ب) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. ۲۲۹
فصل سوم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۴
روش شناسی …………………………………………………………………………………………………………..۲۳۴
جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴
روش های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………….۲۳۵
تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………… ۲۳۵
اعتبار سنجی و روایی و پایی ………………………………………………………………………………. ۲۴۰
فصل چهارم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۲۴۲
تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………………………….۲۴۲
کد گذاری باز ………………………………………………………………………………………………….۲۴۴
کدگذاری باز بیانات و فرامین حضرت امام خمینی (ره) ……………………………………………۲۴۴
کدگذاری باز بیانات مقام معظم رهبری …………………………………………………………………۲۴۶
کدگذاری قانون اساسی جممهوری اسلامی ایران ……………………………………………………۲۴۹
کدگذاری باز چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران………………………………….. ۲۵۲
کدگذاری باز نقشه جامع علمی کشور ………………………………………………………………….. ۲۵۲
کدگذاری برنامه پنجم توسعه ……………………………………………………………………………….۲۵۷
کدگذاری باز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ……………………………………………….۲۵۸
کدگذاری محوری …………………………………………………………………………………………… ۲۶۱
کدگذاری گزینشی ………………………………………………………………………………………….. ۲۷۲
فصل پنجم
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….۲۷۵
بحث در خصوص یافته های پژوهش …………………………………………………………………….. ۲۷۵
محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۳۱۲
پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۳۱۳
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۱۴
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………۳۲۷
فهرست جداول
موضوع صفحه
جدول شماره ۱-۲ : الگوهای متمایز نظام های دانشگاهی غرب ……………………………………………………. ۴۰
جدول شماره ۲-۲ : نمونه هایی از بسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……۴۵
جدول شماره ۳-۲ : دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……………………..۴۶
جدول شماره ۴-۲ : طبقات علوم و دانشها از نگاه امام خمینی (ره) ……………………………………………….. ۱۶۶
جدول شماره ۵-۲ : کتب منتشر شده در زمینه اسلامی کردن علوم ………………………………………………..۲۳۲
جدول شماره ۱-۴ : داده های تحقیق …………………………. ……………………………. …………………………. ۲۴۲
جدول شماره ۲-۴ : نمونه ای از کدگذاری باز بیانات حضرت امام خمینی (ره) …………………………….. ۲۴۴
جدول شماره ۳-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای بیانات امام خمینی (ره) ……………. ۲۴۵