دانستنیایی باحال از قرآن !

می دونین : تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته

می دونین : تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن هست

می دونین : تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده

می دونین : تعداد ۱۹۲۵۳ عددتشدید در قرآن بکار برده شده

می دونین : بهترین نوشیدنی که در قرآن گفته شده ( شیر ) هستش

می دونین : بهترین خوردنی که در قرآن گفته شده ( عسل ) هستش

می دونین : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ اومده که صد هزاره.

می دونین : کمترین حرفی می در قرآن استفاده شده حرف ( ظاء) هستش

می دونین : بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرفه

می دونین : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قرانه

می دونین : سوره اخلاص به نسب نامه خدا معروفه

می دونین : سوره حمد دوبار بر پیامبر فرستاده شده یه بار در مکه و یه بار در مدیه

می دونین : سوره عادیات مربوط به حضرت علی (ع) است

می دونین : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده

می دونین : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت کرد آیه ۹ سوره کهفه.

می دونین : در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده

می دونین : حضرت سلیمان اولین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

می دونین : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود

می دونین : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت

می دونین : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت

می دونین : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ یوره نحل)

می دونین :صحیفه سجادیه به آبجی قرآن معروفه

می دونین : رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودن که در نوجوونی حافظ کل قرآن بودن.

می دونین : سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد رو به زبون فارسی ترجمه کرد.

می دونین : استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن رو به روش ترتیل خواند.

می دونین : قران دارای ۱۱۴ سوره س

می دونین : قران دارای ۳۰ جزءه

می دونین : قران دارای ۱۲۰ حزبه

می دونین : قران دارای ۶,۲۳۶ ایه (نشونه) است

می دونین : قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه س

می دونین : قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرفه

می دونین : قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحهه

می دونین : قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسرهه

می دونین : قران دارای ۴,۸۰۸ ضمهه

می دونین : قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدیده

می دونین : قران دارای ۳,۲۷۲ همزهه

می دونین : قران دارای ۱,۷۷۱ مده

می دونین : قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه س

می دونین : قران دارای ۵,۰۹۸ معطلی

می دونین : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد

 

جمع آوری: آلامتو

 

به چه دلیل دعا کردن به درگاه خدا رو فراموش می کنیم؟

بدترین و شرورترین آدم ها رو بشناسین!

بازنشر