جدول شماره ۴-۴ : نمونه ای از کدگذاری باز بیانات مقام معظم رهبری ………………………………………. ۲۴۶
جدول شماره ۵-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری……………۲۴۷
جدول شماره ۶-۴ : نمونه ای از کدگذاری باز قانون اساسی ……………………………………………………….۲۴۹
جدول شماره ۷-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه استخراج شده از قانون اساسی ………………………………………۲۵۱
جدول شماره ۸-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه استخراج شده از چشم انداز ۲۰ ساله نظام ……………………….۲۵۲
جدول شماره ۹-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور …………..۲۵۲
جدول شماره ۱۰-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای اهداف کلان و اهداف بخشی نقشه علمی کشور…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵۳
جدول شماره ۱۱-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱ ……………………….۲۵۳
جدول شماره ۱۲-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۲ ………………………….۲۵۳
جدول شماره ۱۳-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۳ ………………………….۲۵۳
جدول شماره ۱۴-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۴ ………………………….۲۵۴
جدول شماره ۱۵-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۴
جدول شماره ۱۶-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۴
جدول شماره ۱۷-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۴
جدول شماره ۱۸-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۴
جدول شماره ۱۹-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۴
جدول شماره ۲۰-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۶
جدول شماره ۲۱-۴: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۶
جدول شماره ۲۲-۴: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۶
جدول شماره ۲۳-۴: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵۶
جدول شماره ۲۴-۴: نمونه ای از کدگذاری باز قانون برنامه پنجم توسعه ……………………………………………۲۵۷
جدول شماره ۲۵-۴: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از قانون برنامه پنجم توسعه …………………………….۲۵۸
جدول شماره ۲۶-۴: نمونه ای از کدگذاری باز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ………………………..۲۵۹
جدول شماره ۲۷-۴: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ………. ۲۶۰
جدول شماره ۲۸-۴: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از کل نمونه ها ………………………………………….. ۲۶۱
جدول شماره ۲۹-۴: مقولات اولیه بدست آمده از مفاهیم و کدهای اولیه ………………………………………. ۲۶۱
جدول شماره ۳۰-۴: مقولات عمده (نهایی ) برگرفته از مقولات اولیه ……………………………………………. ۲۷۰
فهرست اشکال
موضوع صفحه
شکل شماره ۱ – ۱ : عوامل اصلی تفاوت الگوها ………………………………………………………….۱۳
شکل شماره ۲– ۱ : الگوهای متفاوت از موقعیتی پیچیده ……………………………………………….۱۴
شکل شماره ۱ –۲ : رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……………………..۴۷
شکل شماره ۲–۲ : رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالت های کلی دانشگاه …………..۵۰
شکل شماره ۳–۲ : رویکرد ابزاری نسبت به اهداف و رسالت های کلی دانشگاه ……………….۵۲
شکل شماره ۴–۲ : نمای کلی علم بومی …………………………………………………………………..۱۲۳
شکل شماره ۵–۲ : الگوی تحول علوم انسانی …………………………………………………………….۲۰۶
شکل شماره ۱ –۳ : خلاصه مراحل انجام تحقیق با نظریه زمینه ای …………………………………۲۳۹
شکل شماره ۱ –۴ : مراحل تجزیه و تحلیل یافته های سوالات ………………………………………۲۴۳