اجرای امر نظارت و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در ارتباط با صدور پروانه های ساختمانی و روند شهرسازی و معماری شهر تهران و تامین امکانات فنی از نظر نیروی انسانی متخصص، آمار و سایر ابزارهای مورد نیاز.

[ تنظیم توسط نگارنده بر گرفته از سایت وزارت راه و شهرسازی و سایت شهرداری تهران]
۳-۳-۲-۲- بررسی قوانین مسکن در کشور
در این بخش به بررسی قوانین مسکن در دو سطح ملی و محلی پرداخته خواهد شد.
۱-۳-۳-۲-۲- قوانین ملی در خصوص مسکن
قوانین مرتبط با مسکن در سطح ملی را میتوان در پنج بخش قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، سند چشم انداز جمهوری اسلامی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن طبقه بندی نمود. جدول ۲-۳ قوانین ملی را با توجه به طبقه بندی ذکر شده نشان می دهد.
جدول۲- ۳: قوانین ملی در خصوص مسکن

عنوان قانون فصل/بند/ماده شرح قانون
قانون اساسی اصل ۳ بند ۱۲ دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:
پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
اصل ۳۱ داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
اصل ۲۲ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
سیاست های کلی نظام در حوزه مسکن مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.
برنامهریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.
برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیهای بومی.
ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
حمایت از تولید حرفهای، انبوه و صنعتی مسکن.
اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.
رعایت ارزشهای فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.