ی بود تا ضمن کاهش هزینه تولید و افزایش بازدهی و سود ودستمزد بیشتری به کارگران تعلق گیرد . تیلور افزایش بازدهی را در استفاده بهینه از ابزار آلات کار و صرف حداقل انرژی و زمان از جانب کار گر می دانست .مهمترین خدمت این نظریه به دنیای مدیریت معرفی کردن راههای افزایش کارایی بود .( تهرانی ، 1370، ص 116) .
تیلور با ارائه اصول چهارگانه در کتاب اصول مدیریت علمی خود سعی دارد با افزایش کارایی منابع کارگر و کارفرما را تلفیق کند به جزئ تئوری مدیریت علمی ، تئوری بروکراسی و تئوری اداری نیز تاکید بر کارایی دارد و آن را عامل مشترک بین کارگر و کارفرما میداند که باعث آشتی تضاد منافع آنها می گردد. ( مدنی ، 1370 ، ص87 )
مفهوم کارایی در مدیریت کلاسیک از نسبت بازده به منابع مصرف شده است .
ب) مدیریت اداری : به عقیده وودروویلسن هدف اصلی علم مدیریت همانا کارایی است در اصول 14 گانه مدیریت هنری فایول مستقیما به تعداد عوامل مدیریت مشارکتی از جمله :روحیه گروهی ، روابط و رفتار دوستانه ، ابتکار ، همبستگی درجه تمرکز با شخصیت مدیر ، قابلیت زیر دستان و شرایط سازمان اشاره شده است .( همان منبع ، ص 88) .
تیلور، به جلب همکاری افراد به جای آشفتگی حاصل از فرد گرایی ، تلاش به منظور ارتقاء سطح رشد تمام کارکنان برای ترقی روز افزون خود وسازمان ، توجه به انگیزه هایی از جمله سیستم های پاداش که از مفاهیم مدیریت مشارکتی می باشد ، اشاره نموده است .( رضایی1378، ص 55) .
ج) مدیریت بوروکراسی : در نظریه بروکراسی ماکس وبر جامعه شناس آلمانی ، نیز در قسمت ماهیت دو گانه بروکراسی چهار نوع سازمان را بوجود می آورد که نوع سوم آن سازمان حرفه ای می باشد . که در این نوع تخصص حرفه ای زیاد ، بروکراتیک کم ، تاکید برتصمیم گیری اشتراکی بین مدیران کارکنان تخصصی و صلاحیتشان ، در تصمیم گیریهای مهم شرکت می کنند . ( بنی هاشمی ،1377، ص 98) .
3- نظریه دوره نوین درمورد سبک مدیریت مشارکتی :
تئوری نظام که آن را تئوری نوین نیز می نامند برای برطرف کردن نارسایی ها و یک سو نگریها و جزء بینی مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک بوجود آمد . دراین تئوری سازمان به عنوان نظام اجتمایی که حالت دینامیک داشته و دائم در حال تغییر و تحول و تعامل با محیط می باشد ارائه گردید .( جاسبی ،1368، ص 92)
و همین عملکرد پویا ادامه حیات و بقای نظام را تضمین می کند ودانشمندانی که بین نظریه نئو کلاسیک و نوین ، پلی ایجاد نمایند می توان ، داگلاس مگک گریگور ، گریس آرجریس و نسیس لیکرت را نام برد .
نظریه X و Y مک گریگور13 :
مک گریگور در سال 1957 به بحث رفتار مدیران و ارتباط آن با چگونگی ادراک و دید آنها نسبت به اشخاص پرداخته است به نظر وی ، اگر افراد از کار خود راضی باشند وبه خواسته های خود برسند و به آنها مسئولیتهایی واگذار گردد ، سازمان به طور موثری به اهداف خود خواهد رسید .اگر افراد استقلال بیشتری در کار پیدا کنند در تصمیم گیری نقش بزرگتری خواهند داشت و با مدیریت روابط بهتری برقرار خواهند نمود .
تئوری Y مک گریگور ، انسان را علاقمند به کار قلمداد می کند و معتقد است که هر فرد در کار خو قبول د مسئولیت کند ودر تحقق هدفهای سازمان از طریق مدیریت مشارکت جویانه خود را متعهد احساس نماید . (علاقه بند ، 1375، ص 145) .
نظریه A و B گریس آرجریس:14
بنا بر تحقیقات گریس آرجریس در آمریکا انجام داده بود به این نتیجه رسید که بین نیازمندیهای فرد در کامیابی او و خواسته های سلسله مراتب اداری تعارض قابل توجهی وجود دارد که در واقع تراژدی سازمان محسوب می شود و اثرات ناشی از این تعارض به نظر وی موجب بروز عوارضی از فبیل بی علاقگی نسبت به کار یا بی اعتنایی و عدم مداخله مثبت و سازنده در سطوح پایین تر ، عدم اعتماد و فقدان ابتکار و ناتوانی در قبول نظرات تازه خواهد شد (همان منبع ، ص 146) .
او همانند مک گریگور به این موضوع اهمیت میداد که باید :
الف- به زیر دستان استقلال بیشتری داده شود
ب- آنان در تصمیم گیری مشارکت بیشتری داشته باشند( اسدی ، 1369، ص 12)
ج- فرهنگ غیر رسمی سازمان تقویت شود
د- وظیفه رهبر ایجادجو گرم ، سازگار یا متجانس است
ر- ایجاد همسازی بین مقاصد فرد و سازما، ن ،( همان منبع ، ص13) .
نظامهای مدیریت رنسیس لیکرت 15:
به نظر لیکرت ، مدیران خودکامه سنتی نمی توانند اسباب انگیزش زیر دستان خود را در مقایسه با مدیرانی که به احساسات زیر دستان و شخصیت آنان ارزش قائل می شوند داشته باشند براین اساس نظام چهار گانه خود را ارائه نمود که بتواند طرح های سازمانی مختلف و اثر بخشی را نشان دهد نظام چهارم مدیریت لیکرت از سازمانی تشکیل یافته است که گروهها در امر مدیریت ، سرپرستی و تصمیم گیری مشارکتی نقش فعال دارند در این نظام کار اصلی مدیریت تشکیل گروه و بوجود آوردن گروههایی است که بتوانند تصمیم بگیرند و آنها را به اجرا بگذارند برای ایجاد چنین نظام مدیریت در سازمان بایستی اقدامات زیر انجام گیرد (تدبیر ، 1374، ص 82) .
1- مدیریت اعتماد و اطمینان کاملی نسبت به زیر دستان دارد.
2- تصمیم گیری به طور وسیعی تفویض و غیر متمرکز می شود..
3- رده های سازمانی پایین تر که مستقیما در گیر عملیات هستند در کار نظارت مسئولیت زیادی برعهده دارند.( مترجم علاقه بند ، 1375، ص 135)
4- کارکنان بوسیله مشارکت و درگیر شدن در تصمیم گیری بر انگیخته می شود .
5- تصمیم گیری به طور وسیع در سراسر سازمان توزیع می گردد ولی از یک وحدت و یگانگی سازمان بر خوردار است .
6- ارتباطات نه فقط جهات بالا و پایین بلکه بین گروهها وهمگنان جریان دارد .( همان منبع ،ص 136) .
7- انگیزش کارکنان بر اساس مشارکت مستقیم آنان در تعیین پاداشهای اقتصادی ، هدفها ، بهبود روشها و ارزشیابی پیشرفت در جهت هدفها به وجود می آید . ( کاشانی ،1372، ص 70) .
8- تحت این نوع مدیریت ،کنش و واکنش مقابل رئیس و مرئوس گسترده و دوستانه و توام با اعتماد و اطمینان فراوان است .
9- از لحاظ فراگرد و کنترل ، مسئولیت جمعی و گسترده ای وجود دارد که واحدهای پایین تر کاملا مشارکت می کنند
10- سازمانهای رسمی و غیر رسمی یکی است ، لذا نیروهای اجتماعی از کوشش هایی که برای تحقق هدفهای سازمانی به عمل می آید جانبداری می کنند (همان منبع ، ص 71) .
مهارتهای سه گانه مدیریت
مهارت‌های مورد نیاز مدیران را می‌توان به صورت فنی، انسانی و ادراکی طبقه‌بندی کرد. مهارت به توانایی‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و بقای وظائف منعکس می‌شود بنابراین منظور از مهارت توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است. ضابطه اصلی مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است. ( خوارزمی ، 1369، ص 102) .
تعریف مهارت‌های سه‌گانه مدیریت به شرح زیر است.
1- مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت‌های فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می‌شوند. مدیران معمولاً این مهارت‌ها را طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی فرا می‌گیرند نظیر دانش، فنون و روش‌های برنامه‌ریزی،‌ بودجه‌بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی کارپردازی و غیره ویژگی بارز مهارت، فنی آن است که به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می‌توان دست یافت زیرا این نوع مهارت دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه‌گیری است. از این رو، کنترل و ارزشیابی آن، هم در جریان آموزش و هم در مرحله کاربرد و عمل آسان است. مهارت‌های فنی مورد نیاز مدیران آموزشی،‌ ارزشیابی آموزشی،‌ راهنمایی آموزشی، فنون و روش‌های تدریس و فنون اداری و مالی آموزش و پرورش است. مدیر آموزشی برای انجام وظایف خاصی که دارد باید از مهارت‌های فنی کافی برخوردار باشد. ( بکیان ، 1383، ص85) .
2- مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه‌های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی است. ( همان منبع ، ص 86) .
یعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیا و چیزها. داشتن مهارت‌های انسانی مستلزم آن است که شخص بیش از هر چیز خود را بشناسد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد، عقاید و افکارش برخوردار و روشن باشند، اعتماد به نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، ارزش‌ها و احساسات آنان احترام بگذارد، آنان را درک کند، از تأثیر گفتار و کردار خویش بر دیگران آگاه باشد و بتواند محیط امن و قابل قبولی برای جلب همکاری دیگران فراهم سازد. مهارت‌های انسانی به آسانی قابل حصول نیستند و فنون و روش‌های مشخصی ندارند. امروز دانش‌ علمی در قلمرو روان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و مردم‌شناسی و تجربه و کارورزی در شرایط گروهی و اجتماعی، به طور غیرمستقیم زمینه دستیابی به مهارت‌های انسانی را فراهم می‌سازند.(مترجم ، دعایی ، 1376 ،ص113)
کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه‌ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می‌کنند تا شخص به مرور بتوانند علل و عوامل شکل‌دهنده رفتار افراد انسان را درک کرده راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار آنان را بیاموزد. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند در شماره یکی از اعضای مؤثر محیط آموزشی درآمده بین اعضای تحت رهبری خود همکاری و تفاهم به وجود آورد، باید به حد کافی از مهارت‌های انسانی بهره‌مند باشد. (همان منبع ، ص 114) .
3- مهارت ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم) به عبارت دیگر، توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده تغییر در هر یک از بخش‌ها، الزاماً بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آگاهی از این روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم در موقعیت‌های مختلف، مدیر را قادر می‌سازد که به طریقی تصمیم‌گیری یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان آن را فراهم نماید.( بخشی ،1375، ص 23)
اکتساب مهارت ادراکی (یا مفهومی) مستلزم آموزش نظریه‌های علوم رفتاری بویژه تئوری‌های سازمان، مدیریت و تصمیم‌گیری و کاربرد عملی آنهاست. امروزه دوره‌های آموزش دانشگاهی در رشته‌های تخصصی، آشنایی با نگرش و روش‌های سیستمی و استفاده از یافته‌های مطالعات و تحقیقات راجع به سازمان‌ها، زمینه دستیابی به مهارت ادراکی در مدیریت را فراهم می‌سازند. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویت‌های آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات مؤثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتایج را عاید نظام آموزشی سازد، باید از مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد. ( همان منبع ، ص 25)
ارزش نسبی مهارت‌ها : همه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارت‌هاست. گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف، مهارت‌های سه‌گانه لازم و ملزوم یکدیگر به نظر می‌رسند، با وجود این، ارزش نسبی آنها در سطوح و رده‌های مختلف مدیریت فرق می‌کند. مدیران رده‌های سرپرستی به مهارت‌های فنی قابل ملاحظه‌ای نیاز دارند زیرا که وظایف آنها غالباً ایجاب می‌کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند.( معظمی ،1371، ص 22)
در مقابل مدیران رده‌بالای سازمان‌ها چندان نیازی به مهارت‌های فنی ندارند بلکه وظایف تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سازماندهی ایجاب

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *