آزادی
سطح معناداری
1
افزایش تعداد گردشگران داخلی به 200.000 نفر در سال تا سال 1398 هجری شمسی
16
06/4
77/0
506/5
15
000/
2
افزایش تعداد گردشگران خارجی به 8000 نفر در سال تا سال 1398 هجری شمسی
16
12/4
71/0
260/6
15
000/
3
ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری برای بیش از 1500 نفر، تا سال 1398 هجری شمسی
16
06/4
92/0
576/4
15
000/
منبع: مطالعات محقق
4-3-4 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
همان طور که که از جدول زیر نمایان است سطح معناداری تمامی موارد کمتر از 05/0 می باشد پس با 95 درصد اطمینان می توان موارد زیر را جزو اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد.
جدول 7-4: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
اهداف کیفی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
افزایش سطح کیفی زندگی مردم شهرستان تکاب شامل ارتقاء سطح فرهنگ گردشگری، آموزش و … با توسعه گردشگری
16
43/4
72/0
904/7
15
000/
2
کاهش محسوس سطح تخریب میراث تاریخی و طبیعت شهرستان تکاب در کنار افزایش تعداد گردشگران
16
00/4
41/1
828/2
15
013/
3
کاهش آلودگی های محیط زیست و حفاظت صحیح از اکوسیستم منطقه
16
25/4
77/0
455/6
15
000/
منبع: مطالعات محقق
5-3-4 فرصت ها
سطح معناداری تمامی فرصت های ذکر شده در جدول زیر پس از انجام آزمون t کمتر از 05/0 به دست آمد لذا معناداری آن ها تایید و تمامی موارد به عنوان فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار رفته و در طراحی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب می توانند نقش موثری ایفا کنند.
جدول 8-4: شاخص های توصیفی مربوط به فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
فرصت ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
رشد سریع بازاریابی اینترنتی و تبلیغات رسانه ای در بخش گردشگری
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
2
افزایش سهم هزینه تفریحات در بودجه خانوارهای کشور
16
25/4
57/0
660/8
15
000/
3
بالا بودن نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش گردشگران وروردی و کاهش گردشگران خروجی
16
68/3
94/0
905/2
15
011/
4
افزایش جمعیت سالمند و علاقه این گروه به گردشگری میراث تاریخی (به خصوص گردشگران خارجی)
16
87/3
02/1
416/3
15
004/
5
افزایش نرخ رشد گردشگران داخلی و خارجی در کشور
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
6
دادن امکانات مسافرتی و اقامتی برخی از سازمان ها به کارمندانشان
16
43/4
62/0
139/9
15
000/
7
برگزاری دوره های آموزشی تورگردانی، گردشگری و هتلداری به منظور تربیت نیروی متخصص در حوزه گردشگری
16
62/4
50/0
000/13
15
000/
منبع: مطالعات محقق
6-3-4 تهدیدها
نتایج استخراج شده از پرسش نامه ها در مورد تهدیدهای خارجی پیش روی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب نیز پس از انجام آزمون t بیانگر این است که در تمامی موارد سطح معنی داری کمتر از 05/0 بوده و با اطمینان 95 درصد می توان آن ها را به عنوان تهدیدهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان به شمار آورد و در اتخاذ راهبردها باید نهایت تلاش را برای پرهیز و یا کم کردن اثر این عوامل در توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به عمل آورد.
جدول 9-4: شاخص های توصیفی مربوط به تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
تهدیدها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
ضعف مدیریت و برنامه ریزی تخصصی در بخش گردشگری کشور
16
68/4
47/0
100/14
15
000/
2
پایین بودن بودجه تخصیصی دولت برای تحقیق و توسعه در بخش گردشگری
16
62/4
50/0
000/13
15
000/
3
بی انگیزگی و ضعف حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور
16
56/4
72/0
592/8
15
000/
4
تبلیغات منفی جهانی و فشارهای بین المللی و آثار ناشی از تحریم های مختلف بر کشور
16
06/4
85/0
977/4
15
000/
5
کاهش قدرت خرید گردشگران در جریان تورم
16
18/4
75/0
333/6
15
000/
6
سرمایه بر بودن و طولانی بودن مدت اجرای طرح های زیر ساختی در کل کشور
16
81/3
10/1
931/2
15
010/
7
ترجیح گردشگران داخلی به سفرهای مذهبی و سفر به مناطق ساحلی کشور به جای سفر به مناطق فرهنگی- تاریخی
16
87/3
88/0
955/3
15
001/
8
وجود جاذبه های فرهنگی – تاریخی با محصولات مشابه در نقاط شناخته شده تر کشور
16
00/4
36/1
928/2
15
010/
منبع: مطالعات محقق
7-3-4 نقاط قوت
مطابق جدول زیر در تمامی عوامل مربوط به نقاط قوت، سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده و لذا معنی داری آن ها تایید و با 95 درصد اطمینان می توان موارد زیر را جزو نقاط قوت کلیدی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد و از نقش مثبت و جاذبه ای آن ها در طراحی راهبردها و در نهایت جذب گردشگر بهره برد.

جدول 10-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
نقاط قوت
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
قرارگیری مجموعه تخت سلیمان در فهرست آثار میراث جهانی در این منطقه
16
81/4
40/0
985/17
15
000/
2
وجود چشمه های آبگرم و آهکی در منطقه و بهره گیری از خواص درمانی آن ها جهت توسعه گردشگری سلامت
16
62/4
50/0
000/13
15
000/
3
وجود مناطق زیست محیطی و طبیعی متنوع در منطقه، نظیر غارها، آبشارها، صخره ها، رودخانه ها و …
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
4
تنوع آداب، سنن، جشن‌ها و رسومات ( فرهنگ عامه) در شهرستان تکاب بدلیل وجود طوایف و قومیتهای گوناگون
16
93/3
99/0
758/3
15
002/
5
داشتن سابقه تاریخی در زمینه قالی و فرش افشاری در شهرستان تکاب و آبادی های اطراف
16
12/4
02/1
392/4
15
001/
6
قرار گرفتن شهرستان تکاب بین راه های مواصلاتی استان آذربایجان غربی با سه استان زنجان، آذربایجان شرقی و کردستان
16
62/3
08/1
298/2
15
036/
7
پایین بودن هزینه تملک زمین در سطح شهرستان جهت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری
16
62/3
08/1
298/2
15
036/
منبع: مطالعات محقق
8-3-4 نقاط ضعف
با توجه به سطح معناداری به دست آمده که در تمامی موارد کمتر از 05/0 می باشد معناداری همه تایید شده و با 95 درصد اطمینان تمامی موارد ذکر شده را می توان جزو نقاط ضعف کلیدی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد و در طراحی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب حداکثر توجه را به این عوامل مبذول داشت.
جدول 11-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
نقاط ضعف
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
وجود شرایط نامساعد اقلیمی (نظیر سرمای شدیدو طاقت فرسا) در اواخر پاییز و زمستان.
16
68/3
01/1
711/2
15
016/
2
ضعف در بخش بازاریابی و معرفی جاذبه‌ها و ویژگی های فرهنگی- تاریخی شهرستان
16
43/4
81/0
064/7
15
000/
3
ضعف در بنیه مالی شهرستان برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری
16
50/4
63/0
487/9
15
000/
4
عدم آشنایی و شناخت کافی ساکنین منطقه نسبت به مزایای صنعت گردشگری
16
31/4
07/1
869/4
15
000/
5
عدم وجود بزرگراه و یا راه های اصلی در سطح شهرستان
16
93/4
25/0
000/31
15
000/
6
ضعف شبکه حمل و نقل به لحاظ کیفی و کمی
16
81/4
40/0
985/17
15
000/
7
کمبود واحدهای اقامتی و پذیرایی در منطقه
16
56/4
62/0
934/9
15
000/
8
ضعف تسهیلات و خدمات پزشکی و ایمنی
16
31/4
79/0
619/6
15
000/
9
ضعف حضور مردم در تصمیمات و اجرای طرح ها و برنامه های توسعه گردشگری
16
37/4
71/0
652/7
15
000/
10
کمبود نیروی کار متخصص در بخش گردشگری در سطح شهرستان
16
50/4
63/0
487/9
15
000/
منبع: مطالعات محقق
9-3-4 راهبرد ها
باتوجه به جدول زیر که سطح معناداری تمامی موارد کمتر از 05/0 به دست آمده لذا معناداری آنها تایید شده و با 95 درصد اطمینان می توان بیان کرد که راهبردهای زیر می توانند در موفقیت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب نقش مهمی ایفا کنند.
جدول 12-4: شاخص های توصیفی مربوط به راهبرد های توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
راهبردها
تعداد


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *