می‌کند.
مدل عدم اثربخشی
این مدل، با تمرکز بر عواملی که از عملکرد موفق سازمان جلوگیری می‌کنند و با نگریستن به سازمان، به‌عنوان مجموعه‌ای از مشکلات و خطاها یک دیدگاه متفاوتی ارائه می‌کند. فرض اصلی و پایه‌ای مدل ساده‌تر، درست‌تر و سودمندتر بودن است و بیشتر، مشکلات و نقص‌ها یا عدم اثربخشی را باید مشخص کنیم تا معیار شایستگی‌ها یا اثربخشی را؛ بنابراین، اثربخشی سازمانی به‌عنوان نبود عوامل عدم اثربخشی تعریف شده است (هنری، 2004).
ادغام معیارهای اثربخشی
کارشناسان درزمینه مدل‌ها و معیارهای اثربخشی، یک رویکرد چندبعدی را جهت دستیابی به اثربخشی در سازمان‌های مدرن پیشنهاد کرده‌اند؛ بدین معنا که به‌کارگیری یک معیار واحد، برای تمام مراحل چرخه زندگی مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد؛ که بتواند نیازهای همه افراد سازمان را برآورده سازد، به‌خصوص اینکه منافع آن‌ها رقابتی بوده و متفاوت از یکدیگرند. سازمان‌هایی که از مدیریت خوبی برخوردارند، معیارهای اثربخشی را به‌گونه‌ای با یکدیگر ترکیب و هماهنگ می‌نمایند تا با نیازهای آن موقعیت تناسب داشته باشند. مدیران، باید به‌طور دائم ورودی‌های موردنیاز خود را تعیین کرده و آن‌ها را از طریق اعضای استراتژیک فراهم آورند. زمانی که اطلاعات به‌دست‌آمده از این طریق، با فلسفه و رسالت اصلی سازمان ادغام گردد، مدیریت قادر خواهد بود تا ترکیبی از معیارهای مناسب اثربخشی را استنتاج نماید (کریتنر و وکینیکی, 1386).
سطوح سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران
سطوح سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران، بنگاه‌ها را در دستیابی به درجات سرآمدی از یکدیگر متمایز می‌کند و میزان موفقیت آن‌ها را در دستیابی به سرآمدی نشان می‌دهد. سطوح سرآمدی با توجه به حدنصاب‌هایی که در ابتدای هر دوره توسط کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران به تصویب می‌رسد، فرآیند جایزه در هرکدام از این سطوح و در هرکدام از بخش‌های جایزه ملّی تعالی سازمانی به تفکیک به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یک از سطوح در هر گروه، به‌طور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند. ازاین‌رو سازمان‌هایی که به هر یک از سطوح تعالی دست پیدا کنند، می‌توانند از نشان مربوط به همان سطح در تبلیغات خود استفاده کنند؛ و دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب‌شده در ارزیابی بستگی دارد. جایزه ملی کیفیت شامل سه سطح زیر است (“صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی,”):
تندیس
تندیس زرین
از میان نامزدهای جایزه، نامزدی که از حدنصاب تعیین‌شده بالاترین امتیاز را کسب نماید، می‌تواند به‌عنوان الگوی مرجع در سطح ملی مطرح و انتخاب‌شده و برنده تندیس زرین خواهد شد. برای سال‌های 82 و 83 حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل 600 امتیاز است.
تندیس سیمین
از میان نامزدهای جایزه در هر طبقه، بهترین‌هایی که می‌توانند به‌عنوان الگوهای مرجع در طبقه خود مطرح باشند، در صورت کسب امتیازی بالاتر از حدنصاب مربوطه، به‌عنوان برنده تندیس سیمین انتخاب‌شده و معرفی می‌گردند. برای سال ۸۴ حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل 500 امتیاز است.
تندیس بلورین
متقاضیانی که مدل سرآمدی سازمانی را به‌طور کامل بکار گرفته و طی دوره معینی بهبود مستمر را در واحد خود نشان داده‌اند، به‌شرط کسب امتیازی بالاتر از حدنصاب مربوطه، به‌عنوان نامزد جایزه معرفی و برنده تندیس بلورین می‌شوند. برای سال ۸۴ حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل ۴۵۰ امتیاز است.
تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی
 برای متقاضیانی که با مدیریت خوب به پیشرفت‌هایی در جهت سرآمدی سازمانی نائل شده‌اند، به‌شرط کسب امتیازی بالاتر از حدنصاب مربوطه تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی اعطاء می‌گردد. برای سال ۸۴ حدنصاب تعیین‌شده برای این سطح، کسب حداقل 300 امتیاز است.
گواهی اهتمام به سرآمدی
برای متقاضیانی که با برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام خودارزیابی، تعهد و پایبندی خود را برای حرکت به‌سوی سرآمدی نشان داده‌اند، گواهی اهتمام به سرآمدی صادر می‌شود.
معرفی سطوح مختلف اهداء جایزه سرآمدی شرکت‌های برتر مسلمان
کلیه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ثبت‌شده در کشورهای عضو اتاق اسلامی می‌توانند در ارزیابی برای دریافت جایزه سرآمدی شرکت‌های برتر مسلمان شرکت کنند. معیارهای اصلی جایزه MECCA بر اساس ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین سرآمدی که عبارت‌اند از؛ هدایت، خط‌مشی و استراتژی، منابع انسانی، شراکت‌ها و منابع، بازخورد مشتریان، جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تعیین می‌شود. در جایزه سرآمدی MECCA در سه سطح تندیس زرین، سیمین و بلورین اهدا می‌شود و در کنار آن تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی و گواهی اهتمام به سرآمدی نیز صادر می‌شود (“تارنمای رسمی سازمان خصوصی سازی,”).
برای دریافت تندیس زرین و سیمین از میان نامزدهای هر طبقه، نامزدی که بالاترین امتیاز طبقه را کسب کرده باشد، به‌عنوان الگوی مرجع در سطح کشورهای اسلامی انتخاب‌شده و برنده تندیس می‌شود. همچنین به فعال‌ترین شرکتی که مدل سرآمدی سازمانی را به‌طور کامل به کار گرفته و طی دوره معینی بهبود مستمری را در واحد خود نشان داده باشد تندیس برنز تعلق می‌گیرد.
برای موفق‌ترین شرکتی که با مدیریت مناسب به پیشرفت‌هایی در جهت سرآمدی سازمانی نائل شده باشند، تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی و شرکت‌هایی
که با برگزاری دوره‌های آموزشی و
انجام خودارزیابی، تعهد و پایبندی خود را برای حرکت به‌سوی سرآمدی نشان داده‌اند، گواهی اهتمام به سرآمدی صادر می‌شود؛ و برای حضور سایر متقاضیان در فرآیند اعطای جایزه و ایجاد فضای رقابتی، برندگان تندیس زرین به مدت سه سال بعد از دریافت جایزه، از شرکت مجدد در فرآیند جایزه خودداری خواهند کرد.

جدول ‏25 سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM
 ردیف
ارزش محوری
مرحله آغازین
میانه راه
سطح بلوغ و کمال
1
نتیجه گرایی
تمامی ذینفعان مرتبط  شناسایی شده‌اند
نیازهای ذینفعان به‌روشنی ساخت‌یافته ارزیابی‌شده‌اند.
مکانیسم شفافی برای ایجاد توازن میان انتظارات ذینفعان  وجود دارد.
2
مشتری مداری
رضایت‌مندی مشتری ارزیابی‌شده است.
اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت به نیازها و انتظارات مشتری مرتبط شده‌اند. میزان وفاداری مشتری، تحقیق می‌شود.
 پیش‌ران‌ها کسب‌وکار سازمان برای رضایت‌مندی مشتری و ارضای نیازهایش و موارد مرتبط با وفاداری مشتری درک و اندازه‌گیری شده و بر مبنای آن عمل می‌شود
3
رهبری و ثبات در مقاصد
چشم‌انداز  و مأموریت تعریف‌شده‌اند
خط‌مشی، کارکنان و فرآیند هم‌راستا بوده و یک مدل برای رهبری وجود دارد
در تمامی سطوح سازمانی ارزش‌های مشترک و الگو اخلاقی وجود دارد.
4
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت‌ها
فرآیندها برای رسیدن به نتایج مطلوب طراحی‌شده‌اند.
داده‌ها و اطلاعات برای تعیین  اهداف میان‌مدت دیگر برانگیز استفاده می‌شوند.
سازمان قابلیت فرآیند خود را کاملاً درک کرده  و از آن برای بهبود عملکرد استفاده می‌کند.
5
توسعه و مشارکت کارکنان
کارکنان پذیرفته‌اند که مسائل به آن‌ها تعلق دارد و آن‌ها برای حل مسائل پاسخگو هستند.
کارکنان برای دستیابی به اهداف درازمدت سازمان نوآور و خلاق هستند.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کارکنان برای انجام کارها توانمند شده‌اند و دانش و تجارب خود را در سطح وسیعی منتشر کرده و به اشتراک می‌گذارند.
6
یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
فرصت‌های بهبود شناسایی‌شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند.
تک‌تک افراد بهبود مستمر را به‌عنوان یک هدف درازمدت پذیرفته‌اند.
بهبود و نوآوری موفق کاملاً در سازمان گسترده و با آن یکپارچه و آمیخته‌شده است.
7
توسعه شراکت‌ها
فرآیندی برای انتخاب و مدیریت تأمین‌کنندگان وجود دارد
بهبود و موفقیت‌های تأمین‌کنندگان موردتقدیر قرارگرفته و شرکای خارجی کلیدی شناسایی‌شده‌اند.
سازمان و شرکای کلیدی‌اش به یکدیگر وابسته‌اند و طرح‌ها و خط‌مشی‌ها به کمک هم و بر مبنای دانش مشترک ایجاد می‌شوند.
8
مسئولیت اجتماعی

قوانین و مقررات درخواست شده درک و رعایت می‌شوند.
سازمان مشارکت فعال در جامعه دارد.
انتظارات اجتماعی از سازمان اندازه‌گیری شده و بر مبنای آن‌ها عمل می‌شود.
سازمان شهرداری
شهرداری یا بلدّیه، موسسه عمومی و مستقلی است که به‌منظور اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر و تأمین رفاه و آسایش اهالی شهر به‌عنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تأسیس شده است و مردم در اداره این امور مستقیماً شرکت و دخالت دارند. شهرداری دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری است و از خود دارای اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تکالیف مخصوص و متمایز از دولت است.
پیشینه شهرداری در همدان
می‌توان گفت که حکومت مشروطه ایران در همدان تقریباً چند ماهی قبل از صدور فرمان آن در ایران به یمن وجود حکمران عارف و آزادیخواهی چون ظهیرالدوله صفا علیشاه در این شهر استقرار یافت. وی پیش از آنکه اسمی از مجلس شورای ملی در ایران باشد در شهر همدان مجلس فواید عمومی را بنیاد گذاشت که حکم مجلس شهری بود و بعدها انجمن ولایتی نام گرفت. یکی از فواید این مجلس و اموری که به آن‌ها توجه می‌کرد ترتیب اداره بلدّیه و تشکیل مجمع بلدی بود که متأسفانه اخبار و اسناد قرارهای آن در این خصوص طی سال‌های 1325 تا 1327 هـ. ق به دست نیامده است.
محل بلدّیه کوچه کشمیری‌ها حوالی قبرستان میرزاتقی و روبروی پل پهلوان‌ها بود که در زمان ریاست فریدالدوله گلگون به همین محل کنونی یعنی آرامگاه بوعلی که زمین خودِ وی بوده است انتقال یافت (“پورتال جامع شهرداری همدان,”).
در حال حاضر شهرداری همدان متشکل از چهار منطقه است؛ که در شکل زیر نمودار سازمانی آن قابل‌مشاهده است:

شکل ‏27 نمودار سازمانی شهرداری همدان
شکل ‏27 نمودار سازمانی شهرداری همدان

مدل پژوهش
همانطور که دیدیم مدل سرآمدی کسب‌وکار EFQM شامل 5 جزء اصلی است؛ که در شکل زیر این پنج جزء و ارتباط آن‌ها با یکدیگر مشخص‌شده است (“تارنمای رسمی EFQM,”).
مدل برای امتیازدهی به معیارها
Criteria Scoring Model
منطق RADAR برای ارزیابی سازمان بر مبنای معیارها
رهیافت‌هایی جهت خود ارزیابی

 
 
Approaches to self-Assessment
معیارهای سرآمدی
Criteria
مفاهیم بنیادین سرآمدی
Fundationtals
مدل برای امتیازدهی به معیارها
Criteria Scoring Model
منطق RADAR برای ارزیابی سازمان بر مبنای معیارها
رهیافت‌هایی جهت خود ارزیابی
Approaches to self-Assessment
معیارهای سرآمدی
Criteria
مفاهیم بنیادین سرآمدی
Fundationtals

شکل ‏28 اجزاء مدل EFQM و ارتباط آن‌ها با یکدیگر
مدل سرآمدی EFQM یک مدل غیر تجویزی است که از 9 معیار تشکیل‌شده است. این معیارها هسته و قلب مدل هستند و مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می‌گیرند. همان‌طور که بیان شد مفاهیم بنیادین، اهدافی را نشان می‌دهند که یک سازمان سرآمد باید به آن‌ها دست پیدا کند. اهداف و آرمان‌ها معمولاً بلندپروازانه و دوردست هستند، لذا برای این‌که سازمان‌ها بدانند که برای رسیدن به این اهداف باید چگونه در عمل، کار و فعالیت کنند، نیاز به معیارهایی دارند که اجرای آن‌ها در سازمان موجب رسیدن به اهداف شود. مفاهیم بنیادین سرآمدی در معیارهای این مدل گنجانده شده‌اند. در مدل EFQM معیارها روی‌هم 100 امتیاز دارند (50 امتیاز برای توانمندسازها و 50 امتیاز برای نتایج)
با بهره گرفتن از مدل EFQM و معیارهای آن، به تدوین فرضیات پرداختیم. با توجه به هدف این تحقیق که بررسی اثربخشی در شهرداری همدان است و با ابزار پرسشنامه که یکی از رهیافت‌های مدل است، داده‌های مختص به هر فرضیه جمع‌آوری و هر فرضیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. با بهره گرفتن از این تحقیق نقاط ضعف و قدرت شهرداری همدان در هر کدام از معیارهای مدل مشخص خواهد شد.
جمع‌بندی
در این فصل با انواع مدل‌های خودارزیابی آشنا شدیم و سپس مدل EFQM به‌طور کامل مورد شرح واقع شد. ابزارهای خودارزیابی در این مدل ارائه گردیدند و مقایسه‌ای نیز بین آن‌ها انجام گرفت؛ همه این روش‌ها اصالتاً معتبر هستند و در حال حاضر هم در شرکت‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند و هیچ‌کدام از آن‌ها نیز به‌تنهایی ارجحیتی نسبت به بقیه روش‌ها ندارد. نکته مهم آن است که باید تعیین شود که کدام‌یک از این روش‌ها برای سازمان ما مناسب و کدام‌یک با فرهنگ سازمان تطابق داشته و برای اهداف و منظوری که ما از خودارزیابی داریم مفید هستند.
پس از بحث در مورد مدل، اثربخشی توضیح داده شد و در پایان به سطوح سرآمدی در ایران و کشورهای مسلمان پرداختیم با تکیه‌بر مطالب این فصل در فصل بعد روش پژوهش و ابزار مناسب معرفی خواهد گردید.

فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش

مقدمه
از پژوهش تعاریف گوناگونی شده است. برخی آن را شناخت حقیقت دانسته‌اند و بعضی آن را جست‌وجو برای کسب آگاهی‌هایی جدید و حقیقی با روش علمی و تلاش برای کشف حقایق یا اثبات نظریه‌ای خاص یا پرده برداشتن از مجهولات دانسته‌اند. گروهی دیگر گفته‌اند: پژوهش عبارت است از مطالعه آگاهانه، برنامه‌ریزی‌شده و روشمند به هنگام مواجهه با مسئله‌ای پیچیده و مبهم، به‌قصد ایجاد وضوح و رفع پیچیدگی و ابهام از آن مسئله. نکات برجسته تعاریف مذکور عبارت است از حرکت، تلاش، نظم و دقّت، داشتن هدف و روش علمی به انگیزه دست‌یابی به حقایق و پاسخ‌ها. پژوهش عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین؛ بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها، تحت عنوان روش‌شناسی یاد می‌شود. این سؤال که چگونه داده‌ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرند، به‌طوری‌که ابهام حاصل از آن‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش‌شناسی پژوهش است. پاسخ این سؤال را می‌توان با توجه به قواعد و اصول مورداستفاده در پژوهش‌های علوم انسانی و دیدگاه‌های فلسفی زیربنایی آن‌ها به دست آورد. بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر روش پژوهش، چارچوب عملیات یا اقدامات گرا نه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش را فراهم می‌آورد (ساعی‌ارسی, 1387). در این فصل به روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق، ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری داده و روش تجزیه و تحلیل این داده خواهیم پرداخت.
در این فصل ابتدا روش پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه تعیین می‌شود و بعدازآن روش نمونه‌گیری و ابزار اندازه‌گیری ارائه می‌گردد و سرانجام روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و واحد تجزیه‌وتحلیل پژوهش شرح داده می‌شود.
روش پژوهش
قوت و جایگاه هر علم یا نظری به


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *