مختلف عضو به زبان های گوناگون با هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی ی تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.

این سیستم شامل دو معاهده تحت نام موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 می باشد. به موجب این سیستم مادرید، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد، و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می گیرد و سپس به صور اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود، بنابراین انتیاز استفاده از آن ساده، ارزان و موثر می باشد یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسوی یا انگلیسی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
درنظام حقوقی ایران، ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید که بواسطه ماده واحده در سال 1380، دولت ایران به آن ملحق گردید امکان پذیر می باشد. اولین اقدام متقاضی ارائه اظهار نامه ای است که در فرم رسمی حسب نیاز به زبانهای مختلف در سه نسخه می باشد. اظهارنامه دارای ضمائمی می باشد که از جمله:
اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران
متقاضی باید کلیه اطلاعات مورد درخواست و نیز علامت مد نظر خود را مطابق خصوصیات مندرج در ثبت مبداء اعم از ذکر رنگ و اجزاء علامت و غیره، کالاها و خدمات مورد نظرو سایراطلاعات درخواستی، در فرم مربوطه دقیقاَ مطابق گواهی ثبت مبداء پر کرده و به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.
رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه
پس از تکمیل مدارک مطابق ماده 154 آیین نامه ق.ث.ا.ط.ع مصوب سال 1386 مسئول مربوطه به بررسی آن اقدام می کند.”مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید. در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروی هریک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه مذکور در آیین نامه مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید. اظهارنامه مذکور باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد. در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید. در غیر این صورت اظهارنامه بین المللی پذیرفته نخواهد شد. پس از تائید و امضاء فرم ها توسط مسئول مربوطه در اداره مالکیت صنعتی متقاضی نسبت به پرداخت هزینه های ثبت بین المللی که قبلا در سایت وایپو محاسبه گردیده اقدام نموده. درنهایت، شخصا باید نسبت به ارسال نسخه ای از فرم تائید شده به همراه اصل فیش پرداختی به دفتر بین المللی وایپو اقدام نماید.
ب: ایالات متحده امریکا
1. ثبت داخلی علامت: در ایالات متحده امریکا، همانطور که قبلاَ اشاره شد، دو مرجع برای ثبت علامت تجاری وجود دارند که یکی ثبت علائم تجاری ایالتی ، که هر ایالت اقدام به ثبت علائم تجاری می نمایند و یکی نیز ، ثبت علائم تجاری فدرال که در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری صورت می گیرد که در ذیل به تمایز و افتراق و نیز مزیت های آنها می پردازیم.
استفاده از شرایط لازم برای ثبت نام: ثبت علامت تجاری فدرال فقط برای علائم مورد استفاده در تجارت بین ایالتی یا تجارت بین ایالات متحده و کشورهای دیگر صورت می گیرد. همچنین ممکن است برای ثبت نام فدرال قبل از استفاده عملی از علامت، ثبت مبتنی بر قصد استفاده اعمال شود. استفاده ئ صرفا درون ایالتی یک علامت، تنها استفاده در یک ایالت برای به دست آوردن ثبت علامت تجاری فدرال کافی نیست. استفاده درون ایالتی، با این حال، برای ثبت نام از یک علامت تجاری در آن ایالت کافی است. فقط برخی از ایالت ها برنامه های کاربردی مبتنی بر قصد استفاده یک علامت اجازه می دهند. برای ثبت علامت تجاری فدرال و ایالتی ممکن است پرونده علامت درون ایالتی و همچنین، تجارت بین ایالتی یا تجارت بین ایالات متحده و کشورهای دیگر هر دو هم زمان تشکیل شود.
فرض اعتبار و مالکیت: ثبت نام فدرال پیش فرض اعتبار مالکیت به نهاد حقوقی و یا فرد مشخص شده را در پرونده ثبت نام فراهم می کند. ثبت ایالتی ممکن است در برخی از ایالت ها، به عنوان یک (الف1) شاهدی برای اعتبار ثبت نام از علامت تجاری به نظر آید. (2ب) مالکیت ثبت علامت تجاری،(3ج)و حق انحصاری ثبت برای استفاده از علامت تجاری در آن ایالت و در ارتباط با کالا و خدمات مشخص شده در گواهی، و موضوع شرایط و محدودیت ها در گواهی اعلام شوند. اگر چه اولین کسی را به اتخاذ یک علامت به عنوان یک علامت تجاری اقدام می کند قانون مشترک است برای جلوگیری دیگران برای استفاده از یک علامت مشابه به شیوه ای که به احتمال زیاد مصرف کنندگان را به اشتباه می اندازد، صرف نظر از ثبت نام، مگر اینکه ثبت نام منقضی شده است و یا علامتی است که توسط ثبت کننده رها شده است. ثبت نام فدرال اولویت دارد بر یک ثبت علامت تجاری ایالتی، اگر ثبت نام فدرال قبل از تاریخ درخواست ثبت ایالتی حاصل شد. این راه حل ممکن است تنها با ثبت فدرال و دادخواست به دادگاه به لغو ثبت نام ایالتی اق
دام شود.
مبنایی برای دیگر طرح دعاوی: ثبت نام فدرال می توانند مبنایی برای طرح دعاوی در کشورهای دیگر، از جمله به عنوان یک ثبت بین المللی تحت پروتکل مادرید را تشکیل می دهند. ثبت نام ایالتی نمی تواند پایه ای برای طرح دعاوی در کشورهای دیگر باشد.
ثبت امور گمرکی: ثبت علامت تجاری فدرال می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای جلوگیری از واردات غیر مجاز در مرز US، اما ثبت علامت تجاری ایالتی نمی تواند.
منطقه جغرافیایی: همانطور که در بالا اشاره شد، ثبت علامت تجاری فدرال فراهم می کند حفاظت از علامت تجاری، و همچنین اطلاع سازنده از اعتبار و مالکیت علامت تجاری، در سراسر50 ایالت آمریکا. ثبت نام ایالتی محافظت از علامت، اکثراَ، در داخل مرزهای ایالت صورت گرفته و علامت در بقیه ایالات متحده محافظت نمی کند.
استفاده از نماد® : صاحب ثبت علامت تجاری فدرال ممکن است که نماد® استفاده کند .ثبت علامت تجاری ایالتی حق استفاده از نماد ® مشورت نیست.
2. ثبت علامت تجاری در ایالات متحده.
قانون مورد بررسی ما قانون لانهام بوده و با ثبت علائم تجاری ایالتی کاری نخواهیم داشت که در ذیل به چگونگی ثبت علائم تجاری در ایالات متحده خواهیم پرداخت.
تقاضا نامه: ابتدا برای ارائه مدارک تقاضانامه در USPTO می توان بر روی کاغذ و یا فایل الکترونیکی باشد. اکثر مردم در حال حاضر به صورت فایل الکترونیکی، که هزینه های پرداخت را کاهش می دهد اقدام می کنند. هزینه های استاندارد برای ضبط الکترونیکی در حال حاضر 325 $ برای هر طبقه از کالا یا خدمات که در اظهار نامه خود می گنجانند را شامل می شود. همچنین می توان درخواست کاربرد و یا ثبت نام در یک کشور دیگر بر اساس این ارائه داشت.( اگر قصد، تشکیل پرونده در ایالات متحده از طریق هر کشور دیگری تحت معاهده پروتکل مادرید داشته، این کار از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری یا اداره ثبت علائم تجاری کشور خود امکان پذیر است، نه از طریق USPTO)
بررسی: پس از3 ماه، یک علامت تجاری یک نماینده به بررسی(علامت تجاری توسط کارشناس یا نماینده بررسی شده) درUSPTO به اظهارنامه ارائه شده شما اختصاص داده، در عرض چند ماه پس از آن، او درخواست شما را بررسی می کند.
عملیات اداره: اگر هر گونه مسئله ای در درخواست وجود داشته (که معمولاوجود دارد )، با بررسی بر علامت تجاری نامه ای صادر، که به نام عملیات اداره، تمام و یا بخشی از درخواست رد و مبنا برای خودداری توضیح دهید و شما چگونه می توانید اقداماتی برای غلبه بر آن، ادای توضیح که باید به اداره نسبت به پاسخ اقدام و یا درخواست خود را به رها کرده و یک علامت تجاری ثبت نشده تبدیل خواهد شد.
انتشار برای اعتراض: منتشر شدن برای اعتراض اگر مرحله بررسی موفق آمیز بوده مرحله غلبه بر هر گونه اعتراض در عملیات اداره مطرح می شود، و سپس درخواست برای مدت 30 روز که در طی آن می تواند دیگران نسبت به ثبت علامت تجاری ثبت اعتراض کنند. علامت تجاری در یک نشریه فدرال که اجازه می دهد که مردم بدانند که چه چیزی تلاش برای ثبت دارد منتشر می شود. صاحبان علائم تجاری دیگر می توانند(و باید) با نگاه به نشریات جلوی تعارض و مناقشه با علائمشان را با علامت تجاری مورد تقاضای ثبت را بگیرند.
ارائه مجوز: در صورتی که انتشار در مرحله اعتراض موفقیت آمیز باشد(هیچ کس ازثبت علامت تجاری مخالف نبوده و یا برنده اعتراض ارائه شده باشند)، سپس تقاضا نامه شما مجاز شناخته می شود.
اظهار استفاده: اگر مدارک و شواهدی دال بر استفاده از علامت تجاری در تجارت ایالات متحده در زمان درخواست ارائه نشود، که این کار را در این دولت باید انجام دهید. این اظهار استفاده یا قصد استفاده نامیده می شود.
ثبت نام: یک ماه یا دو ماه بعد از تکمیل تمام الزامات فوق، گواهینامه ثبت نام صادر می شود. هیچ هزینه ای برای این کار وجود ندارد.
شواهد استفاده: در هر موردی(حتی اگر ارائه اظهار استفاده قبل از ثبت نداشته و به خاطر پروتکل مادرید و یا ثبت نام خارجی ثبت شده) باید، بعد ازسال پنجم و ششم مسائل مربوط ثبت نام در ایالات متحده را انجام، و مدرکی را دال بر این که در واقع با استفاده از علامت تجاری در ایالات متحده تشکیل داده ارائه شود. این در حال حاضر هزینه 100 دلار برای هر طبقه از کالا یا خدمات را در برنامه خود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند15: اگرتقاضای استفاده از یک علامت ثبت شده برای پنج سال بوده، باید گزینه پر شود که علامت اعلام شده بی چون و چرا عنوان گردد. این در حال حاضر هزینه 200 دلار برای هر طبقه از کالا یا خدمات.
تجدید: هر ده سال پس از تاریخ ثبت نام، باید ثبت نام خود را تجدید کنند و مدرکی دال بر این که استفاده از علامت تجاری در ایالات متحده ادامه دارد ارائه شود. اگر اظهار نامه علامت تجاری در ایالات متحده تحت پروتکل مادرید ثبت شده، باید ثبت بین المللی خود را در وایپو به طور مستقل و برای اثبات استفاده از هر 10 سال پس از ثبت نام در ایالات متحده مسائل مربوطه را تمدید کرد.(Wells) موارد فوق الاشاره در بند a (1) وb و c (2) ماده 1051 و نیز مواد 1057 و 1058 و 1059 و 1062 و 1113قانون علائم تجاری فدرال (لانهام) بیان گردیده است.
3. ثبت بین المللی علامت
در نظام حقوقی ایالات متحده امریکا، ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید با تکمیل اظهارنامه در فرم رسمی بر اساس شرایط و ضوابط مربوطه، و ارائه آن به اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری، همراه با فیش پرداختی امکان پذیر می باشد. در ابتدا در بند 60 ماده 1141 قانون لانهام به تعریف ثبت بین المللی پرداخته و آورده است که: اصطلاح ثبت کردن بین المللی بمعنی گرد آوری رسمی اطلاعات وداده ها در مورد ثبت نام های بین المللی که توسط دفتر بین المللی حمایت می شود برپایه توافق نامه مادرید یا مقررات اجرای آن لازم به ثبت است و یا اجازه ثبت شدن را دارد. در بند 61 ماده 1141 قانون لانهام به چگونگی ثبت بین المللی و مدارک مورد نیاز آن پرداخته و آمده است:
ثبت نام اظهارنامه بین المللی بر اساس برنامه ایالات متحده:
الف: به طور کلی، صاحب یک تقاضا نامه اصلی در حال بررسی در اداره ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده، و یا صاحب یک ثبت نام اولیه اعطا شده توسط اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده ممکن است درخواست های بین المللی با ارائه آن به اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده بصورت یک در خواست در یک فرم متحدالشکل، همراه با سایر مدارک از جمله پرداخت هزینه ها، که ممکن است توسط مسئول تجویز شود صورت گیرد.
ب: صاحبان واجد شرایط، اشخاص واجد شرایط، تحت بند الف از این بخش باید:
یک تبعه ایالات متحده، در ایالات متحده مقیم و یا دارای یک موسسه حقیقی و موثر صنعتی یا تجاری در ایالات متحده باشد. سپس پس از بررسی توسط مسئول مربوطه و تطبیق با شرایط و ضوابط، آن را به دفتر بین المللی ارسال می نماید.
4. بخش 62 (15 U.S.C. § 1141b) صدور گواهینامه از تقاضانامه های بین المللی
الف: روش صدور گواهینامه، پس از پر کردن یک تقاضانامه برای ثبت بین المللی و پرداخت هزینه های مقرر، مسئول باید تقاضانامه های بین المللی را به منظور صدور گواهینامه، اطلاعات موجود در تقاضانامه های بین المللی، اطلاعات موجود در درخواست اولیه و یا ثبت نام اولیه زمان صدور گواهینامه مورد بررسی قرار دهد.
ب: انتقال پس از بررسی و صدور گواهینامه های بین المللی مدیر باید تقاضانامه های بین المللی را به دفتر بین المللی انتقال دهد.

ج: کنوانسیون
در کنوانسیون های پاریس و تریپس، با توجه به این که ثبت علائم، طبق قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو انجام می شود فقط رعایت دو اصل مهم را برای کشورهای متعاهد الزامی می داند.
اصل رفتار ملی
اصل حق تقدم
بر اساس اصل رفتار ملی، هر کشور عضو معاهده باید با اتباع سایر کشورهای عضو همچوان اتباع خویش رفتار کند، یعنی اتباع هر کشور عضو در سایر کشورهای عضو از حقوق اعطا شده به اتباع آن کشور در زمینه مالکیت صنعتی برخوردار می شوند.
اصل حق تقدم، با اتباع یک کشور عضو این امکان را می دهد که متوالیاَ حق مالکیت را در چندین کشور عضو به دست بیاورند بدون آن که اولین تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت بعدی، اثر گذاشته و مسئله تقدم مطرح شود.
د: موافقت نامه مادرید: پس از آنکه متقاضی ثبت بین المللی علامت، علامت خور را در کشور مبداء ثبت رساند و هزینه مربوطه را نیز واریزنموده، مدارک به دفتر بین المللی علائم تجاری ارسال، و مسئول دفتر نیز پس از انطباق با آیین نامه و شرایط مربوطه، نسبت به ثبت آن اقدام می کند.
در بند 1 ماده 14 آیین نامه مشترک پروتکل و موافقتنامه آمده است:
هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی آیین نامه و شرایط مربوط را رعایت کرده است، علامت مورد نظر را در دفاتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد، ادارات کشورهای متعاهد را در مورد ثبت بین المللی مطلع خواهد کرد، مراتب را به اداره مبداء عیناَ اطلاع خواهد داد و گواهینامه مربوطه را به مالک ارسال خواهد کرد.
ه: بررسی تطبیقی
شیوه تشکیل پرونده و محدوده اعتبار ثبت علائم تجاری در مناطق آزاد تجاری در ایران به نوعی شبیه ثبت علائم تجاری ایالتی در هر ایالت از ایالات متحده امریکا می باشد زیرا استفاده درون ایالتی برای ثبت نام از یک علامت تجاری در آن ایالت کافی است با این تفاوت که ثبت ایالتی اعتبار آن فقط برای شرکت های داخل آن و تجارت در آن ایالت بوده در حالی که ثبت علائم تجاری در مناطق آزاد تجاری، علاوه بر تجارت بین اشخاص آن منطقه، در تجارت با اشخاص کشورهای دیگر نیز امکان پذیر است. در ایالات متحده، اگر شخصی با استفاده از پروتکل مادرید، بدون


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *