طیف پاسخ دهی وزنی
۱- ۳- ۵- ۷- ۹

امتیاز ۱: بسیار کم
امتیاز ۳: کم
امتیاز ۵: متوسط
امتیاز ۷: زیاد
امتیاز ۹: بسیار زیاد

میانگین وزنی از ضرب ارزش ها بر تعداد فراوانی گویه ها و تقسیم بر تعداد کل پاسخگویان به دست می آید. که در نتیجه میانگین های نزدیک به عدد ۹ نمایانگر بیشترین ظرفیت و میانگین های کمتر از ۵ بیانگر کمترین ظرفیت می باشد.

وضعیت ممکن

طیف پاسخ دهی وزنی
۱۰- ۵- ۰

امتیاز ۱۰: ممکن است
امتیاز ۵: تا حدی ممکن است
امتیاز ۰: غیر ممکن است

میانگین وزنی از ضرب ارزش ها بر تعداد فراوانی گویه ها و تقسیم بر تعداد کل پاسخگویان به دست می آید. که در نتیجه میانگین های نزدیک به عدد ۱۰ نمایانگر بهترین حالت امکان تحقق و میانگین های کمتر از ۵ بیانگر عدم وجود ظرفیت لازم برای تحقق هریک از مولفه ها می باشد.

] تنظیم توسط نگارنده[
۹-۳- پایایی و روایی پژوهش
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این ویژگی‌ها، روایی و پایایی است. که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته می‌شود. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازه‌گیری ملاک‌ها و عوامل مورد نظر، اگر صفر نباشد به حداقل ممکن می‌رسد. پس روایی و پایایی نقطه مقابل اشتباه در اندازه‌گیری‌ها هستند. به طوری که هرچه میزان اشتباه محقق در مورد ملاک‌ها و عوامل اندازه‌گیری کمتر باشد اعتبار و قابلیت آن در اندازه‌گیری بیشتر می‌باشد. اعتبار در اندازه‌گیری را روایی[۱۲] و قابلیت اعتماد را پایایی[۱۳] می‌گویند (مومنی، ۱۳۸۹)
روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا پرسشنامه همان چیزی را اندازه‌گیری می‌کند که واقعاً در پی سنجش آن هستیم یا خیر. روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد (مومنی، ۱۳۸۹).
از میان روش‌های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد، روایی صوری برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بدین صورت که از تعدادی از صاحب‌نظران و محققان در زمینه تحقیق، در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه نظرخواهی به عمل می‌آید؛ که بدین ترتیب از متخصصان صاحب‌نظر در این رشته از جمله استاد راهنما و استاد مشاور و دیگر اساتید مرتبط، نظرخواهی به عمل آمد که آن‌ها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند. در این تحقیق برای افزایش روایی، ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
۱- استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید مرتبط با موضوع.
۲- مطالعه مقالات، کتب و مجلات خارجی
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به: دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند (مومنی، ۱۳۸۹). پایایی ابزار، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های باثبات آزمودنی یا ویژگی‌های موقتی و متغیر وی را می‌سنجد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی‌های درونی ابزارهای اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ[۱۴] ابداع شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است (حافظ نیا، ۱۳۸۴).
در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS، آلفای کرونباخ پرسشنامه و سوالات محاسبه گردیده است. پس از جمع اوری نمونه مقدماتی(۳۰ عدد پرسشنامه) ، پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر متغیر و کل پرسشنامه محاسبه گردید. که این عدد برای تمامی ابعاد مختلف مورد سوال بالاتر از ۸۵/۰ بدست آمده است که این نشاندهنده پایایی بسیار بالای پرسشنامه می باشد.
۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش توصیفی؛ فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در قالب جدول و نمودار گزارش شده است. در بخش تحلیلی نیز به منظور انتخاب آزمون آماری مناسب ابتدا توزیع فراوانی متغیرها و مقیاس سوالات بررسی گردید. جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. و با توجه به توزیع غیر نرمال داده ها از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون یک نمونه ای برای تحلیل سوالات استفاده گردیده است.
۱۱-۳- ملاحظات اخلاقی
رضایت شفاهی از کلیه پاسخگویان اخذ گردید و به آنها اطمینان داده سد که اطلاعاتشان محرمانه خواهد ماند و آنها می توانند از پاسخ به هر سوالی که بخواهند اجتناب ورزند. همچنین کلیه اطلاعات بدون ذکر نام و به صورت محرمانه جمع آوری گردید.
فصل ۴: تجزیه و

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری داده‌ها، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله با استفاده روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون فرضیات و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۰).
در این فصل ابتدا به بررسی پایایی پرسشنامه و پس از آن به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه ها پرداخته می شود در ابتدا مطابعات جمعیت شناختی پژوهش بررسی شده و سپس توزیع فراوانی متغیرها به کمک آزمون کولموگراف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. برای متغیرهایی که توزیع آنها نرمال نیست از آرمون ناپارمتریک ویلکاکسون یک نمونه ای و برای متغیرهایی که توزیع آنها نرمال است از آزمون t استیودنت استفاده می شود. در نهایت گویه های هر متغیر بر اساس آزمون فریدمن و میانگین رتبه ها، رتبه بندی شده اند.
۱-۴- بررسی پایایی پرسشنامه
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به: دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند (مومنی، ۱۳۸۹). پایایی ابزار، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های باثبات آزمودنی یا ویژگی‌های موقتی و متغیر وی را می‌سنجد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی‌های درونی ابزارهای اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ[۱۵] ابداع شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است (حافظ نیا، ۱۳۸۴).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۰):
α= ضریب پایایی کل آزمون
J= تعداد سؤالات پژوهش