احترام به افکار و عقاید دیگران

دین رسمی ایران اسلام و مذهب اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل می‌باشند.

۳۴

رعایت حقوق دیگران
اخلاق حسنه و عدالت

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند.

۳۵

حفظ ارزش‌های اسلام و ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به غیر مسلمان که بر ضد اسلام و ایران توطئه و اقدامی نکرده‌اند با قسط و عدل عمل نمایند.

۳۶

جدول ۴-۷ : مفاهیم (کدهای اولیه) استخراج شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صلاحیت علمی و تقوا- استقلال قوا- اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی- بینش سیاسی و اجتماعی- برخورداری از تساوی حقوقی- رأفت و احسان- زیبایی و ارزش زیبایی- توحید محوری- آخرت گرایی- جهان بینی توحیدی- حاکمیت خدا- قانون‌گرایی- مردم گرایی- عادل- باتقوا- آگاه به زمان- شجاع- مدیر و مدبر- اسلامی بودن قوانین و مقررات- نظارت و کنترل- قوانین بر اساس وحی (قرآن)- عدالت- رهبری انقلاب اسلامی- کرامت انسانی- آزادی- مسئولیت‌پذیری- جامعیت لمی بر اساس اسلام- استفاده از دانش روز بشری- آزادگی- استقلال- رشد فضایل اخلاقی- ایمان- تقوا- آگاه‌سازی جامعه- تحقیق و پژوهش- رشد مراکز تحقیقاتی- بومی گرایی و استقلال ملی- مردم سالاری- مشارکت عمومی- اصلاح ساختار اداری- حفظ استقلال ملی و نظام اسلامی- برابری در مقابل قانون- برادری و تعاون- مدیریت اسلامی- مشورت در تصمیم‌گیری- امربه معروف و نهی از منکر- تفکیک ناپذیری ازادی- استقلال و وحدت ملی- احترام به افکار و عقاید دیگران- رعایت حقوق دیگران- اخلاق حسنه- هویت اسلامی ایرانی- احترام به خرده فرهنگ‌ها- حق تصمیم‌گیری بر سرنوشت خویش.

کدگذاری باز چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
دراین مرحله کدگذاری باز چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام انجام گرفت و ۳۶ مفهوم (کداولیه) استخراج شده که در جدول ۴-۸ آمده است.
جدول ۴-۸ : مفاهیم و کدهای اولیه استخراج شده چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام

ایمان- تلاش و برنامه‌ریزی مدبرانه- کار گروهی- هویت اسلامی و ایرانی- الهام بخش در جهان- تعامل سازنده- جامعه توسعه یافته متناسب با فرهنگ و تاریخ ایرانی اسلامی- با تأکید بر اصول اخلاقی و اسلامیایرانی- مردم سالاری دینی- عدالت اجتماعی- آزادی- کرامت انسانی- اهمیت دانش پیشرفته- تولید علم بومی و ایرانی- اسلامی- استقلال- مقتدر- تعامل با جامعه- عدالت- فعال- مسئولیت‌پذیر- ایثارگر- مؤمن- رضایت مند- برخوردار از وجدان کاری- انضباط- روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی- متعهد به انقلاب و نظام اسلامی- مفتخر به ایرانی بودن- جنبش نرم‌افزاری- پویایی فکر (نوآوری علم) – نوآوری اجتماعی- برنامه درسی مبتنی بر تعالیم اسلامی- تعامل بر اساس عزت، حکم و مصلحت

کدگذاری باز نقشه جامع علمی کشور