شناسایی دیدگاه های نظری در مورد شهرداری ها و وظایف آنها
همچنین اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:
شناخت و تحلیل وظایف شهرداری ها در وضع موجود
تحلیل تحولات در وظایف شهرداری ها در ایران
امکان سنجی مالی، اقتصادی، اداری، قانونی و اجتماعی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها
ترسیم چشم انداز آینده نظام مدیریت شهری در صورت واگذاری وظایف جدید
حاصل این پژوهش تدقیق۲۳ وظیفه دولت بود که امکان واگذاری آنها به شهرداری ها میسر بوده است. از نتایج این تحقیق در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۶ قانون برنامه ۵ ساله سوم توسعه کشور بهره برداری شد. در متن پیش نویس یاد شده، فعالیت های قابل واگذاری در دو دسته فعالیت های قابل واگذاری در بلند مدت و کوتاه مدت دسته بندی شدند که ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری وتهیه طرح های جامع و تفصیلی به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به شهرداری ها در کوتاه مدت اعلام گردیدند.
۴-۲- جمع بندی فصل و ارائه مدل تحلیلی
همانگونه که در این فصل مشاهده شد، تامین مسکن یکی از وظایف مهم شهرداری ها در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد و شاید یکی از علل موفقیت کشورهای توسعه یافته در حل مسئله ی مسکن حضور پر رنگ و نقش مهم شهرداری های آنها در تامین مسکن باشد. در ایران با اینکه در بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها وظیفه ی تامین و ساخت مسکن برای افراد بی بضاعت یکی از وظایف شهرداری های بر شمرده شده است اما متاسفانه تا کنون هیچ گاه، هیچ یک از بخش های فرآیند مدیریت مسکن شهری که خود منجر به تامین مسکن شهری خواهد شد به شهرداری ها واگذار نشده است. با بررسی های انجام شده در قوانین مشاهده می شود که خلاء های قانونی بسیاری برای ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری وجود دارد. با توجه به مبانی نظری بررسی شده و همچنین مطالعه قوانین و بررسی وضعیت موجود مسکن مدل تحلیلی زیر برای این پژوهش در نظر گرفته شده است.
جدول۲- ۷: مدل تحلیلی پژوهش

مدل تحلیلی پژوهش ظرفیت قانونی
تدوین قوانین، ضوابط و مقررات اجرای قوانین، ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای قوانین، ضوابط و مقررات
برنامه ریزی تخمین نیاز مسکن
اولویت بندی *
تعیین اهداف تامین مسکن *
تامین زمین
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.