دانشکده مدیریت کشاورزی
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد در رشته
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت -مطالعه موردی اراضی پایین‌دست سد گلستان ۱
پژوهش و نگارش:
ویدا خسروی پیام
استاد راهنما:
دکتر علی کرامت‌زاده
استاد مشاور:
دکتر رامتین جولایی
زمستان ۱۳۹۳
تعهدنامه پژوهشی
نظر به اینکه انجام فعالیتهای پایاننامههای تحصیلی با بهرهگیری از حمایت‌های علمی، مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت میپذیرد، به منظور رعایت حقوق دانشگاه، نسبت به رعایت موارد زیر متعهد میشوم:
این گزارش حاصل فعالیتهای علمی- پژوهشی و دانش و آگاهی نگارنده است مگر آنکه در متن به نویسنده یا پدید آورنده اثر ارجاع داده شده باشد.
چاپ هر تعداد نسخه از پایاننامه با کسب اجازه کتبی از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.
انتشار نتایج پایاننامه به هر شکل (از قبیل کتاب، مقاله و همایش) با اطلاع و کسب اجازه کتبی از استاد راهنما خواهد بود. نام کامل دانشگاه:
به فارسی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و به انگلیسی: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
در بخش آدرسدهی درج خواهد شد.
در انتشار نتایج پایاننامه در قالب اختراع، اکتشاف و موارد مشابه، نام کامل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان عضو حقوقی در انتهای فهرست اسامی درج گردد.
تعیین ترتیب اسامی نویسندگان در انتشار نتایج مستخرج از پایاننامه و هر گونه تفاوت احتمالی در آن با فهرست مصوب اسامی هیات راهبری پایاننامه با تایید استاد راهنمای اول خواهد بود.
اینجانب ویدا خسروی پیام دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی مقطع کارشناسی‌ارشد تعهدات فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده و به آن ملتزم می‌شوم.
نام و نام خانوادگی و امضاء
ویدا خسروی پیام
تقدیم به
سرزمینم ایران و به
بی بدیل ترین گنجینه های هستی:
پدر گرانقدر و مادر صبورم
برادر و خواهر عزیزم
که همواره مشوق و پشتیبانم بوده اند
وهمه آنانی که هستی علم، مدیون وجود آنهاست
تشکر و قدردانی
پس از سپاس و ثنای پروردگار متعال، نهایت سپاس خود را تقدیم می دارم به جناب آقای دکتر علی کرامت زاده استاد راهنمای گرانقدرم که در تمام مراحل انجام این پایان نامه همواره به بنده اعتماد نموده و به بهترین شکل مرا از راهنماییهای ارزشمند خود بهره مند ساختند. از جناب آقای دکتر رامتین جولایی استاد مشاور عزیزم که در تمام مراحل انجام این پایان نامه مرا با صبر و دقت بسیار راهنمایی و ارشاد نمودند صمیمانه کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
از جناب آقای دکتر فرهاد شیرانی بید آبادی و دکتر فرشید اشراقی که با کمال لطف، زحمت بازخوانی و داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند، بی نهایت سپاسگزارم.
چکیده
منابع آب محدود کشور صرف‌نظر از تغییرات بین سالی تقریبا ثابت بوده و با افزایش جمعیت و توسعه در ابعاد مختلف، تامین نیازهای آبی با محدودیتهای زیادی مواجه میشود. بنابراین باید به دنبال راه‌کارهای مناسب برای مدیریت تقاضای آب بود. اعمال سیاستهایی، که انگیزه مصرفکنندگان را جهت صرفهجویی و جلوگیری از اتلاف این نهاده با ارزش، بالا ببرد امری بسیار کارساز و مهم میباشد. یکی از این سیاستها قیمتگذاری منابع آب در بخش کشاورزی میباشد. در این مطالعه به بررسی روشهای مختلف قیمتگذاری آب بر اساس معیارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی پرداخته میشود بدین منظور از روش برنامهریزی ریاضی مثبت (PMP) جهت شبیهسازی الگوی کشت اراضی پایین دست سد گلستان (۱) شهرستان گنبدکاووس در حالت اجرای روشهای مختلف قیمت‌گذاری آب نظیر قیمتگذاری سطحی، حجمی و ترکیبی استفاده شد، سپس بهترین روش براساس شاخصهای مذکور با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و (TOPSIS) انتخاب گردید. در این مطالعه دادههای مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقهای گردآوری و تعداد ۲۰ سناریو (۵ سناریو سطحی، ۵ سناریو حجمی و ۱۰ سناریو ترکیبی)مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد با افزایش قیمت آب سطح زیر کشت محصولات آبی کاهش و سطح زیر کشت محصولات دیم، افزایش مییابد و هندوانه آجیلی تابستانه به دلیل آب بر بودن و سود ناخالص کم در بیشتر سناریوها از الگوی کشت حذف شدهاست. با افزایش قیمت آب سود، اشتغال و مقدار آب مصرفی کاهش و شاخص پایداری کود نیتروژن و کود فسفات افزایش یافتهاست. روش قیمتگذاری آب به روش حجمی (قیمت هر متر مکعب آب ۳۰۰ ریال) رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.