د ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
4-4 ارزیابی عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………119
5-4 اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………….122
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
2-5 برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………127
1-2-5 بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….127
2-2-5 چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………128
3-2-5 اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………128
4-2-5 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..128
5-2-5 فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………….128
6-2-5 تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………129
7-2-5 نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………129
8-2-5 نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………….130
3-5 تحلیل SWOT صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………..131
1-3-5 تحلیل نقاط قوت و فرصت های شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………..131
2-3-5 تحلیل نقاط ضعف و فرصت های شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………132
3-3-5 تحلیل نقاط قوت و تهدیدهای شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………..133
4-3-5 تحلیل نقاط ضعف و تهدیدهای شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………134
4-5 راهبردهای توسعهی صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………..135
5-5 جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
6-5 موانع و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………139
7-5 پیشنهاداتی برای مطالعات و تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………………140
فهرست اشکال، جداول و نمودارها
جدول 1-1: مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………9
جدول 1-2: تأثیرات منفی گردشگری بر روی محیط شهری……………………………………………………………………………………………………..21
جدول 2-2 تکامل برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………….37
نمودار 1-2: مدل برنامه ریزی راهبردی استونر و فریمن……………………………………………………………………………………………………………39
نمودار 2-2: مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی برایسون…………………………………………………………………………………………………………….40
نمودار 3-2: مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک کاتلر……………………………………………………………………………………………………………….41
نمودار 4-2:مدل تعدیل شده کاتلر با سیاست مختلف بازیگران…………………………………………………………………………………………………42
نمودار 5-2: مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک……………………………………………………………………………………………….. 43
نمودار 6-2: فرآیند ایجاد و اجرای استراتژی از دیدگاه تامپسون و استریکلند…………………………………………………………………………..44
نمودار7-2 :الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید……………………………………………………………………………………………………………………45
نمودار 8-2: الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی پورتر………………………………………………………………………………………………………………..51
نمودار 9-2: مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر………………………………………………………………………………………………………………………………54
شکل1-2: نقشه ایران و موقعیت شهرستان تکاب و تخت سلیمان……………………………………………………
…………………………………….59
جدول3-2: وضعیت جمعیت شهرستان تکاب و دهستان های تابعه آن بر اساس آخرین سرشماری 1385 …………………………..63
جدول4-2: مقایسه شاخص های جمعیت در سالهای 1375 و 1385…………………………………………………………………………………….. 64
جدول5-2: وضعیت شاخص های آموزشی و بهداشتی شهرستان تکاب با استان………………………………………………………………………66
جدول6-2: فهرست معادن فعال در محدوده شهرستان………………………………………………………………………………………………………………67
نمودار10-2: انواع جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………71
جدول 7-2: انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول8-2 : وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان…………………………………………………………………………………76
جدول 9-2: تعداد گردشگران داخلی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392( درآمد به ریال)………………………..80
نمودار 11-2: تعداد گردشگران داخلی شهرستان تکاب در سال 1392 …………………………………………………………………………………..80
جدول 10-2: تعداد گردشگران خارجی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392( درآمد به ریال)…………………….81
نمودار 12-2: تعداد گردشگران خارجی شهرستان تکاب در سال 1392…………………………………………………………………………………..81
جدول11-2: مجموع تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392 ……………82
نمودار13-2: وضعیت تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و مجموع آن ها در سال 1392 ……………………………82
جدول 12-2: تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب در سال های 1374 تا 1392 …………………………………………..83
نمودار 14-2: وضعیت تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1374 تا 1392 …………………………………………………………84
جدول 13-2 : مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1391 و 1392……………………………………………. 84
نمودار 15-2 : مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1391 و 1392 …………………………………………….85
نمودار 1-3 الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید ………………………………………………………………………………………………………………… 89
جدول 1-3: مراحل برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..89
نمودار2-3: الگوی عوامل موثر بر تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری …………………………………………………………………………91
جدول 2-3: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) ………………………………………………………………………………………………………………….93
جدول 3-3: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)………………………………………………………………………………………………………………………94
جدول 4-3: ماتریس فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)…………………………………………………………………….. 96
جدول 5-3: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)………………………………………………………………………………………………… 98
جدول1-4: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………….. 108

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار1-4: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت……………………………………………………….. 108
جدول 2-4: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………………. 109
نمودار 2-4: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..109
جدول3-4: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار………………………………………………………………………………..110
نمودار3-4: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار……………………………………………………….110
جدول 4-4: شاخص های توصیفی مربوط به بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………111
جدول 5-4: شاخص های توصیفی مربوط به چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………..112
جدول 6-4: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………. 112
جدول 7-4: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب ………………………………..113
جدول 8-4: شاخص های توصیفی مربوط به فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………. 114
جدول 9-4: شاخص های توصیفی مربوط به تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………..115
جدول 10-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………..116

جدول 11-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………117
جدول 12-4: شاخص های توصیفی مربوط به راهبرد های توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………..118
جدول 13-4: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی توسعه گردشگری شهرستان تکاب (EFE)………………………………………………………120
جدول 14-4: ماتریس ارزیابی


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *