
گویه های متغیرهای وابسته پژوهش
گرایش به خرید محصولات به درگیری ذهنی پایین
به نظرم محصولات مصرفی که هم اکنون استفاده می کنم تحت تاثیر تبلیغات در مورد آن بوده است.
9/6
3/14
4/18
5/26
34
به نظرم وجود جذابیت و هیجان در تبلیغات محصولات مصرفی باعث می شود تا از آن محصولات استفاده کنم.
8/11
4/22
9/15
6/29
2/20
من استفاده از محصولات مصرفی را که تبلیغات آن را جذاب می دانم و می پسندم به دیگران نیز پیشنهاد می کنم.
6/10
7/23
3/19
8/23
7/22
به نظرم خلاقانه و جدید بودن تبلیغات محصولات مصرفی باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
2/11
3/29
4/13
2/21
24
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس زیبا بودن را منتقل می کند موجب یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
9/10
5/25
4/22
7/27
1/12
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس شاد و خوشحال بودن را به من منتقل می کند موجب یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
14
2/20
9/20
5/25
4/17
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس لذت بردن را منتقل می کند باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
2/11
4/22
1/18
24
7/22
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام انتقال می دهد باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
6/14
7/22
9/24
4/18
4/18
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
9/10
4/23
7/23
4/23
1/17
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس ارتباط خوب را منتقل می کند باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
8/11
1/23
9/19
7/23
9/19
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس تک بودن را منتقل می کند موجب یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود
5/12
8/21
4/23
1/22
19
به نظرم هر چقدریک آگهی بیشتر پخش می شود باعث می شود آن محصول را بیشتر بخرم.
3/10
1/12
9/24
6/20
8/30
من دوباره از محصولات مصرفی که تبلیغات آن را جالب و هیجانی می دانم استفاده خواهم کرد.
5/12
6/20
4/22
5/21
4/22
به نظر من تبلیغات جذاب و هیجانی در خرید و مصرف محصولات مصرفی موثر است.
7/18
6/20
8/17
2/20
8/21
10.3.4- تحلیل توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته با شاخص های مرکزی و پراکندگی
10.3.4- شاخص های پراکندگی و مرکزی
جداول(4-10) و(4-11) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق را نمایش می دهند، در کل شاخص های توصیفی به دو بخش شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی تقسیم می شوند، مهم ترین شاخص های مرکزی عبارتنداز: مقدار میانگین ،میانه ، نما یا مد؛ همچنین شاخص های مهم تعیین پراکندگی مقادیر یک متغیر عبارتنداز: دامنه تغییرات ، واریانس و انحراف معیار .
در یک توزیع نرمال :
مقادیر Md=Mo=X با هم برابر است.
مقدار میانگین صفر است.
انحراف معیار برابر یک است.
مقدارکشیدگی صفر می باشد.
مقدارچولگی صفر است. (کلانتری، 1387: 85-80).
1.10.3.4- تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول پژوهش
در جدول(4-10) تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول این پژوهش بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی آورده شده است.
جدول4-10: تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول با شاخص های مرکزی و پراکندگی
تمایل ایجاد شده
ترجیح ایجاد شده
مجاب شدن
تبلیغات هیجانی
کل
صحیح
321
321
321
321
مفقود
0
0
0
0
میانه
2.6558
3.0591
2.7716
2.7980
میانگین
2.6364
3.0000
2.8000
2.7500
مد
2.55
3.71
2.80
2.29a
انحراف معیار
.733870
.886270
.701150
.637040
چولگی
.2010
0.060-
.1030
.1730
کشیدگی
.0220
0.575-
0.276-
0.103-
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
بر اساس اطلاعات جدول(4-10) مقدار شاخص های مرکزی به شرح زیر است:
1. مقدار میانگین متغیر های چهار گانه اول پژوهش که عبارتند ازمتغیرتمایل، ترجیح، مجاب شدن، تبلیغات هیجانی در دامنه 63/2 تا 3 قرار دارند. کمترین مقدار میانگین متعلق به متغیر تمایل ایجاد شده است و بالاترین میانگین متعلق به متغیرترجیح ایجاد شده است .
2. مقدارمیانه متغیرهای چهارگانه در دا
منه 65/2 تا 59/3 قرار دارند. کمترین مقدار میانه برای متغیر تمایل ایجاد شده و بالاترین مقدار میانه متعلق به متغیر ترجیح ایجاد شده است .
3. مقدارنما یا مد متغیرهای چهارگانه در دامنه 55/2 تا71/3 قرار دارند و متغیرتبلیغات هیجانی از جمله متغیرهای دو نمایی است.
نمودار(4-11) مقادیر شاخص های مرکزی جدول (4-10) را به نمایش می گذارد، از آنجایی شاخص های مرکزی این چهار متغیر در دامنه 5/2 تا5/3 قرار دارد لذا محقق جهت وضوح بیشتر این تفاوت های جزئی، نمودرا در حالت STAKE ترسیم نموده است. همان گونه که مشاهده می شود، در مجموع بین مقادیر شاخصهای مرکزی، متغیرهای چهارگانه فوق، تفاوت آشکاری وجود ندارد و اغلب در یک دامنه قرار دارند.
نمودار 4-11: توزیع شاخص های مرکزی متغیرهای چهارگانه اول

همچنین براساس اطلاعات جدول(4-10) مقدارشاخصهای پراکندگی متغیرهای چهارگانه اول پژوهش به شرح زیر است :
1. مقدار انحراف معیار متغیر های چهارگانه پژوهش که عبارتند از: متغیر تمایل، ترجیح، مجاب شدن وتبلیغات هیجانی در دامنه 637/0 تا 886/0 قرار دارند، در بین این چهار متغیر، متغیرتبلیغات هیجانی دارای کمترین انحراف معیار و ترجیح ایجاد شده دارای بیشترین انحراف معیار است.
2. مقدار چولگی متغیرها در دامنه 060/0- تا 201/0 قرار دارد، در بین این چهار متغیر، متغیر ترجیح ایجاد شده دارای چولگی به چپ یا منفی هستند که می توان نتیجه گرفت، بیشتر مقادیر مورد بررسی، بالاتر از حد میانگین قرار دارد یا به عبارت دیگر اغلب پاسخگویان به پرسش های این تحقیق پاسخ هایی در دامنه موافقت و موافقت کامل داده اند و می توان نتیجه گرفت که اغلب پاسخگویان بر این باورند که ترجیح ایجاد شده در گرایش به خرید کالاهای با درگیری ذهنی پایین موثر است، همچنین متغیرهای تمایل ایجاد شده، مجاب شدن و شاخص اصلی تبلیغات هیجانی دارای مقداری چولگی مثبت است که می توان نتیجه گرفت پاسخگویان اغلب پاسخ هایی در دامنه نظری ندارم و مخالفت داده اند.
3. همچنین مقدار کشیدگی (که در توزیع نرمال عدد صفر است) در متغیر های چهارگانه اول این تحقیق در دامنه 022 /0 تا 103/0- قرار دارد، در بین این چهار متغیر، ترجیح ایجاد شده، مجاب شدن و تبلیغات هیجانی دارای منحنی تخت تری است ومتغیر تمایل ایجاد شده دارای منحنی افراشته تری است.
نکته4-1 : در خصوص شاخص های پراکندگی و مرکزی و متغیر های ذکر شده، این نکته را باید اضافه کرد اگر چه تمامی شاخص های ذکر شده دارای مقدار ناچیزی چولگی و کشیدگی است اما با توجه به آزمون های نرمال انجام شده می توان نتیجه گرفت که در نهایت تمام متغیرها نرمال هستند.
همان گونه که مشاهده می شود، تحلیل های فوق در نمودار(4-12) قابل مشاهده است این نمودار نیز در حالتSTAKE قرار دارد و بیشتر جهت نمایش تفاوت های درون گروهی آورده شده است این نمودار به خوبی تفاوت توزیع شاخص های پراکندگی را در متغیرهای ذکر شده نمایش می دهد.
نمودار 4-12: توزیع شاخص های پراکندگی متغیرهای چهارگانه اول

2.10.3.4- تحلیل توصیفی متغیرهای پنجگانه دوم پژوهش
در جدول(4-11) تحلیل توصیفی متغیرهای پنجگانه دوم این پژوهش برحسب شاخص های مرکزی و پراکندگی آورده شده است.
جدول4-11: تحلیل توصیفی متغیرها با شاخص های مرکزی و پراکندگی
مواجهه
توجه کردن
درک
یادآوری تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین
کل
صحیح
321
321
321
321
321
مفقود
0
0
0
0
0
میانه
3.1970
2.7368
2.8777
2.9159
2.7948
میانگین
3.2222
2.7500
2.9000
2.9032
2.7857
مد
3.22
3.08
3.40
2.61
2.93
انحراف معیار
.625110
.680370
.735530
.558200
.706970
چولگی
0.084-
.1210
.1790
.0700
.1140
کشیدگی
0.250-
0.464-
0.264-
0.347-
0.029-
براساس اطلاعات جدول(4-11) مقدار شاخص های مرکزی به شرح زیر است :
1. مقدارمیانگین متغیرهای پنجگانه دوم پژوهش که عبارتنداز: متغیرهای مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین در دامنه 75/2 تا 22/3 قرار دارند. کمترین میانگین متعلق به متغیر توجه است و بالاترین میانگین متعلق به بعد مواجهه است.
2. مقدار میانه متغیرها در دامنه 73/2 تا 19/3 قرار دارند. کمترین مقدار میانه برای متغیر توجه کردن و بالاترین مقدار میانه متعلق به متغیر مواجهه است .
3. مقدار نما یا مد متغیرها در دامنه 61/2 تا22/3 قرار دارند.
نمودار(4-13) مقادیر شاخص های مرکزی جدول (4-11) را به نمایش می گذارد، از آنجایی شاخص های مرکزی این پنچ متغیر در دامنه 7/2 تا2/3قرار دارد لذا محقق جهت وضوح بیشتر این تفاوت های جزئی ، نمودرا در حالت STAKE ترسیم نموده است.همان گونه که مشاهده می شود، در مجموع بین مقادیر شاخص های مرکزی ،متغیر های پنجگانه فوق، تفاوت آشکاری وجود ندارد و اغلب در
یک دامنه قرار دارند .
نمودار 4-13: توزیع شاخص های مرکزی متغیرهای پنجگانه دوم

همچنین براساس اطلاعات جدول(4-11) مقدار شاخص های پراکندگی متغیرپنجگانه دوم پژوهش به شرح زیر است :
1. مقدار انحراف معیار متغیرهای پنجگانه که عبارتنداز: مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید با درگیری ذهنی پایین در دامنه 558/0 تا 625/0 قرار دارند،در بین این پنج متغیر، تبلیغات هیجانی دارای کمترین انحراف معیار و متغیر درک دارای بیشترین انحراف معیار است.
2. مقدار چولگی متغیرها دردامنه 084/0- تا 179 /0 قرار دارد، در بین این پنج متغیر، متغیر مواجهه دارای چولگی به چپ یا منفی می باشد که می توان نتیجه گرفت، بیشتر مقادیرمورد بررسی، بالاتر از حد میانگین قرار دارد یا به عبارت دیگر اغلب پاسخگویان به پرسش های این تحقیق پاسخ هایی در دامنه موافقت و موافقت کامل داده اند. و متغیرهای توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید داری چوالگی مثبت است، که می توان نتیجه گرفت که اغلب پاسخگویان تاثیر متغیرهای فوق را بر گرایش به خرید کالاهای بی دوام ضعیف ارزیابی کرده اند .
3. مقدار کشیدگی (که در توزیع نرمال عدد صفر است) در متغیرهای پنجگانه دوم در دامنه 464 /0 – تا 029/0- قرار دارد، در بین این پنج متغیر، تمامی هر پنج متغیر یعنی مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید دارای منحنی تخت تری است.
نمودار 4-14: توزیع شاخص های پراکندگی متغیرهای پنجگانه دوم
نمودار (4-14) مقادیر شاخص های پراکندگی جدول (4-11) را به نمایش می گذارد، این نمودار نیز در حالتSTAKE قرار دارد و بیشتر جهت نمایش تفاوت های درون گروهی آورده شده است که به خوبی تفاوت توزیع شاخص های پراکندگی را در متغیر های ذکر شده نمایش می دهد.
4.4- آمار استنباطی
1.4.4- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش وروش تبدیل داده ها
در این قسمت تمامی شاخص ها به تفکیک با استفاده ازآزمون اندرسون- دارلینگ که قوی ترین و دقیق ترین تست نرمال می باشد، مورد آزمون قرار می گیرد. و نتایج با توجه به مقدار P-value و شکل ظاهری نمودارها تفسیر می شود. در خصوص مقدار P-value شرط لازم برای نرمال بودن بزرگ تر بودن این مقدار از عدد 05/0 است در تفسیر شکل ظاهری باید به این نکته توجه کرد که هر چقدر داده ها روی خط نرمال منطبق باشند، داده ها نرمال بوده و مقدار داده های پرت و یا داده های حد کمتر می باشد و درمواردی که داده ها از توزیع نرمال (که شرط لازم بسیاری از آزمونهای پارامتریک و تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری است) پیروی نکند، باید داده ها را پالایش و در مورادی به تبدیل داده ها متوسل شد؛ که روش تبدیل داده ها عموما به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد:
زمانی که فرض نرمال بودن نقض شده باشد.
تبدیل داده ها، همبستگی بین متغیرها را بهبود بخشیده و تصویر واضح تری از روابط بین دومتغیر بدست دهد.این که تبدیل داده ها به چه روشی انجام می شود موضوع قابل بحثی است. اما عقیده عمومی بر این است که پژوهش گر بایستی براساس آزمون و خطا، فرآیند تبدیل داده ها را انجام دهد و نتایج را مورد بررسی مستمر قرار دهد (هومن،1391: 150).
چند تغییرشکل درداده های به وسیله فرگوسن و تاکین (1989) مجاز شمرده شده اند تا برآورد نزدیک تری به واریانس همگرا و نرمال برای داده های کج یا کشیده فراهم آورد. برخی از تغییر شکل های ممکن عبارتند از: تبدیل ریشه دوم، تبدیل لگاریتمی ، تبدیل معکوس ، تبدیل آرک سینوس ، تبدیل پروبیت و باکس کاکس و درنهایت تبدیل قدرتمند جانسون است.
روش تبدیل جانسون الگوریتم متفاوتی نسبت به روش های متداول باکس کاکس دارد، به طوریکه بهترین تابع تبدیل متغیر را از بین سه خانواده از توابع متغییر موجود در سیستم جانسون انتخاب می کند که این توزیع ها عبارتند از SB ،SL،SU که Bو L و U به ترتیب بیانگر حد دار تا بدون حد می باشد. الگوریتم تبدیل جانسون به این صورت است که ابتدا پارامترهای مورد نیاز توابع تبدیل را تخمین می زند سپس همه متغیرهای غیرنرمال را به هر سه تابع تبدیل از سه خانواده توابع توزیع موجود درسیستم جانسون، تبدیل


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *