اَشجار: اسم عربی، ج شجر، درختان. (لغ)
حُدوث: مصدر عربی، واقع شدن، اتفاق افتادن، رخ دادن. (لغ)
خطور کردن: مصدر مرکب عربی، گذشتن به دل، گذشتن در دل. (لغ)
عساکر: ر. ک ص ۱۰۸ / س ۱۳٫
قزاق: ر. ک ص ۶/ س ۴٫
ایلغار: اسم ترکی – مغولی، حرکت سریع سپاهیان به سوی دشمن، مجرم، یورش. (معین)
تاخت: ر. ک ص ۱۰۸/ س ۱۳٫
جلادَت: اسم مصدر عربی، چالاکی. (ناظم) اسب جلادَت: اضافه تشبیهی.
مصافّ: اسم عربی، ج مصبّ، میدان های جنگ، رزمگاه. (لغ)
مُبارات: مصدر عربی، برابری و نبرد با کسی در کاری. (لغ)
شَبیخون: اسم مرکب، تاختن به شب هنگام بر دشمن، حمله کردن بر دشمن در شب. (لغ)
خَیل: اسم عربی، عَلم، ج رایات. (لغ)
من نجا براسه فقد ربح: هر کس سرش (جانش) را نجات دهد حتما سود کرده است. (بحارالانوار، جلد ۲۲، ص ۲۸۷).
اِلتِفافات: مصدر عربی، ج التفاف، به معنی افزون شدن گیاه و در هم پیچیدن آن. (منتهی)
اِختِبا: مصدر عربی، پنهان کردن. (منتهی)
مُتدارک: صفت عربی، چیزی رسنده به چیزی. (آنندراج)
اِجتِهاد: مصدر عربی، کوشش، جدّ، جهد، سعی. (لغ)
قدم اجتهاد: اضافه اقترانی.
همچو هوا قدم اجتهاد فرمودند : چون هوا، سبک و سریع کوشش کردند تا علت به وجود آمدن آن صدا را بفهمند.
کَسر: اسم مصدر عربی، شکستگی، رخنه، شکاف. (لغ)
قاق: ر. ک ص ۱۰۸/ س۱۶٫
مُنقَطع گردیدن: صفت مرکب عربی، منقطع شدن، از ریشه برانداخته شدن. (لغ)
مَوسِم: اسم عربی، فصل. (لغ)
چِه: حرف ربط، برای تعلیل آمده است، زیرا. (لغ)
حُلول: مصدر عربی، فرود آمدن، نزول. (آنندراج)
برج حوت: اسم خاص، نام صورتی از صور بروج دوازده گانه و آن برج دوازدهم باشد چون از حمل آغاز کنی و آن را بر مثال دو ماهی توهم کنند دنبال هر دو به هم پیوسته و کواکب آن سی و چهار است و بیرون از صورت چهار کوکب. (لغ)
سُخونَت: مصدر عربی، گرم گردیدن. (منتهی)
تَقدیر: مصدر عربی، قضا و فرمان خدا و سرنوشت. (لغ)
حیّ لایَموت: اسم خدا، خدای لایزال، آن که هرگز نمیرد. (لغ)
اولاغ: اسم ترکی، خر. (لغ)
حِباله: اسم عربی، دام. (منتهی)
ضَبط: مصدر عربی، در قبضه آوردن و اداره کردن، نگاه داشتن. (لغ)
وصف طلوع آفتاب
بامداد که از کوره ی افق قرص خورشید همچو سیماب در سطح زمین لرزان گشت و از یخدان مشرق پاره ی خورشید همچو قطعه جلید بیرون آمد. مواکب کواکب همچو اخگرهای فسرده از اطراف چرخ نیلگون بر باد فنا رفتند و از اشعه ی آفتاب همچو لول های یخ بر سطح زمین چسبید گویی بر تخته ی عاج زمین از قضبان بقم رقم کشیدند و صندلی آبنوس رنگ شب داج را از سطح آفاق در نوریدند.
ابیات

بامدادی که شمسه ی خورشید

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.