سطح زیر کشت

هکتار

۷۴۵/۲۸۰۲

۹۰۱/۱۱۴۹

۹۹۸/۱۰۸۳

۰۸۷/۱۵۰۷

۶۵۴۳/۷۳۱

-۰/۰۲

مأخذ: یافتههای تحقیق
موجودی منابع نیروی کار و تراکتور و کمباین در منطقه زیاد بوده که میزان استفاده شده در الگو به ترتیب ۹۴، ۹۲ و۹۳ درصد نسبت به موجودی کاهش یافته است.
۴-۲-۲- اعمال سیاست تغییر روشهای آبیاری بر الگوی کشت، سود، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروزن، شاخص پایداری کود فسفات در مدل PMP
نتایج هر سناریو شامل درصد تغییر سطح زیرکشت هر محصول در هر شرکت تعاونی آب، درصد تغییر سود کل، درصد تغییرکل اشتغال، درصد تغییر کل آب مصرفی، درصد تغییر پایداری کود نیتروژن و درصد تغییر پایداری کود فسفات نسبت به شرایط موجود در منطقه مورد بررسی میباشد. هر سناریو که سود کل بیشتر، میزان مصرف آب کمتر، کل اشتغال بیشتر و پایداری کودها مقدار عددی کمتری را نشان دهد آن سیاست اعمال شده از لحاظ شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بهتر میباشد. با استفاده از میزان مصرف کود در واحد سطح میتوان به بررسی پایداری کشاورزی پرداخت. هر چه نسبت مصرف کود در واحد سطح در یک دوره زمانی کاهش یابد، بهرهبرداران در جهت پایداری عمل میکنند بر همین اساس در مطالعه حاضر دو شاخص پایداری کود فسفات وکودنیتروزن نیز بررسی میگردد. هر چه شاخص مذکور کوچکتر باشد، مبین آلودگی محیط زیستی کمتر و پایداری بیشتر بخش در کشاورزی میباشد.
۴-۲-۲-۱- نتایج سناریو اول (شرایط موجود): روش قیمتگذاری سطحی
در هر سناریو ابتدا به بررسی نتایج درصد تغییر سطح زیرکشت و سپس به بررسی سودکل، اشتغال، آب مصرفی، شاخص پایداری کود نیتروژن و شاخص پایداری کود فسفات در مدل PMP پرداخته می‌شود. سناریو اول در واقع همان مدل PMP شرایط موجود در منطقه میباشدکه برای بدست بدست آوردن بهترین روش آبیاری در منطقه به عنوان یک سناریو بررسی میشود تا رتبه آن از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مشخص شود.
در این سناریو سیاست روش قیمت‌گذاری سطحی (هکتاری) آب بررسی میشود. در روش آبیاری سطحی (هکتاری) قیمت آب در منطقه بر اساس نوع محصول و به ازای هر هکتار محاسبه می‌شود.که میزان آن بصورت جدول زیر میباشد. همانگونه که در جدول (۴-۸) ملاحظه میگردد بیشترین و کمترین هزینه آب به ترتیب مربوط به محصولات هندوانه خوراکی و گندم میباشد.
جدول ۴-۸- قیمت آب در منطقه سال زراعی (۹۲-۱۳۹۱)

نوع محصول قیمت آب بر حسب ریال به ازای هر هکتار
گندم ۹۷۴۵۰۰
جو ۸۱۷۴۰۰
ذرت علوفه
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.