ارزش مثبت یا منفی قائل میشوند، مجموعه این ارزشها، عزّت نفس افراد را تشکیل میدهد. ابراهام مزلو، عزّت نفس را به عنوان یکی از نیازهای اساسی و در سلسله مراتب نیازهای انسانی میداند و عزّت نفس را در ردیف چهارم قرار داده است. از نظر وی هر فردی، نیازمند مورد احترام خود و دیگران واقع شدن میباشد.
ابعاد عزّت نفس شامل، عزّت نفس اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی، جسمانی و… میباشد. شرع مقدس اسلام برای خانواده و روشهای تربیتی آن از جهت تأثیری که بر عزّت نفس افراد دارند، اهمیت فراوانی قائل است، اسلام، انسان را اشرف مخلوقات میخواند و به او سفارش می کند که خود را بشناسد و بر قدر و منزلت خودش واقف گردد و چون این شناخت وقوف بر منزلت، آدمی را به سر منزل عزّت رهنمون میسازد، از نظر اسلام هر آنکه در پی نیل به عزّت است باید عزّت را از خداوند سبحان طلب کند. خانواده، مدرسه و اجتماع از عوامل مؤثر بر عزّت نفس فرد میباشند.
امنیت هر کشور بطور تنگاتنگ ارتباط مستقیمی با کارآیی نیروهای مسلح دارد، کارآیی نیروهای مسلح نیز بسته به لوازم، امکانات، مدرن شدن و نیروی انسانی دارد که البته نیروی انسانی در این بین اهمیت بیشتری دارد، پر واضح است که کثرت نیروی انسانی چنان از اهمیت برخوردار نیست، بلکه تناسب نیروی انسانی با نیاز از یک جهت و همین طور انگیزه کافی از جهت دیگر، و سامان بخشی بنیه دفاعی نیروهای مسلح بر میگردد. خصوصاً به این علت که بدنه اصلی نیروهای مسلح را سربازان تشکیل میدهند، لذا وضعیت روانی سربازان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. البته نکته حائز توجه آن است، که برخی سربازان ممکن است دچار مشکل روانی نباشند، اما آمادگی کافی نیز جهت فعالیتهای نظامی نداشته باشند. این عدم آمادگی بیشتر به عزّت نفس آنان بر میگردد زیرا فردی که برای خود احترام و ارزش قائل باشد در مورد مملکت و ناموسش نیز جدیتر است، اما ازجهت دیگر، مهمترین عامل در تحقیقات گوناگون از جمله در پژوهش بررسی علل جرم فرار از خدمت سربازان وظیفه، عدم عزّت نفس سربازان بدست آمده است، بدین صورت که کاهش عزّت نفس سربازان باعث افزایش احتمال بروز ناسازگاری در آنان و در نتیجه افزایش احتمال بروز فرار از خدمت میباشد.
ب ـ عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت
عواملی درون سازمانی، عواملی هستند که درون یگان در رفتار افراد تأثیر میگذارد، عواملی مانند ضعف فرماندهی، نبود امکانات آموزشی، خلأ اوقات فراغت و… از جمله عوامل درون سازمانی مؤثر بر بزه فرار از خدمت هستند.
1ـ وجود خلأ در اوقات فراغت
اوقات فراغت سربازان به اوقاتی گفته میشود که سرباز در اختیار یگان و سازمان بوده ولی عملاً کاری انجام نمیدهد با این تعریف اوقات فراغت برای وقت بیکاری آنان قابل اطلاق است.
سربازان به عنوان سرمایه گرانبهای کشور دارای اوقات فراغت بوده و پرکردن مناسب این ساعات از نیازهای اساسی آنان میباشد، بدیهی است برای غنی سازی و پر نمودن اوقات فراغت سربازان باید تدابیر مناسبی برای ارائه خدمات مناسب به آنان اتخاذ نمود، این تدابیر تأثیر زیادی در سلامت جسمی و روانی سربازان و سازگاری آنان با محیط خدمتی دارد. در مورد نقش اوقات فراغت در زندگی بشر جرج پامکر که بیش از نیم قرن در بخش تفریحات سالم آمریکا فعالیت داشته عنوان می کند، تفریحات سالمی که انسانها در زمینه اوقات فراغت انجام میدهند، موجب انبساط روانی، رشد و توسعه شخصیت، ممانعت از جنایت مشارکت اجتماعی، احساس مسئولیت میشود.در تحقیق دیگری که در زمینه اوقات فراغت در نیروی زمینی ارتش تهران انجام شده بیشتر، سربازان پاسخ دادهاند کمتر از یک ساعت در شبانه روز اوقات فراغت دارند.
سرگردانی بسیاری از سربازان خصوصاً سربازان غیر بومی آن هم با لباس نظامی در روزهای تعطیل یا در زمان استراحت، در میادین و خیابانهای شهری با ظاهری نامناسب، نمایانگر عدم وجود برنامههای مناسب برای آنان جهت پر نمودن اوقات فراغت میباشد.
مقنن در اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی در ماده 78 برای اوقات فراغت آموزشهای عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی و حرفه ای و سواد آموزی را پیش بینی نموده است.

2ـ عدم انعطاف محیط سربازی
یکی دیگر از عواملی که باعث فرار از خدمت میشود سختی شرایط خدمتی است، در تحقیقی که از سوی سازمان قضایی انجام شده، مشخص شده است نحوه گذراندن خدمت سربازی، سربازان فراری سخت بوده است، بیشترین زمان را در پادگان بسر میبردهاند و از جهتی امکان سازگاری با آن شراط را نداشته اند و احتمالا به همن علت فرار کردهاند.
سربازان علاوه بر روز در شب نیز باید ساعاتی را به امر نگهبانی بپردازند، همچنین در دوران سربازی احتمال وقوع هر گونه خطری از جمله درگیری مسلحانه و… برای آنان متصور است. بیشترین آمار فرار سربازان مربوط به ارتش می باشد که سخت ترین شرایط خدمتی را دارد و در سپاه چون بعد از ساعات اداری سربازان بیشتر میتوانند در خارج از پادگان بسر ببرند و محیط خدمتی راحت تری دارند آمار فرار از خدمت کمتر از ارتش می باشد.
از طرفی در کشور ایران به فضای محیطهای دانشگاهی بسیار توجه شده و اکثر دانشگاهها دارای فضای سبز و… میباشند، اما محیط نظامی، بیشتر خشک و بی روح میباشد و به زیباسازی آن توجهی نشده است. همچنین وضعیت بهداشتی آسایشگاها، آشپزخانه و … اکثراً مناسب نمیباشد.
بدیهی است عدم توجه به این امور، در میزان ناسازگاری سربازان با محیط، نقش مهمی را ایفا میکند. در تحقیقی که از سوی سازمان قضایی، راجع به علت فرار از خدمت صورت گرفته است، مشخص شده است بین نحوه گذراندن خدمت سربازی با متغیر ناسازگاری سربازی رابطه وجود دارد، به این معنی که هرچه وضعیت خدمت را برای سرباز آسانتر بگیرند، ناسازگاری کمتر میشود از طرف دیگر متغیر اضطرابهای مربوط به خدمت با متغیر ناسازگاری سرباز رابطه دارد و نوع آن مستقیم است، این بدین معناست که هر چه میزان اضطرابهای مربوط به خدمت سرباز افزایش یابد ناسازگاری وی نیز افزایش می یابد.
3ـ رفتار نامناسب فرماندهان
یکی دیگر از عواملی که باعث ناسازگاری کارکنان وظیفه با محیط خدمتی میشود برخورد نامناسب و توهین آمیز فرماندهان و کارکنان ثابت با سربازان وظیفه است، از آنجا که سربازان با توجه به موقعیت سنی خود نیازمند توجه دیگران میباشند و این دیگران شامل هر فردی نیست، بلکه افراد مهم باید به او توجه کنند و افراد مهم هم از دیدگان سربازان، فرماندهان و مسئولین مستقیم آنها میباشند، در صورتی که فرمانده برخوردی پدرانه، دلسوزانه، عاطفی و حمایتگرانه داشته باشد، سرباز احساس امنیت بیشتری نموده و کمتر دچار نازساگاری میشود.اما در برخی موارد اهانت به سربازان از سوی فرماندهان و تنبیهات غیر متعارف اجرای مقررات خشک نظامی و سخت گیریهای بی مورد که باعث ایجاد ترس در سربازان میشود و استفاده از آنها در امور شخصی باعث شده فرد تحقیر شده تلقی نماید در دوران سربازی کم مقدار و بی ارزش میشود و اقدام به فرار از خدمت مینماید.
4ـ سودمند نبودن انجام خدمت سربازی
اکثر کارکنان وظیفه اعتقاد دارند در دوران سربازی استفاده بهینهای از توان و استعداد و تخصص آنها نمیشود، همچنین آنها نیز در دوران سربازی مطالبی که در آینده به کمک آنها بیاید، فرا نمیگیرند و بیشتر وقت آنها به انجام اموراتی مانند نگهبانی سپری میشود و از آنجا که این خیل عظیم جوان پس از سپری شدن دوره سربازی باید چرخهای این مملکت را به گردش در بیاورند، در این صورت توجه به این نیروی انسانی در طول مدت سربازی با استفاده از امکانات آموزشی و زمینههای فنی و حرفه ای با استفاده از اوقات فراغت آنان میتوان، نیروهای انسانی مورد نیاز در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی حرفهای و مانند آن را آماده نمود.
این انتقاد کارشناسان، بلأخره مقنن را وادار نمود در اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 در ماده 77 تصریح نماید، تقسیم نیروها بر اساس قابلیتها و تحصیلات انجام شود و رتبه آنها بر اساس مهارت و توانایی تعیین شود. همچنین ماده 78 این قانون از لزوم آموزش مهارتهای فنی و حرفهای به کارکنان وظیفه صحبت نموده است. همچنین انجام خدمت سربازی فرصت نابرابر شغلی را در برابر دختران ایجاد می کند، چرا که بعد از خاتمه تحصیلات دختران بلافاصله میتوانند استخدام شوند در حالی که مردها باید خدمت وظیفه را انجام بدهند و سپس میتوانند به کار مشغول شوند.
5ـ شرایط اقلیمی و دوری محل خدمت از محل سکونت
کشور ایران بدلیل وسعت زیاد تنوع آب و هوائی متفاوتی دارد، بطوری که در برخی نقاط دارای هوا بسیار سرد و برخی نقاط دیگر، هوا بسیار گرم همراه با رطوبت زیاد میباشد، اختصاص سربازان بدون توجه به موضوع شرایط اقلیمی محل سکونت باعث ناسازگاری فرد با شرایط خدمتی میشود. مانند اختصاص سربازی که در مناطق سرد سیر زندگی مینموده به خوزستان یا بندرعباس که دمای آن در تابستان به 50 درجه میرسد و توقع انجام نگهبانی در فضای آزاد از وی، که طبعاً میزان سازگاری را پایین خواهد آورد.

عامل دیگر دوری محل سکونت از محل خدمت میباشد، هرچند در این زمینه مقرر شده افراد به نزدیکترین یگان به محل سکونت، اختصاص یابند، اما سربازانی که به نیروی دریایی و هوایی در ارتش یا سپاه اختصاص مییابند، به ناچار باید در محلهایی خدمت نمایند که چنین یگانهای در آنجا مستقر است، لذا انتخابها محدود شده و این امر باعث میشود که سربازان بیشتر دور از محل سکونت خود خدمت نمایند. نتایج تحقیقات نشان داده است فاصله محل خدمت تا محل سکونت بطور غیر مستقیم بر عزّت نفس سربازان مؤثر است.و هرچه میزان فاصله محل خدمت و محل سکونت زیاد باشد احتمال بروز جرم فرار از خدمت بیشتر میشود.
6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان
سربازان مثل سایر رده اجتماعی، خدماتی را جهت بر قراری امنیت به جامعه ارزانی میدارند لذا همانند سایر ردههای اجتماعی مستحق دریافت حقوق و مزایا میباشند، وقتی سرباز بابت خدماتی که ارائه میدهد، حقوق دریافت نماید برای خدمتش و نقش سازی، ارزش بیشتری قائل شده و خدمت خویش را با ارزش تلقی مینماید و در نتیجه برای نقش سازی خود احترام بیشتری قائل میشود.
ضعف بنیه اقتصادی یکی دیگر از متغیرهای مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت است. این امر چنانچه خانواده نیز از بنیه اقتصادی ضعیفی بر خوردار باشد، تأثیر مضاعفی بر فرار از خدمت دارد. در میان علل و عوامل پیدایش بزهکاری و ارتکاب انحرافات اجتماعی، عامل فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد، فقر موجب ناکامی و ناکامی موجب پرخاشگری میشود، فقط سربازانی که که از طبقات پایین جامعه هستند در برخورد با سایر سربازان احساس عدم اعتماد بنفس مینمایند و نمیتوانند خود را براحتی با محیط نظامی تطبیق بدهند.
تحقیقات نشان داده هر چه میزان اشتغال قبل یا حین خدمت سربازی بیشتر باشد احتمال فرار از خدمت نیز بیشتر میباشد.این ایرادات موجب شد در اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1390 در ماده 41 برای کارکنان وظیفه حداقل 60 درصد و حداکثر 90 درصد حقوق کارکنان ثابت را با توجه به میزان تحصیلات و… پیش بینی شود و برابر ماده 81 آن کلیه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گیرند. هر چند بهتر بود حقوق سربازان از حداقل حقوق بر مبنای قانون کار کمتر نمیبود. از طرفی هزینههای زیاد این تصمیم جدید و هزینههای که بابت آموزش این کارکنان دولت متحمل میشود و طول کوتاه خدمت آنان و آموزش مجدد نیروهای جدید و هزینههای آن و تأثیر نیروهای مجرب در تأمین امنیت، نهایتاً چارهایی جزء تشکیل ارتش و پلیس حرفه ای باقی نخواهد گذاشت.
7ـ فقدان آموزش کافی
اگر چه در طول خدمت برای آموزش سربازان برنامههای خوبی تدارک دیده شده است، اما این آموزش در ابعاد مختلف کار ساز نیست، خلأ آموزش مزبور در ابعاد نظامی و تخصصی موضوع مشاهده میشود و حتی در زمینه آموزش قوانین و مقررات کمبود بچشم میخورد،بطوری که اکثر سربازانی که اقدام به فرار از خدمت مینمایند در صورت مراجعت و تصمیم به ادامه خدمت تصور نمی کنند که عمل آنها جرم محسوب و میبایست محاکمه شوند. البته برای رفع این مشکل قضات محاکم نظامی جهت آموزش قوانین به مراکز نظامی اعزام میشوند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8ـ نقش دوستان در محیط سربازی
گروه هم سالان و دوستان الگوهای مورد قبول یک فرد در شیوه گفتار و کردار و رفتار و منش هستند، فرد برای اینکه مقبول جمع دوستان و همسالان افتد و با آنان ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزیر از پذیرش هنجارها و ارزشهای آنان است، در غیر این صورت از آن جمع طرد میشود. از این رو به شدت متأثر از آن گروه میباشد. ساترلند در نظریه معاشرت ترجیحی بیان داشته است، رفتار جنایی تولید و نتیجه معاشرتهای فرد در طول زمان است، بر این اساس ساترلند توضیح میدهد که ارزشها، هنجارها، انگیزههای عقلانی شدن و فنون و مهارتهای رفتار، خواه رفتار یا رفتار ناپسند، بوسیله ارتباط و معاشرت افراد با یکدیگر آموخته میشوند.
آنچه مسلم است، آن است که تمامی افراد کشور میبایست خدمت انجام وظیفه را انجام دهند و افرادی که
مستثنی هستند شامل سه گروه معافیت پزشکی، معافیت کفالت و معافیت تحصیلی است، همانطور که ملاحظه میشود، همه، حتی افراد بزهکار نیز میبایست خدمت نظام وظیفه را انجام دهند و فلذا محیط سربازی که یک محیط اجباری محسوب میشود، افراد جوان با گرایشها و خصوصیات رفتاری و سوابق مختلف را کنار هم قرار میدهد و برخی افراد در اثر معاشرت با سربازانی که سابقه ارتکاب بزه دارند، جذب آنان شده و رفته رفته آنها نیز در معرض بزهکار شدن قرار میگیرند. سربازن زیادی بودهاند که بلحاظ دوستی با چنین افرادی، با آنان در ارتکاب جرایمی مانند فرار از خدمت، سرقت از یگان، نزاع و… همنوا شدهاند. یکی از دلایلی که در حال حاضر برخی خانوادهها رقبتی برای فرستادن فرزندانشان به سربازی ندارند این است که در گذشته چنین تصور میشد، خدمت سربازی فرد را ساخته و پرداخته میکند و به اصطلاح عامیانه سربازی از فرد یک مرد میسازد، لیکن در حال حاضر خانوادههای زیادی هستند که حتی به محاکم نظامی مراجعه می کنند و شکایت دارند که فرزندشان را سالم تحویل مراکز نظامی دادهاند، لیکن بعد از گذشت مدتی فرزندشان در اثر معاشرت با دوستان دوران سربازی اعتیاد پیدا نموده و یا مرتکب فرار از خدمت شده است، لذا نگران سرنوشت فرزندشان در دوران خدمت سربازی هستند، در نتیجه تمایل برای انجام خدمت سربازی آنان ندارند. لذا بهتر است در بدو ورود به خدمت با انگشت نگاری، افراد سابقهدار شناسایی و از سایرین جدا نگهداری شوند.
9ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی
انجام خدمت سربازی اجباری در ایران در حال حاضر تابع مقررات خاصی است که در قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 مندرج است و آخرین اصلاحات آن در آبان ماه 1390 انجام شده است. مدت خدمت وظیفه عمومی در ایران 30 سال است که به چهار دوره تقسیم میشود، خدمت دوره ضرورت «2 سال» دوره احتیاط «8 سال» دوره ذخیره اول «10 سال» دوره ذخیره دوم «10 سال» میباشد.
مهمترین دوره در ایام سربازی دوره ضرورت است، منظور از دوره ضرورت، ایامی است که مشمولان پس
از فراگیری آموزشهای نظامی بقیه دو سال را در بخشهای مختلف نیروهای مسلح به خدمت میپردازند.
قانون خدمت وظیفه عمومی ایران دچار نوسانات زیادی شده است در اوایل انقلاب دوره ضرورت به یک سال کاهش یافت سپس به دو سال افزایش یافت در سال 1363 قانونگذار اجازه تقلیل به 18 ماه را صادر نمود،در اواخر جنگ موقتاً به 28 ماه افزایش یافت و سپس به 18 ماه کاهش یافت همچنین برابر بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح در سال 1388 از طول خدمت افرادی که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و دکتری تخصص میباشند به ترتیب 1 ،2 ،3 و 4 ماه کسر میشود، این


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *