برای سال مالی آینده سبب ارتقاء اثربخشی و کارایی خواهد شد.
انتقال اعتبارات به سال بعد:
بررسی ها نشان داده است عدم توانایی و اختیار جهت انتقال اعتبارات هزینه نشده پایان سال به سال بعد، عامل مؤثری برای ایجاد انگیزه به منظور هزینه های ناکارآمد پایان سال می باشد. برنامه انتقال اعتبارات هزینه نشده، در پایان دادن به دیدگاه «بودجه را یا هزینه کن و یا فراموش کن» تأثیر بسزایی داشته و مدیران را تشویق می کند تا سنجیده تر عمل کنند.
در خصوص اصلاحات مدیریت منابع انسانی نیز بیشترین مسائلی که مورد نظر می باشد، نحوه استخدام عزل و نصب، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، پاداش و … می باشد که اصلاحات خواستار اعطای اختیار بیشتری به مدیران اجرایی می باشد تا با استفاده از این قدرت بتوانند در راستای رسیدن به اهداف بودجه ای، کارکنان را کنترل نمایند.
پرداخت پاداش در قبال عملکرد مطلوب:
در صورت دستیابی به اهداف مورد نظر و اجرای مناسب برنامه ها، می بایست به نحو مناسب از مدیران و دست اندرکاران اجرای برنامه، تقدیر و تشکر لازم به عمل آید.
در پاسخ خواهی از مدیران بایستی میزان اختیارات آن ها در انجام برنامه ها را مد نظر قرار داده و بر اساس آن ارزیابی را انجام داد و بر پایه آن ارزیابی مدیر را پاسخگو نمود، چرا که منطقی به نظر نمی رسد که از نیروی اجرایی موردی را بازخواست کرد که اختیارات لازم جهت انحام مناسب آن را در اختیار نداشته است. (حسن آبادی، نجارصراف، 1387: 290)

حسابرسی عملکرد
با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابتی شرکت ها وسازمان ها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آن ها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرح های استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آن ها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.
حسابرسی عملکرد یک ابزار مفید برای اصلاح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورت های مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیری های مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیری ها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.
با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمان ها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می‌شود که با برنامه ریزی و عملکرد ارگان ها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی در عملکرد تمامی سازمان های بزرگ و کوچک است.
اصطلاح حسابرسی عملکرد یا حسابرسی عملیاتی معمولاً به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی صورت های مالی جهت اظهار نظر حرفه ای بر روی آن و حسابرسی که جوانب انتخاب شده یک سازمان را خارج از محدوده حساب ها رسیدگی می کند به کار می رود.(نخبه فلاح، 1384، 2)
استانداردهای حسابرسی دولتی آمریکا در سال 1994 حسابرسی عملکرد را به صورت زیر تعریف می کند:
یک بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان دولتی برای بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم‌گیری واحدها.(آذر، 1388: 2)
هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصت هایی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت. تفاوت عمده حسابرسی ها در اهداف آن ها است. حسابرسی صورت های مالی درگیر مواردی است که منتهی به اظهار نظر درباره صورت های مالی می گردد و آنچه که حسابرسی عملیاتی نامیده می شود با هدف کارایی، صرفه اقتصادی، اثربخشی بیشتر و رسیدن به نتایج سودآور اجرا می شود.
حسابرسی عملکرد دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرآیند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیت های خود برای کنترل فعالیت ها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
این سه مؤلفه را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
صرفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر مصرف
کارایی: حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن
اثربخشی: مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها، برنامه ها یا سایر فعالیت ها(نخبه فلاح، 1384: 3)
2-14-10-1)هدف های حسابرسی عملکرد
هدف های کلی حسابرسی عملکرد موضوع های زیر را شامل می‌شود:
الف) ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدف های تعیین شده، به وسیله مدیریت یا سایر معیارهای سنجش.
به منظور اطمینان یافتن از صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی عملیات، سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا ارزیابی می‌شود. این امر موارد زیر را در بر دارد:
– اطمینان یافتن از وجود و به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات. این معیار معمولاً به وسیله مدیریت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار تعیین می‌شود.
– اطمینان یافتن از جامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان، شامل برنامه ها، خط مشی ها، روش ها و راهکارها و درک آن از سوی تمامی سطوح عملیاتی.
– اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان(درون سازمان و برون
سازمانی) خدمات و محصولات.
– اطمینان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیسم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان.
– اطمینان یافتن از اتکاء به گزارش های عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.
ب) شناسایی فرصت های بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی، موارد زیر را شامل می شود:
– تشخیص توانایی ها و فرصتهای بالقوه، از جمله در حوزه های نیروی انسانی،‌ فناوری، ظرفیت های بدون استفاده، شیوه های تأمین مالی و بازاریابی و …
– شناسایی مخاطرات احتمالی با اهمیت.
ج) ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگی های بیشتر.
نوع و ماهیت و دامنه پیشنهادهای ارائه شده در جریان حسابرسی عملکرد، بسیار متفاوت است. در اغلب موارد ممکن است پیشنهادهای ویژه ای ارائه شود. در سایر موارد ممکن است بررسی های بیشتری ضروری باشد که در این صورت حسابرس دلایل نیاز به انجام بررسی ها و اقدامات بیشتر در این زمینه را، بیان می کند.
2-14-10-2) پرسش های کلیدی حسابرسی عملکرد
یک حسابرس نباید بدون توجه به حقایق و موارد ضروری درست، اطمینان حاصل کند. تعدادی از پرسش هایی که حسابرس باید پیوسته برای انجام رسیدگی‌ها در ذهن داشته باشد، عبارتست از:
چرا فعالیت انجام می شود؟
چه ارزش افزوده ای دارد؟
چرا به این روش اجرا می شود؟
چگونگی اندازه گیری عملکرد چگونه است؟
آیا مقیاس های کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی وجود دارند؟
آیا می تواند به صورت کارا و موثرتر انجام شود؟(حسین زاده، 1387: 5)
2-14-10-3)اصول حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:
حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد.
حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و نگاهی عیب‌جویانه و انتقادی ندارد. هدف حسابرسی عملکرد انتقاد از عملیات جاری نیست بلکه هدف، بررسی عملیات از طریق همکاری با مدیریت و کارکنان، و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است. مؤثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحبکار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود تا نتایج فزاینده ای را در پی داشته باشد.
ارزشیابی عملکرد در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده فعالیت ها مورد نظر قرار می دهد.
در حسابرسی عملکرد باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد.
در انجام حسابرسی عملکرد، دیدگاه مدیریت دخیل بوده و بر آن اثرگذار است.
حسابرسی عملکرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت مورد رسیدگی انجام می شود.(بنی فاطمه کاشی، 1388: 5)
2-14-10-4) تکنیک های حسابرسی عملکرد
تکنیک هایی برای اجرای حسابرسی عملکرد وجود دارد که این تکنیک ها باید متناسب با نیاز و شرایط حسابرسی باشد. تعدادی از این تکنیک ها که حسابرسان می توانند برای تجزیه و تحلیل و یا دستیابی به مدارک حسابرسی به کار برند، به شرح زیر است:
ـ رسیدگی و تهیه کاربرگ: موارد مکتوب، یکی از منابع مهم برای تهیه مدارک حسابرسی و نیز یکی از اجزای مهم بیشتر مطالعات است که می تواند از راه بهره‌گیری از عناصر زیر حاصل شود:
صورت های مالی، گزارش های سالانه، مدارک مربوط به پروژه ها، مکاتبه‌ها، یادداشت ها، گزارش های حسابرسان داخلی، سایر گزارش ها. مدارک و مستندات به طور عمده از راه رسیدگی و مطالعه فایل ها و کاربرگ های واحدهای مورد رسیدگی، به دست می‌آید.
ـ مصاحبه با کارکنان در حسابرسی عملکرد، یک ابزار اصلی برای جمع آوری مدارک است.
ـ مشاهده مستقیم.
ـ مطالعات موردی: رسیدگی های موردی می تواند یک راه موثر برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در حسابرسی عملکرد باشد. مطالعات موردی به رسیدگی عمیق رویدادهای انتخاب شده، به منظور فهم و اندازه گیری برنامه و فعالیتها کمک می کند. این روش بر روی ارزیابی کارایی خدمات مختلف نمونه های انتخاب شده کمک می کند.
ـ محک زنی: هدف محک زنی، کمک به تعیین اختلاف ها از راه مقایسه با عملکردها و موارد مناسب دیگر است. این مقایسه از راه مقایسه با شعبه‌ها یا واحدهای دیگر موجود در کشور و یا خارج از کشور انجام شود. این تکنیک به تعیین فرصت هایی برای بهبود کارایی و صرفه اقتصادی کمک می کند. محک زنی از یک ترتیب ویژه مقیاس و شاخص برای مقایسه استفاده می کند و باعث تحریک واحدها به بهبود عملکردشان می شود. برای این مقایسه باید از موارد زیر اطمینان حاصل شود:
مقایسه به درستی انجام شده است، روش جمع آوری داده ها باید یکنواخت باشد، به واحد مورد رسیدگی اجازه داده نشود که مقایسه مطلوب را نپذیرد.
ـ پرسشنامه: پرسشنامه شامل مجموعه‌ای از پرسش های طراحی شده برای جمع آوری اطلاعات درباره موضوعی خاص است. هنگامی که مصاحبه با تعداد زیادی از کارکنان و افراد، مفید و باصرفه نباشد، پرسشنامه، یک ابزار با ارزش برای جمع آوری اطلاعات است که اغلب برای ارزیابی کیفی
ت خدمات یا دامنه بهبود در ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. چگونگی طراحی پرسشنامه، تاثیر مستقیم بر اطلاعات حاصل از آن دارد.
ـ بررسی ها یک روش مفید برای جمع‌آوری اطلاعات جدید از لحاظ کمی و کیفی است.
ـ فلوچارت: تجزیه یک فعالیت در قالب فلوچارت به تمرکز بر اشکال مهم آن کمک می کند. فلوچارت به طراحی متدولوژی مورد استفاده حسابرس نیز کمک می کند، مثلا: چه موقع از تکنیک های محک زنی یا بررسی استفاده کند.
ـ تجزیه و تحلیل آماری: این مرحله، زمانی که داده ها باید برای مشخص کردن روند یا مقایسه کردن تجزیه و تحلیل شوند، ‌مورد استفاده قرار می گیرد. (بنی فاطمه کاشی، 1388: 7)
2-14-10-5) معیارهای حسابرسی عملکرد
معیارها مجموعه‌ای از شاخص ها هستند که حسابرسان یافته‌های خود را با آن می‌سنجند تا به نتیجه‌گیری های منطقی دست یابند، و به عبارت دیگر استانداردهایی هستند که مدیریت واحد اقتصادی می‌تواند به‌طور واقع بینانه انتظار داشته باشد که به آن ها دست یابد.
معیار مبنای قضاوت است. حسابرسی عملیاتی نیز شکلی از قضاوت است. هر پروژه، برنامه و واحد اقتصادی، عملکردی خوب، مناسب و یا بد دارد و در نتیجه حسابرسان عملیاتی نیز باید، چه به‌طور صریح و چه ضمنی، برای امر قضاوت خود در حسابرسی ها از معیار استفاده کنند. از این‌رو، این معیارها هسته مرکزی کل فرآیند حسابرسی را شکل می‌دهند. هر مدرکی به خودی خود ارزشی ندارد مگر آن که با معیاری سنجیده شود.
معیارهای حسابرسی را می‌توان از جنبه‌های مختلف عملیات واحد اقتصادی به‌کار برد. معیار برای سنجش کیفیت و بموقع بودن اطلا‌عات به‌کار می‌رود، امانتداری و درستکاری مدیران را ثابت می‌کند و برای هر سیستم عملیاتی، از کنترل بر موجودی ها گرفته تا آموزش کارکنان و ساختار سازمانی کاربرد دارد.
برای معیارهای حسابرسی می توان ویژگی هایی در نظر گرفت. یک معیار خوب دارای ویژگی های زیر است:
ـ قابل فهم بودن، معیار و اطلا‌عات مربوط به آن باید واضح و برای همگان قابل درک باشد و چگونگی ارزیابی عملیات را بیان کند.
ـ مربوط بودن، معیار تدوین شده باید بموقع و مربوط به موضوع مورد نظر باشد.
ـ قابل اتکا بودن، اطلا‌عات مبنای تهیه معیارها باید عاری از هر اشتباه، بیطرفانه و کامل باشد.
ـ مقایسه‌پذیر بودن، معیارهای تدوین شده باید با معیارهای مربوط به سایر واحدهای اقتصادی مشابه و مقایسه‌پذیر باشد. (بنی فاطمه کاشی، 1388: 8)
اصول تعیین معیارهای حسابرسی عملیاتی، اصولی سخت و دست نیافتنی نیستند. مهمترین این اصول به شرح زیر است:
الف- حسابرسان باید سعی کنند که اجزای مختلف برنامه را در درون پروژه یا کارهای محوله


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *