خیابانها یاهنگام دفاع ازیک معبرباریک یاسدجاده می تواندمثمرثمر واقع شود.خودروهای آب پاش موجوددر ناجادارای چهارمخزن(مخزن آب سردو گرم،مخزن گاز اشک آور،مخزن کف،مخزن رنگ)

می باشند.
ع)بکارگرفتن عوامل شیمیایی ضداغتشاش :
هنگامی که بلواگران درمقابل مأمورین صف آرایی کرده ودست به مقاومت وپرتاب اشیاء می زنند، می توان جهت پراکنده کردن آنهاازعوامل شیمیایی ضداغتشاش استفاده نمود.عوامل شیمیایی برای ایجاداختفاءلازم جهت پیشروی نیروها،پاکسازی وبازپس گیری اماکن وتأسیسات اشغال شده واموری ازاین قبیل نیزبکارمی روند.عوامل شیمیایی را باتوجه به موقعیت جوی،شدت وضعف بلواوامکانات موجود می توان باروشهای مختلف دربین بلواگران پخش نمود.
غ)تیراندازی توسط تیراندازان منتخب و ماهر
دربعضی شرایط احتیاج به تیراندازی توسط تیراندازان ماهر می باشد.تک تیرندازان بایدازآموزش ویژهای برخورداروکاملاً راهنمایی شده باشند.تیراندازان ویژه بایددرروی خودروها،داخل ساختمانها،برروی پشت بامهاویاهرجای دیگرکه لازم باشد مستقر شوند.
دوهدف عمده ازبکاربردن تیراندازان ماهردنبال می گردد:
1-مورد هدف قراردادن فرد یا افرادی که نقش محرک رادرجمعیت ایفا می کنند به دستورفرمانده.
2-موردهدف قراردادن افرادی که قصد آسیب رساندن به مأمورین رادارند به دستورفرمانده.
م) بکارگیری دیگرسلاحهای ضداغتشاش:
از جمله این سلاحها می توان انواع باتونهای ضداغتشاش(معمولی،الکتریکی،پرتاب شونده)وسلاحهای ساچمه ای رانام برد.
ی) استفاده از تمامی قدرت آتش:
شدیدترین وجهی که می توان ازقدرت نیروی ضداغتشاش استفاده کردبکاربردن آتش جنگ افزارهای یگان برروی بلواگران ومواضع آنها می باشد.این شدت عمل به عنوان آخرین چاره بعداز این که تمامروش های منجربه شکست شدوعملاً هیچ روشی دیگری نتوانست که ازشکست جلوگیری کندونیروهای یگان ودیگرعوامل دولتی درمعرض خطرمرگ قرارگرفتندویاسایر شرایط شدیدمشابه،مورد استفاده قرارمی گیرد(همان ).
برقراری کنترل منطقه ای
در مرحله بعد از کنترل اولیه اغتشاش احتیاج به بکارگیری مراحلی است تا از بوجود آمدن مجدد اغتشاش جلوگیری شود در کتاب کنترل اجتماعات (1384) مراحل آن به شرح زیر ذکر شده است.
الف)گماردن عناصر گشتی: شامل گشتی پیاده،گشتی موتوری وخودرویی،گشتی هوایی.
ب)برقراری محدودیت:شامل منع عبورومرور،بازرسی وبازداشت افراد مشکوک،محدودیت درخرید وفروش وانتقال اقلامی مثل بنزین وسایر مواد که برای ساختن مواد منفجره ازآنها استفاده می شود(کنترل اجتماعات،1384 : 53 -61 ).
خنثی کردن تهدیدات ویژه
تجارب به دست آمده ازاغتشاشات داخلی وخارجی اخیر نشان می دهدکه نیروی ضداغتشاش وهمچنین جان ومال مردم غالباًدرمعرض آسیب هاوتهدیدهای مخصوصی هستند که ممکن است هم برای نیروها وهم برای عامه مردم خطرات جانی ومالی به همراه داشته باشد.تهدیدهای ویژه شامل تیراندازیها،انفجاربمب،آتش سوزی وغارت می شود.کاهش دادن یاحذف این عامل روانی وفیزیکی موثر درجهت جلوگیری ازبی نظمی وبرقراری امنیتی وآرامش درمنطقه آشوب زده می باشد.بهترین راه برای جلوگیری کردن ازاین تهدیدات استفاده ازبرقراری تأمین درمنطقه،عکس العمل فوری واستفاده از تیم های ویژه چک وخنثی سازی آموزش دیده است.
اقدامات بعدازعملیات(تکمیلی)
اقدامات تکمیلی در مرحله آخر از اغتشاشات به وسیله حسینی و جدی (1386 )بشرح ذیل ذکر شده است .
الف)تامین منطقه عملیات
هنگامی که واحد ضداغتشاش بابه کارگیری تاکتیکهای مختلف،موفق به متفرق کردن آشوبگران شدند،برای ممانعت ازتجمع مجددآنها وفراهم نمودن زمینه جهت فعالیت سازمانهای خدماتی،تامین منطقه عملیات ابتدابااستفاده ازنیروهای ضداغتشاش وسپس توسط نیروهای یگان امدادوپلیس محلی انجام می شود.برای تامین منطقه عملیات ازخودروهای گشتی،گشت موتورسواروگشتی های پیاده استفاده می گردد.
ب) پاکسازی اماکن ومعابر
بلافاصله بعدازاجرای ماموریت عملیات ضداغتشاش ومتفرق کردن جمعیت،سازمانهای خدماتی وامدادی نسبت به پاکسازی معابروخاموش کردن آتش وتخلیه مجروحان اقدام می نمایند .
ج) عادی سازی منطقه عملیات
پس ازتثبیت منطقه عملیات وپاکسازی منطقه عملیات وبازسازی قابل انجام اماکن نیروهای پلیس درمنطقه کاهش داده شده وبدین ترتیب ضمن پیش بینی مراقبتهای لازم عبورومرور درمنطقه به حالت عادی درمی آید.
د)حمل،تحویل وپیگیری وضعیت دستگیر شدگان
افراددستگیر شده درحین عملیات به سرعت باید ازمنطقه خارج وبه محلهای که ازقبل پیش بینی شده تحویل داده شوند.تعدادی ازدستگیر شدگان ازمحرکین ورهبران اغتشاش بوده که حتماً بایداقدامات آنهابه هنگام تحویل گزارش شود.
ه)تعین تعدادمجروحان وفوت شدگان
تعدادمجروحان خودی ومجروحان فوتی های احتمالی اغتشاشگران تعیین وبه سلسله مراتب گزارش شود.
س) برآوردخسارات وارده به امکانات وتجهیزات
میزان خسارات وارده به تجهیزات وامکانات واماکن وخودروهای خودی به انضمام تعدادمهمات مصرفی برآوردوبه سلسله مراتب گزارش می شود.
ش) آماده سازی امکانات و تجهیزات
امکانات وتجهیزات خسارت دیده درعملیات درصورتی که قابل بازسازی باشند،بلافاصله بازسازی وآن دسته ازاقلامی که قابل بازسازی نیستن
د،بایدجایگزین شوند.
ص) بررسی نقاط ضعف وقوت
بعدازعملیات نقاط ضعف وقوت عملیات باحضور فرماندهان ورده های شرکت کننده درعملیات موردبحث قرارمی گیردوتصمیمات لازم جهت رفع ضعفها وبهبود وضعیت برای ماموریتهای آینده اتخاذ می گردد.

ض) تهیه گزارش بعدازعملیات
گزارش کامل وجامعی ازعملیات تنظیم وبه سلسله مراتب ودستگاهای ذی ربط ارسال می گردد.(مدیریت بحران ،1386 : 193 – 199 ) .
2-6-عملیات روانی برای کنترل اغتشاشات
در کتاب مدیریت بحران عملیات روانی برای کنترل اغتشاشات به شرح ذیل توضیح داده شده است.
در همه مراحل اغتشاشات باید نسبت به انجام عملیات روانی بر روی پلیس،جامعه واغتشاشگران اقدام نمود که بشرح ذیل بررسی می گردد .
در مرحله مقابله،عملیّات روانی ماهیّت کاربردی و عملیّاتی به خود گرفته و به عرصه اقدامات عملیّاتی نزدیک می شود . در این بخش عملیّات روانی اهداف رفتاری زیر را دنبال می نماید :
الف) تخریب پشتوانه هیجانی حریف: در اقدام اوّل بایستی بر هیجانات انباشته شده ای که می تواند بر شدّت بحران بیافزاید متمرکز شد.
ب) کنترل راحت تر بحران: بایستی از انسجام درونی شورشگران جلوگیری کرد تا رهبران نتواند نفوذ افزاینده ای داشته باشند .
ج) تخریب انسجام درونی بحران آفرینان: بایستی انسجام درونی بحران آفرینان بر هم زده شده تا نتوانند شدّت عمل به خرج بدهند .
د) تخریب روحیه شورشگران: از جمله اقدامات موثّر تخریب روحیّه شورشگران است که می تواند از شدّت بحران کاسته و آنها را در پیگیری بحران و اقدامات تخریبی خسته نماید.
ص) وادار کردن شورشگران به تسلیم با القاء اینکه آثار و تبعات بحران دامن خود شورشگران را خواهد گرفت و به علت اینکه مردم از آنها حمایتی نمی کنند و تنها در صورت تسلیم شدن می توانند از عفو و گذشت نظام بهره مند شوند.
ض) همراه سازی جامعه با برخورد نهایی: با خسته نشان دادن جامعه و اینکه دشمنان خارجی و داخلی و گروه های وابسته به دنبال این هستند که نظم و امنیّت کشور را به هم بریزند، فضایی بوجود می آید که غیر قابل اجتناب بودن برخورد فیزیکی را مهیّا می سازد(بابویه،1388 :29).
انواع عملیات روانی
در کتاب مدیریت بحران نوشته حسینی و جدیدرصحنه ناآرامیها می توان چهار شکل از عملیات روانی را تشخیص داد:
الف- عملیات روانی نسبت به عوامل ناآرامی؛
ب- عملیات روانی نسبت به شهروندان؛
ج- عملیات روانی نسبت به نیروهای خودی؛
د-کار باخبرنگاران درصحنه درگیریها وناآرامیها (مدیریت بحران ،1386 :153) .
الف)عملیات روانی نسبت به عوامل ناآرامی
برای چنین عملی می توان ازدوگونه مختلف عملیات روانی استفاده کرد:
1-عملیات روانی مستقیم وآشکار:
دراین بخش می توان از یک سو به گفتگوی مستقیم با عوامل ناآرامی اشاره کردواز سوی دیگر به عملیات روانی رسانه ای علیه عوامل ناآرامی پرداخت.
2-عملیات روانی غیر مستقیم
عملیات روانی غیر مستقیم به دلیل ماهیت پنهان خود، می تواند تاثیر گذاری بیشتری به دنبال داشته باشد(همان:154).
ب)عملیات روانی نسبت به شهروندان
عملیات روانی نسبت به شهروندان از منظری دیگر قابل تحلیل و بررسی است. این عملیات اهداف زیر را دنبال می کند:
-از بین بردن ناامنی روانی جامعه به واسطه اعمال عوامل ناآرامی.
-اطلاع رسانی به شهروندان از اقدامات عوامل ناامنی و اقدامات مقابله ای پلیس به منظور پیشگیری از انتشار و توسعه شایعات.
– همراه نمودن شهروندان با اقدامات پلیس و مشارکت آنان در برقراری و توسعه نظم و امنیت اجتماعی.
زیر ساخت و مبنای انجام چنین حرکتی، شامل موارد ذیل است:
-وجود یک سازمان عملیات روانی در نیروی پلیس با توان تاثیر گذاری بالا، به گونه ای که این سازمان از دانش، مهارت و مدیریت قابل توجهی بهره داشته باشد.
– همراه داشتن رسانه های گروهی خصوصاً رسانه های دیداری و شنیداری به عنوان تریبون گفتگووجود چهره هایی شاخص در پلیس که با کار رسانه ای و عملیات روانی، از قبل، احساس اعتماد و سمپاتی قوی عمومی نسبت به آنان در مردم ایجاد شده باشد و مردم با دیدن چهره آنان احساس نزدیکی و صمیمیت و اعتماد نمایند(همان: 157 ).
ج)عملیات روانی نسبت به نیروهای خودی
همانگونه که نیروهای پلیس مشغول عملیات روانی علیه عوامل ناآرامی می باشند، چنین اتفاقی از سوی عوامل ناآرامی بر ضد پلیس و نیروهای عمل کننده انتظامی نیز در جریان است. به عبارت دقیق تر، نیروها در معرض مسائل زیر قرار دارند:
– توهین، تحقیر و رفتارهای زننده عوامل ناآرامی.
– خستگی مفرد ناشی از عملیات.
– عوامل ناآرامی، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا فضایی مملو از فشار هنجاری علیه عوامل انتظامی ایجاد کند به نوعی مقابله با عوامل ناآرامی در افکار مقابله با مردم، دانشجویان و بطور کلی نیروهای مثبت اجتماعی قلمداد شود و از این طریق سطح انگیزشی آنان کاهش یابد.
بر این اساس، عملیات روانی نسبت به نیروهای خودی را باید به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مورد توجه قرار داد. شاخص های این عملیات روانی را می توان در قالبهای زیر دنبال کرد:
1)حضور فرمانده در میان نیروها و حتی در صفوف مقدم مقابله با عوامل ناآرامی .
2)توجیه نیروها توسط فرماندهان بر اساس شاخصهای مربوط.
3)جلوگیری از بروز هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی داخلی میان نیروها.
4)افزایش جیره نیروها و ایجاد امکان و فرصت مناسب جهت استراحت آنان.
د)کار با خبرنگاران در صحنه
یکی از ابعاد مهم کار عملیات روانی را می توان کار با خبرنگاران در صحنه دانست.
این کار شامل اقدامات زیر است:
1- حفاظت از خبرنگاران در برابر عوامل ناآرامی
2-ارائه امکان فعالیت به خبرنگاران در حوزه و محدوده تعیین شده.
3-ا
تخاذ تدابیری برای عدم برخورد نیروها با خبرنگاران به واسطه عدم آشنایی.
4- توجیه خبری و اطلاعاتی خبرنگاران در محدوده تعیین شده.
5- کنترل خبرنگاران شبکه های تلویزیونی خارجی و عکاسان مطبوعاتی(حسینی و جدی ،1386 :160).
2-7-مرور ادبیات و نظریه ها
2-7-1تئوری ها و نظریه های ناآرامیها
ناآرامی:جماعتی به اصطلاح سر خود یا خود سر است زیرا نه از درون توسط فشارهای گروهی و روابط متقابل کنترل می شود ونه ازبیرون توسط قواعد ومقررات اجتماعی یا ترس از قوه قهریه،زور یا پلیس کنترل می شود (نشریه تخصصی مطالعات کاربردی پلیس ویژه :1390) .

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف ناآرامیها
1- ابزاری دردست کنشگران درگیر تا رفتار دولتهارا تغییر یا تعدیل نمایند.
2-باج خواهی وبدست آوردن ثروت.
3-رهایی از فقر ورسیدن به نیازهای اولیه زندگی .
4-نشان دادن برتری مذهبی نسبت به گروهی خاص.
5-نشان دادن برتری قومیتی وبدست آوردن پایگاهی بالاتر از اقوام دیگر.
6-تخلیه هیجانات ناشی از مسابقات ورزشی وتجمعاتی که در ابتدا قانونی بوده .
7-ایراد احساسات بهگروه های مخالف .
8-برتری سیاسی یک حزب به احزاب دیگر .
9-…
در خصوص کنشها و تجمعات اعتراض آمیز؛ نظرات زیادی ارائه شده است در سطوری که در پی می آید مهمترین آن نظریه هابه شرح زیر ذکر می شود :
1-نظریه ازدحام لوبن
طبق نظریه لوبن (1960) با تجمع از دحام آ میز افراد در یک مکان ناگهان نوعی ذهن جمعی شکل وحال می گیرد که اغلب غیرمنطقی و افراط گونه و خشونت آ میز است. به اعتقاد لوبن این وضیعت موجب می شود تا افراد گرد آمده در یک از دحام اعتراض آ میز به گونه ای متفاوت از شرایط عادی و آرام ویا به گونه ای متفاوت از زمانی که آ نها تنها هستند رفتارنمایند . لوبن معتقد است رفتار معترضان، رفتاری بیمار گونه است(فصلنامه پلیس ویژه،1387 :61) .
2-دیدگاه همگرایی
طبق این نظریه که هوفر ( 1981 ) از با نیان آن به حساب می آید همه افرادو نفرات شرکت کننده در کنش بحران آفرین صرف نظر از وجوه افتراقی که از حیث هوش، شخصیت، اقتصاد و غیر دارنده، دارای یک یا چند ویژگی مشترک بر جسته ای هستند که موجب پیوستگی آ نان می شود. به باورآنان در موقعیت های گروهی، کنترل افراد گروه به رهبر گروه منتقل می شود. به همین سبب آنان آزادانه و بدون احساس گنا ه مبادرت به انجام رفتارهای مخل امنیّت عمومی می نمایند.
3- دید گاه هنجار نو خاسته
این دید گاه بر اساس مطا لعات مظفر شریف و تو سط ترنر و کیلیان ( 1987) ارایه شده است. بر اساس این دید گاه کنش گران معترض و مخل امنیّت مثلا گروه های او باش و تما شا چیان اخلال گر فوتبال،در بین خود هنجار جدیدی به وجود می آورند و همه آنان به آن هنجار گردن می نهند. بنابر این گر چه این هنجار نو خاسته متباین با هنجارهای مقبو ل جامعه است، اما چون گروه های معترض بدان پایبند شده اند، خیلی زود توسط تمامی معترضان واخلال گران پذیرفته شده و به قاعده ای برای رفتاری تبدیل می شود. در چنین شرایطی آشوبگران نه تنها به خاطر کنش های شدید، خشن و غیر اخلاقی خود احساس گناه نمی کنند بلکه آ نها کنش ها را مایه مباهات خویش نیز می دانند.
4-نظریه فردیت زدایی
این رویکرد برای اولین بار توسط زیمبارد مطرح شد. بر اساس نظریه فردیت زدایی آدم ها وقتی که در گروه معترض فرض می شوند، فردیت خود را از دست می دهند و بر اثر آن ممکن است مبادرت به کنش های سبعانه و غیر قابل توجیه بنمایند. احساس گمنامی، پخش مسئولیت و ایجاد بر انگیختگی شدید از جمله مهم ترین عواملی هستند که مو جب فرو کش کردن مهارشخص می شوند و اعضای گروه معترض را


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *