کم هزینه تر از سرکوب و مجازات است.
ریمون گسن بعد از پژوهشهای فراوان در مورد اثرات پیشگیری اقدامات کیفری چنین اظهارنظر نموده است: «روی هم رفته بطور قطعی آشکار شد که ضمانت اجراهای کیفری اثر ناچیزی دارند و واقعاً نمیتوانند نقش اختصاصی خود را در پرهیز از تبهکاری ایفا کنند، و بدین ترتیب عنصر مهمی برای سیاست جنایی محسوب نمیشوند.»
پیشگیری در واژه شناسی به معنای «جلوگیری و دفع» آمده است و پیشگیری کردن یعنی «مانع شدن» که با مفهوم اصطلاحی آن در علوم جنایی هماهنگی دارد. پیشگیری، آنچنان که برخی جرمشناسان گفتهاند امروزه بیشتر در معنای «پیش دستی کردن» یا «آماده کردن و هشدار دادن» به کار میرود. پیشگیری در جرمشناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری یا شیوههای گوناگونی که بیرون از نظام عدالت کیفری به کار میروند.
این تدابیر پیشگیرانه که بطور جدی نخستین بار از سوی پرچم داران مکتب تحققی یا اثباتی (انریکو فری) مطرح شد، از اقدامهای پیشگیرانه واکنشی جدا میشوند. مفهوم جرمشناسی پیشگیری که در اندیشه نامورانی چون فری بارور شده بود، در میان اندیشمندان امروزی نیز بازتاب داشته است. ریمون گسن جرمشناس فرانسوی پیشگیری را مجموعه اقدامهایی جز تدابیر کیفری میداند که هدف غایی آن محدود کردن گستره جرایم، ناممکن ساختن، دشوار کردن، یا کاستن امکان وقوع جرم باشد. در مفهوم موسع سیاست جنایی پاسخهای پیشگیرانه غیر کیفری تدابیر و شیوههای گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری بکار میروند.
در ماده یک لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از جرم برای نخستین بار در قانون تعریف شده است تا علاوه بر تعریف جرمشناسی از پیشگیری، تعریف قانونی از آن نیز وجود داشته باشد. به موجب این تعریف «پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.» در این تعریف تلاش شده است علاوه بر پیشگیری کنشی، پیشگیری واکنشی نیز در تعریف جای گیرد، زیرا اطلاق عبارت خطر وقوع جرم، از یک سو پیشگیری از بزهکاری نخستین و از سویی دیگر پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد را در بر میگیرد. در حالی که معنی خاص پیشگیری از جرم شامل تدابیر غیر واکنشی، غیر قهرآمیزی که قبل از وقوع جرم اعمال میشود و از وقوع نخستین جرم جلوگیری می کند، اطلاق میشود.
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه
عوامل خطر زمینههایی است که فرآیند جامعه پذیری فرد را با دشواری روبرو میسازد، این عوامل ممکن است فردی یا محیطی باشد. مهمترین عوامل فردی شامل جنس (بویژه پسر بودن) سن (بویژه در دوران بلوغ) نداشتن ریشههای خانوادگی یا روشن نبودن آن، ناتوانی جسمی و روحی، عوامل محیطی شامل بی سوادی و کم سوادی فرد، فقر اقتصادی، بیکاری یا بی ثباتی کاری سرپرست خانوار، رها کردن خانواده، ارتباط با دوستان ناباب، تحقیر شدن ازسوی دوستان، سطح فرهنگی پایین میشود. درخصوص بزه فرار از خدمت برخی از عوامل خطر محیطی و فردی بشرح ذیل میباشد.
سن شروع خدمت سربازی در ایران 18 سالگی است که سن جوانی محسوب میشود همچنین اجباری شدن خدمت سربازی باعث شده، علل فرار از خدمت کارکنان وظیفه با کارکنان ثابت متفاوت باشد. البته عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه شامل دوره قبل از شروع به خدمت سربازی و همچنین شامل دوره حین خدمت سربازی میشود، از طرفی برخی از این عوامل درون سازمانی میباشند و برخی برون سازمانی.
الف- عوامل خطر برون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت
به کلیه عواملیکه در خارج از نیروهای مسلح (جامعه، خانواده و محل زندگی) بر رفتار نیروهای نظامی تأثیر میگذارد، عوامل برون سازمانی اطلاق میشود. مشکلات خانوادگی به مشکلات ناشی از تأهل، مسائل اقتصادی ـ فرهنگی از جمله عوامل برون سازمانی هستند که در ارتکاب بزه فرار از خدمت مؤثر هستند. ویژگی عمده عوامل برون سازمانی آن است که از اختیار نیروهای مسلح خارج هستند. مهمترین آنها عبارتند از:
1 ـ عوامل خانوادگی
با توجه به اینکه شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی پایه ریزی میشود، والدین بیشترین نقش را در تربیت کودکان و پایه ریزی شخصیت آنها به عهده دارند. خانواده از جایگاه و نقش ویژه ای برخوردار است، این نقش به اندازه ای پر اهمیت است که بسیاری بر این باورند اصول، افکار، دیدها، نگرشها و جهتگیریهای فراگرفته شده از خانواده همراه با تجربههای ناشی از شرایط عینی آن سبب میشود که هر کودک به صورت جداگانه و متفاوت، اجتماعی گشته و وارد جامعه شود.
تحقیقات انجام شده رابطه نزدیکی بین بی ثباتی در شرایط محیط زندگی، خانواده و اجتماع کودکان با بزهکاری را نشان داده است.مهمترین عوامل مربوط به خانواده که تأثیر در فرار از خدمت دارد شامل موارد زیر است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1ـ1ـ متشنج بودن محیط خانواده
اثرات روانی محیط متشنج خانوادگی در دوران طفولیت و دوران بلوغ با انواع اختلات و بیماریهای روانی ظاهر میگردد. ناسازگاری و مشاجره دائمی بین پدر و مادر و اطرافیان آثار سوئی در روان طفل باقی میگذارد و اثرات آن بعدها در سنین بلوغ و بزرگسالی بصورت، پرخاشگری، سرکشی از مقررات یا ناسازگاری ظاهر میشود. چنین افرادی در زندگی آینده خود ناآرام هستند و همیشه دچار تصمیم گیریهای عجولانه میشوند.
1ـ2ـ طلاق والدین
طلاق در زمره غم انگیزترین پدیدهای اجتماعی است، همانطور که حضور پدر و مادر موجب ثبات روحی فرزندان میشود، طلاق و جدایی بین پدر و مادر سبب اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر فرزندان آنان میگردد که عکس العمل آنها بصورت عصبانیت و بد اخلاقی، تمرد و سرانجام ناسازگاری و عدم انطباق اجتماعی، خواهد بود و این روحیه در زمان خدمت سربازی منجر عدم انطباق با محیط نظامی میشود، و عدم انطباق با محیط فیزیکی از علل فرار ازخدمت میباشد.

البته برخی از طلاقهای که در جامعه صورت میگیرد، بصورت صوری و جهت اخذ معافیت برای فرزندان و در واقع فرار از خدمت صورت میگیرد که در قسمت موقعیتهای جرمزا بطور دقیق بیان میشود.
1ـ3ـ تأهل و مسائل عاطفی
برخی از سربازان وابستگیشان با خانواده خیلی زیاد است، چنین افرادی وقتی در محیط سربازی قرار میگیرند و برای مدت نسبتاً طولانی از دیدن خانواده محروم میشوند، تحمل شرایط جدید برای آنها سخت بوده و قادر نمیباشند خود را با شرایط جدید انطباق بدهند.
ازدواج قبل از انجام خدمت سربازی نیز فرد را با مشکلات دیگری از جمله تأمین مسکن، خوراک و… روبرو میکند، از طرفی وابستگی عاطفی شدید زوجین خصوصاً در اوایل زندگی مشترک و شرایط و مقررات انجام خدمت سربازی که بعضاً باعث دوری از خانواده میشود و مشکلات ناشی از آن مانند، بدون سرپرست شدن همسر، مشکلات اقتصادی و… سبب میشود فرد در اوایل زندگی مشترک در شرایط روانی بسیار سختی قرار بگیرد و نهایتاً ترجیح دهد از انجام خدمت سربازی منصرف شده و اقدام به فرار از خدمت نماید، بخشنامه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر اختصاص سربازان متأهل به یگانهای نزدیک به محل سکونت نیز نتوانسته مشکل را بطور کلی حل نماید چرا که بطور مثال فردی که محل سکونتش خراسان است اگر به نیروی دریایی و هوایی اختصاص یابد فقط در نقاط محدودی از کشور چنین یگانهایی مستقر هستند، ارتش نیز در تمام شهرها نیرو ندارد و در این موارد فرد به نزدیک ترین واحد به محل سکونت اعزام میشود که ممکن است یک استان با استان محل سکونت وی فاصله داشته باشد، لذا اجرای طرح منطقه ای پذیرش سربازان متأهل بصورت دقیق اجرا نمی شود. همچنین مقررات نظامی ایجاب میکند فرد در طول هفته بعلت نگهبانی و سایر محدویتها به صورت محدود اجازه یابد در بعد از وقت اداری به منزل مراجعه نماید، لذا افراد متأهل در این قبیل موارد به مشکلات زیادی دچار میشوند که در برخی موارد منجر به فرار از خدمت فرد میشود.
از سوی دیگر خانوادهای که خود فرد تشکیل میدهد نیز تأثیر مستقیمی در رفتارهای او دارد، انتخاب همسر مناسب میتواند سازگاری فرد با محیط جدید را افزایش دهد و یا بر عکس همسر نامناسب موجب ناسازگاری شخص در همه عرصههای زندگی میشود. ارتباط بین زوجین به عوامل زیادی از جمله وضعیت معیشتی؛ تناسب فرهنگی؛ دخالت دیگران و سایر عوامل بستگی دارد، اما آنچه مسلم است توافق زوجین سبب میشود، رفتارهای آنان منطقی و معقول باشد، و مشکلات زندگی باعث پریشانی و اضطراب آنها نشود.آمارها نشان میدهد 27 درصد سربازان فراری متأهل بودهاند.
2- فقر فرهنگی

یکی دیگر ازعواملی که موجب سوق یافتن فرد به بزه فرار از خدمت میشود، فقر فرهنگی و محدودیتهای
ناشی از آن میباشد، سطح تحصیلات، بی سوادی و یا کم سوادی اعضاء خانواده، هنجارهای رسمی و حتی غیر رسمی جامعه… مؤلفههایی هستند که در قالب فقر فرهنگی مؤثر بر ارتکاب بزه هستند.
از آنجا که سربازان فراری اغلب در هنگام فرار از خدمت در کانون خانواده حضور دارند، عدم همکاری خانوادهها با پلیس برای معرفی آنان که به وفور دیده میشود، نوعی هم نوایی خانوادهها، با مرتکبین فرار از خدمت به هر دلیل میباشد، همچنین آمار نشان میدهد، درصد بالایی از مرتکبین فرار از خدمت دارای مدرک زیر دیپلم هستند، یعنی افراد کم سواد هستند، از طرفی این قبیل افراد بعلت این که امیدی به اشتغال در دستگاههای دولتی ندارند، ضرورتی برای انجام خدمت سربازی نمیبینند، و به همین جهت است که چنین استنباط میشود، سایر افرادی که دارای تحصیلات بالا هستند، از مهمترین دلایل آنها برای انجام خدمت، امید به اشتغال و نیاز به کارت پایان خدمت برای استخدام میباشد نه ترس آنها از پاسخ کیفری.
علاوه بر سطح تحصیلات، جنبههای دیگر عوامل فرهنگی مانند گرایشهای اعتقادی نیز در انجام خدمت سربازی یا فرار از آن مؤثر است. سربازانی که با انگیزههای مذهبی و ایدئولوژیک وارد خدمت میشوند به آسانی خود را با محیط تطابق میدهند، نمونه بازر آن رزمندگان جنگ تحمیلی بودند که به رغم مشکلات فراوان بخوبی با محیط خود را سازگار می کردند، همچنین در این زمینه خرده فرهنگهای قومی یا محلی نیز مؤثر است، آن دسته از سربازانی که در فرهنگهایی رشد کردهاند که خدمت سربازی را به آسانی پذیرفتهاند و آن را ملی و مقدس میدانند، میزان سازگاری آنها در زمان خدمت بیش از سربازانی است که در محیطهایی زندگی کردهاند که خدمت سربازی را امری اجباری تلقی مینمایند.
3ـ ناتوانی جسمی و روانی
یکی دیگر از علل فرار از خدمت ناتوانی جسمی یا روانی سربازان است، البته سربازان وظیفه قبل از شروع به خدمت چنانچه ادعای بیماری داشته باشند، توسط پزشک نیروهای مسلح مورد معاینه قرار گرفته و چنانچه بیماری مشمول، در حدی باشد که موجب معافیت از خدمت باشد، برابر ماده 41 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1390 و تبصره یک آن با رأی اکثریت کمسیون پزشکی که از سه پزشک تشکیل میشود، در مورد معافیت وی اظهار نظر میشود، اما در این رابطه قبلاً در عمل مشکلاتی مشاهده میشد از جمله اینکه فرد بعلت عدم آگاهی از بیماری خود مانند بیماری روانی، یا عدم آگاهی از مقررات نتوانسته موضوع بیماری خود را قبل از خدمت مطرح نماید و با شروع خدمت، انجام آن برای وی مقدور نبود. همچنین درخواستهای زیاد برای تحصیل معافیت و گاهاً تمارض به بیماری باعث شده در برخی موارد فرماندهان و پزشک یگان به ادعای بیماری سربازان در حین خدمت توجه جدی ننمایند و نهایتاً فشار ناشی از بیماری باعث فرار از خدمت شود.
این مشکل در اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1390، برطرف شده و مطابق ماده فوق تمام مشمولین باید قبل از اعزام به خدمت، توسط یک پزشک نیروهای مسلح معاینه شوند. این امر از نکات مثبت این قانون است اما باید ترتیبی اتخاذ شود که امکانات لازم (اعم از پزشک و تجهیزات مناسب) برای معاینه همه مشمولان توسط پزشکان نیروهای مسلح برای یگانها فراهم شود تا این مصوبه بصورت دقیق انجام شود، چرا که ممکن است فرد بیماری داشته باشد و همانطور که بیان شد از آن مطلع نباشد و حتی ممکن است فرد از بیماری خود مطلع باشد، ولی بجهت فراهم شدن شرایط استخدام عمداً نخواهد از معافیت استفاده نماید و به همین جهت بیماری خود را کتمان نماید.
یکی از بیماریهای روحی و روانی اعتیاد است، اعتیاد وابستگی فیزیولوژیک فرد به ماده معتاد کننده، در حدی که با قطع ورود آن به بدن فرد فیزیولوژیک وی دچار اختلال میگردد، تعریف شده است. استعمال مداوم و طولانی، مواد مخدر منجر به ایجاد سخت ترین انواع عادات حیاتی بدن میشود،این در حالیست که خدمت در نیروهای مسلح با توجه به نوع مأموریتهای تعریف شده، مستلزم آمادگی فیزیکی و روانی بالا میباشد و الا مأموریت دچار مشکل میشود. لزوم حضور طولانی مدت کارکنان وظیفه در یگانها و محدودیت در کسب مرخصیهای کوتاه مدت شهری باعث میشود، افرادی که به استعمال مواد مخدر روی می آورند، تلاش نمایند، مواد مخدر مصرفی خود را به هر طریق که شده تهیه نمایند، عدم موفقیت آنان در ورود مواد مخدر به داخل یگان و وابستگی شدید به مواد مخدر باعث میشود که فرد توان انجام خدمت سربازی را نداشته و اقدام به فرار نماید. از طرفی حضور فرد معتاد داخل یگان نیز خطر آلوده نمودن سایر کارکنان را دارد و گسترش مصرف مواد مخدر در بین کارکنان نظامی باعث شده است که فرماندهان اکثراً پیشنهاد انجام تست اعتیاد در بدو خدمت جهت شناسایی کارکنان معتاد و یا انجام خدمت آنان در محل خاصی را پیشنهاد نمایند.
به هر حال بین اعتیاد و انجام برخی جرایم ارتباط مستقیم وجود دارد چرا که علت اعتیاد هر چه باشد، شخص معتاد دارای شخصیت متعادل نیست و نمیتواند وظایف روزمره خود را در حد توانایی و استعدادی که دارد انجام دهد، معتاد فقط دنبال لذّات است و برای بدست آوردن این لذّات، اگر مواد مخدر مصرف نکند، دچار حالت پریشانی و اضطراب شده و بعلت اختلالات روانی چون نمیتواند توقعات خود را به تعویق بیندازد، در نتیجه اراده و عاطفه از بین رفته و حالت تهاجمی و سرکشی و عصبی به خود گرفته، نتیجتاً نسبت به قوانین اجتماعی و قیود اخلاقی و احکام مذهبی بی توجه شده و در معرض ارتکاب جرایم قرار میگیرد.
در اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 به این نگرانی بحق فرماندهان توجه و در تبصره 3 ماده 39 این قانون تصریح شده، کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند، مشمول بند 3 این ماده میشوند (بند 3 مربوط به کسانی است که بعلت عدم رشد و بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت نیستند) و هنگام معاینه شناسایی و از سوی واحدهای وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حداکثر شش ماه به مراجع ذی ربط معرفی میگردند. در تبصره 4 این ماده نیروهای مسلح مکلف شدهاند در حین خدمت کارکنان وظیفه معتاد را شناسایی و از سایر سربازان جدا و آنها را در واحدهای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مراجع ذی ربط معرفی نمایند و مدت ترک اعتیاد را برای یک بار جزء خدمت محسوب نموده است، ولی به هر حال اعطای کارت پایان خدمت منوط به ارائه گواهی ترک اعتیاد شده است.
4- کاهش عزّت نفس
تعاریف متعددی از جانب محققین در مورد عزّت نفس صورت گرفته است به نظر راجرز ، احساس عزّت نفس به دلیل نیاز افراد به نظر مثبت نسبت به خویشتن، به وجود می آید از نظر راجرز، عزّت نفس ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خود، یا قضاوت فرد نسبت به ارزشمندی وجود خود میباشد که در آحاد مردم وجود دارد.کوپر اسمیت، عزّت نفس را یک قضاوت شخصی در مورد ارزش و مقبولیت خود میداند که در نگرش فرد ظاهر میشود.
بنا به نظر ویلیام جیمز، عزّت نفس تابع کسری از موقیعتها بر انتظارات از خود است، به گونهای که هر چه موفقیتهای فرد نزدیک به انتظارش باشد، عزّت نفس او بیشتر خواهد بود. هانری ماسن، مینویسد، زمانی که کودکان از خود ادراکی می یابند و هویتی برای خود کسب می کنند، برای صفات خود