……………………………………………………………………… 71
3-5-2-1 اجرت نجات شناور و سایر اموال دریایی ……………………………………………………… 71
3-5-2-2 پرداخت جهت نجات محیط‎زیست دریایی یا تلاش جهت آن …………………………. 74
3-5-2-3 اجرت نجات جان انسان …………………………………………………………………………….. 77
3-5-2-3-1 نجات جان انسان همراه با نجات اموال دریایی و یا محیط زیست دریایی …… 78
3-5-2-3-2 نجات انسان بدون نجات اموال دریایی و یا محیط زیست دریایی ……………… 79

فصل چهارم : آثار قرارداد نجات دریایی ………………………………………………………… 81
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
4-1 محدوده اثر قرارداد نجات دریایی و شروط آن در ارتباط با اصل آزادی قراردادها …………… 82
4-2 مسؤولیت‎ها و حقوق مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال (نجات‎یافتگان) ……………. 83
4-2-1 مسؤولیت‎ها و وظایف مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال ………………………….. 83
4-2-2 حقوق مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال ………………………………………………… 85
4-3 مسؤولیت‎ها و حقوق نجات‎دهنده …………………………………………………………………………….. 87

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-3-1 مسؤولیت‎ها و وظایف نجات‎دهنده …………………………………………………………………….. 87
4-3-2 حقوق نجات‎دهنده …………………………………………………………………………………………… 90
4-3-2-1 اشخاص واجد استحقاق جهت اخذ مطالبه پرداخت ناشی از عملیات نجات ………… 90
4-3-2-2 حقوق ممتاز دریایی ……………………………………………………………………………………… 92
4-3-2-2-1 جایگاه حقوق ممتازه در قانون ایران و کنوانسیون‎های مربوطه ………………………. 92
4-3-2-2-2شمول غرامت ویژه در حقوق ممتازه ناشی از مطالبات نجات ………………………… 94
4-3-2-2-3 شمول حقوق ممتازه …………………………………………………………………………….. 95
4-3-2-2-3-1 کشتی ………………………………………………………………………………………….. 95
4-3-2-2-3-2 کرایه حمل در سفری که این حق ایجاد شده ………………………………………. 96
4-3-2-2-3-3 ملحقات کشتی و کرایه حمل که از شروع سفر ایجادشده ……………………… 96
4-3-2-2-4 تقدم حقوق ممتاز نسبت به یکدیگر …………………………………………………………. 97
4-3-2-2-5 ماهیت حقوق ممتاز ………………………………………………………………………………. 99
4-3-2-2-6 نحوه اجرای حق ممتاز در خصوص پرداخت ناشی از نجات و مرور زمان …….. 100
4-3-2-2-6-1 دعوا علیه شیء یا دعوا علیه شخص و اجرای حقوق ممتاز دریایی ………….. 101
4-3-2-2-6-2 مرور زمان در خصوص حقوق ممتاز و دعوای مربوط به عملیات نجات …. 105
فصل پنجم : تعدیل قرارداد نجات دریایی و تعیین قانون
حاکم بر تعهدات قراردادی …………………………………………………………… 107
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
5-1 ابطال و تعدیل قرارداد …………………………………………………………………………………………… 108
5-1-1 مفهوم ابطال قرارداد …………………………………………………………………………………………. 108
5-1-2 مفهوم تعدیل قرارداد و اقسام آن ……………………………………………………………………….. 107
5-1-3 موارد ابطال و تعدیل قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………. 109
5-1-3-1 رضا حاصل شده در اثر حیله یا خدعه یا اغفال …………………………………………….. 110
5-1-3-2 ناعادلانه بودن قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………… 110
5-1-3-3 عدم رعایت تعادل عوضین به میزان زیاد ……………………………………………………… 112
5-2 تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی ……………………………………….. 112
5-2-1 نفوذ حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………. 113
5-2-1-1 تعیین قانون حاکم توسط متعاملین در حقوق خارجی ……………………………………. 113
5-2-1-2 آزادی اراده متعاقدین در انتخاب قانون حاکم در حقوق ایران …………………………. 114
5-2-1-2-1 قرارداد‎های اتباع بیگانه ……………………………………………………………………….. 115
5-2-1-2-2 قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………… 115
5-2-1-2-3 قاعده تکمیلی ……………………………………………………………………………………. 115
5-2-1-3 استثناهای حاکمیت اراده …………………………………………………………………………….. 116
5-2-1-3-1 مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه …………………………………………………… 117
5-2-1-3-2 مخالفت با قانون آمره …………………………………………………………………………… 117
5-2-1-3-3 تقلب نسبت به قانون ……………………………………………………………………………. 117
5-3 قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین ………. 118
5-3-1 قانون پرچم ……………………………………………………………………………………………………. 118

5-3-2 محل انعقاد عقد در مناطق مختلف دریایی ………………………………………………………….. 118
5-3-2-1 محل انعقاد عقد در آبهای تحت حاکمیت کشور ساحلی ………………………………… 119
5-3-2-2 تعیین محل انعقاد قرارداد در صورت انعقاد آن در مناطق خارج
از حاکمیت دولت …………………………………………………………………………………….. 119
5-3-2-2-1 انعقاد قرارداد در درون کشتی ……………………………………………………………….. 119
5-3-2-2-2 انعقاد قرارداد خارج از کشتی ……………………………………………………………… 120
5-3-3 قانون حاکم بر روابط نجاتگران …………………………………………………………………………. 120
نتیجه‎ گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 122
فهرست منابع پایان‎نامه ………………………………………………………………………………………………. 129
پیوست‎ها :
1)کنوانسیون بین‎المللی نجات 1989 ………………………………………………………………………………… 135
2)نمونه قرارداد نجات دریایی مؤسسه لویدز انگلستان( نسخه 2011) ………………………………….. 146

مقدمه
1)طرح موضوع
نجات به عنوان یک از موضوعات مهم در حقوق دریایی محسوب می‎گردد و در کتب حقوق دریایی عمدتاً یک فصل مجزا برای بررسی این موضوع اختصاص می‎یابد . عملیات نجات دریایی بر روی موضوعات شناخته شده این قرارداد از جمله شناور و سایر اموال و محیط زیست دریایی انجام می‎پذیرد . نظر به اینکه این عملیات نجات ممکن است براساس یک قرارداد فی‎مابین نجاتگر و حادثه‎دیده انجام گیرد ، یکی از موضوعات مورد بررسی در بخش نجات ، قرارداد نجات دریایی است .
امر نجات از زمانی که بشر اقدام به دریانوردی نموده ،آغاز شده است . نکته‎ای که باید به آن توجه داشت، این است که با ورود کشتی‎های بخار در صنعت دریانوردی ، کشتیرانی به تدریج گسترش یافته است . به طوری که امروزه با بروز تحولات عظیم در صنعت کشتیرانی ، روابط نجات فی‎مابین طرفین قرارداد دچار پیچیدگی شده است . فلذا با توجه به اهمیت این موضوع سعی شده است که ماهیت ، آثار و احکام این قرارداد تشریح گردد تا ابهامات موجود در این زمینه روشن شود . با توجه به اینکه در زمینه نجات ، کشورها به منظور یکسان کردن حقوق نجات در سطح بین‎المللی اقدام به وضع کنوانسیون‎های مختلف از جمله کنوانسیون بین‎المللی نجات 1989 نموده‎اند ، این موارد نیز در بررسی این قرارداد ، می‎بایست مورد لحاظ قرار گیرد .
بدیهی است که در صورت بررسی این قرارداد ، اطراف قرارداد با سهولت بیشتری می‎توانند از حقوق و وظایف خویش آگاه ‎شوند . در حقوق دریایی و از جمله حقوق نجات عرف مسلم دریایی نقش به سزایی در پر نمودن خلأ قانونی دارد که این امر نیز مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است . بنابراین علاوه بر بررسی قوانین، عرف‎های مسلم در حقوق نجات مربوط به قرارداد نجات دریایی و همچنین برخی از پرونده‎ها و اختلافات موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
2) ضرورت ، اهمیت و اهداف تحقیق
یکی از دغدغه‎ها از زمان آغاز صنعت دریانوردی به نحو پیشرفته و خارج شدن آن از حالت ساده ، به خصوص بعد از ایجاد اولین کشتی‎های بخار توسط کشورهای اروپایی، بحث نجات بوده است . زیرا یک شناور در سفر دریایی خویش مواجه با خطرات مختلف از جمله تصادم با سایر کشتی‎ها و برخورد با برخی اشیاء همچون کوه‎های یخی و صخره‎ها ، ایراد صدمه به بدنه کشتی به دلایل مختلف ، اشتباه در تشخیص مسیر دریایی و ورود به آبهای خطرناک ، مواجه با گرداب‎های شدید و طوفان و ناآرامی آبها ، آتش‎سوزی در کشتی و به گل نشستن آن و غیره همراه است . در گذشته‎ به علت ساده بودن کشتی ، عملیات نجات با هزینه پایین و به سادگی انجام می‎گرفت . البته در برخی موارد نجاتگران با سوء استفاده از موقعیت حادثه‎دیده ، تقاضای پرداخت مبالغی هنگفت می‎نمودند . اما در چند قرن اخیر وظایفی در خصوص انجام عملیات نجات پیش‎بینی گشته و به نحو مؤثری باعث جلوگیری از این سوء استفاده‎های احتمالی شده است .
کشور ایران 5800 کیلومتر ساحل در آبهای تحت حاکمیت در اختیار دارد. سالیانه حدود پنجاه هزار کشتی اقیانوس‎پیمای تجاری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می‎کنند (قادری ، 1391 : 68) . بنابراین ایران در مسیر ترانزیتی قرار دارد و به لحاظ استراتژیک، کشور مهمی در حمل و نقل دریایی محسوب می‎گردد . جهت رونق حمل ونقل دریایی ، یکی از مباحث وجود قوانین مناسب در این مورد است . داشتن حقوقی دریایی متناسب با تحولات روز دنیا در این صنعت می‎تواند باعث رونق حمل و نقل دریایی شده و ایجاد آثار بسیار مفید در اقتصاد کشور ایران داشته باشد . قرارداد نجات دریایی و حل و فصل دعاوی و اختلافات ناشی از آن یکی از آن موارد است . ایران در قدمی مثبت به عضویت برخی از کنوانسیون‎ها به خصوص کنوانسیون بین‎المللی نجات 1989درآمده است . این کنوانسیون باعث نزدیکی حقوق نجات دریایی کشورها به یکدیگر می‎گردد و باعث کاهش تعارض قوانین می‎شود . اما نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که برای شناخت قرارداد نجات دریایی رجوع به قوانین مرتبط کافی نیست . به طور کلی، قوانین موجود در کشور ایران و حتی در بسیاری از کشورها در این زمینه کم است و در صورت وجود خلأ قانونی ، عرف موجود در حقوق دریایی اعمال می‎گردد .قانونگذار ایران نیز در قانون دریایی به این نکته صراحتاٌ تصریح نموده است .
بنابراین ابتدا لازم ا
ست براساس قوانین موجود و عرف دریایی به بررسی ماهیت ، احکام و آثار قرارداد نجات دریایی پرداخته شود . پس از بررسی این موارد ، ابهاماتی که در خصوص این عقد وجود دارد ، مرتفع می‎گردد . این امر باعث می‎شود که دادگاهها با سهولت بیشتری دعاوی ناشی از عقد و اختلافات را به درستی حل و فصل نمایند و همچنین به طرفین قرارداد و همچنین به کسانی که به نحوی در این صنعت کشتیرانی شرکت دارند ، کمک می‎نماید تا از شرایط انعقاد قرارداد مربوط به طرفین و موضوع قرارداد و همچنین آثار قرارداد مطلع شوند .
نظر به اینکه خلأ یک اثر حقوقی که به نحو اختصاصی به بررسی این قرارداد بپردازد در حقوق ایران وجود دارد ؛ فلذا در این نوشتار سعی بر آن است که حتی‎الإمکان زوایای مختلف و موارد ابهام‎آمیز این قرارداد تشریح گردد .
3) پرسش‎ها
3-1) پرسش‎ها اصلی
3-1-1- ماهیت قراردادنجات دریایی و موضوعات شناخته شده این قرارداد چیست ؟
3-1-2- شرایط مربوط به انعقاد قرارداددریایی وآثار قرارداد نجات دریایی چیست ؟
3-2- پرسش‎های فرعی

3-2-1- آیا قرارداد نجات دریایی را می‎توان در زمره عقود معین دانست یا یک قرارداد خصوصی براساس ماده 10 قانون مدنی تلقی می‎گردد ؟
3-2-2- آیا برای انعقاد قرارداد نجات دریایی ، رعایت شرایط خاصی توسط طرفین قرارداد یا شرایط ویژه‎ای در خصوص موضوع قرارداد وجود دارد ؟
3-2-3- طرفین قرارداد نجات دریایی چه تعهدات و حقوقی نسبت به یکدیگر دارند و جهت استیفای حقوق توسط نجاتگر، چه امتیازات ویژه‎ای برای او در نظر گرفته شده است ؟
3-2-4- قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی، در صورت تعیین یا عدم تعیین قانون حاکم چگونه تعیین می‎گردد ؟
4) پیشینه تحقیق
در خصوص قرارداد نجات دریایی پایان‎نامه‎ای تحت عنوان «قواعد حاکم بر عملیات و قراردادهای نجات دریایی » در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی به قلم آقای حمید رضا قادری در سال 1378 تدوین شده است ؛ اما قسمت عمده این پایان‎نامه به عملیات نجات اختصاص داشته و در خصوص قرارداد نجات دریایی به ذکر کلیاتی به صورت گذرا بسنده شده است . لازم به ذکر است ، بعضی از کتب حقوق دریایی به زبان فارسی به قرارداد نجات دریایی اشاراتی نموده‎اند ، اما مطالب ارائه شده تنها صفحات محدودی را به خود اختصاص داده‎اند . این مطالب علی‎رغم دارا بودن نکات ارزشمند ، بسیار محدودند و تنها عمده مباحث را در خود جای داده‎اند و مطالب موجود در این کتب وافی به مقصود نیست . لذا مباحث اصلی این پایان‎نامه ، عمدتاً با استفاده از منابع خارجی در این خصوص به رشته تحریر درآمده است . لازم به ذکر است که تا کنون هیچ کار مستقلی در ارتباط با موضوع پایان‎نامه مذکو


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *