فردی وخود محوری مدیر رهانیده وبه عوض آن تصمیم گیری سازمانی را جانشین می کند. “علاوه براین سایمون اعتقاد دارد که هر نظریه ای در سازمان ومدیریت بایستی درستی تصمیم گیری را تضمین کند”(میرکمالی ،1386: 16).
“دراکر اعتقاد دارد تصمیم گیری نوعی داوری است که فرد ازمیان شقوق مختلف،یکی را بر می گزیند”(پارکینسون وروستوم ترجمهی ایران نژاد،1376 : 7).
مهارت ارتباطی
ارتباط امری اجتماعی است که دارای چهار خصوصیت هدفمندی، استمرار، پویایی وجامعیت است، ارتباط وسیله است، نه هدف که سبب نزدیکی و همسانی ادراک یا رفتار در دو طرف می گردد(میر کمالی،1388 :187) .
به مرور زمان و در طول تاریخ بشر، وسایل و مجاری ارتباطی انسان با بهره گیری ازاکتشافات و اختراعات کاملتر و متنوع تر شده است. اختراع خط و کاغذ اولین وسیله ارتباطی بود که انسان را قادر ساخت آثار،افکار و عقاید خود را به آیندگان و آنها که در نقاط دور دست زندگی می کردند منتقل سازد. پیدایش تلفن، تحول بزرگی در روابط بین فردی و اجتماعی بوجود آورد و مدیران جامعه را در برقراری ارتباط سریع و همه جانبه جهت هماهنگی افکار عمومی و سوق دادن آنها به جهات معین توانمند ساخت.
اکنون، در جهانی زندگی می کنیم که علاوه بر تلویزیون و رادیو، کامپیوتر انقلابی سترگتر از انقلاب گذشته در دنیای ارتباطات پدید آورده است. با بهره گیری از ماهواره و کامپیوتر، جهان با این عظمت، به یک دهکده یا حتی خانواده کوچک تبدیل شده است. موفقیت پدران و مادران، مدیران آموزشی و مربیان، مدیران دولتی و همه مدیران دیگر که از طریق کار کردن و ارتباط با انسانها سازمان خود را اداره می کنند، بستگی به توانایی آنها در برقراری ارتباط با این انسانها دارد. هر مدیری در هر روز با دهها شکل از ارتباط روبروست که ندانستن مهارت و دقت کافی در برقراری ارتباط سبب کاهش اثر بخش و کارآیی سازمان و مدیریت می شود. ارتباط در مدیریت ابعاد وسیعی دارد. در بسیاری از زمانها، مدیریت مجبور به قانع کردن افراد و تفهیم افکار، نظریات، تصمیمها، برنامه ها و پیشنهادات خود می باشد. در چنین موقعیتی، بهترین ابزار برای قانع کردن افراد یا همفکر ساختن آنها، بهره گرفتن به جا از ارتباط می باشد.(همان ،183-184) .
مهارت ها و ویژگی های فردی مورد نیاز مدیران
براساس نظر کارشناسان مدیران جهت پیشبرد اهداف سازمانی نیاز به مهارت ها و ویژگی هایی دارند که به شرح ذیل می با شد .
برای کار گزاران اثر بخش، مدیران به مهارت های مختلفی از مهارت فنی گرفته تا طراحی نیاز دارند. اندازه برتری این مهارت ها به تناسب سطح های مدیریت سازمان متفاوت است.
مهارت های مدیریت و سلسله مراتب سازمانی
رابرت کاتز سه گونه مهارت را برای مدیران ضروری می داند.
1- مهارت فنی:عبارت است از دانش ها و زبردستی و کاردانی در فعالیت های مربوط به روش ها، فراگرد ها و نحوه انجام دادن کار، از این رو این مهارت بهره گیری از ابزار و فنون خاص را در بر می گیرد.
2- مهارت انسانی: عبارت است از توانائی کار کردن با مردم، این مهارت کوشش در همکاری، انجام دادن کار گروهی، و مهارت در پدید آوردن محیطی است که افراد با اطمینان و آزادانه بتوانند عقیدۀ و نظر های خود را بیان کنند.
3- مهارت اداراکی:به مهارتی گفته می شود که شخص توانائی برداشت کلی و شناخت عناصر بر جسته و مهم موقعیت ها را دارا باشد و بتواند پیوند های میان عناصر را بخوبی درک کند.
مدیران باید همچنین مهارت ارزشمندی را که از آن راه بتوانند با وجود حقیقت های پیش رو، راه حل عملی برای دشواری طراحی کنند دارا باشند.
مهارت های رهبری
ایران نژاد (1375 ) درمورد مهارت های مدیریتی به صورت ذیل اظهار نظر نموده است .
رهبری موفقیت آمیزبه رفتار مناسب، مهارت ها و عملکرد رهبر بستگی دارد، نه به ویژگی های شخصی او. اصولاً رهبران به سه نوع مهارت نیاز دارند: فنی، انسانی و ادراکی.
تجزیه و تحلیل مهارتهای رهبری به توضیح این واقعیت کمک می کند که چرا روسای بر جسته ادارات بعضی اوقات معاون ضعیفی برای ریاست عالی سازمان هستند. سبب این است که افراد مزبور ممکن است ترکیب مناسبی از مهارت های لازم برای مشاغل سطوح بالاتر و خصوصاً مهارت های ادارکی را نداشته باشند.
طبقه بندی مختلف مهارتی مورد نیاز مدیران
دیدگاه اسلامی
رهنمودهای مدیریتی اسلام به واسطه فطری بودن آن محدود به یک جامعه خاص ویک مقطع زمانی معین نمی باشد تجویزهایش به تمامی اعصار وقرون کارآمد است.در اثر ایمان به خدا احساس وظیفه شناسی وتعهد مدیر نسبت به انجام کار افزایش یافته چون خودرادر معرض سؤال وباز خواست دائم الهی می بینند. عامل بسیار مهم دیگر برای مدیر،تقوا یا نیروی باز دارندگی از گناهان است که باعث مدیریت واستواری او در سختی ها وافراز ونشیب ها می گردد (نادریان، جهرمی،1381: 30) .
دیدگاه کاتز:
مهارت را توانایی ذاتی و اکتسابی انجام ماهرانه وظایف و در مقاله ای تحت عنوان «مهارت های یک مدیر اثر بخش» سه مهارت عمده و مورد نیاز مدیران را بر می شمارد .
-مهارت ادارکی :توانایی برداشت کلی وشناخت عناصر برجسته وپیوند میان این عناصر.
-مهارت انسانی:توانایی کار وبر قراری ارتباط بادیگران.
-مهارت فنی:توانایی کار باابزار واستادی در سلسله مراتب سازمانی بعد از مدیران عالی قرار داشته وبطور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می دهند وبر سر پرستان مدیریت می کنند ونقش حلقه واسطه ای رامیان مدیریت عالی وعملیاتی بازی می کنند.بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل داده ها،آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری وتبدیل تصمیمات مدیریت عالی به پروژه های معین برای سر پرستان وجهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی صرف می شود. آنان برنامه ریزیهای میان مدت سازمان رابر عهده دارند.(رضائیان،1387،27 ).
مدیران میانی بایستی از توانایی ارتباط واطلاعاتی بالایی بر خوردار بوده تا بتوانند ارتباط بین فردی وداخلی سازمان را نیز هموار سازند در کل می توان گفت که درک روابط انسانی وداشتن مهارت برخودار باگروه ها وعقاید متنوع در قرن جدید از مهارت های اساسی این مدیران است (وایلز وباندی، ترجمه بهرنگی،1385 :282).
مدیران عملیاتی
“مدیران عملیاتی بصورت وسیعی با اطلاعات درونی سروکار داشته وتصمیمات آنها سازمان یافته است “(راولی، ترجمه بهرنگی، 1379 : 36) .
آنان مدیرانی هستند که با مراجعه مکرر وزیاد زیردستان و ارباب رجوع روبرو بوده و زمان اندکی را صرف برنامه ریزی و اظهار نظر می کنند و برای کارکنان تابعه مأموریت های کاری خاص تعریف می کنند.(رضائیان، 1389 ،27) .
سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز مدیران
راولی،ترجمه بهرنگی(1379) سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز مدیران را به شرح ذیل نشان داده است که بوسیله نمودار نشان داده شده است.
سیستم های اطلاعات مدیریت،سیستمی است که برای پشتیبانی فعالیت های مدیریت که در یک سازمان انجام می گیرد،اطلات فراهم می کند.
مدیران در سطوح سه گانه عالی، میانی و عملیاتی با توجه به مسئولیت های خویش نیازمند استفاده از این اطلاعات جهت اخذ تصمیم های معقول و سنجیده تر می باشند. سطوح متفاوت مدیریت در گیر با تصمیم گیری است که تا حد کم و زیادی از ساختار برخورداری و الزامات اطلاعاتی منحصر به فرد را می طلبد شکل زیر به این مهم اشاره دارد .
الزامات اطلاعاتی به صورت ضعیف تعریف شده
انواع مسائل فاقدساختارمدیریت عالی
مدیریت میانی
مسائل داری ساخت مدیریت عملیاتی الزامات اطلاعاتی خوب تعریف شده

شکل 3- سلسله مراتب مدیریت و جریان اطلاعات (راولی ،ترجمه بهرنگی،1379 :36)
معرفی مهارت ها و تعاریف عملیاتی آنها

فتح الهی (1389)در پایان نامه دکتری خود با عنوان طراحی الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا، مهارت های زیر را برای مدیران پیشنهاد می دهد.
مهارت های اقتصادی
در این پژوهش مهارت های اقتصادی به مهارت های متناظر با نظام اقتصادی اطلاق می گردد که کارکرد اصلی آن سازگاری با محیط به منظور افزایش اثر بخشی، کاهش هزینه، کوتاه کردن عملیات و استفاده بهینه از امکانات است که به نوبۀ خود دارای ده مهارت فرعی است که به شرح ذیل ذکر کرده است.
1- مهارت فن آوری2- مهارت عزت نفس3- مهارت خلاقیت4- مهارت نو آوری5- مهارت انعطاف پذیری6- مهارت ریسک پذیری 7-مهارت شایسته گزینی8- مهارت شایسته گماری9-مهارت خود کنترلی10- مهارت مالی و بودجه بندی(فتح الهی ،پایان نامه دکتری ،1389)..

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهارت های سیاسی
این مهارت یکی از مولفه های اصلی مد نظر این پژوهش به حساب می آید. این مهارت متناظر با نظام سیاسی بوده که کار کردش دستیابی به هدف های آشکار و نهان از طریق بسیج منابع و انرژی است که به شرح ذیل ذکر کرده است.
1- مهارت هدف گذاری و تعیین راهبرد2-مهارت تفکر سیستمی3- مهارت رهبری و هدایت4- مهارت تصمیم گیری5- مهارت مذاکره6- مهارت جلب اعتماد و جذب مخالف.7- مهارت تجزیه و تحلیل و حل مسأله8- مهارت برنامه ریزی جامع (آینده نگری)9- مهارت تفویض اختیار10- مهارت اطلاعاتی
مهارت های اجتماعی
این مهارت یکی دیگر از مولفه های اصلی مدیریت محسوب شده و به معنای مهارت متناظر با نظام اجتماعی است که کارکردش یگانگی و همبستگی اعضاء از طریق مشارکت با هنجارهای اجتماعی به منظور کاهش سوء تفاهمات، استفاده مؤثر از فرصت ها و منابع موجود است. هنجار هایی که برآمده از دل ارزش های یک جامعه بوده و کانالی مشروع برای ارضاء نیازها به حساب می آید.در پایان نامه مذکور مهارتهای اجتماعی به شرح ذیل ذکر شده است.
1- مهارت ارتباطی2- مهارت ارزشیابیک3- مهارت همدلی4- مهارت شایسته سالاری5- مهارت انگیزشی6- مهارت مشاورت و مشارکت7- مهارت مصاحبه8- مهارت مدیریت زمان9- مهارت توجه به تفاوت های فردی10- مهارت نگارش(همان ).
مهارت فرهنگی
این مهارت متناظر با نظام فرهنگی است که کارکردش جامعه پذیر کردن اعضاء از طریق تعهد به ارزشها است. همان ارزش هایی که دورکیم آنها را همانند اشیاء عینی می داند. عنصر فرهنگ و جزء بنیادی کنش اجتماعی که شکل دهنده نگرش ها و هادی تمایلات است همان عاملی که هنجار ها از دل آن مشروعیت پیدا می کنند. این مهارت نیز به نوبه خود از ده مهارت فرعی بشرح زیر تشکیل شده است:
1- مهارت اصلاح الگوها2-مهارت علمی،آموزشی3-مهارت پژوهشی4-مهارت زبان دوم5-مهارت تغییر وتحول آفرینی6-مهارت تفکر 7-مهارت پاسخ گویی8-مهارت شایسته 9-مهارت مسئولیت پذیری10-مهارت درک تفاوت های فرهنگی
مهارت ادراکی
تعریف:توانایی ذهنی فرد در هماهنگ کردن همه فعالیتها ومنافع سازمان یا مهارتهای انسانی مرتبط با توانایی مدیر در کار کردن با افراد شناخت وانگیزه دادن به آنها. (رابینز ،1998)
شناخت اهداف وبرنامه های سازمان،توانایی تدوین راهبردها وتوانایی های ذهنی مدیر در فهم مسائل ومشکلات سازمان از مهمترین مولفه های مهارت ادراکی هستند و نقش بسزایی در یادگیری سازمان دارند.مدیران برای کارایی بیشتر ناگزیربه پیاده سازی ابعاد یادگیری سازمانی بوده و این امر نیز در سایه مهارت ادراکی وتصمیمات صحیح آن قابل حصول است.
اهداف مهارت ادراکی
1-فهم مسائل ومشکلات سازمان.
2-توانایی تدوین راهبردها وتوانایی ذهنی مدیر.
3-افزایش یادگیری سازمانی.
4-شناخت وتوانایی در تجزیه وتحلیل اهداف دستگاه سازمان مربوطه.
5-توانایی در تحلیل سازمان به عنوان یک سیستم عقلانی و طبیعی.
6-اتخاذ تصمیم های موثر.
7-آشنایی بامفاهیم اساسی مدیریت و سازمان نظیر ساختار سازمان،منابع،توسعه وتحول سازما نی.
8-توانایی درک و انتخاب شرایط سازمان با نظریه اقتضایی مدیریت یا مدیریت اقتضایی.
9-….
مهارت ارتباطی
تعریف:توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری وانجام کاربه وسیله دیگران وفعالیت موثربه عنوان عضو گروه ودرک انگیزه های افرادوتاثیرگذاری بررفتار افراد. (علاقه بند،1381)
در این نوع مهارت توانایی وقدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم وهمکاری وانجام کار به وسیله دیگران وآگاهی از ضعف وقوت خودو داشتن مهارت ارتباطی مستلزم آن است که شخص بیش از هرچیزخودرا


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *