دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری
ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری
نمونه موردی شهرداری تهران
محقق
سوده حمزه لو
استاد راهنما
دکتر غلامرضا کاظمیان
استاد مشاور
دکتر وجه الله قربانی زاده
پاییز ۱۳۹۳
چکیده:
ضرورت توجه به مقوله مسکن شهری و مشکلات موجود در بخش مسکن در ایران، تعدد سازمان های مسئول در امر مدیریت مسکن و همچنین ظرفیت و پتانسیل شهرداری ها جهت ارتقای نقش آنها با توجه به وضعیت موجود کشور و عدم انجام فعالیت های پژوهشی مناسب و فاصله علمی ایران با سایر کشورها در این زمینه، محقق را بر آن داشت تا با انجام این پژوهش به ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری پرداخته و راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت مسکن شهر تهران ارائه دهد. برا این اساس از طریق مطالعه تجربیات سایر کشورها و مصاحبه با مسئولان و صاحبنظران این امر، ابعاد مدیریت مسکن شهری در قالب ۶ بعد شامل: برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، هدایت و کنترل ساخت و ساز، سیاست گذاری و سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن مورد کنکاش قرار گرفته و ظرفیت موجود و ممکن شهرداری تهران در این ابعاد از نظر جامعه آماری مورد پژوهش یعنی شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و همچنین صاحبنظران غیر وابسته به این دو سازمان سنجیده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ظرفیت موجود شهرداری تهران در تمامی ابعاد مدیریت مسکن زیر حد متوسط بوده، این در حالی است که ظرفیت ممکن برای ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن بالای حد متوسط بوده که این امر شان می دهد امکان افزایش مسئولیت های شهرداری تهران در امر مدیریت مسکن وجود دارد.
کلید واژه: ظرفیت سنجی، شهرداری، مدیریت مسکن شهری
فهرست مطالب
فصل ۱: کلیات پژوهش
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مساله ۳
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۳-۱- اهداف تحقیق ۷
۴-۱- سوالات تحقیق ۷
۵-۱- روش شناسی تحقیق ۸
۱-۵-۱- روش تحقیق ۸
۲-۵-۱- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق ۸
۳-۵-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۸
۴-۵-۱- روش گرد آوری داده ها ۹
۶-۱- موانع و محدودیت های تحقیق ۹
فصل ۲: مبانی نظری پژوهش
مقدمه ۱۱
۱-۲- مفاهیم و تعاریف پژوهش ۱۱
۱-۱-۲- مسکن ۱۱
۲-۱-۲- حق مسکن کافی یا مناسب ۱۲
۳-۱-۲- مدیریت مسکن ۱۴
۴-۱-۲- شهرداری ۱۴
۵-۱-۲- ظرفیت ۱۴
۶-۱-۲- ظرفیت سازمانی ۱۵
۷-۱-۲- ظرفیت نهادی ۱۵
۸-۱-۲- ظرفیت اجتماعی ۱۶
۹-۱-۲- ظرفیت قانونی ۱۷
۱۰-۱-۲- ظرفیت سنجی ۱۷
۲-۲- چارچوب و مبانی نظری پژوهش ۱۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.