مبادی: ر.ک.ص ۱۱۵۵/س۱۳٫
طَلایع: اسم عربی، ج طلیعه، مقدمه (لغ)
دَمَویّ: صفت نسبی عربی، خونین و پرخون. (ناظم)
صَفراوی: صفت نسبی عربی، منسوب به صفراء، مایعی زرد مایل به سبزی با مزه تلخ که از کبد تراود، زردآب (ناظم)
بداء: اسم عربی،آغاز (لغ)
اشتداد: ر.ک ص۱۵۵/س۱٫
عواید: ر.ک.ص ۱۱۵/س۲٫
رَطبُ اللِسان شدن: صفت مرکب عربی، ترزبان شدن (لغ)
همگنان: ر.ک.ص ۱۰۹/س۱۳٫
تَفَرُّد: مصدر عربی، یگانه شدن (لغ)
طَور: اسم عربی، حال، گونه، حالت، نوع، روش (برهان)
تَوَحُّد: مصدر عربی، یگانه شدن (لغ)
باری: صفت عربی ،خالق و آفریننده (لغ)
قایل آمدن: ر.ک.ص۱۱۰س۳٫
العین حق: ان العین حق تستنزل الحالق، چشم زخم حق است و از بالا به زیر می کشاند. برای دیدن منابع ر.ک. پاورقی مهمان نامه ص ۱۲۸٫
عَینُ الکَمال: اسم مرکب عربی، چشم زخم، یعنی نظری که به چیزی زیبا و خوش ضرر برساند. (آنندراج)
کلال: ر.ک. ص۸۸/س۱
عِلّت: اسم عربی، بیماری، (لغ) علّت علّت : علت و دلیل بیماری
وبال: ر.ک.ص ۱۱۵/س۱۲٫
کَرامات: اسم عربی، ج کرامت، چیزهای عجیب و خارق عادت که از بعضی مردمان بزرگ گاه گاه صدور یابد (لغ)
نزول فرمودن: ر.ک.ص ۸۸/س۲۲٫
مُشرِف: صفت عربی، بیننده، خبردهنده (لغ)
اکناف: ر.ک.ص ۸۷/س۴٫
التفات فرمودن: مصدر مرکب عربی،توجه داشتن ،متوجه بودن (لغ)
قلاع: ر.ک. ص۸۵/س۱٫
اشفاق: مصدر عربی، مهربانی کردن: (لغ)
قزّاق: ر.ک.ص ۶/س۴٫
ماعزم سفر قزاق کرده ایم : عزم سفر برای جنگ با قزاق کرده ایم.
ترکستان: ر.ک.ص ۳/س۱۵٫
مرافقت نمودن: ر.ک.ص ۱۱۹/س۷
مراکبت: ر.ک.ص۷۶/س۲۰٫
معبر: ر.ک.ص۸۸/س۱۳٫
جنید: ر.ک.ص۴۶/س۱۵۵٫
ابی یزید: ر.ک.ص۴۶/س۱۵۵٫
الأوان : اسم عربی، وقت وهنگام (لغ)
خواجه اتای احمد الیسوی: اسم خاص، فرزند ابراهیم، صوفی بزرگ ترک، زادگاه او را برخی سایرام (سیرام) ، و برخی دیگر شهر یسی دانسته اند شیخ ابراهیم، از مشایخ مشهور سایرام بود سلسله شب او را به محمد حنیفه فرزند علی (ع) رسانده اند و از آنجا که در سایرام به کسانی که سلسله نسبشان به محمد حنیفه می رسیده، (خواجه) می گفتند، احمد یسوی را نیز خواجه احمد می خواندند. دیوان حکمت، مشهورترین اثر خواجه است که در آن مطالب و مضامین صوفیانه را به زبان ترکی جغتایی به نظم کشیده است. (مناجات نامه) احمد یسوی مشتمل بر ۶۸ بیت به ترکی جغتایی است.( حدّاد عادل)
به مثابه : صفت مرکب عربی، چون، همانند ، به منزله (لغ)
اِفضال: مصدر عربی، فضل کردن (لغ)
آمال: .ک.ص۹۱/س۲۰

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir