فکری نیز از یک سو برابر ماده 10 موافقت نامه راجع به جنبه های حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت « تریپس» سال 1994 بر حمایت از نرم افزارها همانند آثار ادبی موضوع کنوانسیون برن تأکید کرده و از سوی دیگر مطابق ماده 4، نرم افزارها را در حکم آثار ادبی تلقی می کند. در حقوق ایران، برخی نویسندگان، نرم افزارهای رایانه ای را از مصادیق « اثر فنی» که در بند 11 ماده 2 قانون حمایت مؤلفان 1348 ذکر شده، تلقی کرده اند و به این ترتیب تلاش نموده اند علاوه بر تبیین این قسمت از ماده 2 قانون پیش گفته، نرم افزار را مشمول مقررات این قانون از حیث حمایت های مادی و معنوی قرار دهند. رویه قضایی هم در یک مورد در خصوص نرم افزار به ماده 23 آن قانون استناد کرده است. ولی این دیدگاه علاوه بر اینکه طرفداران دیگری در دکترین و رویه قضایی پیدا نکرده است به دلایل زیر قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا:اولاً، حمایت های قانونی از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای اساساً موضوع بالنسبه جدیدی است و در زمان تدوین قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 ، رایانه به طور کلی و نرم افزارها به طور خاص در حال طی مراحل تکوین خود بودند و هنوز مسئله حمایت از نرم افزارها حتی در کشورهایی که در زمینه رایانه و برنامه های رایانه ای پیشقدم بوده اند به طور جدی مطرح نبوده است.ثانیاً، به دلیل ماهیت فنی و حقوقی نرم افزار، مقررات قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به تنهایی برای حمایت از نرم افزارها کفایت نمی کند. در واقع ، با توجه به ویژگی های قوق مادی نرم افزار و مستثنیات آن، همچنین محدودیت های حقوق معنوی نرم افزار، تسری نظام حمایتی آثار ادبی و هنری به نرم افزارها به طور مطلق وجاهت حقوقی ندارد.
علاوه بر آنچه گفته شد، برخی از نویسندگان اساساً بند 11 ماده 2 قانون مورد اشاره را مبهم، نامعین و زاید دانسته اند. بنابراین، امکان حمایت از نرم افزارها در چهارچوب مقررات قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 علی رغم تلاش هایی که برای توجیه آن صورت گرفته، منتفی به نظر می رسد.خلأ قانونی در حمایت از نرم افزارهای رایانه ای سبب شد در سال 1379 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به تصویب برسد. این قانون بدون کمترین اشاره و ارجاعی به مقررات موجود در زمینه حق مؤلف (آثار ادبی و هنری) درصدد حمایت مستقل و خاص از برنامه های رایانه ای برآمده است. شورای عالی انفورماتیک کشور که ابتکار تهیه پیش نویس قانون مذکور را به عهده داشت برای حمایت مستقل و ویژه از نرم افزارها ، دلایل چندی را مطرح کرده است:اول، در قوانین مربوط به حق مؤلف، امکان تکثیر اثر برای مقاصد غیر انتفاعی پیش بینی شده است، در حالی که این امر در خصوص نرم افزارها می تواند موجب تضییع حقوق پدید آورنده شود. دوم، ثبت آثار ادبی و هنری الزامی نیست و این امر می تواند حقوق صاحب اثر نرم افزاری را مختل کند. سوم، وزارت ارشاد متکفل آثار ادبی و هنری است ولی به دلیل عدم تخصص کافی، قادر به انجام امور کارشناسی مربوط به نرم افزارهای رایانه ای نیست و بالاخره، مجازات های مذکور در قانون مؤلف، مصنفان و هنرمندان سال 1348 ناچیز بوده برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق راجع به نرم افزار کافی نیستند. با چنین زمینه فکری بود که قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال 1379، برخلاف رویه اکثر کشورهای جهان، حمایت مستقل از نرم افزارها را در چهارچوب قواعد خاص و بدون ارجاع به نظام حق مؤلف پیش بینی کرد، در حالی که این قانون نقطه نظرات تهیه کنندگان پیش نویس را هم تأمین نکرده است.بدیهی است چنین نظام حمایتی نمی تواند مورد تأیید قرار گیرد، زیرا صرف نظر از اینکه قانون دارای ایرادات اساسی و جدی حتی در چهارچوب نظام خاص حمایتی مورد نظر مقنن است، بلکه با فاصله گرفتن از مقررات مرتبط با حمایت از آثار ادبی و هنری، پدید آورندگان نرم افزارها یا برنامه های رایانه ای از امتیازات این گونه آثار محروم شده اند به طوری که قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال 1379 قادر به حمایت کافی و موثر از نرم افزارها نیست.ظاهراً به دلیل ایرادات عدیده در قانون مورد اشاره بود که آیین نامه اجرایی مواد2 و 17 این قانون تلاش کرده تا با رفع برخی از این ایرادات ( از جمله با تعریف نرم افزار، تأکید به عدم حمایت از ایده ها، تعریف پدید آورنده و نظایر آن) همانند آثار ادبی و هنری از این آثار حمایت کند. متأسفانه تهیه کنندگان آیین نامه در این زمینه هم موفق نبوده اند، زیرا به نوبه خود ایرادات فراوانی به حمایت های عاریت گرفته از نظام حق مؤلف وارد است که در بخش های آتی مورد بحث قرار خواهند گرفت.به علاوه، حمایت های کیفری از آثار ادبی و هنری فقط در چهارچوب قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال 1379 ممکن است و در این زمینه، استناد به آیین نامه اجرایی این قانون، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ممکن نخواهد بود.
بند دوم : پایگاه های داده یا بانک های اطلاعاتی
یکی دیگر از آثاری که در چهارچوب نظام حق مؤلف مورد حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته، پایگاه های داده است. در حقوق ایران، متأسفانه حمایت از پایگاه های داده الکترونیکی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. لذا برای تبیین پایگاه های داده، هم بررسی مفهوم آن و هم مطالعه نحوه حمایت از آن با مراجعه به حقوق خارجی، ضرورت دارد.

2-1 :مفهوم
بانک های اطلاعاتی یا پایگاه های داده را، مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده و قابل دسترسی با ابزارهای الکترونیکی تعریف کرده اند. دستورالعمل اروپایی مورخ 11مارس 1996 راجع به حمایت حقوقی از پایگاه های داده در بند 2 ماده 1 خود پایگاه داده را چنین تعریف می کند: « از نظر این دستورالعمل، منظور از پایگاه های داده، مجموعه آثار یا سایر عناصر مستقل است که به طور سیستماتیک یا روشمند ارائه شده و اجزای آن توسط ابزارهای الکترونیکی یا به طرق دیگر قابل دسترسی هستند».بند سوم ماده 1 مورد اشاره اضافه می کند که حمایت پیش بینی شده در این دستورالعمل در مورد برنامه های رایانه ای مورد استفاده در ساخت و اجرای پایگاه های داده توسط ابزارهای الکترونیکی قابل دسترسی اعمال نمی شود.قوانین کشورهای اروپایی نیز با تأسی از دستورالعمل اروپایی مورخ 11 مارس 1996 تعاریف مشابهی از پایگاه داده ارائه کرده اند. برخی از حقوق دانان، پایگاه داده را از این حیث که از یک سو مبتنی بر آثاری است که قبلاً پدید آمده و از سوی دیگر پدید آورنده آنها در پیدایش اثر جدید ( پایگاه داده) مشارکت ندارد، از آثار جمعی تلقی کرده اند. در ماده 1 دستورالعمل اروپایی مورخ 11 مارس 1996 و نیز مقررات داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان دسترسی به پایگاه داده از سایر طرق هم پیش بینی شده است. منظور آن است که پایگاه داده، محدود ومنحصر به قالب الکترونیکی آن نیست، بلکه قالب های غیر الکترونیکی را نیز در بر می گیرد.این امر در ملاحظه شماره 14 دستورالعمل اروپایی مورد بحث به صراحت ذکر شده است: «… حمایت موضوع این دستورالعمل به پایگاه های داده غیر الکترونیکی نیز تسری می یابد». توسعه مفهوم پایگاه داده به پایگاه های داده غیر الکترونیکی از مقررات قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان نیز به خوبی بر می آید. در نتیجه حمایت های قانونی از پایگاه های داده نه تنها شامل پایگاه داده الکترونیکی بلکه پایگاه های داده کاغذی و غیر آن هم می شود. بر اساس تعریفی که از تهیه کننده پایگاه داده ارائه شده، تهیه کننده پایگاه داده شخصی است که ابتکار و خطر سرمایه گذاری مرتبط با آن را بر عهده می گیرد، مشروط بر اینکه تهیه، کنترل یا اداره آن حاکی از سرمایه گذاری مالی، مادی یا انسانی اولیه باشد. حمایتی که از پایگاه داده به عمل می آید مستقل از حمایتی است که بر اساس نظام حق مؤلف یا سایر نظام ها از پایگاه داده یا یکی از عناصر تشکیل دهنده آن به عمل می آید. به عبارت دیگر حمایت از پایگاه داده نه تنها منافاتی با حقوق مرتبط با محتوای آن ندارد، بلکه این دو حمایت به طور مستقل از یکدیگر مورد نظر است. بنابراین ، به عنوان مثال در پایگاه داده ای که حاوی مجموعه ای از تصاویر آثار معماری است، پدید آورنده پایگاه داده و عکاسی هر یک به طور مستقل تحت حمایت خواهند بود. با این حال برای حمایت از پایگاه داده صرف نظر از محتوای آن، باید مشخص کرد تحت کدام نظام حمایتی قرار می گیرد.
2-2 :حمایت تحت عنوان « حقوق خاص»
دستورالعمل اروپایی 11 مارس 1996 به دفعات بر ماهیت « خاص» نظام حمایتی پایگاه های داده تأکید کرده است. از جمله ملاحظه شماره 40 این دستورالعمل موضوع این حقوق خاص را چنین توضیح می دهد: « تضمین حمایت از سرمایه گذاری در کسب، کنترل یا ارائه محتوای پایگاه داده برای مدت معین که این سرمایه گذاری می تواند شامل به کارگیری ابزارهای مالی و یا صرف وقت و تلاش و انرژی شود». ملاحظه شماره 41 این دستورالعمل نیز هدف از این حقوق « خاص را اعطای اختیار به سازنده پایگاه داده به منظور ممانعت از استخراج یا بهره برداری بدون مجوز از قسمت اساسی پایگاه داده، تلقی کرده است. ماهیت «خاص» حقوق با نظام حمایت پایگاه داده صراحتاً در مقررات دستورالعمل اروپایی ذکر شده به طوری که عنوان بخش دوم این مقررات شامل مواد 7 تا 11 « حقوق خاص» نام گرفته است.حمایت از پایگاه های داده تحت « حقوق خاص»، بحث های نظری فراوانی را در حقوق فرانسه برانگیخته است. برخی از حقوقدانان فرانسوی بر این اعتقادند که داخل کردن پایگاه داده در موارد مرتبط با حق مؤلف مناسب نیست، زیرا«حقوق خاص» نه در چهارچوب حق مؤلف، به دلیل آنکه در پایگاه داده آفرینش وجود ندارد و نه در چهارچوب حقوق جانبی حق مؤلف، به دلیل آنکه حمایت از فعالیت های جانبی آفرینش محسوب نمی شود، قابل توجه است. به نظر این دسته از حقوقدانان، در اینکه سرمایه گذاری تهیه کننده برای جمع آوری داده ها، بتواند حقوق انحصاری برای پدید آورنده ایجاد کند، تردید وجود دارد، زیرا پایگاه داده یک آفرینش فکری محسوب نمی شود. انجام هزینه و تلاش و صرف وقت برای گردآوری داده ها نمی تواند به تنهایی اعطای حقوق مالکیت فکری به پایگاه داده را توجیه کند. اساساً سرمایه گذاری صرف نظر از میزان آن، شباهتی به آفرینش ندارد و نمی تواند به اعمال حقوق انحصاری بیانجامد. در مقابل، برخی بر قابل حمایت بودن پایگاه های داده توسط نظام حق مؤلف تأکید دارند.با این حال برخلاف سایر آثار ادبی و هنری، صرف اصیل بودن اثر برای حمایت از پایگاه داده کافی نیست، بلکه همان طور که قبلآً گفته شد پدید آورنده باید سرمایه گذاری های مادی یا انسانی برای ایجاد پایگاه داده را هم به اثبات برساند؛ ولی بدین منظور کار و تلاش یا « عرق جبین» که زمانی دادگاه های ایالات متحده امریکا بر آن اصرار داشتند ضرورت ندارد. سرانجام باید به این نکته مهم اشاره کرد که حمایت از پایگاه داده با عنوان « حقوق خاص» مانع از آن نیست که از این آثار به عنوان آثار ادبی و هنری به ویژه در زمینه پایگاه های داده غیر الکترونیکی حمایت به عمل آید.
مبحث دوم : تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری
گفتار اول : تاریخچه و اهداف تأسیس (WIPO)
بند اول : سیر تاریخی
سابقه تاریخی این سازمان به کنوانسیون های پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری، کشاورزی و کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری می باشد. در سال 1883 میلادی کنوانسوین پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و در سال 1886 میلادی کنوانسیون برن برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسیده است. این دو کنوانسیون برای اداره ی ا مورشان اتحادیه ای پیش بینی کرده اند و در سال 1893 میلادی یک دفتر بین المللی مشترک به نام «دفتر بین المللی متحد برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی» که در زبان فرانسه (BIRPI) می نامند برای انجام امور اتحادیه های فوق تأسیس شدو هفت عضو داشت. این دفتر تا سال 1967 میلادی زیر نظر دولت کنوانسیون سوئیس اداره می- شده است. در سال 1967 میلادی کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به تصویب رسید. این سازمان تأمین خدمات اداری اتحادیه های پاریس، برن و اتحادیه های مخصوصی که در رابطه با اتحادیه های فوق الذکر تأسیس شده اند را به عهده گرفت. و در سال 1974 میلادی به عنوان یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.
بند دوم : اهداف سازمان
1- پیشبرد حمایت مالکیت فکری در سراسر جهان با توسل به همکاری با کشور ها و در صورت اقتضا همکاری با هر سازمان بین المللی دیگر
2- تأمین همکاری های اداری میان اتحادیه ها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم : وظایف سازمان
سازمان جهانی مالکیت فکری به منظور دستیابی به اهداف فوق از طریق ارگان های صلاحیت دار و با حفظ صلاحیت هر یک از ا تحادیه ها (پاریس و برن) به شرح زیر عمل می نماید.
1- توسعه ی معیار ها برای تسهیل حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی.

2- تأمین خدمات اداری اتحادیه پاریس، اتحادیه های مخصوص که در ارتباط با این اتحادیه و اتحادیه برن تأسیس شده اند.
3- قبول یا شرکت در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد.
4- تشویق انعقاد قرارداد های بین المللی مربوط به ارتقای حمایت از مالکیت فکری.
5- پیشنهاد همکاری به کشور هایی که خواهان کمک های حقوقی- فنی در زمینه ی مالکیت فکری می- باشند.
6- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ مراجع حاصله.
7- تسهیل خدمات، حمایت بین المللی مالکیت فکری و در صورت لزوم اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آنها.
گفتار دوم : اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری
بند اول : دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه
دیدگاه های متفاوت در مورد حمایت از پدید آورندگان در میان کشور های پیشرفته صنعتی و کشور های در حال توسعه وجود دارد. گروه دوم تمایل دارند که دامنه حمایت اعطایی به فرآورده های فکری خارجی را به طور محدود اعمال نمایند و این تفکر در قرن 19 و در برخی مناطق تا همین اواخر صادق بوده است. همان گونه که در گزارش دفتر ارزیابی فناوری کنگره امریکا به این امر اشاره شده: «از لحاظ تاریخی بین کشور هایی که به عنوان تولید کننده مالکیت معنوی دسترسی بیشتری به این محصولات داشتند و کشور -هایی که وارد کننده محصولات تکنولوژی بودند و فقط دسترسی محدودی به دارائی های معنوی داشتند کشمکش و تنش سیاسی وجود داشته است. به عنوان مثال در زمانی که ایالات متحده امریکا یک کشور نسبتاً جوان و در حال توسعه بود، از احترام به حقوق مالکیت معنوی بین المللی امتناع می ورزید و استدلال می کرد که کار های خارجی مجاز هستند که به طور آزادانه توسعه اجتماعی و اقتصادی خود را گسترش دهند.» کشور های جدید در حال توسعه تمایلی به تقویت حمایت از ریشه های حقوقی مالکیت فکری نداشتند زیرا تا زمانی که هنوز توان تکنولوژی کشور، ضعیف بوده و رشد کافی نکرده باشد نمی تواند امتیاز عمده ای از رهگذر حمایت از مالکیت معنوی کسب نماید. و منافع به دست آمده از اعطای چنین حمایتی مثل افزایش همکاری روند فنی در سطح جهانی در مقابل زیان های ناشی از عدم اجازه در کسب و اقتباس تکنولوژی خارجی بدون ارجاع به منشاء آن یا وارد کردن محصولات و فرایند جدید از کشور دیگر یا منبع ارزان تر، قابل مقایسه نخواهد بود. کنوانسیون بین المللی مهم در زمینه حقوق مؤلف یعنی «کنوانسیون برن» که بیشتر مورد حمایت کشور های اروپایی است و «کنوانسیون جهانی کپی رایت» (UCC) که پس از جنگ جهانی دوم و به پیشنهاد ایالات متحده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *