تنظیم استانداردهای سلامت و امنیت در توسعه مسکن
تعیین اهداف تامین مسکن
تامین زیرساخت های لازم برای مسکن
تشویق و تسهیل توسعه مسکن اجتماعی
شناسایی نوع تقاضای مسکن شهروندان
توسعه استراتژی های مسکن
برنامه ریزی توسعه فضایی و مشخص کردن نوع مسکن مناسب
شناسایی میزان بودجه مورد نیاز برای برنامه ریزی مسکن
نظارت و کنترل بر ساخت و ساز (مک کارتی، ۲۰۱۰)
سوئد
در سوئد شهرداری ها علاوه بر برنامه ریزی مسکن شهری، وظیفه دارند شرایط را برای همه افراد شهر مهیا ساخته تا بتوانند در مسکنی با کیفیت مناسب زندگی کنند. دولت مرکزی و محلی مسئول هموار سازی راه برای عملکرد مناسب بازار مسکن می باشند که در آن هرکسی بتواند مطابق با خواسته ها و نیازهایش به جستجوی مسکنی با کیفیت خوب باشد. در این کشور مسئولیت های شهرداری ها در بخش مسکن بر اساس قانون وظایف شهرداری ها در زمینه تامین مسکن و همچنین احکام پشتیبان دولتی مشخص شده است. به منظور گسترش بازار مسکن کارآمد و حفظ حق مسکن افراد، دولت و پارلمان مسئول هستند تا از وجود بودجه کافی برای مسکن و قوانین مناسب در جای مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند (www.government.se).
در این کشور، دولت سرمایه و زمین را به صورت وام با اقساط بلند مدت در اختیار دولت های محلی و مدیریت محلی این سرمایه را در دسترس بخش خصوصی قرار می دهد و از سوی دیگرمدیریت محلی به گروههای کم درآمد شهری نیز وام بلند مدت با یارانه مسکن می دهد. علی رغم آن که دولت بیشترین سرمایه گذاری را دارد؛ تصمیم گیران محلی به دولت اجازه دخالت نمی دهند (Turner, 1997).
آمریکا
بررسی وضعیت مسکن در کشور آمریکا به لحاظ گستردگی، تنوع اقلیمی و مسائل مختلف نظیر نژادهای گوناگون، کار ساده ای نیست. در این کشور سیاستگذاری و تصویب قوانین مسکن، برعهده ی دولت مرکزی و تطبیق آن ها با شرایط هر ایالت، برعهده ی حکومت های محلی است. اجزای خصوصی و دولتی بخش مسکن در کشور آمریکا، آن چنان به یکدیگر وابسته اند که باید این بخش را دارای نظام تصمیم گیری دوگانه معرفی کرد، گرچه دولت آمریکا همیشه سعی داشته است تا بخش خصوصی، مسئولیت بیشتری را در امر تهیه و ساخت مسکن برعهده گیرد و خود تنها به وضع قوانین و نظارت بر چگونگی اجرای آن بپردازد، بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند از عهده ی مشکلات مربوط به مسکن برآید و به خصوص در زمینه ی تهیه ی مسکن برای گروه های کم درآمد باید در بخش دولتی، فعالیت داشته باشد. در طول تاریخ آمریکا، هرگاه دولت مسئولیت تأمین مسکن را برعهده گرفته، در سطح محلی و توسط مقامات محلی، عمل کرده است (قالیباف، ۱۳۹۰: ۴۹).
آلمان
در آلمان شهرداری ها موظف هستند که برنامه توسعه آینده تمامی زمینه های داخلی محدوده شهر را به وسیله طرح های عمرانی معین کنند. شهرداری ها دارای حق ساخت، اصلاح و نوسازی نیز هستند و طبق قوانین ایالتی و به نام حکومت ایالتی بر امر ساختمان سازی نظارت می کنند. شهرداری ها از طریق انتقال وام و کمک از منابع مالی ایالت به شرکت ها و واحدهایی که در امر ساخت مسکن اجتماعی فعالیت می کنند به این امر یاری می رسانند و نیز می توانند در پرداخت کرایه منزل افراد فقیر سهمی به عهده بگیرند. همچنین شهرداری ها می توانند برای ساخت مسکن اجتماعی شرکت هایی ایجاد کرده و کارهای ساخت و اداره این مسکن ها را بر عهده بگیرند و برای گروه های خاص اجتماعی برنامه های ویژه مسکن سازی را با در اختیار قرار دادن زمین شهری به سازندگان به اجرا در آورند (کاظمیان و همکاران، ۱۳۹۲: ۴۰۸-۴۰۹).
سایر وظایف شهرداری های آلمان در بخش مسکن به شرح زیر است:
برنامه ریزی کاربری زمین و بازار مسکن
تامین و ذخیره زمین مناسب برای مسکن سازی
صدور پروانه ساخت و ساز (قالیباف، ۱۳۹۰: ۵۲)
مالزی
شهرداری ها در مالزی دارای واحد ها و بخش های مختلفی هستند که یکی از این واحدها مدیریت مسکن می باشد. وظایف این واحد عبارتند از:
برنامه ریزی تهیه مسکن ارزان قیمت دولتی برای اقشار کم درآمد
تامین امکانات رفاهی
ایجاد سالن های اجتماعات
ایجاد انجمن های محلی ساکنان یک محله و اداره خانه های دولتی (کاظمیان و همکاران، ۱۳۹۲: ۴۸۲)
هلند
از جمله وظایف شهرداری های هلند می توان موارد زیر را نام برد:
ارائه یارانه ساخت و تسهیلات اعتباری از دولت محلی
اخذ بودجه مورد نیاز توسط دولت محلی از دولت مرکزی و هدایت در جهت ساخت مسکن
کنترل و نظارت بر شرکت های مسکن ( قالیباف، ۱۳۹۰: ۵۷)
جدول ۲-۶ جمع بندی از نحوه دخالت شهرداری های کشورهای مختلف در شش حوزه مدیریت مسکن را نشان می دهد.
جدول۲- ۶: جمع بندی نقش شهرداری های جهان در حوزه های مدیریت مسکن

برنامه ریزی مسکن تامین زمین مسکن تامین مالی مسکن کنترل و هدایت ساخت و ساز سیاست گذاری مسکن
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است