سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن

تقسیم کار

*

هماهنگی

*

*

*

*

شکل۲-۳: مدل تحلیلی پژوهش
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و ممکن
فصل ۳: روش تحقیق
مقدمه
در این فصل خلاصه ای از مراحل اصلی پژوهش، شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، زمان انجام پژوهش، متغیر های مورد بررسی، ابزار گرد آوری داده ها، روش تحلیل داده ها و محدودیت های پژوهش توضیحاتی ارائه می گردد.
۱-۳- روش تحقیق
روش کلی این پژوهش تحلیلی – توصیفی می باشد. همچنین از لحاظ ماهیت داده ها، کمی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر زمان پژوهش مقطعی می باشد. پژوهش از آنجا که ظرفیت شهرداری تهران را از دیدگاه متخصصان مورد ارزیابی قرار می دهد پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا داده ها از طریق پرسشنامه ای در قالب ۱۳ سوال که نمونه آماری پاسخگویان آن به صورت تصادفی از بین ۸ خوشه (واحد سازمانی) در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و همچنین جامعه متخصصین انتخاب شده بود جمع آوری گردید و پس از آن با توصیف داده ها و با استفاده ازنرم افزار آماری spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است.
۲-۳- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش به سه بخش شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و صاحبنظران غیر وابسته به دو سازمان مذکور تقسیم می شود. به عبارتی کارشناسان و مدیران موثر و مرتبط با مسکن شهری در این دو سازمان که ویژگی مشترک آنها اشتغال به کار در این سازمان ها می باشد و همچنین متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی و بخش خصوصی در حوزه مسکن به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. برای مشخص شدن واحد هایی که در هر یک از سازمان های شهرداری تهران و وزارت راه به نوعی در امر مسکن شهری دخیل هستند، لیستی از کلیه واحدهای سازمانی در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تهیه و شرح وظایف آنان جمع آوری شد. پس از مشورت با استاد راهنما، واحد های دخیل در امر مسکن شهری در هر دو سازمان مشخص گردید. بر این اساس لیست واحد های سازمانی که به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند در جدول ۳-۱ نمایش داده شده است.
جدول ۳- ۱: واحدهای سازمانی انتخاب شده به عنوان جامعه آماری

ردیف واحدهای سازمانی شهرداری تهران ردیف واحد های سازمانی وزارت راه و شهرسازی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.