بازم که ذکر شد بهره ­وری منابع انسانی تابعی از عوامل جور واجور است. بنابر این در ادامه این عوامل که از منابع جور واجور داخلی و خارجی به وسیله محقق جمع­بیاری شده رو بیان می­کنیم:

جدول۲-۸-  عوامل موثر بر بهره ­وری

 

خلاقیت

عوامل موثر بر بهره ­وریمنبع
رابطه مدیران و کارکنان، عوامل انگیزشی، فرهنگ سازمانی، محیط کار، فناوری، کیفیت نیروی کار و عوامل فردی(لطفیان و دعایی، ۱۳۹۲)
خودکارسازی اداری(بارانی، علوی، کرمی و سلیمی، ۱۳۹۲).
هوش عاطفی(نظری، طاهری و مرادی، ۱۳۹۲)
رفتار شهروندی سازمانی(رادمردی و گذشت و ابتکار فردی)(مایل­افشار، رجب زاده و معمارپور، ۱۳۹۱)
تفویض اختیار(حاتمی، ۱۳۹۱)
تأمین نیازای اساسی کارکنانمشارکت کارکنان در اراده کردن

اراده کردن

سبک رهبری مشارکتی مدیر

(طالقانی، تنعمی، فرهنگی و زرین­نگار، ۱۳۹۰)
تاثیر فناوری اطلاعات از راه پروسه اراده کردن غیرمتمرکز و بهبود فرآیندکسب و کار بر بهره ­وری سازمان(فاریابی و تجویدی، ۱۳۸۹
انگیزه، توانمندسازی کارکنان، کیفیت زندگی کاری(انصاری رنانی و سبزی­علی­آبادی، ۱۳۸۸)
آرامش خاطر و انگیزه نیروی کارارز شهای حاکم بر سازمان(ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰)
عوامل انگیزشی، ویژگی­های جمعیت­شناختی،  روش رهبری، رقابت و روحیه­پذیری، وضعیت جسمی و روحی،  آموزش کاربردی و عمومی، خلاقیت و نوآوری، سابقه و تجربه(الوانی و احمدی، ۱۳۸۰)
عوامل فردی یا شخصی شامل” تجربه، میز ان درآمد، سطح تحصیلات، سن و آموزش”عوامل محیطی شامل “مشارکت، مناسبات اجتماعی، محتوای کار و خوشحالی شغلی”(امامی­میبدی، ۱۳۸۴)
سبک زندگی کاری به عنوان یه عامل روان­شناختیReham, Eltantawy, Larry Giunipero & Gavin, 2008
فرهنگ سازمانی(Wright, Perrell &Gloet, 2008) & (Seonghee, C.& Harton, 2006)
تناسب شغل و شاغل، انگیزه، آگاهی و شناخت شغل، رضایت شغلی، کیفیت­زندگی­کاری، مشارکت فرد در فعالیتهای سازمان (Wysocki, Alen &  Kepner, 2006)
برنامه ­های انگیزشی(Rao,2006)
آموزش منابع انسانی(هالسینگر(۲۰۰۵)به نقل از لطیفیان و دعایی۱۳۹۲)
آموزش مناسب، هدایت و مشارکت دادن کارکنان(Kudyba, 2004)
کیفیت زندگی کاری(Estele & Vilfred, 2004)
دوره­های آموزشی مناسبHuergo, 2004)&  (Jaumandreu
سبک رهبری مشارکتی، گروهی و تیمی(الیس و دیک، ۲۰۰۳، به نقل از لطفیان و دعایی، ۱۳۹۲)
توانمندسازی با آموزش و سبک رهبری مناسب(Nesan & Holt, 2002)
آموزش و بهبود شرایط محیطی از راه توانا سازی و ایجاد اعتمادSpence & Heather, 2002))
فناوری اطلاعاتJolfson, E & Hieat ,2000)
آزادی عمل، سازماندهی وسیله، تفویض اختیار و بهبود مهارت(Bucle R & Chrisrioancenk, 1995)