۴-۱-۳- سناریوهای مورد بررسی
در این مطالعه جهت تحلیل سیاست قیمت‌گذاری منابع آب ۲۰ سناریو مورد بررسی قرار میگیرد که در جدول (۴-۳) و (۴-۴) لیست سیاستهای مورد بررسی ذکر شده است. سناریو اول تا پنجم مربوط به اجرای روش قیمتگذاری سطحی (هکتاری) آب است (سناریواول قیمت آب در منطقه بر اساس نوع محصول بر حسب هکتار محاسبه میشود که در واقع سناریو اول همان حالت شرایط موجود در منطقه می‌باشد، سناریودوم افزایش۵۰ درصدی قیمت آب، سناریو سوم افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت آب، سناریوچهارم افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت آب و سناریو پنجم افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت آب). سناریو ششم تا دهم مربوط به اجرای روش قیمتگذاری حجمی آب آبیاری است (سناریو ششم قیمت هر متر مکعب آب در منطقه۳۰۰ ریال، سناریو هفتم افزایش ۵۰ درصدی قیمت آب، سناریو هشتم افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت آب، سناریو نهم افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت آب و سناریو دهم افزایش۲۰۰ درصدی قیمت آب ). از سناریو یازدهم تا پانزدهم مربوط به اجرای روش قیمت گذاری ترکیبی(سطحی- حجمی) است که یک سوم قیمت آب بر اساس روش سطحی و دو سوم آن بر اساس روش حجمی محاسبه می‌شود. (سناریو یازدهم ترکیبی از (یک سوم سناریو یک و دو سوم سناریوشش)، سناریو دوازدهم ترکیبی از (یک سوم سناریو دو و دو سوم سناریو هفت)، سناریو سیزدهم ترکیبی از (یک سوم سناریو سه و دو سوم سناریو هشت)، سناریو چهاردهم ترکیبی از (یک سوم سناریو چهار و دو سوم سناریو نه)، سناریو پانزدهم ترکیبی از (یک سوم سناریو پنج و دو سوم سناریو ده). از سناریو شانزدهم تا بیستم مربوط به اجرای روش قیمت‌گذاری ترکیبی (سطحی- حجمی) است بطوری که ۵۰ درصد قیمت آب بر اساس روش سطحی و ۵۰ درصد قیمت آب بر اساس روش حجمی محاسبه می‌شود. سناریو شانزدهم ترکیبی از (یک دوم سناریو یک و یک دوم سناریوشش)، سناریو هفدهم ترکیبی از (یک دوم سناریو دو ویک دوم سناریو هفت)، سناریو هیجدهم ترکیبی از (یک دوم سناریو سه و یک دوم سناریوهشت)، سناریو نوزدهم ترکیبی از (یک دوم سناریو چهار ویک دوم سناریو نه)، سناریو بیستم ترکیبی از (یک دوم سناریو پنج و یک دوم سناریو ده).
جدول ۴-۳- سناریوهای مورد بررسی

شرایط پایه افزایش %۵۰ افزایش %۱۰۰ افزایش %۱۵۰ افزایش %۲۰۰
سطحی(هرهکتار) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵)
حجمی(مترمکعب) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰)
ترکیبی(۳/۱، ۳/۲) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵)