تحلیل مولفه های اصلی (pc) و روش محور های اصلی (PAF) استفاده گردید و معلوم شد که پرسشنامه مذکور در بیشتر سوالات با دو عامل همبستگی خوبی دارند .
روش اجرای تحقیق :
برای اجرای این تحقیق ما از دو پرسشنامه استاندارد استفاده کرده ایم در موعد مقرر به محل کار آزمودنی ها مراجعه کردیم از پرسشنامه ها به اندازه تعدا نمونه مورد نظر تکثیر کردیم شرایط را برای اجرای آزمون محیا کرده و باهماهنگی های به عمل آمده آزمون اجرا گردید دو پرسشنامه به صورت جداگانه در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت برای هر آزمون حدود 20 دقیقه وقت در نظر گرفته شد و به آزمودنی ها گفته شده که در پایان هر 20 دقیقه باید یکی از آزمون ها را تحویل دهند تمام توضیحات لازم در مورد اجرای ازمون به آزمودنی ها داده شد و از انها خواسته شد که بدون سوگیری به سوالات پاسخ دهند و در پاسخ دادن به سوالات صداقت لازم را داشته باشند
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری (X2) و Tاستودنت استفاده کردیم:
توضیح درباره روش Tاستودنت:
t=
این فرمول tاستودنت است که برای انجام عملیات آماری بر روی فرضیه‌ها از این فرمول استفاده می‌شود. نسبت t تفاوت میانگینهای نمونه را بر حسب خطای استاندارد تفاوت بین میانگین‌ها تعیین می‌کند هنگامی که نسبت tمحاسبه شد، می‌توان احتمال تفاوتهای بین میانگین‌ها را که از خطای نمونه گیری ناشی شده محاسبه کرد. با استفاده از فرمول محاسبه t و مرحله جدول می ـوان تعیین کرد تفاوت بین دو نمونه ناشی از شانس است یا خیر.
فرض صفر می‌گوید دو نمونه‌ای قرار است بین میانگین‌های آنها آزمون شودچیزی بیشتر یکی یا چند نمونه تصادفی از یک جامعه انتخاب شده‌اند و تفاوت میانگین‌های آنها صفر است نیستند.
یعنی تفاوت میانگین‌ها در نتیجه شانس است. چنانچه تفاوت بین میانگین‌های ناشی از شانس باشد فرض صفر تأیید می‌شود.اما در صورتی که تفاوت بین میانگین‌ها شانسی نباشد فرض صفر رد می‌شود و معقولانه است که گفته شود تفاوت بین میانگین‌ها در اثر تفاوت بین متغییر‌های آزمایش است.
تفاوت بین دو میانگین
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه اول
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه دوم
تعداد اعضای نمونه اول
تعداد اعضای نمونه دوم
N1
N2
مجذور کا X2
آزمون مجذور کا به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانیهایی که در طبقه‌های مختلف قرار گرفته به کار برده می‌شود . به عنوان مثال داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است متعلق به نگرش عمده دانشجو نسبت به سه نوع کتاب A,B,C وجود داشته و پژوهشگر علاقه مند است که تعیین کند دانشجویان چه نوع کتابی را بر بقیه ترجیح می‌دهند. یکی از موارد استفاده از این آزمون زمانی است که اطلاعات از یک نمونه جمع آوری شده است.(دلاور ، 1385،ص 482)
فراوانی مشاهده شده یا اندازه گیری شده = O
فراوانی مورد انتظار = E
مجموع = ?
برای محاسبه X2 باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنیم:
1 – هر یک از فراوانی‌های مشاهده شده را از فراوانی‌های مورد انتظار کم کنیم
2 – هر یک از تقاضاهای محاسبه شده در مرحله اول را به توان 2 می‌رسانیم تا بدست آید.
3 – مجذور تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتضار را بر فراوانی موید انتضار تقسیم می‌کنیم تا به این ترتیب به دست آید.
4 – حاصل جمع (?) خاج قسمت مجذور کا تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار بر فراوانی مورد انتظار را جمع می‌کنیم X2 به دست می‌آید.
تعیین درجه آزادی: 1-K = DF
محدودیت‌های پژوهش:
1 – جامعه آماری این تحقیق فقط شامل دبیران و مدیران مقطع راهنمایی می باشد که این محدود بودن جامعه آماری تعمیم دادن نتایج تحقیق را با مشکل مواجه می کند .
2 – در این تحقیق ازیک پرسشنامه استفاده شده است که ممکن است تمام متغیر های مورد نظر را به طور کامل در برنگرفته باشد .
3 – برای بدست آوردن داده ها فقط از پرسشنامه استفاده شده است که همین باعث ایجاد سوگیری در نتایج تحقیق می شود .
4 – استفاده از نمونه های بزرگتر در انجام تحقیق های بعدی که بتواند تعمیم پذیری را برای تحقیق ایجاد کند.
فرضیه اول :
x
y
x2
y2
xy
32
30
1024
900
960
18
19
324
361
342
23
21
529
441
483
29
20
841
400
580
20
19
400
361
380
26
13
676
169
338
15
14
225
196
210
19
19
361
361
361
25
24
625
576
600
21
20
441
400
420
15
16
225
256
240
32
13
1024
169
416
25
20
625
400
500
26
14
676
196
364
24
24
576
576
576
20
19
400
361
380
34
30
1156
900
1020
32
32
1024
1024
1024
18
15
324
225
270
26
25
676
625
650
24
23
576
529
552
20
20
400
400
400
10
22
100
484
220
23
20
529
400
460
25
26
625
676
650
16
15
256
225
240
19
17
361
289
323
17
15
289
225
255
16
17
256
289
272
14
16
196
256
224
13
15
169
225
195
15
15
225
225
225
17
20
289
400
340
18
16
324
256
288
14
15
196
225
210
19
22
361
484
418
10
15
100
225
150
15
15
225
225
225
23
20
529
400
460
24
23
576
529
552
26
23
676
529
598
32
30
1024
900
960
14
15
196
225
210
12
14
144
196
168
12
13
144
169
156
10
11
100
121
110
15
16
225
256
240
15
16
225
256
240
15
12
225
144
180
16
10
256
100
160
23
10
529
100
230
35
34
1225
1156
1190
20
22
400
484
440
20
19
400
361
380
26
25
676
625
650
24
23
576
529
552
28
24
784
576
672
27
28
729
784
756
27
30
729
900
810
15
14
225
196
210
12
16
144
256
192
23
22
529
484
506
32
30
1024
900
960
15
14
225
196
210
14
15
196
225
210
16
16
256
256
256
42
40
1764
1600
1680
10
12
100
144
120
10
11
100
121
110
22
23
484
529
506
25
24
625
576
600
26
20
676
400
520
29
28
841
784
812
30
30
900
900
900
20
22
400
484
440
20
22
400
484
440
32
29
1024
841
928
20
20
400
400
400
21
22
441
484
462
25
24
625
576
600
19
20
361
400
380
28
28
784
784
784
32
30
1024
900
960
28
13
784
169
364
12
12
144
144
144
15
14
225
196
210
14
14
196
196
196
13
13
169
169
169
13
13
169
169
169
12
14
144
196
168
10
12
100
144
120
22
12
484
144
264
25
28
625
784
700
26
21
676
441
546
24
23
576
529
552
26
25
676
625
650
28
27
784
729
756
29
29
841
841
841
23
23
529
529
529
26
25
676
625
650
24
23
576
529
552
25
24
625
576
600
21
25
441
625
525
20
16
400
256
320
26
22
676
484
572
14
31
196
961
434
17
28
289
784
476
25
30
625
900
750
11
15
121
225
165
18
17
324
289
306
24
23
576
529
552
23
20
529
400
460
15
19
225
361
285
13
12
169
144
156
18
18
324
324
324
17
17
289
289
289
42
18
1764
324
756
20
13
400
169
260
36
29
1296
841
1044
19
20
361
400
380
29
20
841
400
580
22
27
484
729
594
17
26
289
676
442
28
18
784
324
504
40
16
1600
256
640
16
24
256
576
384
32
30
1024
900
960
29
20
841
400
580
25
24
625
576
600
RXY=
RXY=
تفسیر فرضیه اول:
چون ضریب همبستگی محاسبه شده برابر (02/1) با درجه آزادی (130) در سطح اطمینان (05/0) از Zجدول (15/0) بزرگتر است پس دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است .
فرضیه دوم : دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است
تعداد مدیران : 10 نفر
x
y
x2
y2
xy
32
30
1024
900
960
22
20
484
400
440
22
24
484
576
528
19
21
361
441
399
27
26
729
676
702
18
20
324
400
360
25
24
625
576
600
20
19
400
361
380
12
13
144
169
156
RXY=
RXY=
چون ضریب همبستگی محاسبه شده برابر (1) با درجه آزادی (10) در سطح اطمینان (05/0) از Zجدول (57/0) بزرگتر است پس دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است .
فرضیه سوم :
x
y
x2
y2
xy
32
30
1024
900
960
22
20
484
400
440
29
25
841
625
725
18
17
324
289
306
35
32
1225
1024
1120
16
15
256
225
240
30
29
900
841
870
32
30
1024
900
960
19
18
361
324
342
RXY=
RXY=
چون ضریب همبستگی محاسبه شده برابر (1) با درجه آزادی (10) در سطح اطمینان (05/0) از Zجدول (57/0) بزرگتر است پس دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است .
فرضیه چهارم : دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *