دیدگاه های مرتبط با چابکی

جکسون و جانسون (2003) چابکی را در چهار بعد دسته بندی کرده­اند: 1- قابلیت­های مرتبط با تغییر محصول، 2- قابلیت تغییر در فرآیندهای تولید. 3- همکاری­های داخلی و خارجی  4- مردم، دانش و خلاقیت.

لین و همکاران(2006) نیز با پیروی از دسته بندی ژانگ و شریفی قابلیت هایی را با نام های مشابه معرفی نمودند و به صورت زیر تعریف کردند:

1- پاسخگویی: توانایی تشخیص تغییرات و پاسخ سریع، واکنشی به آن­ها

2- شایستگی: توانایی موثر و کارآمد تشخیص اهداف سازمان. به عبارت دیگر شایستگی یک لیست گسترده از قابلیت هایی است که کارآیی و اثربخشی را برای سازمان به همراه می­آورد و در رسیدن سازمان به اهداف غایی و عملیاتی­اش نقش موثری بازی می­کند برای مثال:  چشم­انداز استراتژیک، قابلیت­های شایسته تکنولوژیکی، هزینه- سود.

3-انعطاف پذیری/ انطباق: توانایی اجرای فرآیندهای مختلف و به کاربستن تسهیلات متفاوت در جهت رسیدن به اهداف یکسان. این قابلیت شامل، انعطاف پذیری حجم تولید، انعطاف پذیری افراد و غیره می­باشد.

4-سرعت: توانایی تکمیل یک فعالیت با حداکثر سرعت ممکن. این قابلیت شامل: سرعت در زمان ارائه محصول جدید به بازار، سرعت در تحویل محصول و خدمات می­باشد.

اخیراً شرهای[1] و همکاران(2007) با توسعه ادبیات پیشین در زمینه تولید چابک و نیروی کار چابک ، مشخه­های کلی را که می­توانند در همه نوع سازمانی بکار برده شود را مشخص کردند : انعطاف پذیری، پاسخگویی، سرعت، فرهنگ تغییر، یکپارچگی و کاهش پیچیدگی، کیفیت بالا، محصول سفارشی سازی شده، تجهیز صلاحیت های اصلی. آن ها بیان کردند اگر سازمانی قابلیت های چابکی را دارا باشد می­تواند بصورت کارآ و اثربخش در محیط عدم اطمینان عمل کند. بنابراین این موضوع می­تواند باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان شود (شرهای و همکاران، 2007).

این تعریف­ها از چابکی، سازمان را پویا، موقعیت­گرا، تغییرپذیر، و رشد محور تجسم می­کنند. علت تمایل به پویایی در این است که شرایطی که امروزه از اثر آن­ها، یک سازمان به چابکی می رسد، ممکن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد. علت موقعیت­گرایی نیز آن است که محیط بازار بر سطح چابکی مورد نیاز تأثیر می­گذارد. دلیل تغییرپذیری نیز این است که چابکی در گرو حرکت سازمان به سمت سازگاری و تطابق است. آخرین مورد، چابکی به صورت رشد محوراست که از راه توانایی سازمان برای ادراک و تصدیق مجدد چشم انداز، بازسازی استراتژی ها، و نوآوری در فنون و تکنیک­ها مصداق می یابد(شهایی،1387)

در این پژوهش بر مبنای مدل پیشنهادی اسماعیل و شریفی از شاخص­های پاسخگویی، انعطاف پذیری، سرعت و شایستگی به عنوان شاخص­های اصلی سنجش چابکی که فناوری اطلاعات بر هریک از این شاخص ها تاثیر دارد، استفاده شده است.

1- قدرت پاسخگویی[2]: توانائی برای تشخیص تغییرات و پاسخ سریع به آن­ها و اقدام کنش گرایانه یا پیش کنش گرایانه و استفاده از این تغییرات.

 • احساس کردن، فهمیدن و پیش بینی کردن تغییرات،
 • عکس العمل سریع به تغییرات از طریق تاثیر آنها بر سیستم و
 • استفاده مجدد از تغییرات

تعداد و طول زمان و هزینه­های که در اثرخرابی به ایجاد وقفه در فرآیندهای یک سازمان منجر می شود درقابلیت پاسخگویی آن سازمان تاثیر دارد (شاو و همکاران [3]،2008)

2- شایستگی[4]: شامل مجموعه­ای گسترده از توانایی­ها که به طور موثر، کارآمد و سودمند اهداف اساسی سازمان را بر آورده می­کنند.

 • اختصاص فناوری های سخت و نرم یا توانایی های تکنولوژیک کافی
 • دیدگاه استراتژیک
 • کیفیت تولید/ خدمت
 • تاثیر هزینه
 • نرخ بالای معرفی محصول جدید
 • مدیریت تغییر[5]
 • یکپارچگی[6]
 • افراد دانشی، ماهر، خود اختیار
 • فرآیندهای اثر بخش و کارا (کارائی و موثر بودن در فرآیندها)
 • همکاری[7]

3-انعطاف پذیری[8]: توانایی پردازش فرایندهای مختلف و دستیابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان.

 • انعطاف پذیری در حجم محصولات
 • انعطاف پذیری در مدل/ سر هم بندی
 • انعطاف پذیری سازمانی
 • انعطاف پذیری کارکنان

توانایی و هم­راستایی معماری سیستم های اطلاعاتی و سیستم با نیازمندی های اطلاعاتی متغیر در جهت پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان به عنوان انعطاف پذیری سیستم های اطلاعاتی بیان می­گردد (داکلاس و همکاران[9]،2003)

پوجاوان [10](2004) بیان می­دارد که کارمندانی که چندین مهارت دارند و می­توانند به راحتی در کارها و پست­های مختلفی کار کنند در انعطاف پذیری سازمان تاثیر دارند (پوجاوان، 2004).

انعطاف پذیری دارای ابعاد ذیل می باشد:

 • نرخ: تعداد موقعیت های مختلف که به وسیله منابع یکسان حاصل می شود
 • هزینه: هزینه تغییر از یک سطح به سطح دیگر
 • زمان: زمان لازم برای تغییر از یک سطح به سطح دیگر(سافورد و همکاران[11]، 2006)

سرعت[12]: توانایی انجام فعالیت­ها در کوتاه­ترین زمان ممکن.

 • بازاریابی سریع محصول جدید
 • تحویل سریع و به جا خدمات و محصول
 • زمان عملکرد سریع (شریفی و همکاران،1999 )

بااستفاده از این 4 اصل یک متدلوژی برای ترکیب آنها به یک سیستم مرتبط و یکپارچه ایجاد شده است وهمچنین از آن­ها به عنوان ظرفیت­های رقابتی استراتژیک نیز نام برده شده است. بنابراین اگر یک سازمان می­خواهد چابک باشد، باید این 4 اصل را در نظر داشته باشد.

مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 1. پیشبرد سریع­تر سازمان به سمت هدف­های از پیش تعیین شده،
 2. خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمتها، و ثبات سازمان،
 3. کسب ارزش در قبال سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات،
 4. کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات،
 5. برقراری هماهنگی لازم بین سرویس دهندگان فناوری اطلاعات،
 6. توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاری،
 7. پاسخگویی سریعتر سازمان به نیازهای مشتری،
 8. افزایش رضایت خاطر کارکنان،
 9. پاسخگویی مناسب به تغییرات،
 10. توسعه چشمگیر مهارتهای کارکنان،
 11. افزایش ارزشهای کاری و عملیاتی،
 12. توجه و تأکید بر کنترل سازمان،
 13. پیشرفت ساختار فرایندهای سازمانی و
 14. بهبود کنترل هزینه و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینه ها(شهائی،1387).

[1] Sherehiy

[2]   Responsivness

[3]   Shaw et al

[4]   Competency

[5]   Chang Managment

[6]   Integration

[7]   Cooperation

[8]   Flexibility

[9]   Duclos, L.K

[10]   Puhawan

[11]  Swafford, P. M

[12]   Quickness

دسته‌ها: بهترین ها