مطالعه دیگری توسط هاشم در سال ۱۹۹۸ در دانشگاه مالزی کولالامپور با عنوان اسلامی کردن برنامه درسی صورت گرفته است که مولف آن در یک سمینار ملی به تشریح آن پرداخته است. او در کار خود در راستای اسلامی کردن برنامه درسی روی عناصر برنامه درسی تاکید کرده است و بیشتر تمرکز خود را روی چهار عنصر هدف، محتوا، محیط و ارزشیابی قرار داده است و در نهایت پیشنهاد می کند که برای اسلامی کردن برنامه درسی باید روی این عناصر مهم تمرکز نمود و خود او تلاش های قابل توجهی را در این راستا انجام داده است.
در این راستا تلاش های جسته و گریخته ی دیگری در برخی کشورهای اسلامی به ویژه مصر ،مالزی و عربستان وجود دارد که چندان قابل توجه نبودند. اما تلاش محقق در راستای یافتن تحقیقاتی که به دنبال اسلامی کردن دانشگاه اسلامی ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور بی نتیجه ماند. به همین دلیل به تحقیقاتی در این خصوص اشاره نشده است.درادامه فعالیتهای انجام شده در این زمینه آورده می شود.
انعقاد اولین کنگره ی جهانی تربیت اسلامی در مکه مکرمه ( بنا به دعوت دانشگاه ملک عبدالعزیز) به سال ۱۳۹۷ ه /۱۹۷۷م .
برگزاری کنفرانس جهانی اندیشه ی اسلامی در سوزان سوئیس به سال ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷ م.
ایجاد موسسه ی جهانی اندیشه ی اسلامی در آمریکا که در سال ۱۴۰۱ ه/۱۹۸۱ م. به صورت رسمی تاسیس شد و اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می دهد و کتابهای ی نیز از این موسسه در ایران ترجمه شده است .
سلسله ی نشستهای جهانی کنفرانس اسلامی کردن معرفت ، که دومین نشست آن با نام سمینار اسلامی کردن معرفت در اسلام آباد ( پاکستان ) به سال ۱۴۰۲ ه/ ۱۹۸۲ م. تشکیل گردید و بحث های آن در کتابچه ی مهمی به زبان انگلیسی با عنوان « اسلامی کردن معرفت » توسط دکتر اسماعیل فاروق به رشته ی تحریر در آمد و انتشار یافت.
انتشار کتاب « اسلامی کردن معرفت ، مبادی کلی ، راهکارها و اقدامات » که توسط اسماعیل فاروق تحریر و به زبان انگلیسی چاپ شد و دکتر عبدالحمید ابوسلیمان نسخه عربی تصحیح شده ی آن در سال ۱۴۰۶ ه/ ۱۹۸۶ م. تحریر کرد .
مجله ی « العلم المعاصر» مقالات و مباحث مفید مربوط به « بازسازی اسلامی علوم » و به طور خاص علوم اجتماعی را به زبان عربی منتشر ساخت .
مجله ی آمریکایی « علوم اجتماعی اسلامی » که توسط موسسه ی جهانی اندیشه ی اسلامی و جمعیت جامعه شناسان مسلمان آمریکا منتشر می شود ، نیز مقالات و مباحث مفیدی در مورد اسلامی کردن علوم اجتماعی را به زبان انگلیسی چاپ و منتشر کرد.
موسسه جهانی اندیشه ی اسلامی مجله ای مختص مسائل مربوط به اسلامی کردن معرفت را منتشر کرد . سررسید احمدخان در علیگره ، دانشسرای اسلامی را تاسیس کرد که در ۱۹۲۰ به دانشگاه تبدیل شد ( دژاکام ، ۱۴۸۲ ، ص ۷۰ )
سال انتشار محل انتشار نویسند یا نویسندگان عنوان کتاب

۱۹۷۹ عربستان – انگلستان جمعی از متفکران جهان اسلام Aims Objectives of and Islamic Education
۱۹۸۲ پاکستان جمعی از متفکران جهان اسلام Knowledge for what?
Proceeding and Papers of the Seminar on Islamization Islamization if the
۱۹۸۲ امریکا I.R.al-faruqi Islamization of knowledge General Principles and workplan
۱۹۸۵ انگلستان H.H. Bilgrami & S.A.Ashraf The Concept of on Islamic University
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.