گامی در جهت توانمندسازی خود، کارکنان و سازمان برداشته است که نتیجه آن خلق یک محیط کاری توانمند در هر یک از ابعاد سازمانی است. در غیراین صورت تمام تلاشها محکوم به شکست خواهد بود.
سازمانهایی که تمایل به اجرای توانمندسازی دارند باید کاملاً با مفهوم آن آشنا باشند. توانمندسازی مانند یک تفاهم نامه ساده نیست که با امضای آن بتوان گفت: که هم اکنون شما توانمندید. بلکه فرایندی است که نیازمند نگرشی روشن و پویا میباشد که در آن زمینه مشارکت جویی و یادگیری مستمر برای کارکنان و مدیران فراهم میگردد و برای موفقیت آن باید آئیننامه و روشهای مناسب تهیه و تدوین گردد.
با ترویج و توسعه فرهنگ توانمندسازی، مدیران و فرماندههان میتوانند کارهای روزمره را به گروههای توانمند واگذار کنند. ولی قبلاً باید اهداف و نحوه انجام امورات محوله برای کارکنان به صورت روشن بیان شده و ابزارهای لازم تصمیمگیری مانند: اطلاعات، منابع و امکانات، زمان و نیروی انسانی در اختیارشان قرار گیرد، آنگاه مدیر فرصت می یابد به کارهای اساسی و مهم‌تر به پردازد.
سوابق پژوهشی
با توجه به بررسی اسناد صورت پذیرفته در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر در مراکز تحقیقاتی نیروی انتظامی و سایر مراکز علمی- تحقیقاتی باید عنوان نمود در این زمینه موضوعات متعددی در جهت توانمند نمودن کارکنان مورد بحث، بررسی و تحقیق قرار گرفته است که در ذیل به اختصار به آنها اشاره خواهیم نمود اما در ارتباط با موضوع “بررسی تاثیر توانمند سازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین” برای اولین بار به عنوان یک اقدام علمی و تجربی بدان پرداخته شده است.
1- پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع “نقش دانش سازمانی در توانمند سازی افسران صف دانشگاه علوم انتظامی ناجا” توسط جناب سرهنگ دوم علی رضا قربانی یگانه به استاد راهنمایی دکتر یوسف محمدی مقدم انجام و مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق کاربردی و با روش توصیفی ، تحلیل و پیمایشی با استفاده از ابزارهای بررسی اسناد و پرسش نامه در بین جامعه اماری 90 نفری تمام شماری شده، متشکل از فرماندهان و مدیران انتظامی با هدف شناسایی و بررسی تاثیر عوامل دانش سازمانی بر توانمند سازی افسران صف مورد مطالعه و اجرا شده است.
2- پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ” نقش رعایت حقوق شهروندی در ماموریت های پلیس آگاهی ” توسط جناب آقای حمید رمضانپور به استاد راهنمایی دکتر بختیار عباسلو انجام که طی آن موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفته است . 230 نفر مراجعین که در طول 2ماه دی و بهمن سال 85 به پلیس آگاهی فاتب مراجعه و پیگیر پروندهای خود بوده اند با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با پرسش نامه محقق به صورت میدانی(پیمایشی) آن را با هدف سنجش میزان رعایت حقوق شهروندی در اجرای ماموریتهای پلیس آگاهی مورد مطالعه قرار داده است.
3- پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ” حقوق شهروندی و نقش آن در ماموریتها (کشف جرم ) با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ” توسط جناب سرگرد وحید الدین جهانیان به استاد راهنمایی دکتر حسین شریفی طراز کوهی انجام و بدان پرداخته شده است. در این تحقیق ازروش پیمایشی-تحلیل استفاده گردیده و ضمن بهرگیری از قوانین و نظریههای موجود با ابزار طیف لیکرت و با انتخاب حجم نمونه به صورت سرشماری اقدام به نظرسنجی از 61 نفر صاحبنظر و کارشناس کشف جرایم شاغل در پاوا ناجا و اداره آگاهی فاتب با هدف بررسی آندسته از متغیرهای حقوق شهروندی که نوع برخورد با آنها میتواند اثر مثبت یا منفی در کشف جرایم ایفا کند، شده است.

عناوین سایر پایان نامه های نزدیک به موضوع پژوهش

چارچوب نظری
الف – مدل مفهومی

ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ )

خلاصه فصل دوم
در این فصل ابتدا به بیان پیشینهی حقوق متهم در جهان، اسلام و ایران پرداخته شد و سپس پیشینه ی پژوهش های انجام شده در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی و تحیلی پژوهش ارائه گردید.

مقدمه
دراین فصل محقق به بیان روش پژوهش ، جامعه آماری ، معرفی جامعه نمونه ، روش های تحلیل داده ها اعم از استنادی، تحلیلی ، استنباطی ، روش گردآوری اطلاعات، ابزارگردآوری اطلاعات، طبقه بندی پژوهش برمبنای هدف ، طبقه بندی پژوهش برمبنای روش گردآوری دادهها و در انتها به روایی و پایایی ابزارسنجش پرداخته است.
نوع پژوهش
تحقیقات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که در رابطه با رفع یک نیاز یا پاسخ به یک مشکل یا معضل کاربرد دارد و نتایج آن اساساً جهت افزایش کارایی یک سازمان یا حل مشکل خاصی می باشد.
روش پژوهش
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از “روش کتابخانه ای- اسنادی” استفاده گردیده و در انتها نیز پاسخ لازم به سؤالات داده شده است.
جامعه آماری
این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می باشد، این نوع تحقیقات در رابطه با رفع یک نیاز یا پاسخ به یک مشکل یا معضل در زندگی کاربرد دارد و نتایج آن اساساً جهت افزایش کارایی یک سازمان یا حل مشکل خاصی می باشد لذا به جامعه خاصی محدود نمی شود.(صارمی ، 1384 : 20)
معرفی جامعه نمونه
جامعه آماری اینگونه تحقیق ها تمام شمار و عناصر: متهم، ضابط، مقام قضایی، شهروند در
آن از موضوع های اصلی مورد مطالعه می باشند.
قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
پژوهش حاضر از اواخر سال 92 شروع و قلمرو مکانی آن، دادسراها، دادگاهها، تحت نظر گاه ها ، بازداشت گاه ها ، زندان ،نیروی انتظامی و مکان هایی که ضابطین با آنها سرو کار دارند را در بر می گیرد.
روایی (اعتبار) ابزار سنجش
دراین پژوهش نیز محقق با مطالعه مستندات قانونی، آیین نامهها، بخشنامه ها ودستورالعملهای مرتبط با حقوق متهمین وچگونگی اجرای آنها توسط ضابطین دادگستری ونیزمراجعه به بیش از یکصد کلانتری و پاسگاه درسراسرکشور و مطالعه پرونده های قضایی متشکله و در ادامه انجام مصاحبه با روسای کوپ ها ، افسران قضایی و کارشناسان مسائل قضایی توانسته با نکته برداری از شیوه عملکرد ضابطین، معایب و نواقص موجود در انجام این ماموریت مهم احصاء نموده و در ادامه با توجه به توصیفی بودن آن، با طرح سئوالاتی در زمینه رعایت حقوق متهمین توسط ضابطین قضایی، شرایطی را طراحی می نماید که در آن متهمین پرونده تحت هر شرایط و اتهامی ،از حقوق قانونی برخوردار باشند و در انتها با مراجعه به مستندات قانونی و مطالعه پرونده هایی که توسط ضابطین تشکیل گردیده، پاسخ تمام سئوالات مطروحه را ارائه نماید.
به عبارتی، محتوای تحقیق که همان رعایت حقوق متهمین توسط ضابطین و نیز توانمندی آنها دراجرای این امر مهم می باشد با سئوالات طراحی شده همسو بوده و متغیرهای تحقیق که باز همان حقوق متهمین و توانمندی ضابطین می باشد را به خوبی مورد ارزیابی و سنجش قرارداده و در انتها باتوجه به واقعیت های موجود پاسخ سئوالات را ارائه نموده است.
لذا می توان گفت ابزار سنجش دراین تحقیق از اعتبار کافی و لازم برخوردار می باشد.
پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش
دراین تحقیق نیز ابزار اندازهگیری محقق ، مستندات قانونی اعم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی ، آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین حقوقی و مقررات مربوطه می باشد.
به لحاظ اینکه قوانین موجود، درتمام نقاط ایران از ماهیت و شکل یکسانی برخوردار بوده و تمام شمول است و هرگونه تحریف و دستکاری در مفاد آن جرم تلقی می گردد لذا مجریان آن در تمام محاکم مکلفند در زمان رعایت حقوق متهمین یکسان رفتار نموده و تبعیض و تفاوتی دراین زمینه قائل نشوند.
روش تحلیل داده ها
الف- استنادی
در راستای غنای تحقیق و هویت بخشی به آن نظرات دیگر نویسندگان، مواد قانون اساسی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و… بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد استناد یا اشاره قرار گرفته است.
ب- تحلیلی
علاوه بر استناد به مواد و نظرات حقوقی، نگارنده فقط به استناد بسنده نکرده بلکه آن مواد را از ابعاد گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در رابطه با نظریات حقوق دانان و مؤلفین کتاب ها باید گفت که نگارنده با رعایت کامل اصل امانت داری، نوشته یا مطلبی را که از آنان استفاده کرده را با ارجاع درون متنی (رفرنس) به آنها اشاره کرده است.
ج- استنباطی
علاوه بر استناد و تحلیل مطالب موجود در این نوشتار، مطالب دیگری نیز به صورت استنباطی ، ایده های جدید یا نظرات نگارنده در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است و سعی شده که نوشته ای منطقی با استفاده از فاکتور استناد، تحلیل و استنباط ارائه گردد.

خلاصه فصل سوم
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی می باشد . با توجه به اینکه این تحقیق از زمره تحقیقات کاربردی می باشد و بیشتر با تئوری ها ، نظرات و مواد قانونی سر و کار دارد و ازمسائلی صحبت می کند لذا به جامعه خاصی محدود نمی شود. قلمرو زمانی و مکانی موضوع پژوهش دادسراها، دادگاهها، تحت نظر گاه ها ، بازداشت گاه ها ، زندان ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مکان هایی که ضابطین با آنها سرو کار دارند را در بر می گیرد، لذا با امعان نظر به مطالب ذکر شده و از آنجایی که قوانین و مقررات درباره رفتار ضابطین با متهمین و رعایت حقوق آنها، درتمام مجموعه های قضایی وانتظامی درسراسر کشور یکسان وتغییرناپذیراست. پس چنانچه با این ابزار (مستندات ومقررات قانونی) درهرمکان و زمان دیگری این سئوالات را مورد سنجش وارزیابی قرار دهیم به نتایج یکسان ومشابهی دست خواهیم یافت.لذا روش تحقیق قابلیت اعتماد داشته واز ثبات و پایایی لازم نیز برخوردار میباشد.(حافظ نیا ، 1381 : 155)

مقدمه
پس از آنکه محقق دادهها را گردآوری وطبقهبندی نمود مرحله بعدی فرآیند تحقیق “مرحله تجزیه وتحلیل دادهها ” آغاز می‌شود.
درمرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و دادهها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سئوالات تحقیق جهت داده و نهایتاً آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. دراین تحقیق، محقق، سئوالات را مطرح و با استفاده از دادههای جمعآوری شده و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به پاسخگویی مینماید.
بدیهی است محقق برای دستیابی به پاسخ سئولات پیش رو، نیازمند تجزیه و تحلیل موضوعات و مباحث مهمی چون تعریف قانونی جرم، عناصر متشکله جرم، مسئولیت فردی و گروهی درجامعه، حقوق متهم درقوانین، ضابطین قضایی و انواع آنها، وظایف و اختیارات ضابطین و … بوده که در همین راستا تلاش نموده بدواً هر یک از این مقولهها را به صورت مختصر
توضیح داده و سپس با طرح سئوالات (جایگزین فرضیات) و تحلیل واقعیتهای موجود، در انتهای فصل، پاسخهای لازم را ارائه دهد.
تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق
جرم: عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است (ماده 2 قانون جدید مجازات اسلامی).
تعریف لغوی مجرم
یعنی کسی که مرتکب جرم شده،گناهکار.
تعریف اصطلاحی مجرم


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *