ین ادامه مسیر می دهد.
ماه ژولای تغییرات از نوع مثبت بوده و به صورت نوسانات افزایشی و کاهشی در داخل محدوده بحرانی 96/1± تا انتهای دوره بارش افزایش می یابد.
ماه اوت بر اثر تغییر ناگهانی بارش در سال 1991 کاهش یافته و تا انتهای دوره از روند منفی (TD) پیروی می نماید. این کاهش از محدوده بحرانی 96/1- در حد فاصله سال های 2002- 2001 خارج شده و حالت روند منفی به خود می گیرد. در سال 2003 جریان روند در داخل محدوده 96/1- ادامه مسیر می‎دهد.
ماه سپتامبر در سال 1992 بر اثر تغییر ناگهانی (c) بارش افزایش یافته و تا انتهای دوره از روند مثبت پیروی می نماید. این افزایش در سال 2001 از محدوده بحرانی 96/1+ خارج شده و حالت روند به خود می‎گیرد.
در ماه نوامبر بعد از تغییر ناگهانی (C) در سال 1978 بارش کاهش می یابد و این کاهش بارش بین سال‎های 1985، 1989، 1990، 1992 از محدوده بحرانی 96/1- خارج شده است. سپس از سال 1993 رو به افزایش می‎گذارد اما از حد محدوده بحرانی 96/1- تا انتهای دوره خارج نمی شود.
ماه دسامبر بر اثر تغییر ناگهانی در سال 1976 روند کاهشی را طی می کند به طوریکه دوباره بر اثر تغییر ناگهانی در سال 1984 به صورت نوسانات بلندمدت کاهشی و کوتاه مدت افزایشی است که بر اثر تغییر ناگهانی در سال 2002 روند مثبت غالب می گردد. در تمام این نوسانات در داخل محدوده بحرانی 96/1± تا انتهای دوره ادامه مسیر می دهد.
در ماه ژانویه تغییرات خاصی مشاهده نشده است و تنها به صورت نوسانات افزایشی و کاهشی در حول و حوش میانگین تا انتهای دوره دیده شده است.
ماه فوریه تغییرات از نوع مثبت بوده و به صورت نوسانات افزایشی و کاهشی در داخل محدوده بحرانی 96/1± تا انتهای دوره بارش افزایش می یابد.
ماه مارس بر اثر تغییر ناگهانی در سال 1979 روند مثبت حاکم شده است که این جریان در داخل محدوده بحرانی 96/1± تا انتهاب دوره ادامه دارد و از سال 1998 به صورت نوسانات کاهشی بوده است.
ماه آپریل از سال 1977 نوع تغییرات مثبت و روند افزایشی حاکم است که بر مقدار بارش افزوده شده است این مقدار افزایش تا انتهای دوره ادامه یافته به طوریکه در سال 2000 بر اثر تغییر ناگهانی از محدوده بحرانی 96/1± خارج شده است روند مثبت (TI) غالب می گردد.
ماه می بر اثر تغییر ناگهانی در سال 1978 جهت منفی تبعیت می کند که در انتهای دوره این روند معکوس شده و کم کم بر میزان بارش افزوده می شود ولی از محدوده بحرانی 96/1- خارج نمی شود به طوریکه بین سال های 1987 تا 1991 و 1997 از محدوده بحرانی 96/1- خارج شده و همچنان روند منفی (TD) را تا پایان دوره در داخل محدوده ادامه می دهد.
ماه ژوئن از سال 1975 تا 2005 نوسانات افزایشی و کاهشی در داخل محدوده بحرانی دیده شده است این روند در سال 2001 با افزایش بارش به صورت ناگهانی تغییر کرده و حالت مثبت به خود گرفته است.
نمایش نمودار میانگین بارش در ماه ژولای حاکی از وجود تغییرات بارزی در میزان بارش می شد. این تغییر از نوع روند مثبت (افزایشی) است که زمان شروع بر اثر تغییر ناگهانی، در سال 1986 باعث شده است از محدوده بحرانی، 96/1+ خارج نشود.
بارش در ماه اوت بر اثر تغییر ناگهانی در سال 1989 به طور مداوم کاسته شده و از روند منفی پیروی می‎نماید به طوریکه در فاصله سال های 1996، 1998 تا 2004 از حد محدوده بحرانی 96/1- خارج شده و کمترین مقدار بارش را شامل می شود.
ماهه سپتامبر از سال 1975 تا 1979 تغییرات از نوع کاهشی می باشد که از سال 1980 به صورت نوسانات افزایشی در داخل محدوده بحرانی 96/1+ تا انتهای دوره ادامه دارد.

جدول 4-2. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژانویه

شکل 4-1. نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژانویه

جدول 4-3. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه فوریه

شکل 4-2. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه فوریه

جدول 4-4. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه مارس

شکل 4-3. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه مارس

جدول 4-5. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه آپریل

شکل 4-4. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه آپریل

جدول 4-6. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه می

شکل 4-5. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه می

جدول 4-7. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژوئن

< br />

شکل 4-6. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژوئن

جدول 4-8. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژولای

شکل 4-7. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژولای

جدول 4-9. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اوت

شکل 4-8. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اوت

جدول 4-10. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه سپتامبر

شکل 4-9. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه سپتامبر

جدول 4-11. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اکتبر

شکل 4-10. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اکتبر

جدول 4-12. – نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه نوامبر

شکل 4-11. – نمودار نتایج آزمون آماره من – کندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه نوامبر