کار – قدرشناس و شاکر – کم برانگیزاننده ولی مشوق .( همان منبع ، ص 86) .
6 – رفیق نما :
رهبران این سبک ضمن علاقه مندی به هم زیستی خود را مکمل پیروان می‌دانند به این جهت مغرور مغروری موقعیت خویش نیفتد و موقعیت شان را به رخ دیگران نمی‌کشد رهبران این سبک دارای ویژگی های زیر هستند : دوستدار زندگی جمعی جدی در مسئولیت کم هراس از سختی ها با این حال در برابر پیروان سه بخش ضعیف هستند . ( اینترنت )
7 – سبک تشخیص گرایی : رهبران برخوردار از این سبک سعی می‌کنند تحت رهبری ایشان زبانزد خاص و عام شوند از ویژگی های این رهبران قدرت پیش بینی است ، ریسک می کنند ، بیشتر شنونده اند تا تحقیر کننده ( همان منبع )
8 – سبک به حال خود واگذار : رهبران برخوردار از این سبک ، از به کار گیری قدرت خود کناره جویی می
کنند و معتقد ند که پیروان با برخوداری از آزادی می‌توانند خود را تا جایی که منجر به انتخاب نوع فعالیت متناسب با استعداد آنهاست ، بروز دهند . این سبک رهبری شاید فراتر از مشکلات است که از فشار کاری نشأت می گیرد و در نهایت ، موجب نگرانی رهبری می‌شود ( همان منبع )
9 – سبک کارامد یا وظیفه مدار :
در این سبک کاملاً آمرانه ، مدیر به مرئوسان خود اعتماد ندارد . روابط مدیر و زیر دستان مبتنی بر ارعاب و ترس است و توجه صرف به وظیفه و اهداف است این سبک به سبکی اطلاق می شود که مدیر تمام سعی و تلاش خود را جهت بر آورده شدن اهداف سازمان بدون توجه روابط انسانی می‌کند در این سبک مدیر به تنهایی تصمیم می‌گیرد و راه حل ارائه می دهد و زیر دستان هیچ گونه مشارکتی با مدیر ندارند . ( سرمدی ، 1384، ص 3).
سبک انسان مدار یا رابطه : در این سبک اعتماد و اطمینان به مرئوسان در حد کمال است و رابطه صمیمانه و مشارکت جویانه در تمام امور بین آنها برقرار می‌باشد از آنجا که مدیران مدارس نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی ، سازمان دهی رهبری و شایستگی برقرار روابط انسانی موثر با دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اولیاءدانش اموزان دارند و در توفیق کارکنان و سلامت روانی و اخلاقی و رضایت خاطر آنان و پیشرفت علمی دانش آموزان و افزایش کارایی و اثر بخشی به ویژه در مدارس راهنمایی تاثیر بسزایی دارند ، باید این نقش را به افرد با تقوا ، کاردان و برخودار از هنر و شیوه های نوین تعلیم و تربیت سپرد . ( همان منبع ، ص 43).
پیشینه داخلی :
1 – اقای حیدری در سال 1382 در تحقیقی با بررسی نگرش دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت استبدای و مشارکتی پرداخت برای اجر از پرسشنامه سبکهای مدیریتی استفاده کرد که به نتایج زیر دست یافت برای انجام این تحقیق از نمونه گیری طبقه ای استفاده کرد و تعداد 60 نفر از معلمان زن و حدود 72 نفر از معلمان مرد را انتخاب کرد نگرش دبیران نسبت به سبک مدیریت استبدادی منفی بود اما نگرش مدیران نسبت به این سبک مثبت بود
2 – در تحقیقی که توسط بهاییان در سال 1385 با موضوع بررسی نگرش دبیران نسبت به سبک مدیریتی دموکراتیک ومشارکتی پرداخت دبیران بیشتر تمایل به اسبفاده از سبک مشارکتی دارند نگرش آنها نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک هم مثبت بود .
3 – آقای رحیمی در سال 1383 در تحقیقی با عنوان بررسی و مقایسه سبک رهبری وظیف مدار و رابطه مدار و رابطه آن با سبک مدیریتی استبدادی و بررسی نگرش دبیران نسبت به این سبکها بیان می کند که نگرش معلمان نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است و نسبت به سبک وظیفه مدار مثبت می باشد
4 – در تحقیق با عنوان برسی رابطه بین سبک های مدیریت و نگرش معلمان نسبت به این سبکها که توسط تورانی دانشجوی رشته علوم تربیتی انجام گرفت در این تحقیق به رابطه معناداری بین سبک مدیریت خودمختار و نگرش مثبت معلمان نسبت به این سبک دست یافت .
5 – امانی در سال 1380 در تحقیقی باعنوان بررسی نگرش معلمان و مدیران در رابطه با سبک های مدیریت استبدادی پرداخت با انجام این مقایسه او به این نتیجه دست یافت که مدیران بیشتر از دبیران به سبک مدیریت استبدادی گرایش دارند و معلمان بیشتر سبک دموکراتیک را ترجیح می دهند . نگرش آنها نسبت به داین سبک مثبت است
پیشینه ی خارجی :
1- آقای کیس ماتلو در سال2005 در تحقیقی با عنوان بررسی سبک مدیریت در مدارس پرداخت او به این نتیجه دست یافت که استفاده معلمان از سبک مدیریت دموکراتیک بیشتر از بقیه سبک ها می باشد و نگرش مثبتی نسبت به این سبک دارند .
2- جیسون در سال 2004 در تحقیقی با عنوان بررسی سبک مدیریتی دموکراتیک و استبدادی و دیدگاه مدیران و معلمان نسبت به این سبکها پرداخت مدیران دیگاه مثبتی نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک دارند و تا حدی نسبت به سبک مدیریت استبدادی هم گرایش مثبت نشان می دهند اما معلمان نگرشی منفی نسبت به سبک استبدادی دارند و نسبت به سبک دموکراتیک نگرش مثبت تر دارند .
3- ماسن و همکاران(1987) در تحقیقی با عنوان سبک های مدیریت و بررسی دیدگاه معلمان نسبت به این سبکها پرداخت اصولا استفاده از سبک مدیریت استبدادی باعث ایجاد نگرش منفی در معلمان می شود چون این سبک بیشترین استرس شغلی را برای آنها ایجاد می کند .
مقدمه :
پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت های که به کمک آنها رابطه بین واقعیت ها مورد مطالعه قرار می گیرد موفقیت و دست یابی به این هدف مستلزم آشنایی پژوهشگران با مبانی نظری و داشتن تجربه عملی است تجارب به دست آمده از این دو منبع مهارت پژوهشی پژوهشگران را شکل می‌دهد . تاریخ به ویژه تاریخ قرن اخیر نشان می دهد کشورهایی که به مسئله پژوهش توجه خاص مبذول کرده وبه طور جدی به ان پرداخته در جدال با مشکلات موفق بوده اند وبه رشد اقتصادی و صنعتی قابل توجهی دست یافته اند و توانسته اند رفاه و آسایش نسبی اعضای جامعه را فراهم سازند . ( دلاور ، 1385 ، ص 21 ) .
روش عبارت است از : مجموعه فعالیت ها یی برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت ها یی که پژوهشگران از آنها به قوانین واقعیت پی می برد روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دست یابی به واقعیت به شمار می رود روشهای پژوهش متعدد باشد که هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می ‌کند در هر پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند که آن روشی است که دقیق تر از روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کند بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهش مناسب است . ( همان منبع ، ص 23 ) .
روش تحقیق:
تحقیق واژه ای است که از زبان عربی گرفته شده است و در لغت به معنای درست کردن است . رسیدن ، بررسیدن ، پژوهش ، بررسی ، مطالع حقیقت واقعیت است . ( حجازی ، 1386 ، ص 81 ) .
تحقیق از نظر جان دیویی عبارت است از تغییر کنترل شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند . ( شریعتمداری ، 1384 ، ص 35 ) .
روش تحقیق توصیفی :
مجموعه فعالیتهایی منطقی که محقق به منظور شناخت و تبین پدیده های آموزشی و تربیتی انجام می دهد به
عبارتی مجموعه فعالیتهای اطلاق می‌شود که از طریق آن و با عنایت به اصول و روشهای علمی پدید ه آموزش مورد پژوهش قرار می گیرد و هدف آن کشف اصول کلی یا تغییر رفتاری است .
با توجه به هدف و فرضیات ، پژوهش لازم را می توان یک تحقیق توصیفی دانست ، زیرا بدون هیچ گونه دخل و تصرف و با استفاده از پرسشنامه و با روش علمی به رشته تحریر در آمده است.
تعریف جامعه آماری :
جامعه اماری عبارت است از همه ی اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش رابه آنها تعمیم دهیم . این مجموعه اعضایی دارد تعداد این اعضا در بررسی های آماری مؤثری دارد اگر جامعه در ارتباط با کاری که می‌خواهیم انجام دهیم کوچک باشد بیشتر اوقات به صورت سر شماری مطالعه را انجام می‌دهیم . ( دلاور ، 1383، ص 60 ) .
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه مدارس پسرانه در شهرستان سرپل ذهاب می‌باشد
که تعداد آنها برابر 104نفر می‌باشد
روش نمونه گیری
روش نمونه گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه برای اینکه مطمئن شویم نمونه اتخاب شده نماینده واقعی جامعه است . نمونه را به صورت تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب می‌کنیم .
مسوله نمونه گیری عمده ترین مشکلی است که در کلیه تحقیقات زمینه یابی باید مورد توجه قرار گیرد به این معنی که در صورتی که نمونه انتخاب شده نماینده واقعی جامعه مورد مطالع نباشد نمی توان یافته را به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده تعمیم داد . ( دلاور ، 1383، ص 116 ) .
تعریف نمونه : نمونه ، عبارت است از زیر مجموعه ای از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است . نمونه یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث ، اشیا از یک جامعهتعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه برای آنکه نمونه به درستی نمایانگر خصوصیت تمام جامعه باشد باید به اندازه کافی بزرگ باشد اگر تعداد اعضای نمونه خیلی کوچک باشد ممکن است اعضای آن نتوانند نمایندگان خوبی برای اعضای جامعه باشند .
اولین قدم در نمونه گیری ، تعریف جامعه مورد نظر است . (دلاور ، 1386 ، ص 60 ) .
در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری تعداد جامعه آماری و نمونه آماری برابر است .
ابزار جمع آوری اطلاعات :
در روشهای زمینه یابی برای جمع آوری اطلاعات از آزمودنیها از ابزار جمع آوری یکسانی استفاده می‌شود. چنانچه پژوهشگر تمایل دارد پایگان اجتماعی و اقتصادی آزمودنی‌ها را تعیین کند. باید وسیله جمع آوری اطلاعات یکسانی را برای تمام آزمودنیها اجرا کند او نمی تواند. وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیمی از آزمودنیها را توسط پرسشنامه تعیین کند و نیم دیگری به وسیله مصاحبه ، شرایط و وسائی جمع آوری اطلاعات باید برای کلیه آزمودنیها یکسان باشد.)دلاور ، 1385 ،ص 116)
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت(mms )استفاده شده است که به بررسی سبک های مختلف مدیریت که مدیران در مدارس استفاده می‌کنند در ادامه پایایی و روایی پرسشنامه سبک مدیریت را توضیح می دهیم .
پایایی و روایی پرسشنامه سبک مدیریت (mms)
پایایی یک آزمون بیانگر ثبات اندازه‌گیری چیزی است که آزمون اندازه می‌گیرد در آزمونهای هنجاری مفهوم پایایی یا پراکندگی در نمره آزمون ارتباط دارد. اگر نتایج حاصل از دوبار اندازه گیری یک صفت یا یک آزمون (نظیر دو بار تصحیح اوراق توسط یک نفر ) یا دو بار اندازه‌گیری یک صفت یا دو وسیله همتا ( نظیر تصحیح اوراق توسط دو نفر بصورت مستقل کم و بیش یکسان باشد ابزار اندازه گیری را پایا گویند.(نیک منش ، 1373 ، ص 102)
پرسشنامه که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت است این پرسشنامه دارای 32 سوال می‌باشدهر سوال دارای دو گزینه الف و ب می باشد که که آزمودنی با هر کدام از این گزینه ها موافق باشد گزینه مورد نظر را انتخاب می‌کند و نحوه نمره گذاری آن به صورت 1 و 2 می باشد این پرسشنامه در سال 1375 تدوین شده است برای تهیه و بررسی اعتبار و روایی مقیاس سبک مدیریت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شده است حجم نمونه انتخاب شده برای برسی پایایی 900 نفر از معلمان که شامل 457 نفر معلم مرد و 443 نفر معلم زن می باشد ضریب پایایی مقیاس 683% را برای نمونه مذکور نشان داد و برای روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی از طریق

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *