روش شناخت آن علم یا نظر بستگی دارد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی که در آن علم بکار می‌رود مبتنی است (مهرابی, 1392).
روش اساس دانش است. روش ذات علم است. تولید دانش جز با احراز روش‌های درست ممکن نیست. پژوهشگر، مسئول داده‌های پژوهش نیست، اما مسئول روشی است که برای نقد و پردازش داده‌ها به کاربردهاست. روش‌های پژوهش وسیله یا طریقه‌ی تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش یا فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدام جستجوگرایانه برای تحقق اهداف پژوهش، جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش را فراهم می‌آورد. روش‌شناسی یعنی آموزش نظری و عملی روش آشکارسازی واقعیت (خلیلی‌شورینی, 1391).
تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد. در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روش‌های مختلف بوده است انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات، راه‌های مختلف را تجربه می کند و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند بنابراین روش تحقیق عبارت از به‌کارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسب‌تر و بیشتر را درباره موضوع موردمطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید (حافظ‌نیا, 1377).
با توجه به مطالعات انجام‌شده این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع میدانی است. در تحقیقات توصیفی از نوع کمی، محقق به دنبال توصیف متغیرهای موردمطالعه است و می‌خواهد بداند متغیرهای موردمطالعه دارای چه توزیعی هستند.

جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری
جامعه‌ی آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه‌ی موردبررسی یک جامعه‌ی آماری است که پژوهشگر مایل است درباره‌ی صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه‌ی آماری باید جامع‌ومانع باشد؛ یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که ازنقطه‌نظر زمانی و مکانی همه‌ی واحدهای موردمطالعه را در برگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به آن‌ها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید (سرمد, بازرگان, و حجازی, 1381).
جامعه آماری این پژوهش، کارمندان بخش اداری کلیه ادارات، مناطق، واحدها و سازمان‌های تابعه شهرداری همدان است و اثربخشی این سازمان در دامنه زمانی سال 1392 مدنظر قرار می‌گیرد. جامعه آماری در منظر مدل EFQM مدیران و کارکنان ادارات، مناطق، واحدها و سازمان‌های تابعه شهرداری همدان، تعدادی بالغ بر 400 نفر است که در جدول زیر می‌توان توزیع این افراد را در بخش‌های مختلف سازمان مشاهده کرد:
جدول ‏31 توزیع جامعه آماری در بخش‌های مختلف سازمان
نام بخش
تعداد افراد
حمل و نقل و ترافیک
37
خدمات شهری
98
اداری و مالی
82
فنی و عمرانی
30
معماری و شهرسازی
35
اجتماعی، فرهنگی و گردشکری
43
معاونت برنامه‌ریزی
75
نمونه آماری
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن‌ها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند(حافظ‌نیا, 1377). نمونه‌برداری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است؛ به‌طوری‌که بامطالعه گروه نمونه، خصوصیات یا ویژگی‌هایی را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران, 1381). در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد نمونه از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده 196 نفر انتخاب شد که در جدول زیر می‌توان توزیع این افراد نمونه را در بخش‌های مختلف سازمان مشاهده کرد:
جدول ‏32 توزیع نمونه آماری در بخش‌های مختلف سازمان

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نام بخش
تعداد افراد
حمل و نقل و ترافیک
18
خدمات شهری
48
اداری و مالی
40
فنی و عمرانی
15
معماری و شهرسازی
17
اجتماعی، فرهنگی و گردشکری

21
معاونت برنامه‌ریزی
37
ابزار تحقیق
در بین ابزارهای خودارزیابی موجود در مدل EFQM با توجه به بلوغ سازمان و منابع در اختیار پژوهشگر جهت خودارزیابی و با عنایت به مباحث فصل 2 در مورد مقایسه و انتخاب روش مورداستفاده در مدل، پرسشنامه به‌عنوان ابزار تحقیق انتخاب گردید.
در این تحقیق ابتدا سعی شد از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شود، لیکن علیرغم جستجو برای پرسشنامه استاندارد مطابق با موضوع تحقیق و جامعه نمونه، پرسشنامه مرتبط به دست نیامده و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. با بهره گرفتن از مطالعات انجام‌شده، اسناد بالادستی، متون مربوط به سازمان و مصاحبه با خبرگان سازمانی، نقشه استراتژیک سازمان ترسیم گردید. سپس با توجه به نقشه استراتژیک جامعه موردمطالعه، برای هر یک از فرضیات موجود، ده سؤال تدوین گردید.
هر یک از سؤالات پرسشنامه‌های فوق به‌صورت پنج گزینه‌ای و بر اساس مقیاس طیف لیکرت به‌صورت جدول 3-1 تقسیم‌بندی شده‌اند.

 
 
جدول ‏33 مقیاس بندی سؤالات با طیف لیکرت
بسیار قوی
قوی
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
روایی پرسشنامه‌
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد. روایی یا اعتبار یک ابزار سنجش بدین معنی است که ابزار واقعاً چیزی را اندازه‌گیری نمایند که برای آن ساخته‌شده است. ازآنجاکه قابل‌اعتماد بودن یک مقیاس شرط لازم و نه شرط کافی جهت اعتبار علمی است، لذا واضح است که اگر یک مقیاس اندازه‌گیری قابل‌اعتماد نباشد، بی‌اعتبار هم خواهد بود؛ اما یک مقیاس قابل‌اعتماد، ضرورتاً دارای ارزش علمی نیست؛ زیرا احتمال دارد چیزی اندازه‌گیری کند که موردنظر محقق نیست. روش‌های متعددی برای تعیین روایی اندازه‌گیری وجود دارد که در این تحقیق از روایی محتوا استفاده شده است (خاکی, 1387). روایی محتوایی این اطمینان را به وجود می‌آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هرچه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازه‌گیری می‌شود، بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود. با توجه به اینکه پرسشنامه استاندارد برای این موضوع وجود ندارد از روش صوری جهت تأیید روایی پرسشنامه استفاده شد و جهت انجام این امر چند پرسشنامه با عنایت به عوامل موجود در هر معیار EFQM و در نظرگرفتن مؤلفه‌های اثربخشی تهیه گردید و در نهایت با نظر استاد راهنمای محترمِ پایان‌نامه، پرسشنامهی موجود در پیوست مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می‌شود عبارت است از این‌که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته‌شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورداستفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به‌عبارت‌دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ‌نیا, 1377). در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرون باخ استفاده شده است؛ که در جدول زیر نمایش داده می‌شود:
جدول ‏34 پایایی پرسشنامه کلی


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *