تعیین مقوله های شرایطی، تعاملی/ فرآیندی و
پیامدی
کدبندی گزینشی؛ انتخاب و
تعیین مقوله ی هسته محوری
نظریه ی زمینه ای
اعتبار سنجی روایی و پایایی
ارزیابی روایی نتایج تحقیق، بعد از جمع بندی قضیه های تحقیق و ارائه قضیه کلی به این صورت انجام می گیرد که در روش داده بنیاد مفاهیم، مقوله ها و قضیه ها به ترتیب به کمک کدهای بدست آمده، حاصل از مراحل ۳گانه کدگذاری، باز، محوری و انتخابی مشخص شدند که در نظریه پردازی داده بنیاد، خود نوعی اعتبار و روایی بخشی به تحقیق به شمار می رود. (دانایی فرد و امامی، ۱۳۸۶، ص ۸۸)
از طرفی نیز به منظور ارزیابی پایایی تحقیق، ۴ معیار معروف پارکر و رافی (۱۹۹۷) یعنی تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و کنترل فرآیند نظریه پردازی، نتایج نهایی تحقیق حاضر به شرح زیر مورد سنجش قرار گرفته شده است.
برای سنجش معیار تطبیق روند انجام گرفته در یافته های تحقیق، نشان می دهد که مفاهیم از داده های بررسی شده تولید شده اند.
برای قابلیت فهم کردن نظریه، روند تحلیل و پردازش داده های متنی تحقیق نشان می دهد که مفاهیم تشخیص داده شده به شکل نظام مند به هم مرتبط شده اند و میان آنها پیوندهای مفهومی برقرار تا مقوله ها به خوبی به کمک آنها استخراج شود.
برای ارزیابی قابلیت تعمیم بودن نظریه تلاش شده تا ساختار نظریه بر اساس مبانی هستی‌شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی حاکم بر مستندات راهبردی نظام اسلامی ایران شکل گیرد.
کنترل فرآیند نظریه سازی برای حصول اطمینان از اینکه یافته های نظری به ارائه نظریه با اهمیت ختم شده را می توان به صورت زیر بیان کرد:
اتصال یا تطبیق روشنی بین مقوله ها و داده های خام وجود دارد.
نظریه ارائه شده، نتیجه یک تبیین مفهومی در فرآیند مورد مطالعه است.
نظریه، بر اساس تبیین متون واقعی و با یک فرآیند پایه، مناسب عملی می شود.
اگر شرایط تغییر کندیا پژوهشگر داده های بیشتری را جمع آوری کند، نظریه قابلیت اصلاح را دارد.
پژوهشگر تلاش کرده است تا مقوله ها را به هم مرتبط کند و سپس بوسیله قضیه ها، مدل مورد نظر را ارائه نماید. (خوش‌چهره، ۱۳۹۱، ص۱۷)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
در فصل دوم، دانشگاه و مفاهیم آن، رسالت‌های دانشگاه، سابقه تاریخی دانشگاه در غرب و ایران، دانشگاه اسلامی ایرانی، ویژگی‌های دانشگاه در منابع دینی و صاحب‌نظران و بزرگان، تربیت اسلامی، علم دینی و بررسی آن در میان دیدگاه‌های مختلف، بررسی تحول علوم انسانی و نمونه‌ای از یک دانشگاه اسلامی ارائه گردید.
تجزیه و تحلیل
در این فصل سؤالات پژوهش با توجه به روش‌های پژوهش که در فصل سوم به آن پرداخته شد، پاسخ داده می‌شود.
این تحقیق از یک سوال اصلی و ۵ سوال فرعی تشکیل شده است.
برای پاسخ به سؤالات، داده‌های لازم جمع‌آوری شد که این داده‌ها از آثار و مکتوبات و بیانات حضرت امام خمینی‌(ره) ، مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی بدست آمده است که در جدول ۴-۱ نشان داده شده است.

نشانگر منبع
A حضرت امام خمینی (ره)
B مقام معظم رهبری
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.