(۳-۲۶)
 
(۳-۲۷)
(۳-۲۸)
مقدارCL بین صفر و یک است. هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد گزینه مورد نظر به جواب ایدهآل نزدیکتر است و گزینه بهتری میباشد.
۳-۸- تبیین مدل ریاضی تحقیق
در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل PMPالگوی کشت منطقه (رفتار کشاورزان) شبیه سازی میشود و با اعمال روشهای مختلف قیمتگذاری شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی حاصل از تغییر الگوی کشت را محاسبه نموده و سپس با استفاده از متدولوژی AHP و TOPSIS روش‌های مختلف قیمتگذاری آب براساس شاخص‌های مختلف رتبه‌بندی نموده و بهترین روش قیمتگذاری انتخاب می‌شود. بدین منظور که ابتدا وزن شاخصها به کمک روش AHP محاسبه میشود و از این وزن‌ها در روش تاپسیس به منظور رتبهبندی روشهای مختلف قیمتگذاری آب بهرهگیری می‌شود. تبیین مدل شامل تشریح فعالیتها، معرفی متغیرهای تصمیم‌گیری و محدودیتهای مدل و توابع هدف و معرفی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میباشد که در این مطالعه برای شاخص اقتصادی سود کل، برای شاخص اجتماعی اشتغال و برای شاخص محیط زیستی مقدار مصرف آب و پایداری کودها در نظر گرفته شدهاست.
۳-۸-۱- تشریح فعالیت‌ها، معرفی متغیرهای تصمیم‌گیری و محدودیت‌های مدل
فعالیت‌های اصلی مدل که بر مبنای کشت محصوات زراعی رایج در منطقه می‌باشد عبارتند از گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، ذرت علوفه، ذرت دانهایی، هندوانه آجیلی تابستانه، هندوانه خوراکی و هندوانه آجیلی بهاری و محدودیت‌های مدل شامل محدودیت سطح زیر کشت، آب قابل دسترس، نیروی کار، هزینه سرمایه‌گذاری نقدی، کود شیمیایی، ماشین‌آلات کشاورزی و تناوب زراعی می‌باشد که در ابتدا به تعریف متغیر‌های تصمیم‌گیری و مورد استفاده در مطالعه پرداخته و سپس به تشریح هر یک از محدودیت‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۸-۲- معرفی متغیر‌های تصمیم‌گیری تحقیق
متغیر‌های تصمیم‌گیری و مورد استفاده مدل مطالعه حاضر به شرح زیر می‌باشند:
i: اندیس مربوط به محصولات مختلف قابل کشت در اراضی زیر دست سد گلستان(۱) می‌باشد که ۹و…و۲و۱=i به شرح زیر می‌باشد:

گندم آبی ۱=i جو دیم ۴=i هندوانه آجیلی تابستانه ۷=i
گندم دیم ۲=i ذرت علوفه ۵=i هندوانه خوراکی ۸=i
جوآبی ۳=i ذرت دانهایی ۶=i هندوانه آجیلی بهاره
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.