منبع تحقیق با موضوع توسعه صنعت گردشگری

آزادی
سطح معناداری
1
افزایش تعداد گردشگران داخلی به 200.000 نفر در سال تا سال 1398 هجری شمسی
16
06/4
77/0
506/5
15
000/
2
افزایش تعداد گردشگران خارجی به 8000 نفر در سال تا سال 1398 هجری شمسی
16
12/4
71/0
260/6
15
000/
3
ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری برای بیش از 1500 نفر، تا سال 1398 هجری شمسی
16
06/4
92/0
576/4
15
000/
منبع: مطالعات محقق
4-3-4 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
همان طور که که از جدول زیر نمایان است سطح معناداری تمامی موارد کمتر از 05/0 می باشد پس با 95 درصد اطمینان می توان موارد زیر را جزو اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد.
جدول 7-4: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
اهداف کیفی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
افزایش سطح کیفی زندگی مردم شهرستان تکاب شامل ارتقاء سطح فرهنگ گردشگری، آموزش و … با توسعه گردشگری
16
43/4
72/0
904/7
15
000/
2
کاهش محسوس سطح تخریب میراث تاریخی و طبیعت شهرستان تکاب در کنار افزایش تعداد گردشگران
16
00/4
41/1
828/2
15
013/
3
کاهش آلودگی های محیط زیست و حفاظت صحیح از اکوسیستم منطقه
16
25/4
77/0
455/6
15
000/
منبع: مطالعات محقق
5-3-4 فرصت ها
سطح معناداری تمامی فرصت های ذکر شده در جدول زیر پس از انجام آزمون t کمتر از 05/0 به دست آمد لذا معناداری آن ها تایید و تمامی موارد به عنوان فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار رفته و در طراحی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب می توانند نقش موثری ایفا کنند.
جدول 8-4: شاخص های توصیفی مربوط به فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
فرصت ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
رشد سریع بازاریابی اینترنتی و تبلیغات رسانه ای در بخش گردشگری
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
2
افزایش سهم هزینه تفریحات در بودجه خانوارهای کشور
16
25/4
57/0
660/8
15
000/
3
بالا بودن نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش گردشگران وروردی و کاهش گردشگران خروجی
16
68/3
94/0
905/2
15
011/
4
افزایش جمعیت سالمند و علاقه این گروه به گردشگری میراث تاریخی (به خصوص گردشگران خارجی)
16
87/3
02/1
416/3
15
004/
5
افزایش نرخ رشد گردشگران داخلی و خارجی در کشور
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
6
دادن امکانات مسافرتی و اقامتی برخی از سازمان ها به کارمندانشان
16
43/4
62/0
139/9
15
000/
7
برگزاری دوره های آموزشی تورگردانی، گردشگری و هتلداری به منظور تربیت نیروی متخصص در حوزه گردشگری
16
62/4
50/0
000/13
15
000/
منبع: مطالعات محقق
6-3-4 تهدیدها
نتایج استخراج شده از پرسش نامه ها در مورد تهدیدهای خارجی پیش روی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب نیز پس از انجام آزمون t بیانگر این است که در تمامی موارد سطح معنی داری کمتر از 05/0 بوده و با اطمینان 95 درصد می توان آن ها را به عنوان تهدیدهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان به شمار آورد و در اتخاذ راهبردها باید نهایت تلاش را برای پرهیز و یا کم کردن اثر این عوامل در توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به عمل آورد.
جدول 9-4: شاخص های توصیفی مربوط به تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
تهدیدها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
ضعف مدیریت و برنامه ریزی تخصصی در بخش گردشگری کشور
16
68/4
47/0
100/14
15
000/
2
پایین بودن بودجه تخصیصی دولت برای تحقیق و توسعه در بخش گردشگری
16
62/4
50/0
000/13
15
000/
3
بی انگیزگی و ضعف حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور
16
56/4
72/0
592/8
15
000/
4
تبلیغات منفی جهانی و فشارهای بین المللی و آثار ناشی از تحریم های مختلف بر کشور
16
06/4
85/0
977/4
15
000/
5
کاهش قدرت خرید گردشگران در جریان تورم
16
18/4
75/0
333/6
15
000/
6
سرمایه بر بودن و طولانی بودن مدت اجرای طرح های زیر ساختی در کل کشور
16
81/3
10/1
931/2
15
010/
7
ترجیح گردشگران داخلی به سفرهای مذهبی و سفر به مناطق ساحلی کشور به جای سفر به مناطق فرهنگی- تاریخی
16
87/3
88/0
955/3
15
001/
8
وجود جاذبه های فرهنگی – تاریخی با محصولات مشابه در نقاط شناخته شده تر کشور
16
00/4
36/1
928/2
15
010/
منبع: مطالعات محقق
7-3-4 نقاط قوت
مطابق جدول زیر در تمامی عوامل مربوط به نقاط قوت، سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده و لذا معنی داری آن ها تایید و با 95 درصد اطمینان می توان موارد زیر را جزو نقاط قوت کلیدی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد و از نقش مثبت و جاذبه ای آن ها در طراحی راهبردها و در نهایت جذب گردشگر بهره برد.

جدول 10-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
نقاط قوت
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
قرارگیری مجموعه تخت سلیمان در فهرست آثار میراث جهانی در این منطقه
16
81/4
40/0
985/17
15
000/
2
وجود چشمه های آبگرم و آهکی در منطقه و بهره گیری از خواص درمانی آن ها جهت توسعه گردشگری سلامت
16
62/4
50/0
000/13
15
000/
3
وجود مناطق زیست محیطی و طبیعی متنوع در منطقه، نظیر غارها، آبشارها، صخره ها، رودخانه ها و …
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
4
تنوع آداب، سنن، جشن‌ها و رسومات ( فرهنگ عامه) در شهرستان تکاب بدلیل وجود طوایف و قومیتهای گوناگون
16
93/3
99/0
758/3
15
002/
5
داشتن سابقه تاریخی در زمینه قالی و فرش افشاری در شهرستان تکاب و آبادی های اطراف
16
12/4
02/1
392/4
15
001/
6
قرار گرفتن شهرستان تکاب بین راه های مواصلاتی استان آذربایجان غربی با سه استان زنجان، آذربایجان شرقی و کردستان
16
62/3
08/1
298/2
15
036/
7
پایین بودن هزینه تملک زمین در سطح شهرستان جهت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری
16
62/3
08/1
298/2
15
036/
منبع: مطالعات محقق
8-3-4 نقاط ضعف
با توجه به سطح معناداری به دست آمده که در تمامی موارد کمتر از 05/0 می باشد معناداری همه تایید شده و با 95 درصد اطمینان تمامی موارد ذکر شده را می توان جزو نقاط ضعف کلیدی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد و در طراحی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب حداکثر توجه را به این عوامل مبذول داشت.
جدول 11-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
نقاط ضعف
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
وجود شرایط نامساعد اقلیمی (نظیر سرمای شدیدو طاقت فرسا) در اواخر پاییز و زمستان.
16
68/3
01/1
711/2
15
016/
2
ضعف در بخش بازاریابی و معرفی جاذبه‌ها و ویژگی های فرهنگی- تاریخی شهرستان
16
43/4
81/0
064/7
15
000/
3
ضعف در بنیه مالی شهرستان برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری
16
50/4
63/0
487/9
15
000/
4
عدم آشنایی و شناخت کافی ساکنین منطقه نسبت به مزایای صنعت گردشگری
16
31/4
07/1
869/4
15
000/
5
عدم وجود بزرگراه و یا راه های اصلی در سطح شهرستان
16
93/4
25/0
000/31
15
000/
6
ضعف شبکه حمل و نقل به لحاظ کیفی و کمی
16
81/4
40/0
985/17
15
000/
7
کمبود واحدهای اقامتی و پذیرایی در منطقه
16
56/4
62/0
934/9
15
000/
8
ضعف تسهیلات و خدمات پزشکی و ایمنی
16
31/4
79/0
619/6
15
000/
9
ضعف حضور مردم در تصمیمات و اجرای طرح ها و برنامه های توسعه گردشگری
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
10
کمبود نیروی کار متخصص در بخش گردشگری در سطح شهرستان
16
50/4
63/0
487/9
15
000/
منبع: مطالعات محقق
9-3-4 راهبرد ها
باتوجه به جدول زیر که سطح معناداری تمامی موارد کمتر از 05/0 به دست آمده لذا معناداری آنها تایید شده و با 95 درصد اطمینان می توان بیان کرد که راهبردهای زیر می توانند در موفقیت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب نقش مهمی ایفا کنند.
جدول 12-4: شاخص های توصیفی مربوط به راهبرد های توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
راهبردها
تعداد

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *