برای انجام رفتارهای خشن بر می انگیزانند. همان گونه که ملاحظه شد چهار دیدگاه فوق پیش از آ نکه فرآ یند پدیدهای کنش های اعتراض آ میز را تبیین نمایند، به تبیین فرآیند استمرار و تشدید آ ن کنش ها می پردازند. از همین روی، روان شناسان برای تبیین فرآ یند پدیدآیی کنشها بحران زای جمعی از نظریه ناکامی- پرخاشگری و نظریه تیلی بهره می جویند(همان:62).
5-نظریه پرخاشگری – ناکامی
بر اساس این نظریه کنشهای بحران زا وآشوب طلبانه گروهی از شهروندان ومردم و جمعیتها ناشی از عدم دستیابی به اهداف و مقاصد خویش است. این فرضیه نخستین بار توسط دالر و میلر در سال 1930 مطرح شد.آنان براین باور بودند که پر خاشگری و خشو نت اجتما عی و اعتراض های دسته جمعی و همه مردم هموار ه ناشی از ناکامی است. به عبارت دیگر طبق این فرضیه زمان و مکان هنگامی که گروهی از مردم در تحقق خواسته و دستیابی به اهداف وآرزوهای خویش با موانعی روبرو شوند واکنشی نشان می دهند که ممکن است موجب آسیب رساندن به دیگران یا اموال عمومی گردد.
6- نظریه جماعت متمرکز
لوبن یکی از اولین نظریه پردازانی است که به مطالعه کنش های جمعی، اغتشاشات و آشوبهای اجتماعی پرداخته است. به اعتقاد او رفتار مردم هنگامی که در یک هیجان گرفتار شده اند با رفتار آنها در تنهایی ودر گروه های کوچک تفاوت دارد. مردم در یک هیجان جمعی برخی قوای عقلی خود را از دست می دهند. بسیار تلقین پذیر می شوند وبه آ سانی تحت تأثیر رهبران متقاعد ساز غوغا وهیاهو انگیز و عوام فریب قرار می گیرند. جماعت ناراضی فردی را که در تنهایی خرد ورز و فرهیخته است به یک وحشی تبدیل می کند که او در جمع بر اساس غریزه عمل می کند. لذا رفتار او خود انگیخته، خشونت آ میز و وحشیانه می شود. (فصلنامه پلیس ویژه،1387 :61-64)
7- نظریه محرومیت نسبی
تدرابرت گر (1986)نظریّه پرداز مسائل سیاسی و اجتماعی در تبیین انواع اغتشاشات اجتماعی و خشونت های سیاسی نظریّه محرومیّت نسبی را ارائه نموده است. این تئوری را می توان نظریّه مبتنی بر فرضیّه ناکامی ـ پرخاشگری در روانشناسی محسوب نمود .گر تلاش نموده است با رویکردی روانشناسانه انواع خشونت های جمعی و سیاسی را تبیین نماید.
اگر انواع اغتشاشات شهری ، شورش ها، طغیان ها، کودتاها،جنگهای چریکی و انقلابی را تحت عنوان خشونت سیاسی مطرح نموده و خشونت سیاسی را این گونه تبیین می نماید: خشونت سیاسی به تمامی حملات جمعی گفته می شود که در درون یک اجتماع سیاسی علیه رژیم سیاسی و بازیگران آن یا سیاست های آنان صورت می گیرد مفهوم خشونت سیاسی نمایانگر مجموعهای از حوادث است که وجه مشترک همه آنها استفاده از خشونت و یا تهدید به کاربرد آن است.
طبق این نظریّه نا آرامی های شهری، واکنش های جمعی خشونت آمیز زمانی رخ می دهد که تعداد چشمگیری از افراد اجتماع احساس محرومیّت کنند در چنین شرایطی هرچقدر محرومیّت نسبی شدیدتر باشد احتمال و شدّت خشونت مدنی بیشتر خواهد بود. گسترش و استمرار چنین رفتارهایی علاوه بر وجود احساس محرومیّت در گروه زیادی از مردم مستلزم شرایط دیگری است که عبارتند از :
1- یافتن یک عامل حکومتی و سیاسی برای معطوف نمودن نارضایتی به آن.
2- سازمان یافتن ناراضیان.
3- توافق ضمنی ناراضیان بر سر اهداف نانوشته.
4- فرصت ها و شرایطی که امکان بروز نارضایتی را فراهم سازد.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گر محرومیّت نسبی را این گونه تعریف می کند. محرومیّت نسبی عبارت است از احساس وجود اختلاف بین توقّعات ارزشی خویش و قابلیّتهای ارزشی ظاهری محیط.
توقّعات ارزشی آن دسته از خواسته ها و شرایط زندگی است که مردم خود را مستحقّ آن می دانند و قابلیّتهای ارزشی اموری هستند که عمدتاً در محیط اجتماعی و فیزیکی باید یافت شوند.
الیاسی (1377) بیان نموده است: گر در بررسی های خود دریافت که چند عامل احساس محرومیّت نسبی را تشدید می سازد که عبارتند از:
1- وعده های تحققّ نیافته مقامات حکومتی.
2- ایجاد انتظارات بالا در شهروندان و فراهم نساختن شرایط برآورده شدن آنها.
3- احساس مسدود شدن فرآیند رشد و توسعه همه جانبه.
گر ( 1986) معتقد است نارضایتی کلی از محرومیّت، محرّک اصلی برای اقدامات خشونت آمیز و اغتشاشات است. هم نظریّه روانشناسانه و هم نظریّه تعارض گروهی برآنند که هرچه شدّت نارضایتی بیشتر باشد احتمال خشونت نیز بیشتر خواهد بود. باور انسانها درباره منابع محرومیّتئ و توجیه پذیری هنجاری و فایده انگارانه اقدامات خشونت آمیز نوع انگیزه این اقدامات را مشخّص می سازند (بابویه،1388 :28).
با توجه به تعریفی که ازناآرامی و اهدافی که اغتشاشگران از آن دنبال میکنند وهمچنین نظریاتی که در مورد ناآرامی هاذکر شد متوجه می شویم که دربوجود آمدن ناآرامی ها یک یا چند عامل یا نظریه بعنوان عامل اصلی اغتشاش می باشدکه باید جهت خنثی سازی اغتشاش آن عامل کاملا شناسایی وریشه یابی شودتا بوسیله سایر مولفه هاکه در کنترل اغتشاشات دخیلند بهترین اقدام در خصوص کنترل آن اعمال شود.
2-7-2-فرماندهی و مدیریت ومهارتهای آن
در کتاب آیین نامه انظباطی نیرو های مسلح فرماندهی به این شرح تعریف شده است:اختیاری است که یک فرد در خدمت به سبب شغل یا درجه ومسئولیتی که دارد درراستای انجام ماموریت های محوله به کار می برد.
مدیریت:عبارت است از حداکثر استفاده مطلوب از منابع موجود از طریق اعمال اصول مدیریت
برای رسیدن به هدفی خاص(مدیریت عملیات پلیس درجنگ نرم1390 :226).
مهارت:توانایی را نشان می دهد که قابل توسعه بوده وخودرا درعملکردنشان می دهدوبه ندرت به صورت بالقوه است. (کاتز ،1991)
در کتاب مدیریت عملیات پلیس درجنگ نرم(1390 )اهداف فرماندهی ومدیریت بشرح ذیل آمده است:
1-انسجام وهماهنگی درکارها.
2-کار آمدی.
3-پاسخگویی درمقابل حکومت ومردم.
4-توانایی در تولید علوم پلیسی.
5-مردمی وحامی افراد مظلوم در برابرقانون شکنان ومتجاوزان.
6-بالا بردن سرعت،دقت وصحت عمل.
7-ایجاد محیطی امن جهت انجام امورات.
8-…(مدیریت عملیات پلیس در جنگ نرم،1390 :226) .
اهمیت وضرورت مهارت ها با رویکردی جامع
تلاش بمنظور تحقق سند چشم انداز بیست سالۀ جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه. ش که ایران را کشوری برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملّی می داند و برابر بند دهم برنامۀچهارم توسعه در امور فرهنگی،علمی وفن آوری خواستار اصلاح نظام آموزش کشور از جمله آموزش عالی به منظور کار آمد نمودن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقیق اهداف چشم انداز است.
تلاش بمنظور تحقق سیاستهای کلی ابلاغ شده برای برنامۀ پنجم توسعه در ارتقای سطح علمی ومهارتی همچنین سند توسعه ناجا در دستیابی به اصولی همچون اصل تقدم امنیت نرم افزاری نامحسوس،رویکرد علمی وتخصصی به موضوعات وافزایش سرعت، دقت وصحت عمل کارکنان.
مهارت
در فرهنگ دهخدا مهارت به معنای زیرکی و رسایی در کار،استادی، زیر دستی،حاذقی،ورساگردیدن واستادی کردن آمده است. این واژه بر قابلیت انجام عملیات شغلی به آسانی وبادقت اشاره داردکه غالباٌ در حوزۀ فعالیتهای روانی، حرکتی قرارمی گیرد وتعیین آن بر استاندارد عملکردی که معمولاٌ برای عملیات شغلی اثربخش لازم است،دلالت دارد(عباس زادگان،ترک زاده ،1381: 101).
دعایی و مرتضوی مهارت را به اعمال (ذهنی یافیزیکی ) و عکس العملهایی (در قبال نظرات، اشیاء یا افراد)اطلاق می کنند که فرد بصورت ماهرانه برای دستیابی به یک هدف انجام می دهد ودر حقیقت یک سلسله رفتارهایی است که بتوان آن را درسطح گسترده ای بکار بست زیرا من وقتی می شنوم،می بینم وانجام می دهم، بهترهم متوجه می شوم(دعایی ،مرتضوی ،1384 :17 ).
انواع مهارت ها
ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های مختلف فرا گرفته اند و قسمت اعظم ما توسط همین سازمان ها تامین می شود و هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگرآن را عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و … نامیده شده نقش مدیران در امورراهبردی سازمان ها آشکارتر می شود این مدیران هستند که موجبات پیشرفت وترقییارکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازد
مدیریت در دنیا پیچیده امروز نقش حیاتی و اساسی دارد.
آلفرد مارشال اقتصاد دادن انگلیسی می گویداگر تمام سرمایه ها و ابزار تولید درجهان به یکباره نابود شوند اما علم و هنر مدیریت باقی بماند تولید و توسعه و پیشرفت همچنان ادامه خواهدداشت فرآیند مدیریت متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی به منظور دست یابی به هدف های سازمان اس
ت و تحقیق این امر به عهده مدیران است، امروزه سازمان های بزرگ که ابعاد گسترده ای ازنیازهای جوامع را پوشش می دهند بدون برخورداری از مدیران موثر و کارآمد قادر به ادامه حیات نمی باشند. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده ای انسانی و صنعتی نیاز به نیروهای هماهنگ کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر یا فرمانده دارد.

مدیران برای هدایت موثر سازمان در رسیدن به اهداف باید کارکردها و وظایف مختلفی را انجام دهند
وباید به امر برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت و … سازمان بپردازند وانجام هر وظیفه ای توانایی و مهارت خاص خود را می طلبد. این مهارت های مدیریت هستند که موفقیت یا شکست وی و در نتیجه سازمان را رقم می زنندمدیران دردنیای نامطمئن که دائماً در حال تغییر است عمل می کنند، سرو کار داشتن منظم با عدم اطمینان مدیران را از سایر افراد درون سازمان متمایز می کند، آنان برای مواجهه باآینده و پذیرش مخاطب مناسب و آماده کردن سازمان برای فردا به مهارت مدیریتی خاص نیازمندند. کسب مهارت های مدیریت، تضمین کننده موفقیت مدیران و فرماندهان یگان ویژه در ماموریت خطیر آنان استپس نتیجه می گیریم مدیران و فرماندهان یگان ویژه برای تضمین موفقیت خود باید به مهارتها مجهز باشنداما این مهارت ها کدامند؟ صاحبنظران مختلف برای مدیران فرماندهان مهارتهایی بر شمرده اند که در این پژوهش به آنها اشاره می شود. اما در تقسیم بندی کلی که اکثریت صاحبنظران در آن اتفاق نظر دارند از جمله نور بخش (1390) مهارت ها را به 3 دسته فنی –انسانی وادراکی تقسیم نمودهاست که به آنها اشاره می شود.
1-مهارت فنی:یکی از مهارت هایی است که وجود آن در سطح پایین سازمان ها نیاز است.به طور کلی مهارت فنی را می توان توانایی حاصل از تخصص و تجربه و آموزش فرد تعریف کرد یعنی تخصصی که فرد در استفاده از تجهیزات در عمل به کار می برد.همانندتمامی مهارت هایی که یک فرمانده فرا می گیرد و در عمل انجام می دهد.
2-مهارت انسانی:برای تعریف مهارت انسانی می توان گفت که از بین مهارت های مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.زیرا این مهارت در تمامی سطوح سازمان موردنیاز است.می توان مهارت انسانی را توانایی و قدرت کار کردن با مردم تعریف کرد بطوریکه به این وسیله انگیزش در کارکنان را افزایش داد تا از این راه بهره وری در سازمان افزایش یابد.
3-مهارت ادراکی:مهارتی است که در سطح بالای سازمان نیاز به آن احساس می شود.این نوع مهارت توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل سازمان ودرک مشکلات کلی سازمان است.و یا به عنوان تعریف دیگر مهارت ادراکی توانایی تفکر و طراحی فعالیت های سازمان در قالب مدل ها می باشد.نکته مورد توجه در تعاریف بالا توجه به هدف های کلی سازمان است نه هدف های شخص یا گروه خاص(نوربخش ،1390).  
انواع مهارت های مدیریتی

در این قسمت به تعدادی از مهارت های مدیریتی که از منابع گوناگون گرد آوری شده است اشاره می گردد .
مهارت ادراکی
این مهارت به دلیل آنکه پایه ای اساسی برای اغلب فعالیت ها و تصمیمات مدیریت محسوب می گردد و بقاء و بالندگی سازمان را به همراه دارد از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است.
“بار نارد، مهارت ادارکی را عنصر اصلی فرآیند مدیریت می داند و اعتقاد دارد که مدیر باید بتواند کل سازمان را به صورت کلی واحد تصور کند”(سرتو،2000: 11).
مدیر بایستی همواره تلاشی مضاعف را در وسعت دید و تفکر خویش داشته به نحوی که تمام نیروهای مؤثر و فعالیتهای سازمان را تحت نظارت داشته باشد. این مهارت دیگر مهارت های مدیر را نیز تحت تأثیر و پوشش خود قرار می دهد. توانایی مدیر در رهبری، حل تعارضات، ایجاد ارتباط و مشارکت بین اعضاء گروه، توانایی بکار گیری علم مدیریت، قدرت تجزیه و تحلیل و…. در اثر توانایی مدیر در زمینه درک کل سازمان فراهم می شود. اکتساب مهارت ادراکی مستلزم آموزش نظریه های علوم رفتاری به ویژه تئوری های سازمان و مدیریت و تصمیم گیری و کاربرد علمی آنها است. مهارت فنی
مهارت فنی را می توان”توانایی حاصل از تجربیات،آموزش و کارآموزی لازم برای به کارگیری دانش، روشها، فنون و تجهیزات لازم برای انجام کارها خاص دانست”(رضائیان، 1389 :211).
مدیران معمولاً این مهارت ها را با طی دوره آموزشی، کار آموزی یا در اثر تجربه فرا می گیرند و ویژگی بارز آن دست یابی به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی است. زیرا این مهارت ماهیتاً دقیق، مشخص و دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است.
مهارت تجزیه و تحلیل
گریفتن علاوه بر مهارت های فنی، انسانی و ادراکی،مهارت تشخیص و تجزیه و تحلیل را برای مدیران الزامی می داند.”به اعتقاد اومدیران بایستی قادر باشند موقعیتهای پیچیده را تشخیص داده وعوامل مرتبط با آنها را تجزیه وتحلیل نمایند و بدین ترتیب از موقعیت های ایجاد شده کمال بهره مندی را جستجونماید “(گریفتن به نقل از عاصمی پور،1373 : 163).
مهارت تشخیص
گریفتن(1994) مهارت تشخص را نیز برای مدیران پیشنهاد و اعتقاد دارد که مدیران موفق بایستی از این مهارت بهره مند باشند. همانگونه که یک مکانیک از روی نشانه ها وعلائم ظاهری اتومبیل پی به نقص فنی آن می برد، یک مدیر نیز با داشتن این مهارت می تواند از روی علائم و نشانه های مشکل همانند عدم رضایت شغلی و یا عدم انگیزه در سازمان به خود مشکل پی برده وبرای انجام اقدامات اصلاحی مناسب، تصمیماتی اتخاذ نماید(فتح الهی ،1389 :18).
مهارت تصمیم گیری و حل مسئله
“تصمیم گیری فرآیندی را تشریح می کند که از طریق آن راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد”(استونر به نقل رضائیان ،1387: 61).
“تصمیم گیری قلب سازمان ومدیریت تلقی شده که تمام کارکردهای مدیریت وابعاد سازمان را می توان بر حسب فراگرد آن توضیح داد”(گریفیث،1998: 32).سایمون مدیریت رافرآیند تصمیم گیری می داند. منظور ازاین فرآیند کوششهای سازمان یافته برای کار گروهی است که سازمان رااز خود کامگی


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *