j=1, 2,3,4 (3-35)
۳-۸-۳-۵- محدودیت ماشین‌آلات کشاورزی
اکثر عملیات کاشت محصولات منطقه مورد مطالعه، نظیر شخم، دیسک، تسطیح، بذر پاشی، کود‌پاشی و سم پاشی توسط تراکتور و ادوات مرتبط با آن و عملیات برداشت غلات و ذرت علوغه و ذرت دانهایی نیز با کمباین انجام می‌گیرد. از آنجا که تقریباً تمام فعالیت‌های کشاورزی با تراکتور صورت گرفته و زمان انجام این فعالیت‌ها در یک دوره زمانی خاصی تراکم دارد، لذا محصولات مختلف در استفاده از آن به رقابت پرداخته و کشاورز سعی در استفاده آن در عملیات مورد نیاز محصولات مهم می‌نماید. به همبن منظور دسترسی به ماشین آلات در این تحقیق به عنوان محدودیت لحاظ شد و جهت وارد کردن آن در مدل، دو محدودیت استفاده از تراکتور و کمباین بصورت روابط (۳-۳۶) و (۳-۳۷) در نظر گرفته شده است.
i=1, 2,… ,۹ (۳-۳۶)
j=1, 2,3,4 (3-37)
۳-۸-۳-۶- محدودیت سرمایه
از آنجا که کشاورزان برای تامین نهادههای خود با محدودیت نقدینگی و یا سرمایه روبرو هستند، لذا محصولات مختلف برای استفاده از این نهاده با هم رقابت میکنند. هر محصول با توجه به میزان استفاده از نهادههای مختلف، میزان سرمایه متفاوتی را نیز نیاز دارد. به منظور وارد کردن محدودیت سرمایه در مدل، میزان سرمایه مورد نیاز هر واحد فعالیت تولیدی معادل میزان هزینه‌های متغیر آن، که شامل هزینه‌های مربوط به مراحل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت هر هکتار محصول زراعی می‌باشد در نظر گرفته شده است. ساختار کلی معادله مربوط به این محدودیت به صورت رابطه (۳-۳۸) در نظر گرفته شدهاست.
j=1, 2,3,4 (3-38)
۳-۸-۴- شاخص پایداری نهاده کود
با استفاده از میزان مصرف کود در واحد سطح میتوان به بررسی پایداری کشاورزی پرداخت. هر چه نسبت مصرف کود در واحد سطح در یک دوره زمانی کاهش یابد، بهرهبرداران در جهت پایداری عمل می‌کنند و یا سیاستهای دولت نظام تولید را به سمت پایداری هدایت میکند (کهنسال و زارع، ۱۳۸۷؛ حق نیا و کوچکی، ۱۳۷۵).
شاخص مذکور به صورت رابطه (۳-۳۹) تعریف میگردد.
(۳-۳۹) سطح زیر کشت (هکتار) / میزان کود مصرفی(کیلوگرم) = شاخص پایداری کود
در پی اعمال این سیاست هر چه شاخص مذکور کوچکتر شود، مبین آلودگی محیط زیستی کمتر و پایداری بیشتر بخش کشاورزی میباشد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
نتایج و یافتههای حاصل از این پژوهش در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی تنظیم شده است. با توجه به اینکه الگوها و پارامترهای مورد بررسی تحقیق حاضر با استفاده از دادهها و آمار و اطلاعات گردآوری شده از مناطق مورد مطالعه برآورد شدهاند، لذا نخست به بررسی توصیفی جامعه آماری و ویژگیهای نمونههای انتخاب شده پرداختهمیشود و سپس نتایج حاصل از برآورد الگوها و تحلیل سیاستهای مختلف قیمتگذاری منابع آب تشریح می‌گردد.
۴-۱- نتایج تحلیل توصیفی (ویژگیهای جامعه آماری)
در پژوهش حاضر، کشاورزان زیر بخش زراعت چهار شرکت تعاونی آب اراضی پایین دست سد گلستان (۱) شهرستان گنبدکاووس جامعه آماری هدف را تشکیل میدهند. همان گونه که در فصل قبل بیان شد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای، نمونهگیری‌ها انجام شد.
۴-۱-۱- الگوی کشت زارعین
اطلاعات جدول ( ۴-۱) ترکیب محصولات زراعی کشت شده در منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد. همانگونه که در این جدول ملاحظه میگردد کل سطح زیر کشت محصولات زراعی چهار شرکت تعاونی آب گلستان (۱) الی (۴) بترتیب ۱۵۷/۲۸۰۳، ۲/۱۱۵۰، ۱۰۸۴ و ۱۵۰۸ هکتار میباشد. که بیشترین سطح زیر کشت در چهار شرکت مذکور بترتیب به محصول گندم دیم، گندم آبی، گندم آبی و گندم دیم و کمترین سطح زیر کشت بترتیب مربوط به محصول ذرت دانهای، هندوانه آجیلی بهاره، هندوانه آجیلی بهاره و ذرت دانه‌ای می‌باشد.
جدول ۴-۱- سطح زیر کشت محصولات زراعی شرکت تعاونی‌های آب سد گلستان یک سال زراعی۹۲-۱۳۹۱ واحد: هکتار

محصول گلستان ۱ گلستان ۲ گلستان ۳ گلستان ۴
گندم آبی ۵/۴۲۱ ۵۳۱ ۵/۴۶۵ ۳/۳۴۸
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.